Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering

Inleiding

De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
6 dagen
Voertaal
Nederlands

Met jaren ervaring kennis aanscherpen?

Wilt u uw kennis met betrekking tot het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verbreden? Wij willen onze kennis op dat gebied met u delen. De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche die hun kennis op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht willen verbreden en verdiepen. De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten waarbinnen hoorcolleges en actieve werkvormen worden afgewisseld. Tevens krijgt u de gelegenheid om te ‘netwerken’.

Tijdens deze bijeenkomsten zal door middel van actuele voorbeelden de belangrijkste jurisprudentie worden toegelicht, waarbij steeds een koppeling zal worden gemaakt tussen theorie en praktijk. Deze koppeling, gecombineerd met de huiswerkopdrachten, maakt dat de cursist actief met de stof bezig is en blijft. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: verdieping aansprakelijkheidsrecht; verdieping verzekeringsrecht; causaliteit; schade; actualiteiten aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Na afloop van de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is uw kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verdiept en uitgebreid en hebt u uw netwerk vergroot!

Bijeenkomsten

Rooster

Week/ Datum Tijdstip Onderwerp 

Wk 9 

Maandag 26 februari 2024 

15.30 - 20.00 uur Verdieping Aansprakelijkheidsrecht 

Wk 11 

Maandag 11 maart 2024

15.30 - 20.00 uur Schade 

Wk 13 

Maandag 25 maart 2024

15.30 - 20.00 uur Verdieping Verzekeringsrecht 

Wk 15 

Maandag 8 april 2024 

15.30 - 20.00 uur Verzekering, Privacy en Omgang 

Wk 17 

Maandag 22 april 2024 

15.30 - 20.00 uur Causaliteit 

Wk 20 

Maandag 13 mei 2024 

15.30 - 20.00 uur Slotbijeenkomst: Actualiteiten Aansprakelijkheid en Verzekering  

De volgende onderwerpen komen tijdens de Mastercourse aan bod:

Verdieping Aansprakelijkheidsrecht

Tijdens deze bijeenkomst zullen onder andere de onderwerpen onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, het onderscheid tussen aansprakelijkheid en dekkingsplicht en de verschillende grondslagen van aansprakelijk aan de orde komen. 

Schade

Tijdens de derde bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het schadebegrip in het aansprakelijkheidsrecht en dekkingsvragen. Er zal eveneens aandacht worden besteed aan het opstellen van een expertiserapport en de vaststellingsovereenkomst.

Verzekering, Privacy en Omgang

Tijdens deze bijeenkomst staat het onderwerp fraude centraal. Er zal in worden gegaan op de normen die nageleefd dienen te worden voor een zorgvuldige afwikkeling van een fraudezaak en de vraag wie de kosten van het fraudeonderzoek van de verzekeraar draagt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de (on)bruikbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in de civiele procedure en de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. Ook zullen vragen aan bod komen zoals welke registers er zijn, wanneer de verzekerde in een dergelijk register komt en hoe de verzekerde daar weer uitkomt. Ten slotte zal het onderscheid tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek (bijvoorbeeld door een detective) worden behandeld.

Verdieping verzekeringsrecht

Gedurende deze bijeenkomst passeren onder meer de onderwerpen meldings- en informatieplicht van schade, beredding, schadevaststelling, de rol van de expert, erkennen van dekking en voorbehoud van rechten door de verzekeraar en dekking van kosten van rechtsbijstand (bij aansprakelijkheidsverzekering) aan de verzekerde de revue.

Causaliteit

Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan vaststelling (bewijs) van causaliteit zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in verzekeringsverhoudingen, alsmede aan de reikwijdte van causaliteit (toerekening).

Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht

Tijdens de laatste bijeenkomst zal een aantal actualiteiten worden behandeld en zullen de certificaten (eventueel in aanwezigheid van collega’s/gasten) worden uitgereikt.

Certificaat

Wanneer de deelnemers de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering met goed gevolg afronden, ontvangen zij een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kosten

De kosten voor de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, bestaande uit zes inhoudelijke bijeenkomsten inclusief diner, en de literatuur, bedragen € 3.200,-. 

Hoofddocenten

 • Prof. mr. dr. K.J.O. (Kasper) Jansen

  Hoogleraar Europees aansprakelijheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Kasper Jansen is sinds 2021 als hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht verbonden aan Erasmus School of Law. In zijn onderzoek richt hij zich op de Europese dimensies van het nationale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Kasper promoveerde in 2012 op een proefschrift over informatieplichten. Nadien was hij zes jaar werkzaam als advocaat in Den Haag en vier jaar als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag.

  Kasper Jansen
 • Prof. mr. dr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde

  Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Mop van Tiggele is als hoogleraar Verzekeringsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij werkte na haar studie als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en als juridisch adviseur bij Allianz. Professor Van Tiggele is gepromoveerd op het onderwerp ‘Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht’ en is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, lid van de Commissie van Beroep van het Kifid en lid van het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Zij is daarnaast hoofdredacteur van AV&S, NJ-annotator en auteur van het Asserdeel Verzekering

  Foto van prof. Mop van Tiggele- van der Velde
 • Mr. dr. M.R. (Marnix) Hebly

  Universitair hoofddocent, Erasmus School of Law

  Marnix Hebly is als hoofddocent privaatrecht verbonden aan Erasmus School of Law en als raadsheer-plaatsvervanger aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is auteur van diverse artikelen, rapporten en annotaties over onder meer verjaring, schadebegroting, aansprakelijkheid voor beroepsziekten en compensatie van schade door strafbare feiten. Daarnaast schrijft hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Hebly is redacteur van Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) en van Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) en is medewerker bij het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) en het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). In 2019 promoveerde hij op het proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’.

  Marnix Hebly

Docenten

 • Mr. drs. Ph.P.J. (Philip) Cilon MCC

  Manager buitendienst Andriessen Expertise & NXT

  Philip Cilon studeerde Rechten, Bedrijfskunde en Managementwetenschappen. Sinds 1993 werkt hij binnen het vakgebied personenschade. Hij is begonnen als expert personenschade en heeft daarna managementfuncties vervuld bij de overheid, verzekeraars en in de expertisebranche. Daarnaast vervulde hij diverse adviesfuncties binnen de branche personenschade. Op dit moment is hij naast zijn functie van manager buitendienst bij Andriessen expertise & NXT als  branchebestuurder verbonden aan het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).

  Mr. drs. Ph.P.J. (Philip) Cilon
 • Mr. C.C. (Caroline) Janssen

  Manager Legal Non-Life)  bij Aegon

  Caroline Janssen is Manager Legal bij Aegon Schadeverzekering N.V. Samen met haar team is zij verantwoordelijk voor alle juridische vraagstukken en de Fraudebeheersing binnen het schadebedrijf van Aegon. Hiervoor was zij werkzaam als procesadvocaat; eerst in de commerciële advocatuur en sinds 2017 in dienst van Aegon. Als procesadvocaat procedeerde zij (onder meer) over geschillen die zien op dekkingsvraagstukken, aansprakelijkheidskwesties, fraudestandpunten en letselschadezaken. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en doceert met regelmaat op deze vakgebieden.

   

  Foto van Caroline Janssen
 • Mr. J.G.R. (Jan) de Jongh

  Senior jurist bij ASR Schadeverzekering NV

  Jan de Jongh studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht. Hij is sinds 1989 werkzaam bij (de rechtsvoorgangers) van ASR Schadeverzekering NV in diverse functies. Momenteel is hij werkzaam als senior jurist in het team Juridische Zaken Schade en is hij onder andere legal advisor voor het management. Hiervoor werkte Jan met name als claimshandler op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid en CAR. Vanuit zijn huidige rol verzorgt Jan regelmatig interne en externe trainingen met verzekeringsrechtelijke raakvlakken voor claimshandlers. Jan is sinds 2000 ook lid van het Platform Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars waar hij meewerkt aan diverse publicaties, themadagen en kennissessies. 

  Diverse jaren was Jan lid van een aantal examencommissies en corrector voor het NIBE/SVV.

  Foto van Jan de Jongh
 • Prof. mr. dr. S.D. (Siewert) Lindenbergh

  Siewert Lindenbergh (1964) is sinds 2005 als hoogleraar Privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2021 vervult hij deze functie in deeltijd naast zijn hoofdfunctie van advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In de loop der jaren was hij in adviserende rollen betrokken bij bekende schadekwesties zoals Legionella in Bovenkarspel, het Koninginnedagdrama in Apeldoorn, seksueel misbruik in de RK-kerk, MH17.

  Onderzoeksthema’s waarover Lindenbergh publiceert liggen vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht: personenschade, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting en compensatie aan slachtoffers van misdrijven.

  Siewert Lindenbergh
 • Mr. J. (Jeroen) Quakkelaar

  Personenschade- en aansprakelijkheidsdeskundige Andriessen Expertise

  Jeroen Quakkelaar werkte na het afronden van de studie Rechten aan de VU in Amsterdam (1997) eerst bij een rechtsbijstandsverzekeraar op de letselafdeling en vervolgens gedurende bijna 14 jaar als advocaat. In de advocatuur was zijn advies- en procespraktijk aanvankelijk algemeen, de laatste 12 jaar gespecialiseerd in personenschadezaken aan de kant van slachtoffers.

  Sinds april 2013 is hij werkzaam in de expertisebranche. In 2017 trad Jeroen toe tot het managementteam van Andriessen Expertise B.V. waarbij hij verantwoordelijk is voor de vakmatige kwaliteit van de experts. Jeroen heeft over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekering gepubliceerd.

  Naast zijn functie bij Andriessen Expertise vervult Jeroen tevens een aantal nevenfuncties. Hij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland, treedt op als assessor (examinator) bij de leergang Zwaar Letsel, is redactielid van het PPS Bulletin en hij doceert regelmatig op het terrein van aansprakelijkheid en schadevergoeding. Tot slot is hij vertrouwenspersoon bij een voetbalvereniging.

  Mr. J. (Jeroen) Quakkelaar
 • Mr. Dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman

  Advocaat bij VWW Advocaten

  Erik-Jan Wervelman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1995 is hij als advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht. Hij promoveerde in 2004 op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is werkzaam bij VWW Advocaten - Mediation te Utrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch. Erik-Jan doceert en publiceert met regelmaat op het terrein van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

  Witte tegel

Testimonials

Pedro Matthynssens, Managing Director Vanbreda Risk & Benefits

‘Als Boston Consulting Group alumnus heb ik vooral ervaring met de bedrijfskundige strategie van verzekeraars. Eens CEO geworden van een Benelux verzekeringsintermediair wou ik mijn kennis van het verzekeringsrecht verdiepen. Na een vergeefse zoektocht naar een passende academische opleiding in België die ik kon combineren met mijn dagtaak ben ik uitgekomen bij deze unieke mastercourse aan de Erasmus Universiteit. Ook zonder juridische academische vorming kon ik de opleiding aanvatten. De focus op aansprakelijkheid is een plus omdat dit de meest technische verzekeringstak is.

Een extra voordeel voor mij was dat ik een nieuw netwerk in Nederland heb kunnen bouwen met mijn medestudenten. De deeltijdse opleiding is verder uitdagend genoeg om veel voldoening te geven na succesvolle beëindiging. Ik volgde het eerste jaar dat deze mastercourse werd gedoceerd en was onder de indruk dat er nauwelijks kinderziekten waren. In de volgende jaren zal deze cursus zonder twijfel nog aan kwaliteit winnen, wat het een must maakt voor ieder die zijn kennis van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wil aanscherpen.’ 

Mr. V. (Vicky) Blok, Legal & Compliance Officer Benelux Lloyd’s of Londen

‘De Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht vond ik een zeer interessante cursus. Als cursisten kregen we in een korte tijd enorm veel theoretische kennis en praktijkvoorbeelden over dit rechtsgebied voorgeschoteld. Wat me opviel is dat ook veel niet-juristen deelnamen aan de cursus wat goed was voor de klassikale discussie. Leuk aan de diversiteit van deelnemers is dat je niet alleen vanuit de juridische kant leert denken, mar ook standpunten vanuit de praktijk overweegt. Kortom: een goede aanvulling voor je kennis!’ 

Edwin Goetheer, afdelingshoofd Schade ZLM

‘De mastercourse heeft mij als niet-jurist geboden waaraan ik al zolang behoefte had; een verdieping van de belangrijkste aspecten van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De docenten, autoriteiten op hun vakgebied, waren zeer toegankelijk. Er was alle ruimte voor vragen en discussie voor actuele onderwerpen. Dit werd versterkt door een positieve groepsdynamiek. Al met al voor mij persoonlijk een zeer complete en positieve ervaring. Een aanrader voor iedereen met dezelfde behoefte!’

Contact

Wilt u meer informatie over de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering of wilt u geholpen worden bij het maken van een keuze, vul dan onderstaand formulier in.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Erasmus School of Law gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het contactproces. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

Feiten & Cijfers

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
6 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Law
Discipline
Privaatrecht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen