Medezeggenschap

erasmus mc

Medezeggenschap Erasmus MC

Medezeggenschap stelt studenten en medewerkers in staat op centraal, facultair en opleidingsniveau mee te denken en te adviseren over beleidskeuzes. Vanuit de wet hebben zij op bepaalde onderwerpen instemmings- of adviesrechten. De Universiteitsraad (U-raad) vertegenwoordigt op centraal niveau studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De medezeggenschap en inspraak binnen Erasmus MC is in een aantal overlegorganen ondergebracht. Op facultair niveau kent Erasmus MC een gedeeld stelsel van medezeggenschap. Het bestaat uit drie raden, namelijk de Studentenraad, de Commissie voor Onderwijs en Onderzoek van de Ondernemingsraad, en de Gezamenlijke Vergadering. Elk hebben aparte bevoegdheden. Medezeggenschap binnen de eigen opleiding vindt plaats in een opleidingscommissie. De advies- en instemmingsbevoegdheden van de medezeggenschap staan beschreven in het Faculteitsreglement. 

De Gezamenlijke Vergadering (GV) behartigt de belangen van studenten en medewerkers op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek binnen Erasmus MC. Naast een adviserende bevoegdheid op deze onderwerpen, heeft de GV instemmingsbevoegdheden op o.a. het faculteitsreglement, de facultaire begroting en onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER). De GV bestaat uit verkozen studenten en personeelsleden. De Studentenraad (SR) is een medezeggenschapsorgaan dat elke student aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) vertegenwoordigt. In de Ondernemingsraad (OR) hebben medewerkers van het Erasmus MC zitting om medezeggenschap uit te oefenen op het goed functioneren van het Erasmus MC. De OR heeft een Commissie Onderzoek & Onderwijs (O&O) ingesteld die zaken over onderwijs en onderzoek behandelt. De acht leden van de Studentenraad vormen samen met de zes leden van de Commissie Onderzoek & Onderwijs (O&O) van de Ondernemingsraad (OR) de Gezamenlijke Vergadering.   

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie. In een Opleidingscommissie (OC) bespreken studenten en docenten samen de borging en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding. De OC geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het opleidingsbestuur. Ook heeft de OC instemmings- en adviesrecht op onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER) en beoordeelt ze of de regeling goed wordt uitgevoerd. De OC bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit studenten. De Opleidingscommissie Geneeskunde omvat het bachelor- en masteronderwijs Geneeskunde. De Education Committee Research Masters (ECRM) is ingesteld voor de zes research masteropleidingen. De opleidingen Klinische Technologie/Technical Medicine en Nanobiologie zijn vertegenwoordigd in opleidingscommissies binnen de TU Delft. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen