Diversiteit & Inclusie

Missie

Het platform ‘Diversiteit & Inclusie’ houdt zich al sinds 2018 bezig met het bevorderen van alle aspecten van diversiteit en inclusie om zo een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid te creëren voor iedereen binnen Erasmus School of Law. Het platform identificeert actuele vraagstukken rondom dit thema en verbindt, ondersteunt, wisselt informatie uit en geeft advies aan iedereen binnen de faculteit.

Daarnaast is prof. Franziska Weber aangesteld als Faculty Diversity Officer om de realisatie van Diversiteit & Inclusie binnen Erasmus School of Law te waarborgen.

Contact: diversityesl@law.eur.nl.

 • Voor Diversiteit & Inclusie op EUR-niveau kunt u deze website bezoeken.
 • Houd de pagina van MyFuture in de gaten voor toekomstige activiteiten over diversiteit en inclusie.

Nieuws

Start van het Mentorproject 2022-2023

Afgelopen vrijdag 20 januari heeft de openingsborrel en daarmee de officiële start van het Mentorproject plaatsgevonden. Het doel van het programma is het koppelen van eerste-generatie-studenten aan ervaren professionals, werkzaam in de rechtspraktijk of -wetenschap, waarbij meerdere contactmomenten zullen plaatsvinden. Hierdoor kan eerste-generatie-studenten de mogelijkheid worden gegeven zich te oriënteren op een carrière in de rechtspraktijk of -wetenschap, met de nadruk op het ontwikkelen van professionele vaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat eerste-generatie-studenten bijzondere uitdagingen ervaren tijdens hun studie maar vooral ook bij de overgang naar de beroepswereld.  Daarbij ligt de focus van het project tevens op diversiteit, zowel met betrekking tot de groep studenten, als het scala aan mentoren (zie hier de lijst van mentoren).

Kennismaking

Tijdens de openingsborrel konden de mentoren en studenten elkaar voor het eerst ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Allereerst is er een presentatie over het inhoudelijke programma gegeven, waarna studenten en mentoren meededen aan een activatieoefening waarbij ze zichzelf op een creatieve manier voor konden stellen. Vervolgens zijn de gekoppelde mentoren en studenten in tweetallen op pad gestuurd om het nieuwe Langeveld-gebouw te ontdekken en elkaar beter te leren kennen. Na de wandeling kwam iedereen weer bijeen voor de borrel.

Inhoudelijk programma

De komende maanden zullen de studenten en mentoren elkaar minstens één keer per maand zien, waarbij zij zelf invulling mogen geven aan hun bijeenkomst (bijvoorbeeld een meeloopdag). De studenten zullen tevens workshops krijgen die gericht zijn op persoonlijke groei en professionele vaardigheden en zullen meerdere intervisiemomenten met een loopbaancoach hebben. In juni zal er een afsluitende borrel plaatsvinden waarbij teruggekeken zal worden op deze pilotversie van het Mentorproject.

Voor meer informatie, neem contact op met mentorproject@law.eur.nl.

Een succesvol eerste jaar van de Minor Smart Perspectives of Diversity & Inclusion

De benadering van diversiteit en inclusie in verschillende contexten kan worden gerekend tot een belangrijk en complex thema van deze tijd. Daarom hebben Emese von Bόné, universitair docent aan Erasmus School of Law, en Paul van de Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis aan Erasmus School of History, Culture and Communication, in dit academisch jaar de nieuwe multidisciplinaire minor Smart Perspectives of Diversity & Inclusion aangeboden. In de minor hebben studenten dit thema vanuit historisch, juridisch, economisch, sociologisch, criminologisch en cultureel perspectief onderzocht. De culturele dimensie is van fundamentele betekenis in de discussie over inclusiviteit. In de minor is cultuur de verbindende schakel, en dat maakt deze minor uniek binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 10 november 2022 hebben de studenten hun eindpresentatie gegeven op basis van de casus Salomé van Oscar Wilde met muziek van Richard Strauss. De eindpresentatie vond plaats in een rechtbanksetting in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Women@ESL met with rector

Erasmus School of Law (Photography: Anne Knoop)

Women@ESL is het netwerk voor alle vrouwelijke medewerkers van Erasmus School of Law met als doel de vrouwelijke gemeenschap te versterken en zich bezig te houden met gender-evenwicht en diversiteitsgerelateerde onderwerpen. Op 24 juni was er een bijeenkomst (Q&A) met prof.dr. Annelien Bredenoord, de eerste vrouwelijke rector van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een open en levendige sfeer konden deelnemers vragen stellen over het diversiteitsbeleid van de universiteit, maar ook hun diversiteitsgerelateerde ervaringen delen en constructieve feedback geven.

Meet & Greet Rechtbank Rotterdam

 

Erasmus School of Law (Photography: Anne Knoop)

 Op 11 mei heeft ESL in samenwerking met Rechtbank Rotterdam een meet and greet georganiseerd voor geïnteresseerde studenten. Tijdens deze meet and greet stond het thema ‘rechtspraak, samenleving en diversiteit’ centraal. Onder de aanwezige sprekers waren niet alleen rechters, maar ook rechters in opleiding. Nadat iedere spreker zichzelf introduceerde, werden de studenten in groepen opgesplitst en per ronde gekoppeld aan één van de sprekers opdat de studenten vragen aan de sprekers konden stellen en de conversatie aan konden gaan over de rol van diversiteit binnen de rechtspraak. De meet and greet is afgesloten met een borrel in het Erasmus Paviljoen waar alle deelnemers nog contactgegevens met elkaar uit konden wisselen.

Onderzoek Diversiteit in het onderwijsmateriaal Bachelor Erasmus School of Law

In 2018 is er vanuit het Diversity&Inclusion Platform een onderzoek verricht naar de diversiteit in het onderwijsmateriaal in de Bachelor. Omdat in de Bacheloropleidingen van Erasmus School of Law gewerkt wordt met probleemgestuurd leren (PGL), bestaat het grootste deel van het onderwijsmateriaal uit zogenaamde ‘problemen’. In deze problemen (vergelijkbaar met casussen) komen actoren voor. In het door het Diversity&Inclusion Platform verrichtte onderzoek zijn de actoren uit de problemen geclassificeerd naar geslacht (m/v/onbekend), naam (westers/niet-westers) en status (laag/neutraal/hoog). Doel van dit onderzoek was om na te gaan of er in het onderwijsmateriaal sprake is van diversiteit en gelijkwaardigheid (bijvoorbeeld gelijke verdeling man/vrouw) en of de actoren in het onderwijsmateriaal een enigszins representatieve afspiegeling zijn van de samenleving en studentenpopulatie (gebruik van westerse en niet-westerse namen). Tot slot is onderzocht in hoeverre de status van de actoren verdeeld is over het geslacht en de achtergrond van de gebruikte personages.

De opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Criminologie hebben elk drie jaren met acht blokken. In vrijwel alle blokken wordt er gebruik gemaakt van acht problemen. In dit onderzoek zijn bijna 500 problemen onderzocht en zijn de actoren geclassificeerd.

Uit het onderzoek in 2018 bleek dat het merendeel van de gebruikte actoren in de problemen mannelijk is (69%) tegenover 31% aan vrouwelijke actoren. In 2018 had 77% van de actoren een westerse naam, tegenover 23% aan niet-westerse namen. Bovendien was de status die aan bepaalde actoren was toegekend regelmatig stigmatiserend. Opvallend was dat bijvoorbeeld een burgemeester in een probleem altijd een man was en een slachtoffer vaak vrouwelijk. Daders uit problemen hadden vaker een niet-westerse naam dan bijvoorbeeld advocaten. In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek uit 2018 opgenomen:

Tabel 1: Resultaten onderzoek diversiteit onderwijsmateriaal in 2018

 

 

%man

%vrouw

%westerse naam

%niet-westerse naam

B1 RG

 

66%

34%

83%

13%

B2 RG

 

74%

26%

74%

9%

B3 RG

 

65%

35%

74%

5%

      

B1 RC*

 

52%

48%

92%

4%

B2 RC*

 

74%

26%

89%

11%

B3 RC*

 

75%

25%

25%

75%

      

B2 FIS*

 

67%

33%

83%

15%

B3 FIS*

 

75%

25%

94%

6%

* Alleen de vakken die niet overlappen met de Rechtsgeleerdheid vakken zijn opgenomen.

De resultaten van het onderzoek in 2018 zijn ingedeeld in de bachelorberaden. De blokcoördinatoren hebben aangegeven kritisch naar de diversiteit in hun onderwijsmateriaal te kijken, en enkele blokcoördinatoren hebben de resultaten van hun eigen vak opgevraagd. Belangrijk te vermelden is dat de verschillen tussen de vakken groot zijn. Er zijn vakken die het in 2018 al goed deden op het gebied van diversiteit in de actoren, maar er waren ook vakken waar verbetering mogelijk was.

In 2021 is het onderzoek opnieuw verricht om na te gaan of het onderwijsmateriaal in de afgelopen drie jaar meer divers en inclusief is geworden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel vakken een (kleine) positieve verandering ten opzichtevan de situatie in 2018 laten zien. Veel vakken hebben meer vrouwelijke actoren in hun problemen opgenomen en de actoren hebben een meer diverse achtergrond. Dit geldt echter niet voor alle vakken en helaas zijn de verschillen gemiddeld genomen marginaal. In onderstaande tabel worden de resultaten van het onderzoek uit 2021 gedeeld:

Tabel 2: Resultaten onderzoek diversiteit onderwijsmateriaal in 2021

  

%man

%vrouw

%westerse naam

%niet-westerse naam

B1 RG

 

60,5%

39,5%

72,9%

21,5%

B2 RG

 

71,1%

28,9%

71,1%

24,4%

B3 RG

 

61,4%

38,6%

83,1%

12,0%

      

B1 RC*

 

65,0%

35,0%

95,5%

4,5%

B2 RC*

 

78,7%

21,3%

87,2%

12,8%

B3 RC*

 

54,8%

45,2%

45,2%

54,8%

      

B2 FIS*

 

61,0%

39,0%

89,9%

9,2%

B3 FIS*

 

76,4%

23,6%

71,2%

8,5%

* Alleen de vakken die niet overlappen met de Rechtsgeleerdheid vakken zijn opgenomen.

De verschillen tussen beide momenten van onderzoek worden goed duidelijk in onderstaande tabel.

Tabel 3: Verschillen tussen resultaten uit 2018 en 2021

  

%man

%vrouw

%westerse naam

%niet-westerse naam

B1 RG

 

-5,7%

+5,7%

-9,9%

+8,6%

B2 RG

 

-3,2%

+3,2%

-2,9%

+15,4%

B3 RG

 

-3,4%

+3,4%

+9,4%

+6,8%

      

B1 RC*

 

+16,2%

-16,2%

+3,8%

+0,2%

B2 RC*

 

+4,9%

-4,9%

-1,7%

+1,7%

B3 RC*

 

-20,2%

+20,2%

+20,2%

-20,2%

      

B2 FIS*

 

-6,0%

+6,0%

+7,3%

-6,1%

B3 FIS*

 

+0,9%

-0,9%

-23,3%

+2,9%

De percentages tellen niet altijd op tot 100%, omdat de actoren van wie het geslacht of de naam onbekend zijn ook zijn meegenomen in de berekening. Een toename van het percentage westerse namen leidt bijvoorbeeld niet automatisch tot een afname van het aantal niet-westerse namen. Het Diversiteitsplatform zal zich de komende periode verder inzetten om, in samenwerking met alle docenten, het onderwijsmateriaal nog meer divers en inclusief te maken, zodat de actoren uit de problemen een goede afspiegeling van de (studenten)populatie zijn.

Indien gewenst kunnen de resultaten per vak door de blokcoördinator opgevraagd worden bij Stephanie Wagener (wagener@law.eur.nl) of Masuma Shahid (shahid@law.eur.nl). 

Towards forming a female community at ESL

Erasmus School of Law (Photography: Michelle Muus)

In January 2022 Women@ESL met yet again in an informal atmosphere to foster their community and to discuss gender- and diversity-related topics. Women from various departments, career stages and from both academic and administrative support staff groups were present. Two important initiatives formed the core of the discussions: 1) pursuing more transparency in ESL decision-making with a view to ensuring diversity and 2) a mentoring program @ ESL.

To further build and foster the sense of community, Women@ESL decided to organize informal get-togethers every last Friday of the month. The first one of these drinks will take place on February 25, 16-17:00 - please save the date! Some program activities are also being planned. All Women@ESL will receive an invitation, but please do get in touch in case we by accident missed you.

Meer nieuws

Hieronder vind je afgelopen evenementen en meer informatie over nieuws gerelateerd aan Diversiteit & Inclusie.

Pilot mentorprogramma eerste-generatie-studenten

Ben je de eerste in jouw familie die studeert? Dan heb je tijdens jouw studie vast al bijzondere uitdagingen beleefd. Zit je bovendien nu in B3 en komt de beroepskeuze dichterbij? Geef je dan op voor de pilot van ons mentorprogramma – dan kunnen we je helpen om de overgang naar een juridische baan iets minder uitdagend te maken!

Vanuit het Diversity & Inclusion Platform is er een nieuw pilot mentorprogramma voor eerste-generatie-studenten opgezet. Het programma heeft als doel het netwerk van eerste-generatie-studenten te vergroten en hen de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op een carrière in de rechtspraktijk en/of -wetenschap. Daarbij ligt de focus van het project tevens op diversiteit, zowel met betrekking tot de groep studenten, als het scala aan mentoren. Daarvoor worden de studenten gekoppeld aan een mentor die gespecialiseerd is in een bepaald rechtsgebied of werkzaam is in de rechtswetenschap. Veel van onze mentoren zijn zelf eerste-generatie-studenten geweest. Het traject begint in januari 2023 en zal tot en met het einde van het academisch jaar lopen.

We bieden je een mentor die je tijdens tenminste vier contactmomenten ervaringen uit de beroepswereld laat zien. Bovendien wordt een begeleidend programma met workshops aangeboden. Kennismaking met de mentor is op 20 januari 2023 om 16:00 uur. Begin juli sluiten we het programma feestelijk af met de uitreiking van een certificaat. Hier zullen mentoren en studenten samen hun ervaringen delen.

Wij zoeken:

 • Eerste-generatie-studenten;
 • Die in B3 Rechtsgeleerdheid zitten;

Qua inzet rekenen we op twee tot drie activiteiten per maand.

Geïnteresseerd? Geef je op door een e-mail te sturen naar mentorproject@law.eur.nl met je naam, studiejaar en opleiding. Geef ook een korte toelichting (max. 10 regels) van één van de uitdagingen die je voelt omdat je de eerste in jouw familie bent die aan de universiteit studeert (dat kan nu tijdens je studie zijn of een uitdaging die je ervaart met zicht op het vinden van een baan).

Je kunt je t/m 30 november opgeven. Dan kunnen we je nog voor het eind van het jaar matchen met een mentor. We gaan in December nog een persoonlijke ontmoeting met de Diversity & Inclusion Platform inplannen.

Klik hier voor een overzicht over de mentoren. Geef twee voorkeuren voor een mentor aan. We kunnen niets beloven maar zullen een zo goed mogelijke match maken.

Dit is een pilot en we zullen waarschijnlijk nog niet voor iedere geïnteresseerde student een mentor kunnen vinden. Wanneer er meer aanmeldingen dan mentoren zijn, wordt er door loting beslist.

Voor vragen kun je terecht bij mentorproject@law.eur.nl.

Wij kijken uit naar jullie inzendingen!

