Voorstellen fundamenteel onderzoek Erasmus School of Law gehonoreerd met 4 miljoen euro

Skyline Hefbrug
Claire Droppert

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent in de periode 2019-2024 in totaal € 4.146.000,- (inclusief coördinatie en disseminatiekosten) toe aan Erasmus School of Law om uitvoering te geven aan het advies van de Commissie Sectorplan SSH m.b.t. het Sectorplan Rechtsgeleerdheid (zie Kamerbrief 10 juli 2019). Tevens is Erasmus School of Law als landelijke trekker voor het speerpuntthema ‘Herijking van Publieke Belangen in Private Verhoudingen’ aangewezen.

De sectormiddelen hebben als doel om de onderzoekscapaciteit van jonge onderzoekers structureel op te bouwen, een meer divers personeelsbestand te creëren en invulling te geven aan landelijke samenwerking op de zeven speerpunten in het Sectorplan.

Het onderzoek inzake ‘Herijking van Publieke Belangen in Private Verhoudingen’ en ‘Empirical Legal Studies’ dat Erasmus School of Law met de sectorgelden gaat verrichten, beoogt empirisch gefundeerde kennis op te leveren over de rolvervulling van ondernemingen als belangrijke private actoren in onze samenleving in het dienen van publieke belangen. In het onderzoek zal duidelijk worden dat er een onmiskenbare correctie is te zien omtrent de beweging naar meer marktwerking en deregulering. Daardoor worden aan het recht nieuwe eisen gesteld om opkomende risico’s voor individuen, groepen en de samenleving op te vangen. Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag naar legitieme machtsuitoefening en realistische alternatieven te ontwikkelen. In dit kader zal kennis van empirische feiten ervoor moeten zorgen dat de te ontwikkelen kaders optimaal aansluiten bij de te normeren praktijken, terwijl omgekeerd de vragen, concepten en problemen die relevant zijn voor de rechtspraktijk het empirisch onderzoek gaan aansturen.

De keuze voor deze inhoudelijke speerpuntthema’s sluit niet alleen uitstekend aan bij de onderzoeksstrategie en het onderzoeksprofiel van Erasmus School of Law, maar ook bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals onder andere ongewenste (buitenlandse) overnames, de financiële crisis en technologische ontwikkelingen. Erasmus School of Law creëert voor het speerpuntonderzoek een nieuwe onderzoekscommunity, waarin onder meer elf promovendi en diverse postdocs aan de slag gaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen