Rebalancing Public & Private Interests

Sanders Building

Publieke en Private Belangen. Een Nieuwe Balans is een interdisciplinair onderzoekscentrum van Erasmus School of Law. Wij bestuderen de interactie tussen publieke en private belangen en publieke en private actoren in de context van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals globalisering, digitalisering en privatisering en crises zoals die van het milieu en de volksgezondheid. Dit onderzoekscentrum is een samenwerking tussen wetenschappers van Erasmus School of Law en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Op onze gezamenlijke website over de Publieke Private Uitdaging (the Public Private Challenge) kunt u informatie vinden over onze toekomstige evenementen, het team, ons onderzoek en impact. Wij werken ook samen met het Erasmus Centrum voor Juridisch Empirisch Onderzoek (Empirical Legal Studies), gefinancierd door hetzelfde sectorplan.

Het recht maakt deel uit van de samenleving en is voortdurend in ontwikkeling vanwege sociale, economische en politieke veranderingen. Ontwikkelingen als globalisering, digitalisering en privatisering en crises als die van het milieu, het financiële systeem en de volksgezondheid vragen om een herijking en herijking van het rechtssysteem en de juridische belangen. Een goed functionerend rechtssysteem is essentieel voor de welvaart en het welzijn van burgers en vereist sterke rechtenfaculteiten met excellente wetenschappers die zijn toegerust om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De rechtsdiscipline van de 21e eeuw herpositioneert zich ook binnen de academische omgeving en in haar relatie tot andere disciplines. Met deze maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen in gedachten, faciliteert het Sectorplan Rechtsgeleerdheid 2019-2024 de herpositionering van het recht in de samenleving met facultaire samenwerkingsverbanden langs vier thematische en één methodologische onderzoekslijn:

  • Digitale juridische onderzoeken;
  • Conflict oplossende instellingen;
  • Veranderende werking van globalisering in het recht;
  • Evenwicht tussen publieke belangen in private relaties Empirische juridische studies.

Erasmus School of Law participeert in de laatste twee.

Empirical Legal Studies richt zich op de manieren waarop doctrinair juridisch onderzoek kan worden aangevuld met kwalitatief en kwantitatief empirisch juridisch onderzoek. Empirisch onderbouwde onderzoeken zijn essentieel voor de ontwikkeling van wettelijke kaders als antwoord op nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Dit richt zich op de normatieve aannames die ten grondslag liggen aan wetten, op de wijze waarop normatieve juridische kaders worden vertaald naar beleidsuitvoering en op hoe die uitvoering de samenleving beïnvloedt en op zijn beurt juridische ontwikkelingen beïnvloedt (Sectorplan Rechtsgeleerdheid, 2018, p. 65). Empirical Legal Studies verbindt juristen ook met andere disciplines. ECELS aan de EUR Erasmus Centre of Empirical Legal Studies (ECELS).

Publieke en Private Belangen. Een Nieuwe Balans wil een vernieuwende bijdrage leveren met onderzoek naar de rol van het recht in zijn economische en maatschappelijke context. Dit interdisciplinaire onderzoeksinitiatief richt zich op de interactie tussen publieke en private belangen in bestuurssystemen, die we samenvatten als 'de publiek-private uitdaging'. Meer specifiek gaat dit in op vragen over hoe publieke belangen kunnen worden geborgd door private actoren, binnen private relaties en binnen publiek-private partnerschappen, en over de interactie tussen het ontstaan van publieke en private belangen in relatie tot hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals globalisering, digitalisering en privatisering en crises zoals die van het milieu en de volksgezondheid.

Nieuws

Webinarreeks over het faciliteren van duurzaamheid via consumenten

De webinarreeks van Erasmus School of Law en de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid benadrukt belangrijke uitdagingen bij het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Lieselot Bisschop te gast bij podcast Stadswandelingen

Lieselot Bisschop te gast bij podcast Stadswandelingen
Lieselot Bisschop

Koen Swinnen benoemd tot hoogleraar Privaatrecht en Publieke en Private Belangen

Koen Swinnen zal per 1 april 2022 de gecombineerde leerstoel Privaatrecht en Publieke en Private Belangen (1,0 fte) aan Erasmus School of Law bekleden.
Koen Swinnen

Evenementen

Workshop Tussen autocratisch legalisme en rechtse juridische mobilisatie.

Workshop over de transformatieve dimensie van populisme vanuit verschillende perspectieven.
Erasmus School of Law

Evenementen archief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen