Inhoud cursus

Current facets (Pre-Master)

Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg
Prof.dr. Wynand van de Ven 

Verdiepingscollege 1 (vrijdag 2 november 2018, 9.30-12.30)

In dit verdiepingscollege staat het curatieve zorgstelsel centraal. De hoofdlijnen van het zorgstelsel worden besproken, waaronder het beoogde ordeningsprincipe van gereguleerde concurrentie en de Zorgverzekeringswet. Aandacht wordt besteed aan de voorwaarden om gereguleerde concurrentie succesvol te laten zijn en aan de belangrijkste knelpunten hierbij. Uitgebreid wordt ingegaan op de zorginkoop door de zorgverzekeraars en de belemmeringen die zij hierbij ondervinden (onder andere het zogenaamde hinderpaalcriterium). Ook wordt aandacht besteed aan het macrobeheersinstrument (MBI). Ten slotte wordt de cruciale rol van het risicovereveningssysteem besproken, en de effecten die hiervan uitgaan op het functioneren van het zorgstelsel.


Toekomst van de langdurige zorg
Prof.dr. Erik Schut 

Verdiepingscollege 2 (vrijdag 2 november 2018, 13.30-16.30)

In dit verdiepingscollege staat de toekomst van de langdurige zorg centraal. Nederland is een internationaal buitenbeentje als het gaat om de organisatie en financiering en de kosten van langdurige zorg. Meer dan in andere landen is in ons land sprake van formele zorg die collectief wordt gefinancierd. Aan de houdbaarheid van het huidige systeem wordt in het licht van de vergrijzing breed getwijfeld en er wordt dan ook drastisch ingegrepen. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet langdurig zorg (Wlz) ingevoerd. Wat betekent dit voor de langdurige zorg en welke rol is weggelegd voor zorgverzekeraars en gemeenten? Wat zijn de voor- en nadelen van deze veranderingen? En in hoeverre kunnen private verzekeringen, zorg- of pensioensparen dan wel de inzet van andere vermogenscomponenten een oplossing bieden?


Naar nieuwe bekostigingsmethoden in de zorg
Dr. Frank Eijkenaar

Verdiepingscollege 3 (vrijdag 30 november 2018, 9.30-12.30)

In dit verdiepingscollege staat de bekostiging van zorg(aanbieders) centraal. Het vormgeven van adequate bekostigingsmethoden is niet eenvoudig. Er is inmiddels brede consensus dat de huidige bekostigingsmethoden niet stimuleren tot een doelmatige en goed gecoördineerde zorgverlening. In het verlengde van de invoering van integrale bekostiging voor bepaalde chronische aandoeningen, wordt ‘uitkomstbekostiging’ door velen als het ei van Columbus beschouwd. Maar wat wordt daarmee precies bedoeld? Welke varianten zijn te onderscheiden? Wat zijn de ingrediënten van adequate bekostigingsmethoden? En wat zijn de internationale ervaringen met alternatieve bekostigingsmethoden?


Mededingingstoezicht in de Nederlandse gezondheidszorg
Prof. dr. Marco Varkevisser

Verdiepingscollege 4 (vrijdag 30 november 2018, 13.30-16.30)

In dit verdiepingscollege staat de vraag centraal hoe de beoogde gereguleerde concurrentie in de zorg zich verhoudt tot de toenemende behoefte aan samenwerking en concentratie. Is hier sprake van een onverenigbare spanning? Zijn de machtsverhoudingen in de zorg nu eigenlijk wel evenwichtig? Hoe effectief is het mededingingstoezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)? En welke rol speelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)? Naast de belangrijkste kernbegrippen en onderdelen van de Mededingingswet (Mw) is er tijdens dit college vooral veel aandacht voor praktijkvoorbeelden uit de gezondheidszorg.