Met vriendelijke groet,

Erasmus School of Law Diversity & Inclusion Platform

Nieuwe minor SMART Perspectives on Diversity and Inclusion

Gisteren hadden we een zeer leerzame en leuke middag, waarin diversiteit in studentenpopulaties vanuit een psychologisch en pedagogisch perspectief werd besproken, onder leiding van Dr. Jacqueline Schenk. Deze sessie is onderdeel van de nieuwe minor SMART Perspectives on Diversity and Inclusion, georganiseerd door dr. Emese von Bóné (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en prof. dr. Paul Van De Laar (Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met 22 internationale studenten bespraken we verschillende aspecten van diversiteit, het belang van de context bij het bespreken en evalueren van diversiteit, en hoe aspecten van diversiteit de manier waarop we beslissingen nemen beïnvloeden. 

Bedankt aan iedereen die aanwezig was en deze middag tot een succes heeft gemaakt! Met speciale dank aan Menno, Anouk Opschoor en Jolanda Opschoor van Brownies&downieS in Capelle aan den IJssel voor de heerlijke lunch en jullie enthousiaste aanwezigheid op de Erasmus Universiteit!

Nieuwe samenwerking tussen ESL en Stichting Bridges Network

Afgelopen 24 maart hebben ESL en Stichting Bridges Network een samenwerkingsverband opgericht ten behoeve van het vergroten van de inclusiviteit en diversiteit in het juridische werkveld. Stichting Bridges Network is een initiatief van verschillende professionals werkzaam, of werkzaam geweest, bij commerciële advocatenkantoren in Nederland. De samenwerkingsovereenkomst tussen ESL en Stichting Bridges Network heeft als doel de brug te verkleinen tussen de universiteiten en de (commerciële) advocatuur. Dit zal zich in de praktijk uiten door de verbinding te vergroten van rechtenstudenten met een bi-culturele achtergrond en werkgevers in de advocatuur, om zo geïnteresseerde studenten aan een mooi netwerk te helpen en kennis en bekendheid te vergroten met betrekking tot advocatenkantoren en de advocatuur in het algemeen. Als praktijkvoorbeelden kan er gedacht worden aan het organiseren van (online) meetings waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden die raken aan culturele diversiteit en het werken binnen de advocatuur. Daarnaast zullen er lezingen georganiseerd worden waarbij een externe spreker meer zal vertellen over het belang van culturele diversiteit in grote organisaties zoals advocatenkantoren. Het platform ‘Diversiteit & Inclusie’ van ESL zal nauw betrokken zijn bij deze samenwerking. Volg de activiteiten van Stichting Bridges Network hier.

International Multidisciplinary Summer School

The international multidisciplinary Summer School was held from 26 to 28 August 2021 and covered topics of diversity and inclusion via the music of the West Side Story. The Summer School stressed the importance of diversity and inclusion. Diversity was approached from a historical, legal, sociological, economic, criminological and cultural perspective. The Rotterdam Conservatory (Codarts), the Wereldmuseum and museum Boijmans van Beuningen provided the cultural approach towards diversity. Two workshops were given in a multicultural setting. The Summer School showed that diversity is multi-interpretable and allowed the students to take an out-of-the-box approach towards the theme of diversity and inclusion.

The Summer School was organised by Emese von Bóné of Erasmus School of Law and Paul van de Laar of Erasmus School of History, Culture and Communication

For more information click here.

CLI fellowship on inclusion research in teaching

Dr. Nina Holvast and Dr. Willem-Jan Kortleven have been granted a CLI fellowship for their proposal ‘Voorbij het deficitdenken: naar inclusiever onderwijs en diversiteitsbeleid aan Erasmus School of Law’ (‘Beyond deficit thinking: towards a more inclusive education and diversity policy at Erasmus School of Law’). This fellowship is given out by the Community for Learning & Innovation (CLI) and allows them both to devote 1 day a week over the course of the next 2 years to this project. The D&I platform is happy to collaborate with this important research.

For their prior research on this topic, please see here.

Minor Diversity & Inclusion

Dr. Emese von Bóné and Professor Dr. Paul Van De Laar have developed the MINOR Smart Perspectives of Diversity&Inclusion for Bachelor students of Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden and TU Delft. It is English-taught and multidisciplinary!

Erasmus School of Law (ESL) and Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) offer this new, multidisciplinary minor Diversity & Inclusion starting in the new academic year (September 2022). It is one of the great but also complex themes of our time. Aspects of History, Law, Economics, Social Sciences, Criminology and Liberal Arts will be presented in this minor. The cultural dimension is of fundamental importance in the discussion of inclusiveness. That is why ARTS & CULTURE serves as a unique connecting link in this minor.

For more information click here.
You can send an email to vonbone@law.eur.nl if you have any questions.

Looking for student assistant

Do you have an interest in diversity&inclusion? Do you speak Dutch and English? Do you have data analysis skills? Then apply as our student assistant before 1 April 2022. Further information can be found here

Vrouwen in Academia 

Upon invitation of Dean Suzan Stoter female researchers were invited to a Women in Academia event on Friday, 5th November 2021. During the event they discussed the experiences of women in academia with Honorary Doctorate holder professor Katharina Pistor. They talked about career choices, challenges and female leadership. The event was as an opportunity to meet, to acquaint, to have fun and to share in an interactive session to strengthen the inclusiveness and with that the quality of the academic community of Erasmus School of Law. Inspired by this kick-off event, plans were made for various future meetings involving women and men!

Nieuwe samenwerking met de Orde van Advocaten komt er aan!

Het diversiteitsplatform van Erasmus School of Law gaat samen werken met het 'Platform inclusie en diversiteit‘ van de Orde van Advocaten. Dit is een vereniging van 37 advocaten die is opgericht in februari 2021 met het doel om diversiteit en inclusiviteit in de advocatuur te bevorderen. Het doel van de beoogde samenwerking is bewustzijn creeeren betreffende de huidige cultuurdiversiteit in de advocatuur en om dit samen uit te breiden. Erasmus School of Law met haar erg diverse studentpopulatie is de natuurlijke kandidaat voor zo een samenwerking. Project ideeën betreffende een mentorprogramma worden op dit moment aan gewerkt. 

EUR gekozen tot meest inclusieve werkgever

Onlangs is de EUR verkozen tot de meest inclusieve werkgever van 2020. De prijs, ‘De Bart’ werd uitgereikt via NPO Radio 1 en werd door Judith Wiskie, verantwoordelijk beleidsadviseur vanuit HR, live in ontvangst genomen. ‘De Bart’ is vernoemd naar Bart de Bart die de Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) heeft opgericht.
De doelstelling van SWOM is Young Professionals met een arbeidsbeperking op weg te helpen in hun professionele leven en loopbaan.

Meet-up met de advocatuur

Stichting Bridges Network heeft als doel het verder verbinden van studenten met een multiculturele achtergrond en werkgevers in de (commerciële) advocatuur om zo geïnteresseerde studenten aan een mooi netwerk te helpen en kennis en bekendheid te vergroten met betrekking tot (commerciële) advocatenkantoren. Ben jij een bachelor student of masterstudent rechten met een multiculturele achtergrond en ben je benieuwd naar de verhalen van advocaten die werken bij commerciële advocatenkantoren? Dan meld je aan voor een bijeenkomst over culturele diversiteit bij commerciële advocatenkantoren! 

Wanneer: donderdag 18 november 2021, 15.30-17.00.

Aanmelden: kan t/m 15 november 2021 via info.bridgesnetwork@gmail.com. Er zijn maar beperkte plekken beschikbaar op kantoor, dus meld je snel aan! First come, first serve. Overige deelnemers kunnen ook digitaal deelnemen via Microsoft Teams. 

Han Entzinger Award for the Best Master Thesis on Migration and Diversity

The Erasmus Migration and Diversity Institute organises the annual Han Entzinger Award for the Best Master Thesis on Migration and Diversity. Master theses from any MA or MSc program at Erasmus University Rotterdam are eligible. Nominations may only be made by the master thesis’ first supervisor(s). Supervisors (from any EUR/ISS department) may nominate max. 1 master thesis. The nominated student needs to have graduated during or since the 2020-1 academic year. To nominate, please send a copy of the master thesis with a short (3-4 line) motivation to Nathan Levy (levy@essb.eur.nl). The deadline for sending in your nominations is 17:00 on 8 November 2021. 

An award jury will review the nominated theses on the following criteria:

 • The thesis provides an innovative perspective on migration and diversity
 • The thesis is based on a sound methodology and research design 
 • The thesis provides an excellent contribution to the academic literature on migration and diversity (either in migration studies or in a mainstream discipline)
 • The thesis is well-written and structured

The award jury consists of Prof.dr. Susanne Janssen (ESHCC), Prof.dr. Peter Scholten (ESSB), and Dr. Nanneke Winters (ISS). The jury is chaired by Prof.dr. Han Entzinger. The winner will be announced in mid-November, and presented at the next EMDI seminar on 25 November 17:00

Building New Blocks

Building New Blocks offers financial support to EUR students and staff for developing and evaluating projects that aim to promote equal opportunities in primary, secondary, and higher education. Do you want to pilot a mentorship programme for Rotterdam's high school students? Do you have an idea that can increase students' sense of belonging?

Then apply now!

Deadline: 30-06-2021 or 30-09-2021 

Mosaic 2.0 – new scholarships

Mozaïek 2.0 is een promotiebeurzenprogramma dat gericht is op de in Nederland ondergerepresenteerde groep afgestudeerden met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije. Het programma kent een vooraanmelding en een volledige aanvraag. Het is een wetenschapsbreed programma; elk onderzoeksonderwerp kan in aanmerking komen. Kandidaten dienen niet zelf de aanvraag in, deze wordt door een beoogd promotor gedaan.

The deadline for submitting pre‐proposals is 28 September 2021 14:00.
The deadline for submitting full proposals is 8 March 2022 14:00.

Voor verdere informatie kunt u deze website bezoeken.

Athena Award Nominatie Uitnodiging

Met de FAME Athena Award onderscheiden we medewerkers én studenten die zich op bijzondere wijze inzetten om vrouwelijk talent in de academische omgeving te stimuleren.

Ken jij een initiatief dat dient voor het bevorderen van vrouwelijk talent binnen de EUR of het Erasmus MC?

Nomineer deze collega’s of studenten dan voor de FAME Athena Award!

Via het webformulier kun je een initiatief inclusief alle deelnemers voordragen. Dat kan tot en met vrijdag 10 september 2021! Meer informatie over de criteria en de richtlijnen kun je vinden in het reglement. Vragen? Email: Fame@eur.nl.

ECHO Awards

Students can be nominated for the ECHO Award 2021, a prize organized by the Expertise Centre for Diversity Policy, for excellent talent with a non-Western background in higher education. The ECHO Award consists of a Summer Course at UCLA in the United States, access to ECHO’s extensive and participation in ECHO's leadership program. Students who stand out because of their entrepreneurial spirit, organizational skills, active social involvement and constructive approach to challenges related to exclusion, can be nominated.

Further information and application at https://www.eur.nl/en/echo-awards-2021.

Deadline for application: 14-6-2021 (09.00 AM)

 

Diversiteit, rechtspraak en de samenleving (Dutch)

De rechtspraak vervult een onmisbare rol in onze samenleving; een samenleving die steeds aan verandering onderhevig is. Dat vraagt om continu meegroeien van de rechterlijke macht en binnen die ontwikkeling fungeert diversiteit onder meer als centrale waarde. Om deze thematiek de aandacht te geven die het verdient en om studenten op persoonlijke wijze te laten kennismaken met de rechtspraak, organiseert Erasmus School Law een Meet&Greet.

Meer informatie vindt u hier.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen