Schending van de zorgplicht: “Stuitend en confronterend”

André den Exter

Een kamerlid van de partij GroenLinks-PvdA stelde kortgeleden Kamervragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een cliënt in een zorginstelling die al jarenlang in slechte omstandigheden leeft en geen goede zorg krijgt. Aanleiding voor het stellen van deze vragen was het artikel over de cliënt van Omroep Gelderland. André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, verscheen met zijn reactie in datzelfde artikel. “Stuitend en confronterend dat dit in ons land voorkomt."

Den Exter legt uit dat het voor zorgverleners zonder meer lastig is goed te zorgen voor gecompliceerde cliënten. “Maar dat rechtvaardigt niet zo’n behandeling.” Bovendien rusten er juridische verplichtingen op zorginstellingen onder de Wet langdurige zorg volgens de universitair hoofddocent. “De zorgverlener verleent goede zorg, een ruim begrip dat mede omvat veilige, tijdige, noodzakelijke zorg die afgestemd is op de behoefte van de cliënt in overeenstemming met de kwaliteits- en beroepsnormen.”

Schending wettelijke zorgplicht 

Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo bestaat de plicht verantwoorde zorg te leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep en om het zorgplan met cliënten te bespreken. Volgens Den Exter is het verhaal over deze instelling niet in lijn met de eisen. “Geen of te late zorg verlenen en ondeugdelijke zorg die niet aan de beroepsnormen voldoet in samenhang met de wettelijke zorgplicht, dus zorg verleend door ongekwalificeerd personeel, niet reageren op nachtalarm, en de opmerking van de zorgverlener dat 'als je vannacht niet belt, krijg je morgen een euro van mij’, passen niet bij de zorgplicht.”

Bovendien leveren deze feiten ook een schending van de mensenrechten op. “Een schending van het recht op zorg is tevens een schending van de menselijke waardigheid”, aldus Den Exter. Mensenrechten zijn rechten die gelden voor alle mensen op de wereld. Ze worden beschermd door Europese en internationale verklaringen en verdragen. 

Juridische consequenties 

Volgens Den Exter bestaan er verschillende juridische consequenties voor dergelijke zorginstellingen wanneer zij nalaten om te voldoen aan de wettelijke zorgstandaarden zoals beschreven staan in de Wet langdurige zorg. “Als eerste is de zorginstelling aan zet, de klachtencommissie kan de klacht gegrond verklaren, Inspectie IGJ kan zelfs een aanwijzing geven op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Zorgkantoor kan de instelling aanspreken, en wellicht individuele zorgverleners (BIG-geregistreerd) kunnen tuchtrechtelijk worden aangesproken.”

Volgens Den Exter is het enige wat de cliënt wil, goede zorg ontvangen. “Het is de cliënt niet te doen om compensatie, maar goede zorg.” Wel kan hij zich alsnog wenden tot verschillende partijen. “Hij is vrijwillig opgenomen in een WLZ-instelling en kan een klacht indienen bij de klachtencommissie, geschillencommissie en bij de rechter wegens wanprestatie.”

Universitair Hoofddocent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen