De Jonge Meesters bundel 2022: Toekomstig privaatrecht

Jonge meesters 2022

Begin december 2022 verscheen de bundel Toekomstig Privaatrecht in de Jonge Meesters reeks van Boom Juridische uitgevers, met daarin de afstudeerscripties van negen masterstudenten van Erasmus School of Law.

Dit boek is het resultaat van het jaarlijkse scriptieproject waarin studenten uit de master Privaatrecht I Commercieel Vermogensrecht en de master Aansprakelijkheid & Verzekering van Erasmus School of Law rondom een centraal thema hun masterscripties hebben geschreven. Hiervoor zijn groepsbijeenkomsten gehouden waarin discussie, afstemming en presentatie van de (voorlopige) onderzoeksresultaten plaatsvonden, en hebben de studenten tijdens een zelf georganiseerd symposium hun belangrijkste onderzoeksconclusies gepresenteerd aan hun vrienden en familie, medestudenten en medewerkers van de faculteit.

Wie aan de toekomst van het privaatrecht denkt, koppelt dit veelal aan de bredere en talrijke maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Is het privaatrecht daarop al voldoende toegesneden, en hoe kan het bijdragen aan een oplossing voor die uitdagingen? Binnen deze maatschappelijke ontwikkelingen vallen meer specifieke trends te signaleren, zoals digitalisering en duurzaamheid, waarvan duidelijk is dat die interessante vragen oproepen die ook op het terrein van het (toekomstige) privaatrecht relevant zijn. In het boek Toekomstig Privaatrecht wordt een aantal aspecten hiervan belicht: het gebruik van artificial intelligence (AI) in het kader van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), het verhalen van schade veroorzaakt door trading bots, de bescherming tegen gepersonaliseerde reclame door de richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, de mogelijkheid van beslaglegging op non-fungible crypto tokens (nft’s), due diligence en klimaat en de afdwingbaarheid van de bijdrage van een supermarktconcern aan een gezonde voedselomgeving. Daarnaast komen ook enkele andere voor het privaatrecht relevante ontwikkelingen aan de orde. Deze ontwikkelingen hangen vooral samen met het bestrijden van een pandemie (informed consent bij vaccinaties) en met personenschade (de wijze van vaststelling van rekenrente en standaardisering van het smartengeld).

Toekomstig privaatrecht

Dit boek vormt het vijftiende deel in de reeks Jonge Meesters die de Rotterdamse leerstoelgroep Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law sinds 2007 uitbrengt. Deze editie stond onder redactie van Martijn Scheltema, Ilona van der Zalm en Melissa de Groot, allen verbonden aan het departement Law & Business van Erasmus School of Law. De auteurs van dit jaar zijn Rebecca Bosch, Amber Lombardo, Willemijn Smit, Rogier Beets, Julia Schreuder, Sophie in ’t Veld, Tessa Verloop, Rick Lichtenberg en Daan van Broeckhuijsen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen