Onderzoeksrapport ‘Inzicht in de Code Pensioenfondsen’ gepubliceerd

In opdracht van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen stelden ESL-onderzoekers mr. dr. Annika Galle, mr. drs. Karel Boonzaaijer en mr. Marjolein Nobel het onderzoeksrapport ‘Inzicht in de Code Pensioenfondsen’ op. Zij deden in de achterliggende maanden onderzoek naar de naleving van de Code Pensioenfondsen en de standpunten en ervaringen van pensioenfondsbestuurders bij deze Code. Belangrijkste uitkomst is dat de sectorspecifieke governance code goed wordt nageleefd, maar ook dat er ruimte voor verbetering is.

Tijdens een themadag van de Pensioenfederatie gewijd aan governance op 13 februari jl. is het rapport door de opdrachtgever aan de sector gepresenteerd, tezamen met de eigen nalevingsrapportage. Onderzoekers Karel Boonzaaijer en Marjolein Nobel van Erasmus School of Law bespraken in subsessies de belangrijkste onderzoeksbevindingen met pensioenfondsbestuurders.

Het rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de mate van en toelichting op de naleving van de Code Pensioenfondsen door een analyse van openbaar beschikbare informatie en jaarrapporten boekjaar 2016. Tevens presenteert het de uitkomsten van een online enquête van eind 2017 onder bestuurders van pensioenfondsen. Het onderzoeksrapport fungeerde als onderliggende bron voor de nalevingsrapportage 2016-2017 uitgebracht door de Monitoringcommissie. De Monitoringcommissie is tevreden over de gedegenheid van het onderzoek. Het rapport heeft in de sector geleid tot een goede discussie en visie op wat nadere invulling behoeft.

Brede waardering

Het rapport laat onder andere zien dat de sectorspecifieke governance code goed wordt nageleefd en breed wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor verbetering. De ervaren regeldruk kan worden verminderd en de toepasbaarheid vergroot door een kortere Code Pensioenfondsen met meer aandacht voor het onderscheid naar verschillende type normen en type pensioenfondsen. Pensioenfondsbesturen kunnen meer aandacht besteden aan een deelthema als diversiteit door duidelijk beleid, het overnemen van goede praktijkvoorbeelden en het nadrukkelijker rapporteren over het diversiteitsbeleid.

We hebben met in totaal acht collega’s hard gewerkt aan dit arbeidsintensieve onderzoek’, aldus Karel Boonzaaijer. ‘We zijn blij dat ons rapport goed is ontvangen door de opdrachtgever en dat onze conclusies hebben geleid tot concrete aanbevelingen aan de pensioensector. Tijdens de presentaties en de interactie met pensioenfondsbestuurders op de themabijeenkomst constateerden we dat de sector de aanbevelingen omarmt en oppakt.’

Meer informatie

Het volledige rapport vindt u hier.