Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering

Inleiding

De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
7 dagen
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Met jaren ervaring kennis aanscherpen?

Wilt u uw kennis met betrekking tot het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verbreden? Wij willen onze kennis op dat gebied met u delen. De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche die hun kennis op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht willen verbreden en verdiepen. De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten waarbinnen hoorcolleges en actieve werkvormen worden afgewisseld. Tevens krijgt u de gelegenheid om te ‘netwerken’.

Tijdens deze bijeenkomsten zal door middel van actuele voorbeelden de belangrijkste jurisprudentie worden toegelicht, waarbij steeds een koppeling zal worden gemaakt tussen theorie en praktijk. Deze koppeling, gecombineerd met de huiswerkopdrachten, maakt dat de cursist actief met de stof bezig is en blijft. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: verdieping aansprakelijkheidsrecht; verdieping verzekeringsrecht; causaliteit; schade; verzekering, schade en omgang; actualiteiten aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De Mastercourse zal worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Na afloop van de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is uw kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verdiept en uitgebreid en hebt u uw netwerk vergroot!

Bijeenkomsten

De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering vindt geen doorgang in 2022. We zijn van mening dat de kracht van de mastercourse mede zit in de fysieke bijeenkomsten en de mogelijkheid om daar met elkaar te discussiëren en te netwerken. Omdat de huidige omstandigheden dit niet toelaten en de mastercourse aldus online zou moeten plaatsvinden, hebben we besloten de mastercourse een jaar uit te stellen en weer op te pakken in 2023. We hopen u dan terug te zien! 

Verdieping Aansprakelijkheidsrecht

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen onder andere de onderwerpen onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, het onderscheid tussen aansprakelijkheid en dekkingsplicht en de verschillende grondslagen van aansprakelijk aan de orde komen. 

Schade

Tijdens deze tweede bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het schadebegrip in het aansprakelijkheidsrecht en dekkingsvragen. Er zal eveneens aandacht worden besteed aan het opstellen van een expertiserapport en de vaststellingsovereenkomst.

Causaliteit

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan vaststelling (bewijs) van causaliteit zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in verzekeringsverhoudingen, alsmede aan de reikwijdte van causaliteit (toerekening).

Verzekering, Privacy en Omgang

In de vierde bijeenkomst zal het onderwerp fraude centraal staat. Er zal in worden gegaan op de normen die nageleefd dienen te worden voor een zorgvuldige afwikkeling van een fraudezaak en de vraag wie de kosten van het fraudeonderzoek van de verzekeraar draagt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de (on)bruikbaarheid van onrechtmatige verkregen bewijs in de civiele procedure en de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. Ook zullen vragen aan bod komen zoals welke registers er zijn, wanneer de verzekerde erin komt en hoe de verzekerde daar weer uitkomt. Ten slotte zal het onderscheid tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek (bijvoorbeeld door een detective) worden behandeld.

Verdieping verzekeringsrecht

Gedurende de vijfde bijeenkomst passeren onder meer de onderwerpen meldings- en informatieplicht van schade, beredding, schadevaststelling, de rol van de expert, erkennen van dekking en voorbehoud van rechten door de verzekeraar en dekking van kosten van rechtsbijstand (bij aansprakelijkheidsverzekering) aan de verzekerde de revue.

Tentamen

Het tentamen is een schriftelijk tentamen en zal plaats vinden op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam of online.  

Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht

Certificaat

Wanneer de deelnemers de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering met goed gevolg afronden, ontvangen zij een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Kosten

De kosten voor de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, bestaande uit zes inhoudelijke bijeenkomsten inclusief diner, het tentamen en de literatuur, bedragen € 2.995,-.

Hoofddocenten

 • Prof.mr.dr. K.J.O. (Kasper) Jansen

  Hoogleraar Europees aansprakelijheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Kasper Jansen is sinds 2021 als hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht verbonden aan Erasmus School of Law. Hij combineert zijn positie als hoogleraar (voor één dag in de week) met zijn hoofdfunctie als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Kasper Jansen promoveerde in 2012 op een proefschrift over informatieplichten. Nadien was hij zes jaar werkzaam als advocaat in Den Haag. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). Hij is als docent onder meer betrokken bij het vak Aansprakelijkheid en Verzekering in Europa. 

 • Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde

  Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Mop werkte na haar afstuderen aan Erasmus School of Law negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en daarna twee jaar als juridisch adviseur bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Vanaf 2002 was zij als universitair docent verbonden aan het Verzekeringsinstituut aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij vanaf 2004 aan een proefschrift over ‘bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht’ heeft gewerkt.

  Op 20 juni 2008 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Dertien dagen na haar promotie voerde zij haar benoemingsgesprek met de Rector Magnificus en werd zij hoogleraar verzekeringsrecht in Nijmegen, een functie die zij combineerde met haar werk voor het Verzekeringsinstituut. Sinds 2012 is ze ook in Rotterdam hoogleraar verzekeringsrecht, als opvolgster van professor Han Wansink.

  Naast haar universitaire dienstverband is Van Tiggele raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, adviseur Kennis en kennisborging bij de VNAB en lid van de Tuchtcommissie van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Verder is zij redacteur van het vaktijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), hoofdredacteur van het Handboek Motorrijtuigschade, co-auteur van een aantal toonaangevende boekdelen (Asser-deel Verzekering, Tekst & Commentaar verzekeringsrecht, Studiereeks burgerlijk recht, Bijzondere overeenkomsten) en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

Docenten

 • Mr. E.E. (Emma) Krikke

  Advocaat bij VanNiekerkCieremans

  Emma Krikke studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2013 werkzaam als advocaat. Zij begon haar carrière bij NautaDutilh en is sinds 2014 werkzaam bij VanNiekerkCieremans. Emma adviseert en procedeert op het gebied van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid over diverse soorten claims en de dekking daarvoor onder verschillende polissen. Emma behandelt veelal zaken over beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en personenschades, ingeleid door productaansprakelijkheid of (arbeids)ongevallen en beroepsziekten. Verder houdt Emma zich in haar dagelijkse praktijk bezig met technische schades en brand(regres)zaken. Zij adviseert daarnaast over (polis)voorwaarden en toezichtsrechtelijke vraagstukken.

 • Mr. dr. M.R. (Marnix) Hebly

  Universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Mr. dr. M.R. (Marnix) Heblyis universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is auteur van diverse artikelen, rapporten en annotaties over onder meer verjaring, schadebegroting, aansprakelijkheid voor beroepsziekten en compensatie van schade door strafbare feiten. Daarnaast schrijft hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Hebly is redacteur van Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) en van Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) en is medewerker bij het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). In 2019 promoveerde hij op het proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’.

 • Mr. A. (Arthur) van Hoey Smith

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij V&A Advocaten

  Arthur studeerde rechten (civiel en fiscaal) in Leiden, waarna hij vanaf 2002 eerst als belastingadviseur en later als advocaat werkte bij twee grote Nederlandse advocatenkantoren, waar hij zich vanaf 2005 specialiseerde in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

  In 2014 richtte hij met vier andere in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerde advocaten V&A Advocaten op. Arthur adviseert en procedeert voor verzekeraars, assurantiemakelaars en andere assurantietussenpersonen, experts en bedrijven over o.a. technische- en brandschades, beroepsaansprakelijkheidszaken, werkgeversaansprakelijkheid en overige letselschades.

 • Mr. G.H.J. (Gerrit) Hulsbergen re

  Senior consultant, oprichter en partner bij Pi-Advice

  Gerrit Hulsbergen studeerde aan de Universiteit Utrecht Rechtsgeleerdheid, is register expert personenschade en letselschademediator en heeft aan de Universiteit Leiden de opleiding gerechtelijk deskundige gevolgd. Sinds begin jaren 90 is Gerrit werkzaam op het terrein van de letselschade en heeft hij diverse leidinggevende managementposities bekleed bij grotere expertise organisaties. Gerrit is momenteel werkzaam als partner en senior consultant bij Pi-Advice en sinds 2014 bestuurder van de netwerkorganisatie van multidisciplinair samenwerkende onafhankelijk deskundigen – georganiseerd in Kamers – genaamd Het Letselhuis, een procesversneller in letselschade (www.letselhuis.nl).

  Naast bestuurlijke taken is hij vanuit een onafhankelijke rol als Mfn NVMV Letme mediator en bemiddelaar, register expert personenschade & LRGD gerechtelijk deskundige letselschade actief binnen de Ondernemers-, Mediation en Consultancy Kamer van Het Letselhuis en hij streeft er samen met de partners van Het Letselhuis naar het proces van schadevaststelling aan de mens voortdurend en daadwerkelijk te verbeteren met (proces-)innovaties, zo mogelijk te versnellen en zo lasten – in doorlooptijd, geld (liever herstel) en beleving (hogere tevredenheid) ­– te verminderen. 

 • Mr. C.C. (Caroline) Janssen

  Advocaat bij Aegon

  Caroline Janssen is procesadvocaat in dienst van Aegon Nederland N.V. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze procedeert (onder meer) over geschillen die zien op dekkingsvraagstukken, aansprakelijkheidskwesties, fraudestandpunten en letselschadezaken. Voordat zij in 2017 in dienst trad van Aegon was zij werkzaam in de commerciële advocatuur en was zij eveneens werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

 • Mr. J.G.R. (Jan) de Jongh

  Senior jurist bij ASR Schadeverzekering NV

  Jan de Jongh studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht. Hij is sinds 1989 werkzaam bij (de rechtsvoorgangers) van ASR Schadeverzekering NV in diverse functies. Momenteel is hij werkzaam als senior jurist in het team Juridische Zaken Schade en is hij onder andere legal advisor voor het management. Hiervoor werkte Jan met name als claimshandler op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid en CAR. Vanuit zijn huidige rol verzorgt Jan regelmatig interne en externe trainingen met verzekeringsrechtelijke raakvlakken voor claimshandlers. Jan is sinds 2000 ook lid van het Platform Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars waar hij meewerkt aan diverse publicaties, themadagen en kennissessies. 

  Diverse jaren was Jan lid van een aantal examencommissies en corrector voor het NIBE/SVV.

 • Mr. G.F. (Geertje) Strietman

  Wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Geertje Strietman is wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Als docent verzorgt zij onderwijs binnen de master Aansprakelijkheid en Verzekering en begeleidt zij studenten bij het schrijven van de afstudeerscriptie. Geertje is sinds 2015 verbonden aan Erasmus School of Law en was daarvoor 14 jaar werkzaam als advocaat in Rotterdam.

 • Mr. P.R. (Patrick) van der Vorst

  Advocaat en partner bij VanNiekerkCieremans

  Patrick van der Vorst studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2008 werkzaam als advocaat. Hij begon zijn carrière bij NautaDutilh en is sinds september 2014 bij VanNiekerkCieremans werkzaam, van welk kantoor hij sinds januari 2019 partner is. Patrick is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids– en verzekeringsrecht. Hij assisteert onder andere verzekeraars, producenten en (bouw)bedrijven bij buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheden (zowel met een nationaal als internationaal karakter). Zijn focus ligt daarbij op complexe, technische schades (waaronder aan bouw gerelateerde schades), productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Verder houdt Patrick zich bezig met (brand)regres, geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid en disputen tussen verzekeraars en hun verzekerden onder diverse typen polissen, zoals AVB (inclusief aansprakelijkheid van gemeenten), PDBI, CAR/EAR, machinebreuk, D&O. Hij publiceert op regelmatige basis en is redacteur van de online uitgave VAST (Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht).

 • Mr. Dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman

  Advocaat bij VWW Advocaten

  Erik-Jan Wervelman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1995 is hij als advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht. Hij promoveerde in 2004 op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is werkzaam bij VWW Advocaten - Mediation te Utrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch. Erik-Jan doceert en publiceert met regelmaat op het terrein van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Testimonials

Pedro Matthynssens, Managing Director Vanbreda Risk & Benefits

‘Als Boston Consulting Group alumnus heb ik vooral ervaring met de bedrijfskundige strategie van verzekeraars. Eens CEO geworden van een Benelux verzekeringsintermediair wou ik mijn kennis van het verzekeringsrecht verdiepen. Na een vergeefse zoektocht naar een passende academische opleiding in België die ik kon combineren met mijn dagtaak ben ik uitgekomen bij deze unieke mastercourse aan de Erasmus Universiteit. Ook zonder juridische academische vorming kon ik de opleiding aanvatten. De focus op aansprakelijkheid is een plus omdat dit de meest technische verzekeringstak is.

Een extra voordeel voor mij was dat ik een nieuw netwerk in Nederland heb kunnen bouwen met mijn medestudenten. De deeltijdse opleiding is verder uitdagend genoeg om veel voldoening te geven na succesvolle beëindiging. Ik volgde het eerste jaar dat deze mastercourse werd gedoceerd en was onder de indruk dat er nauwelijks kinderziekten waren. In de volgende jaren zal deze cursus zonder twijfel nog aan kwaliteit winnen, wat het een must maakt voor ieder die zijn kennis van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wil aanscherpen.’
 

Mr. V. (Vicky) Blok, Legal & Compliance Officer Benelux Lloyd’s of Londen

‘De Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht vond ik een zeer interessante cursus. Als cursisten kregen we in een korte tijd enorm veel theoretische kennis en praktijkvoorbeelden over dit rechtsgebied voorgeschoteld. Wat me opviel is dat ook veel niet-juristen deelnamen aan de cursus wat goed was voor de klassikale discussie. Leuk aan de diversiteit van deelnemers is dat je niet alleen vanuit de juridische kant leert denken, mar ook standpunten vanuit de praktijk overweegt. Kortom: een goede aanvulling voor je kennis!’
 

Edwin Goetheer, afdelingshoofd Schade ZLM

‘De mastercourse heeft mij als niet-jurist geboden waaraan ik al zolang behoefte had; een verdieping van de belangrijkste aspecten van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De docenten, autoriteiten op hun vakgebied, waren zeer toegankelijk. Er was alle ruimte voor vragen en discussie voor actuele onderwerpen. Dit werd versterkt door een positieve groepsdynamiek. Al met al voor mij persoonlijk een zeer complete en positieve ervaring. Een aanrader voor iedereen met dezelfde behoefte!’

Contact

Wilt u meer informatie over de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering of wilt u geholpen worden bij het maken van een keuze, vul dan onderstaand formulier in.

Graag zou ik de brochure van de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering opvragen.
Graag zou ik telefonisch benaderd worden door een van de coördinatoren van de Mastercourse. 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het contactproces en worden verwijderd na het contactmoment of nadat de inschrijvingen in 2019 zijn geopend. Klik hier voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt en de Privacyverklaring.

Vanwege de Covid-maatregelen kan het zijn dat het programma op de website en het daadwerkelijke programma van elkaar en van de informatiebrochure afwijken.

Feiten & Cijfers

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
7 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Law
Discipline
Privaatrecht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen