‘Voorwaardelijke invrijheidstelling is geen automatisme’

Nieuws

Op 5 juni 2018 heeft de Minister voor Rechtsbescherming Dekker het rapport ‘De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), dat is uitgevoerd door een onderzoeksteam samengesteld uit leden van de sectie strafrecht van Erasmus School of Law.

Aanleiding hiervoor was een door de Tweede Kamer aanvaarde motie van het lid Van Oosten (VVD). Daarin werd de regering opgeroepen onderzoek in te stellen naar de vraag of het huidige systeem van de v.i. nog voldoet en, zo nee, of het zou moeten worden aangescherpt om te voorkomen dat de v.i. de facto tot een automatisme verwordt.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de wettelijke regeling en het systeem van de v.i. op hoofdlijnen adequaat zijn ingericht met het oog op de beoogde doelen van re-integratie en speciale preventie. De Centrale Voorziening v.i. van het Openbaar Ministerie ontvangt ten aanzien van iedere individuele gedetineerde die volgens de wet voor de v.i. in aanmerking komt, adviezen van zowel de penitentiaire inrichting als van de Reclassering en als er slachtoffers zijn, ook van het lokale parket. In driekwart van die zaken wordt een pakket van op de persoon toegesneden voorwaarden gesteld, gecombineerd met toezicht en begeleiding. Van een automatische toepassing van de v.i. is dus in de praktijk geenszins sprake.

In het onderzoeksrapport is ook ruim aandacht voor het wettelijk kader van de v.i. zoals dat sinds 2008 bestaat en de achtergrond daarvan, de beschikbare cijfers en de ervaringen van de bij de v.i. betrokken organisaties. Tot slot is op basis van jurisprudentie en interviews een beeld geschetst van wat er tijdens de v.i. gebeurt en op welke wijze er samen met de veroordeelde wordt gewerkt aan re-integratie en speciale preventie. Het rapport zal eind juli als boek worden uitgegeven door Boom juridisch.

Meer informatie

Voor meer informatie: mr.dr. Jolande uit Beijerse, uitbeijerse@law.eur.nl of 010-4081547.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen