Oraties prof. Van der Voet en prof. Even: over het ‘natte arbeidsrecht’ en wrijving tussen de markten

Haven Rotterdam

Op vrijdag 12 oktober 2018 zullen prof. mr. dr. Gerdien van der Voet en prof. mr. dr. Zef Even hun inaugurele redes uitspreken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De twee oraties worden voorafgegaan door een symposium, georganiseerd door de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law.

Prof. Van der Voet, benoemd op de Bijzondere Leerstoel Bijzondere Arbeidsverhoudingen, zal in haar rede Het natte arbeidsrecht: Een baken voor de toekomst van onze onder water gelopen polder? ingaan op de bijzondere arbeidsverhouding van de zeevarende en de rechtvaardigingsgronden voor zijn status aparte binnen het arbeidsrecht. Zij stelt daarbij de vraag wat het gewone (‘droge’) arbeidsrecht kan leren van het ‘natte’ arbeidsrecht.

Tijdens de tweede inaugurele rede, Balanceren met detacheren, zal prof. Even, benoemd op de Bijzondere Leerstoel Europees Arbeidsrecht, ingaan op de wrijving tussen de Europese marktwerking en de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij zal spreken over de spanningen tussen de EU en Nederland, de voor- en nadelen van arbeidsmigratie en de gevoelens die een uittreding als de Brexit bij verschillende partijen kan oproepen.

Bijzondere leerstoel Bijzondere Arbeidsverhoudingen

De leerstoel Bijzondere Arbeidsverhoudingen is een netwerkleerstoel (wisselleerstoel), waarbij de focus steeds op een specifieke bijzondere arbeidsverhouding ligt. Een netwerkleerstoel biedt de mogelijkheid om netwerken in stand te houden met instanties buiten Erasmus School of Law en om personen met bijzondere praktijkkennis voor een bepaalde periode aan onze faculteit te verbinden. De bijzondere leerstoel Bijzondere Arbeidsverhoudingen heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het debat over differentiatie in het arbeidsrecht tegen de achtergrond van het uitgangspunt van uniformiteit. Daarbij staat niet alleen de inhoud van bijzondere regelingen centraal, maar ook de vraag naar de rechtvaardigingsgronden die de wetgever daarvoor hanteert. Onderzocht wordt of die rechtvaardigingsgronden nog steeds opgaan en in hoeverre uniformering, dan wel differentiatie bijdraagt aan modernisering van het arbeidsrecht. Prof. Van der Voet is op de bijzondere leerstoel benoemd voor een periode van twee jaar.

Bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht

De bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht is een carrièreleerstoel. Deze bijzondere leerstoel is bedoeld voor getalenteerde medewerkers in een UHD-positie, werkzaam op een vakgebied dat een speciale aandacht heeft binnen de faculteit. De bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht spitst zich toe op de wisselwerking tussen enerzijds het Europese en het internationale arbeidsrecht en anderzijds het nationale arbeidsrecht. Er is namelijk een potentieel spanningsveld tussen de economische mogelijkheden die Europees en internationaal recht aan bedrijven bieden en de bescherming van werknemers. In de kern betreft dit de vraag naar een optimale balans tussen marktvrijheden en sociaal recht. Speciale aandacht is er voor de gelijke kansen van werknemers op een inclusieve arbeidsmarkt tegen eerlijke arbeidsvoorwaarden (Europese pijler van sociale rechten). De leerstoel sluit aan bij de missie en de visie van Erasmus School of Law: het arbeidsrecht wordt internationaal benaderd, met oog voor de economische en sociale context.

Over prof. Van der Voet

Op 1 juli 2017 is Gerdien van der Voet benoemd tot bijzonder hoogleraar op de netwerkleerstoel Bijzondere Arbeidsverhoudingen: de zeevarende. Prof. Van der Voet promoveerde in 2005 aan Erasmus School of Law op de dissertatie De kwaliteit van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen als medezeggenschapswet (promotoren: prof. C.J. Loonstra en prof. J.E.M. Akveld). Daarna was zij tot midden 2017 werkzaam als universitair docent en verzorgde zij de afgelopen vijf jaar het vak Bijzondere arbeidsverhoudingen in de master Arbeidsrecht. Sinds eind 2007 is zij tevens werkzaam als arbeidsrechtadvocaat bij AKD.

Over prof. Even

Op 1 oktober 2017 is Zef Even benoemd tot bijzonder hoogleraar op de carrièreleerstoel Europees Arbeidsrecht. Prof. Even promoveerde in 2008 aan Erasmus School of Law met het proefschrift Transnational Collective Bargaining in Europe, over grensoverschrijdende cao’s in Europa, met als promotor prof. C.J. Loonstra. Zef Even is al langer werkzaam bij Erasmus School of Law, de laatste tijd als universitair hoofddocent. Sinds 1 september 1998 is hij daarnaast werkzaam binnen de advocatuur. Met ingang van 1 januari 2009 is hij partner bij het Rotterdamse advocatenkantoor Steensma Even.

Meer informatie

De oraties vinden plaats van 16.00 uur in de Aula, Erasmus Building, Campus Woudestein, Erasmus University Rotterdam