Prof. dr. Van Mierlo benoemd tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

Prof. Van Mierlo is per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Van Mierlo is tegelijk benoemd met mr. K. Teuben en mr. G.C.C. Lewin.

Werkzaamheden

De Adviescommissie zal zich bezighouden met het geven van advies omtrent de Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Deze wet moet ervoor zorgen dat civiele procedures op het gebied van het bewijsrecht efficiënter en eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld aanvulling van de waarheids- en volledigheidsplicht wordt er meer nadruk gelegd op de informatievergaring en bewijsverzameling voorafgaand aan de procedure. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld het inzagerecht in de wettelijke regeling van de bewijsmiddelen op te nemen, de voorlopige bewijsverrichtingen samen te voegen tot één verzoek en tenslotte komt er een mogelijkheid van het leggen van conservatoir bewijsbeslag.

Over prof. A.I.M. (Toon) van Mierlo

Prof. Van Mierlo is sinds 1993 verbonden als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is hij tevens hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zijn rechtenstudie in Nijmegen gedaan en hij promoveerde in 1988 in diezelfde stad. Naast hoogleraar op twee universiteiten vervult prof. Van Mierlo verschillende nevenfuncties. Hij is onder meer advocaat partner bij HabrakenRutten en hij treedt vaak op als arbiter in (inter)nationale arbitragezaken.