Drie manieren waarop de fiscus verduurzaming kan stimuleren

Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs zal Nederland een verduurzamingsslag moeten maken. In een speciaal themanummer van Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB) hebben drie medewerkers van de sectie Belastingrecht van Erasmus School of Law een artikel geschreven over de vraag of duurzaamheid via belastingheffing kan worden bekostigd of gestimuleerd. Elk artikel behandelt een andere belasting in relatie tot verduurzaming. In de besproken heffingen bestaat de mogelijkheid om de belastingbetaler richting duurzaamheid te sturen, zij het met wat aanpassingen. Met hun bijdragen in MBB hopen de medewerkers van Erasmus School of Law bij te dragen aan het inhoudelijke debat over verduurzaming in onze samenleving.

Prof. mr. dr. Madeleine Merkx, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law, schreef een artikel over de belemmeringen in het Btw-stelsel voor de circulaire economie. In 2050 wil Nederland een circulaire economie hebben, een systeem waarin eindige grondstofvoorraden niet langer worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in nieuwe producties. Prof. Merkx bespreekt de belemmeringen van ons huidige Btw-stelsel in een kringloopeconomie en noemt een aantal oplossingen die een circulaire economie zelfs zouden kunnen stimuleren. Klik hier voor het hele artikel.

Mr. dr. Eva Boomsluiter, universitair docent Belastingrecht aan Erasmus School of Law, schreef een artikel over stimulering van duurzame investeringen door ondernemers binnen de inkomstenbelasting. Op dit moment kent deze belasting al de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen. In het artikel wordt behandeld of deze faciliteiten toekomstbestendig zijn, of de samenhang met andere fiscale bepalingen in het oog is gehouden en of de wijze waarop de regelingen zijn uitgewerkt in lijn is met de achtergrond en het doel van de aftrekposten. Volgens dr. Boomsluiter zijn er nog een aantal verbeterpunten, die leiden tot het stimuleren van ondernemers om te verduurzamen. Klik hier voor het hele artikel.

Mr. Anneke Monsma, wetenschappelijk onderzoeker bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden aan Erasmus School of Law, focust in haar artikel op de relatie tussen de circulaire economie en heffingen van lokale overheden. Ze bespreekt in het artikel circulaire initiatieven van gemeenten, provincies en waterschappen en hoe deze door de gemeentelijke, provinciale of waterschapsbelasting kunnen worden bekostigd of gestimuleerd. Voor de Wet Waardering Onroerende Zaken en de onroerendezaakbelasting stelt mr. Monsma bijvoorbeeld voor om de geldende agrarische vrijstellingen (landbouwgrond en landbouwwerktuigen worden bijvoorbeeld niet meegerekend bij het bepalen van de WOZ-waarde) te beperken tot de kringlooplandbouw om boeren te stimuleren over te stappen op een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.  Klik hier voor het hele artikel.