dr. (Marlies) EM Galenkamp

Associate Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-013
Telephone
0104082649
Email
galenkamp@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • E.M. Galenkamp (2014). Het morele kompas van bestuurders in het licht van Erasmus' deugdenethiek. Filosofie, 1 (137), 21-27.
 • E.M. Galenkamp (2012). Locke and Bayle on Religious Toleration. Erasmus Law Review, 5 (1), 79-92.
 • E.M. Galenkamp (2009). John Stuart Mills on Liberty: 1859 en 150 jaars later. Filosofie, 19 (2), 3-9.
 • E.M. Galenkamp (2009). Voorbij het schadebeginsel en het moralismebeginsel. Op zoek naar richtlijnen voor de publieke ruimte. Filosofie, 19 (2), 35-42.
 • E.M. Galenkamp (2006). Tolerantie in de multiculturele samenleving: Hoe moralistisch moeten we zijn? (themanummer Multiculturalisme: Achtergronden en perspectieven). Filosofie, 16 (6), 16-22.
 • E.M. Galenkamp (2005). Religieuze overtuigingen en het discriminatieverbod. Enkele bedenkingen bij het leerstuk van interpretatieve terughoudendheid. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (mei), 251-256.
 • E.M. Galenkamp & J.M. ten Voorde (2002). Culturele achtergronden in de strafrechtspleging. Op zoek naar de juiste onderzoeksvragen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 81 (3/4), 42-45.
 • E.M. Galenkamp (2002). De multiculturele samenleving in het geding. Justitiele Verkenningen, 28 (5), 75-84.
 • E.M. Galenkamp (2002). Over de regels van de groep en de regels van de samenleving. Ars Aequi, 51 (1), 15-21.
 • E.M. Galenkamp (2000). De rol van cultuur in het strafrecht. Een filosofisch probleem. Filosofie, 10 (5), 21-24.
 • E.M. Galenkamp (1998). Van 'non-discriminatie' naar 'eigen identiteit'. Beleid en Maatschappij, 25 (1), 40-50.
 • E.M. Galenkamp (1998). Minderheden en hun praktijken, Ruimte en grenzen van liberale tolerantie. Filosofie en Praktijk, 19 (1), 1-19.
 • E.M. Galenkamp (1998). Do We Need Special, Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western Europe. Citizenship Studies, 2 (3), 501-517.
 • E.M. Galenkamp (1998). Collectieve rechten in de praktijk. De Amish als paradigma? Recht der Werkelijkheid, 19 (3), 37-53.
 • E.M. Galenkamp (1997). Van 'non-discriminatie' naar 'eigen identiteit'. Trends in het multiculturalisme-debat. Beleid en Maatschappij, XXIV (4), 1-17.
 • E.M. Galenkamp & S. Tempelman (1997). Cultuur terug in het minderhedenbeleid. Naar een islamitische zuil? Justitiele Verkenningen, 23 (6), 83-94.
 • E.M. Galenkamp (1996). Speciale rechten voor minderheden? Een commentaar op Kymlicka's Multicultural Citizenship. Recht en Kritiek, 22 (2), 202-224.
 • E.M. Galenkamp (1996). Verstoting in het Nederlandse recht? Over westers imperialisme en niet-liberale collaboratie. Recht en Kritiek, 22 (3), 227-229.
 • E.M. Galenkamp (1995). Collective Rights. Report Commissioned by the Advisory Committee on Human Rights and Foreign Policy of the Netherlands. SIM-Special (Utrecht), 53-102.
 • E.M. Galenkamp (1995). De taal van de macht en de onmacht van de taal. Een beschouwing naar aanleiding van Van den Oords 'Verdaagde rechten'. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 11 (3), 74-80.
 • E.M. Galenkamp (1994). Juridische gelijkheid en het specifiek vrouwelijke. Dilemma of paradox? Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 10 (5), 132-142.
 • E.M. Galenkamp (1994). Afbeelding of artefact? Over de rol van juridische begrippen. Préadvies t.b.v. de Vereniging van de Wijsbegeerte van het Recht. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 23, 11-37.
 • E.M. Galenkamp (1991). Collectieve rechten: een review-essay. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 60-72.
 • E.M. Galenkamp (1991). Collective rights: Much ado about nothing? Netherlands Quarterly of Human Rights, 9 (2), 291-307.

 • E.M. Galenkamp (2006). De grenzen van tolerantie, gastcolumn. De Duplomaat, 7 (maart), 42-45.
 • E.M. Galenkamp & R. Westrik (2004). Naar een nieuw burenrecht. Grondrechten in een pluriforme samenleving. Opinie. Nederlands Juristenblad (NJB), 2004 (2), 67-67.
 • E.M. Galenkamp (1995). Recensie van M.J. Trappenburg, Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies in Nederland. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 24 (2), 146-151.
 • E.M. Galenkamp (1994). Collectieve rechten 'fantasierechten'? Enkele kanttekeningen bij een discussie. Liberaal Reveil, 1.

 • E.M. Galenkamp (1998). Individualism versus colectivism. The concept of collective rights. Deventer: Gouda Quint

 • E.M. Galenkamp (2016). Fundamental Rights and Responsibilities within a Multicultural Society. In S. Parmentier, H. Werdmoelder & M Merrigan (Eds.), Between Rights and Responsibilities: A Fundamental Debate (pp. 125-140). Cambridge: Intensentia
 • E.M. Galenkamp (2015). Natie. In P. de Wind & H. Willemsen (Eds.), Woordenboek filosofie. Antwerpen: Garant Uitgevers nv
 • E.M. Galenkamp (2015). Mensenrechten. In P. de Wind & H. Willemsen (Eds.), Woordenboek filosofie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers nv
 • E.M. Galenkamp (2012). Multiculturele rechten of multiculturele 'manners'? In E.T. Feteris (et.al) (Ed.), Bundel Juridische Argumentatie (pp. 399-408). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • E.M. Galenkamp (2012). Misbruik van recht volgens Scholten, Eggens en Meijers'. In M.-C. Foblets, M. Hildebrandt & J. Steenbergen (Eds.), Liber Amicorum René Foqué (pp. 35-48). Brussel: Larcier
 • E.M. Galenkamp (2011). 'Als de dienst het toelaat. Over de weigerambtenaar en de gewetensvrijheid'. In H. Broeksteeg & A. Terlouw (Eds.), Overheid, recht en religie (pp. 283-298). Deventer: Kluwer
 • E.M. Galenkamp (2008). Towards a Socialization of Fundamental Rights. In Eva Brems (Ed.), Conflicts Between Fundamental Rights (pp. 149-165). Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia
 • E.M. Galenkamp (2008). Fundamental Rights and Responsibilities Within a Multicultural Society (in druk). In S. Parmentier & H. Werdmölder (Eds.), Fundamental Rights and Fundamental Responsibilities
 • E.M. Galenkamp (2007). Taking Rights Not That Seriously. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), Alles afwegende (pp. 131-140). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • E.M. Galenkamp (2007). De vrijheid van godsdienst versus het discriminatieverbod. In Ronald Janse, Sanne Taekema & Ton Hol (Eds.), Rechtsfilosofische annotaties (Ars Aequi jurisprudentie) (pp. 73-76). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • E.M. Galenkamp (2007). Samenleven van verschillende godsdiensten. Een pleidooi voor een burenrechtelijke benadering van de grondrechten. In P. de Hert & K. Meerschaut (Eds.), Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme? (pp. 205-222) Antwerpen/Oxford: Intersentia
 • E.M. Galenkamp (2006). De grenzen van de godsdienstvrijheid in de Nederlandse discussie. In Eva Brems & Ruth Stokx (Eds.), Recht en minderheden. De ene diversiteit is de andere niet (Tegenspraak cahiers, 26) (pp. 151-165). Brugge: Die Keure
 • E.M. Galenkamp (2004). Vrijheid, gelijkheid en broederschap in de multiculturele samenleving. In Koo van der Wal (Ed.), Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie (pp. 103-116). Budel: Damon
 • E.M. Galenkamp (2001). Culturele diversiteit in het recht. Een kritisch perspectief op grondrechten. In P.B. Cliteur, V. van den Eeckhout & A. Bedner (Eds.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie (Meijersreeks, MI 33) (pp. 383-396). Den Haag: Boom Jurische Uitgevers
 • E.M. Galenkamp (2001). Tolerantie in de Nederlandse strafrechtspleging. Is er ruimte voor een cultureel verweer? In Marcel ten Hooven (Ed.), De lege tolerantie. Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland (pp. 191-204). Amsterdam: Boom
 • E.M. Galenkamp (2000). The Limits of Tolerance in a Liberal Society. In Search of Guidelines. In Stuart.S. Nagel & Amy Robb (Eds.), Handbook of Global Social Policy (pp. 337-356). New York - Basel: Marcel Dekker, Inc.
 • E.M. Galenkamp (1998). Postscript. In E.M. Galenkamp (Ed.), Individualism versus collectivism. The concept of collective rights (pp. 1-12). Deventer: Gouda Quint
 • E.M. Galenkamp (1997). Do We Need Special, Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western Europe? In H. Adelman (Ed.), Immigration and Refugee Policy: Canada and Europe (pp. 1-21). Toronto: University of Toronto Press
 • E.M. Galenkamp (1996). The Rationale of Minority Rights: Wishes Rather Than Needs? In J. Räikkä (Ed.), Do We Need Minority Rights? (pp. 41-57) The Hague: Kluwer Law International
 • E.M. Galenkamp (1996). Collectieve rechten, "Fantasierechten"? In K. Groenveld (Ed.), Proliferatie van mensenrechten (Geschrift 83) (pp. 63-71). 's-Gravenhage: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting
 • E.M. Galenkamp (1995). De grenzen van nationale zelfbeschikking. In N. Sybesma-Knol & J. van Bellingen (Eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking (pp. 89-108). Brussel: V.U.B. Press
 • E.M. Galenkamp (1995). Special Rights for Minorities. The Muddy Waters of Collective Rights. In T. van Willigenburg, F.R. Heeger & W. van der Burg (Eds.), Nation, State and the Coexistence of Different Communities (pp. 165-184). Kampen: Kok Pharos
 • E.M. Galenkamp (1993). Seyla Benhabib: Feitelijke inbedding en liberale distantie. In B. van Klink, P. van Seters & W. Witteveen (Eds.), Gedeelde normen. Gemeenschapsdenken en het recht (pp. 297-310). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
 • E.M. Galenkamp (1992). Het verschildilemma. Over de grenzen van het differentiedenken. In E Heyerman & P Wouters (Eds.), Crisis van de rede. Perspectieven op cultuur (pp. 219-228). Assen/Maastricht: Van Gorcum
 • E.M. Galenkamp (1991). Het recht op de hoofddoek? In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Humanisme of Antihumanisme? Een debat (pp. 81-92). Rotterdam: EUR

 • E.M. Galenkamp (2012). Over de logische kloof en de waardengeladenheid van het recht. In E.T. Feteris (et.al.) (Ed.), Bundel juridische argumentatie (pp. 339-342). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • E.M. Galenkamp (2007). Commentaar bij H.J. Plug's Problemen bij de evaluatie van argumentatie in het wetgevingsproces. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), Alles afwegende (pp. 233-234). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • E.M. Galenkamp (1992). Natie (lemma). In H Willemsen (Ed.), Woordenboek filosofie (pp. 291-292). Assen: Van Gorcum
 • E.M. Galenkamp (1992). Mensenrechten (lemma). In H Willemsen (Ed.), Woordenboek filosofie (pp. 276-277). Assen: Van Gorcum

 • E.M. Galenkamp (1994). Collectieve rechten in internationale organisaties: een overzicht van recente ontwikkelingen. (Extern rapport, no III). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • E.M. Galenkamp (1993). Collectieve rechten in theorie. (Extern rapport, no I). Rotterdam: EUR
 • E.M. Galenkamp (1993). Collectieve actie in het internationale recht. (Extern rapport, no II). Rotterdam: EUR

 • E.M. Galenkamp (1998, december 1). Group Identity and Individual Autonomy within Liberal Democracies: In Search of Guidelines. Peace and Conflict Studies, pp. 46-65.

 • E.M. Galenkamp (2010, januari 19). Rechten en nog meer. Over de regels van het maatschappelijk verkeer. Rhenen, Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB.
 • E.M. Galenkamp (2009, november 24). Multiculturalisme en godsdienstvrijheid: een burenrechtelijk perspectief. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege bij het keuzevak Recht en religie.
 • E.M. Galenkamp (2009, februari 3). Voorbij het schadebeginsel en het moralisme. Op zoek naar spelregels voor de 'publieke ruimte'. Eindhoven, Wijsgerige Kring.
 • E.M. Galenkamp (2006, maart 31). Fundamental Rights within a Multicultural Society. Erasmus Universiteit Rotterdam, Aio-seminar Human Rights in a Multicultural Society van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.
 • E.M. Galenkamp (2006, februari 15). Samenleven van verschillende godsdiensten. Een pleidooi voor een burenrechtelijke benadering van de grondrechten. België, Vrije Universiteit Brussel.
 • E.M. Galenkamp (2006, september 1). Fundamental Rights and Fundamental Responsibilities. Katholieke Universiteit Leuven te Leuven, België, Summer Course on Human Rights.
 • E.M. Galenkamp (2005, mei 27). Ruimte en grenzen van de godsdienstvrijheid anno 2005. De problematiek van religieuze uitingsdelicten. Egmond aan Zee, RAIO-congres Ieder z'n recht. Magistraat in een pluriforme samenleving.
 • E.M. Galenkamp (2004, april 2). Ruimte en grenzen van de godsdienstvrijheid anno 2004. Hoevelaken, Lezing ten behoeve van de BZK-academie (Ministerie van Binnenlandse Zaken).
 • E.M. Galenkamp (1997, augustus 17). Group Identity and Individual Autonomy within Liberal Democracies. In Search of Guidelines. Seoul, Korea, XVIIth World Congress of the International Political Science Association.
 • E.M. Galenkamp (1997, maart 1). Recht in een multiculturele samenleving. Rotterdam, Cursus ten behoeve van HOVO.
 • E.M. Galenkamp (1997, november 26). The Scope and Limits of Tolerance. Amsterdam, KNAW Colloquium Nationalism, Multiculturalism and Liberal Democracy.
 • E.M. Galenkamp (1997, april 9). Collectieve rechten en ontwikkeling. Leiden, Gastcollege ten behoeve van interfacultaire cursus ontwikkelingsproblematiek.
 • E.M. Galenkamp (1996, februari 6). Postmodernisme in het recht. Het probleem van collectieve rechten. Dronten, Lezing voor de werkgroep filosofie Flevoland.
 • E.M. Galenkamp (1996, maart 3). Zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Hilversum, Discussiepanel over het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Radioprogramma 'De andere wereld van zondagmiddag', IKON, o.l.v. Rik Delhaas.
 • E.M. Galenkamp (1996, mei 9). Recht in een multiculturele samenleving. Enkele richtlijnen. Rotterdam, Lezing t.b.v. SI-lunch.
 • E.M. Galenkamp (1996, juni 10). Nederland als multiculturele samenleving. Ethiek en beleid. Utrecht, Lezing t.b.v. Nederlandse Vereniging van Ethici.
 • E.M. Galenkamp (1996, juni 12). Tussen liberaal imperialisme en niet-liberale collaboratie. Utrecht, Lezing t.b.v. presentatie van Botsende Waarden.
 • E.M. Galenkamp (1996, juni 14). Recht in een multiculturele samenleving. Enkele vuistregels. Rotterdam, Lezing t.b.v. symposium juridische argumentatie.
 • E.M. Galenkamp (1996, juni 6). Politiek filosofen over de politics of recognition. Doorn, Lezing t.b.v. Politicologenetmaal.
 • E.M. Galenkamp (1996, oktober 2). Recht in een multiculturele samenleving. Enkele benaderingen vanuit de politieke filosofie. Utrecht, Lezing t.b.v. AIO-cursus Rechtsfilosofie.
 • E.M. Galenkamp (1995, november 2). Groepsrechten in discussie. VU Amsterdam, Studentenvereniging Cultuurwetenschappen Open Universiteit.
 • E.M. Galenkamp (1995, oktober 26). Bijdrage aan debat Grondwet versus ritueel. Godsdienstvrijheid - eigen vrijheid? Rotterdam, Debat Studium Generale.
 • E.M. Galenkamp (1995, juni 9). Holland: a multicultural society? Amsterdam, Seminar University of Pennsylvania.
 • E.M. Galenkamp (1995, maart 10). Rechtsfilosofie versus rechtspraktijk? RU Utrecht, Landelijk AIO-netwerk rechtsfilosofie en rechtstheorie.
 • E.M. Galenkamp (1995, januari 20). De grenzen van nationale zelfbeschikking. VU Brussel, Congres Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking.
 • E.M. Galenkamp (1991, oktober 26). Het verschildilemma. Over de grenzen van het differentiedenken. Leusden, Lezing 13e filosofiedag.
 • E.M. Galenkamp (1991, april 24). Postmodernisme. Rotterdam, Lezing voor Amnesty International.
 • E.M. Galenkamp (1991, mei 3). Collectieve rechten: echo's van een lege schelp? Leiden, Presentatie dissertatie op de derde rechtsfilosofie en rechtstheoriedag.

 • E.M. Galenkamp (2007, juli 22). Commentaar bij José Plug. Erasmus Universiteit Rotterdam, Vierde Congres Juridische Argumentatie.

 • E.M. Galenkamp (2006). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • E.M. Galenkamp (2005). Recht in een multiculturele samenleving. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2005, mei 27).
 • E.M. Galenkamp (2005). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • E.M. Galenkamp (2005). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • E.M. Galenkamp (2005). Drie visies op burgerschap. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2005, december 16).
 • E.M. Galenkamp (2004). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • E.M. Galenkamp (2004). Ruimte en grenzen van liberale tolerantie. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2004, oktober 1).

 • E.M. Galenkamp & W. van der Burg (2009). Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties. NWO-aanvraag Conflict en Veiligheid, ingediend en toegewezen: .

 • E.M. Galenkamp (2008). Recht en multiculturele samenleving 2008. Vrijheid en de grenzen van vrijheid. Cursus in het kader van de postdoctorale leergang Migratie en Integratie in Theorie en Praktijk (MINT), o.l.v. prof. H. Entzinger: Erasmus Universiteit Rotterdam (2008, december 12).
 • E.M. Galenkamp (2007). Taking Rights Not That Seriously. Vierde Congres Juridische Argumentatie: Erasmus Universiteit Rotterdam (2007, juli 22).
 • E.M. Galenkamp (1996). Sitting on the fence. Exclusion in Kymlicka's Multiculturalism. Colloquium on Citizenship and Exclusion: Amsterdam (1996, april 9).
 • E.M. Galenkamp (1996). Collectieve rechten in een multiculturele samenleving. De grenzen van een 'politics of group regognition'. Politicologenetmaal: Doorn (1996, juni 6).
 • E.M. Galenkamp (1991). A World of Difference? Some Considerations on the Feasibility and Desirability of the Role of Cultural Identity. congres "Development and Cultural Identity in Europe": Rotterdam (1991, juli 5).

 • E.M. Galenkamp (2007). De rechten van nieuwkomers [Bespreking van het boek The rights of others : aliens, residents, and citizens]. Migrantenrecht, 22(augustus), 294-296.
 • E.M. Galenkamp (2002). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces]. .
 • E.M. Galenkamp (1995). Recensie [Bespreking van het boek Lokale rechtvaardigheid. De politieke theorie van Michael Walzer]. .
 • E.M. Galenkamp (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Notion of Tolerance and Human Rights. Essays in Honour of Raymond Klibansky]. .
 • E.M. Galenkamp (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als casus]. .
 • E.M. Galenkamp (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek Perspective in Minorities. Philosophical Reflections on the Identity and the Rights of Cultural Minorities]. .

 • E.M. Galenkamp (1993, juni 17). Individualism versus Collectivism. The Concept of Collective Rights (diss.). EUR (249 pag.) Prom./coprom.: prof.dr. G.A. van der Wal.

Philosophy of Law

Title
Philosophy of Law
Year
2020
Year level
bachelor 3

Thesis master Legal Theory

Title
Thesis master Legal Theory
Year
2020

Legal Academic Skills III

Title
Legal Academic Skills III
Year
2020
Year level
bachelor 3

Philosophy of Law

Title
Philosophy of Law
Year
2020
Year level
bachelor 3

Associate Professor

University
Erasmus University Rotterdam
School
Erasmus School of Law
Department
Sociology, Theory and Methodology
Country
The Netherlands
Telephone
0104082649

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen