Juridische afkortingen

Juridische afkortingen en annotatoren

Hieronder vindt u een lijst met juridische afkortingen en een lijst met annotatoren. Deze lijsten zijn niet compleet en worden regelmatig aangevuld. Wanneer u afkortingen of annotatoren tegenkomt die niet in een van de lijsten staan, geef deze dan aan ons door. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk toevoegen.

AfkortingBetekenis

a° 

anno, in het jaar

Algemene bepalingen

A

Antwoord der regering naar aanleiding van het verslag

A

Arbeid; afzonderlijk verschenen van 1946-1953

A.2d.

Atlantic Reporter second series

A&B

Accountancy en Bedrijfskunde

A&V

Aansprakelijkheid en Verzekering

AA of A.A. of AAe

Ars Aequi. Juridisch studentenblad

AAC

Accountant-Administratieconsulent

AA

Advertising Association

a.a

ad acta, bij de akten (wegleggen)

AAA

American Arbitration Association

AAB

Algemeen aanduidingenbesluit

AABL

Algemene aannemingsvoorwaarden voor bedrijfsgebouwen in de landbouw

AAC

Advies- en Arbitragecommissie

A Ae

Ars Aequi. Juridisch studentenblad

AAF of Aaf

Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds

AAG

Adem-alcoholgehalte

AA-Jur

Ars Aequi jurisprudentiebundel

AAK

Algemene aannemingsvoorwaarde voor de kassenbouw

AAK

Aangepast achtergesteld krediet

Aanh.Hand. I/II

Aanhangsel bij de Handelingen van de Eerste/Tweede Kamer

aant.

aantekeningen

Aanv.ST.

Aanverwante stukken, onderdeel van deze uitgave

AAOT

Aanvullende alleenstaande oudertoeslag

AAR

Algemeen ambtenarenreglement

AAR

Algemene aanwijzingen voor de Rijksdienst

AAV

Algemene Administratieve Voorschriften

AAW

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

AB of ARB

Administratief rechtelijke beslissingen, Nederlandse Jurisprudentie (t/m 1970 ARB)

ABA

Algemeen Burgerlijk Armenbestuur

ABAR

Algemene bepalingen van administratief recht

ABB 1968

Algemene bepalingen voor de uitvoering van bouwwerken 1968

abbb

algemene beginselen van behoorlijk bestuur

ABC-BESLUIT

Besluit administratieve boeten coördinatiewet SV

ABGB

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

ABPW

Algemene Burgerlijke Pensioenwet

ABI

Algemene bepalingen voor de invoering van Installatiewerken

ABRIO

Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding en Opleiding

ABJ

Arbeidsbesluit jeugdigen

ABJ

Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg

ABM

Wet Algemene Bepalingen Milieubeheer

ABM

Adviseur Beroepen Milieubeheer

ABOB

Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening ondernemers binnenvaart

ABP

Algemeen Politieblad

ABP

Algemene Burgerlijke Pensioenfonds

ABRvS

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Abs

Absatz

abs

ambtenaar burgerlijke stand

ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABV

Algemene Bankvoorwaarden

ABVA

Algemene Bond voor Ambtenaren

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ABW

Algemene Bijstandswet

AC

Aanmeldcentrum

AC

Appeal Cases

ACC

Adviescommissie criminaliteit

Acc Bedr

Accountancy en Bedrijfskunde

ACCI

Afdeling coördinatie criminele inlichtingen

Acc Thema's

Accountancy Thema's

ACD

Arbeidscomplexendocumentatie

ACMB

Adviescommissie Maatregel van Bestuur

ACOP

Algemene centrale van overheidspersoneel

AcP

Archiv für die civilistische Praxis

ACR

Arbeidsconflictenrecht

Act dr

Acualités du droit. revue de la faculté de droit de Liège

Act fisc

Actualités fiscales

Act jur

Actualités juridiques

Act jur baux

Actualités juridiques des baux

Acta Jur Hung

Acta juridica Hungaria

ACVZ

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

ACWW

Adviescommissie Warenwet

ADB

Antidiscriminatiebureau

Adm Lex

Administratief Lexicon

ADOR

Anti Discriminatie Overleg Rijksoverheid

ADL

Algemene dagelijkse levensverrichtingen

Adm.Akk.

Administratief akkoord

Adm Publ

Administration Publique

ADN

Assurantie Data Netwerk

ADNR

Reglement voor vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijn

ADR

Alternative Dispute Resolution

Adv.bl / Adv bl

Advocatenblad

Adv.RvS

Advies van de Raad van State

Adv.w

Advocatenwet

ADW

Algemene Databank Wet- en Regelgeving

AEL/AO

Arbeidservaringsleer/Arbeidsoriëntatie

AER

Algemene energieraad

AFBZ

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

afd.

Afdeling

Afd. geschillen

Afdeling geschillen Raad van State

Afd. rechtspraak

Afdeling Rechtspraak Raad van State

AFLA

Africa Legal Aid Quarterly

AFNOR

Association française de normalisation

Afr J Int L

African Journal of International Law

AFP

Algemene Federatie voor Personenbelangen

AFT

Algemeen Fiscaal Tijdschrift

AFV

Afvalstoffenheffing

AFW

Algemeen Fonds Werkeloosheid

AfzOR

Afzonderlijke Ondernemingsraad

AG

Aktiengesellschaft

AG / Ag

Ambtenarengerecht

A-G

Advocaat-Generaal

AGB

alternatieve geschilbeslechting

AGB

Allgemeine Geschaftsbedingungen

AGBG

Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschaftbedingungen

AGC

Alcohol- en Geweldcursus

Agh

Algehele grondwetherziening

AGLO

Wet tijdelijke toeslag op accijns van gelode lichte olie

Agr R

Agrarisch recht

AGRS / AG RvS / AGvB / Agvb

Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State

AH

Algemeen Handelsblad

a.i.

ad interim

AHLC

Ad Hoc Liaison Committee

A Hosp

Acta Hospitalia

AHP

Anti-discriminatie, Huisvesting en Participatie

a.h.v.

algemene handelsvoorwaarden

AIAG

Automotive Industry Action Group

AIB

Arbitrage Instituut Bouwkunst

AID

Algemene Inspectiedienst

Aida

Aida-news letter

AI/ISc

Algemeen Informatie- en Automatiseringsservicecentrum

AI

Arbeid Integraal

AIPPI

Association Internationale pour Protection de la Proprété Industrielle

AJ of AJB

Antilliaans Juristenblad

AJCL

American Journal of Comparative Law

AJDA

Actualité Juridique Droit Administratif

AJPI

Actualité Jurdique Propriété Immobilière

AJR

Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichting

AJT

Algemeen Juridisch Tijdschrift

AJT-Dossier

Algemeen Juridisch Tijdschrift. Dossier

AktG

Aktiengezetz

AK

Asser kaartsysteem op internationaal privaat­recht TMC Asser Instituut

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

ALD

Actualité législative Dalloz

Alg Fisc

Algemeen Fiscaal tijdschrift

Alg Rechtsber

Algemene rechtsberichten, bulletin

All ER

All England Reports

Alle Risico's

Alle Risico's

ALM

American Law Magazine

AMA

Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

Ambt.w

Ambtenarenwet

AM

Auteurs en Media

AMI

Tijdschrift voor auteurs- media en informatie­recht

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMR

Auteursrecht Tijdschrift voor auteurs- mediarecht tot 1982

Am Rev Intl Arb

American review of International Arbitration

AMvB

algemene maatregel van bestuur

Ann Dr

Annales du droit

An Der

Anuario de derecho

An Der Civ

Anuario de derecho civil

An Der Hum

Anuario de derecho humanos

Ann Dr Liège

Annales du droit de Liège

Ann Dr Louvain

Annales du droit de Louvain: revue trimestrielle du droit Belge

Ann Dr Lux

Annales du droit Luxemburgeois

Ann Dr Marit & Aéro-Spat

annuaire de droit maritime et aéro-spatiale

Ann écon publ soc et coop

les annales de l'économic publique, sociale et coopérative

Ann ét eur

annales d'études europèennes

Ann Européen

Annuaire Européen

Ann Fac Dr Liége

annales de le faculté de droit, d'economie et de scienes sociales de Liége

Ann Fr Dr Intern

Annuaire Français de droit international

Ann Hist Fac Dr & Sci Jur

Annuaire d'histoire des facultés de droit de la science juridique

Ann Inst Dr Intern

annuaire de l'institut de droit international

Ann not

annales du notariat et de l'enregistrement

ANSI

American National Standards Institute

ANVR

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus

Anw

Algemene nabestaandewet

ANWB

Algemene Nederlandse Wielrijdersbond

AO

Administratieve Organisatie

AOB

Arbeidsovereenkomstenbesluit

Aob

Adviesbureaus voor opleiding en beroep

AOC

Agrarisch Opleidingscentrum

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOO

Afval Overleg Orgaan

AöR

Archiv des öffentlichen rechts

AOW

Algemene Ouderdomswet

AOW

Arbeidsongeschiktheidswet

AP

Aanvullend protocol

APB

Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der Nederlanden

APK

Algemene Periodieke Autokeuring

APO

Arbeidsplaatsenovereenkomst

app.

appellant

app.

appendix

APPA

Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers

APV

Algemene (Plaatselijke) (Politie) Verordening

AR

Algemene Rekenkamer

AR

Agrarisch Recht

A.R. of AR

Arbitrale Rechtspraak

ARA

Arbeidsrevalidatieafdeling

ARAK

Automatisering Ruilverkavelingsadministratie Kadaster

ARAR

Algemene Rijksambtenaren Reglement

ARB

Administratiefrechtelijke beslissingen

ARB

Administratieve en Rechterlijke beslissingen betreffende het openbaar bestuur in Nederland

Arbbl

Arbeidsblad

APM

administration publique mensuel

APR

Algemene praktische rechtsverzameling

APT

administration publique trimesteriel

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Agrarisch Recht

AR

Arbitrale Rechtspraak

AR

Arbeidsrecht

ArA

Arbeidsrechtelijke annotaties

Arab L Q

Arab Law Quarterly

ARAR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

ARB

Administratieve en Rechterlijke Beslissingen (tot 1970; daarna AB)

ARB

Accounting Research and terminology Bulletins

Arb Intl

Arbitration International

ARBO

Wet Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

ARBVO

Directoraat-Generaal voor de arbeidsvoorziening

Arch Giur Serafini

Archivio giuridico Filipo Serafini

Arch Phil Dr

Archives de Philosophie de Droit

Arch VR

Archiv des Völkerrecht

ARD

Algemeen reglement voor de dienst op de spoorwegen

ARGR

Algemeen Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn

arhi

Wet algemene regels herindeling

ARI

Algemene Recherche informatie

ARO

Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk

AROB

Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen

ARR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

arr.

arrondissement

ArrRb

Arrondisementsrechtbank

Arr Cass

Arresten van het Hof van cassatie

Arr R v St

Arresten van Raad van State

Arr Verbr

Arresten van het Hof van verbreking

art.

artikel(en)

Artw.

Arbeidstijdenwet

ARRS

Afdeling rechtspraak van de Raad van State

ARSG

Ambtenarenreglement Staten Generaal

ARSP

Archiv für rechts- und sozialphilosophie

ARV

Algemene Regels en Vergunningen van inrichtingen

ASB

Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid

ASIL

American Society of International Law

ASIO

Aard, Structuur en Inhoud van het Overleg

ASJ

Algemene Subsidievoorschriften Justitie

AT

Arrestatieteam

ATOR

Automatisering Toedelingsontwerp Ruilverkavelingen

ATV

Algemene teelvoorwaarden

ATW

Algemene termijnenwet

AUDH

Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet

aut.bel

auteursrechtbelangen

Aut.w

Auteurswet

Aud Rev

Audit en revisoraat

Austl Yrbk Intl L

Australian Yearbook of International Law

AV 

Aansprakelijkheidsverzekering

av

algemene vergadering

A en V

Tijdschrift voor aansprakelijkheid en verzekering

AVB

aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

AAvB

Afdeling van Beroep

AVA of a.v.a.

Algemene vergadering van aandeelhouders

avas

afwezigheid van alle schuld

AVB

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

AvB

Afdeling van Beroep

AVBB

Algemeen verbond Bouwbedrijf

AVC

Algemene Vervoerscondities

AVC

Alcohol Verkeerscursus

AV&S of AVVS

Aansprakelijkheid Verzekering en Schade

AVD

Algemene Verkeersdienst

AVG

Algemene verlofregeling gedetineerden

AVO

Aanvullende Opvang

AVO

Algemeen voortgezet onderwijs

AVP

aansprakelijkheidsverzekering particulieren

avs

afwezigheid van schuld

AVV

Algemeen verbindendverklaring

AVVE

Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

AVW

Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken

a.w.

aangehaald werk

Aw

Afvalstoffenwet

Aw

Auteurswet

AW

Ambtenarenwet (1929)

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awbi

Algemene wet op het binnentreden

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWD

Algemene wet inzake Douane en Accijnzen

AWG

Algemene wet bestuursrecht

AWGB

Algemene Wet Gelijke Behandeling

AWF

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWM

Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand

Awob

Algemene Wet op het binnentreden

AWP

Adviescentrum Wagenparkbeheer

AWR

Algemene wet inzake Rijksbelastingen

AWT

Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenwet

AWW

Algemene Werkeloosheidswet bedrijfsverenigingen

AZC

Asielzoekerscentrum

AZH

Ambtenarenreglement Zuid-Holland

AfkortingBetekenis

B. of BB

Beslissingen in belastingzaken (tot 1953)

b.a.

boven aangehaald

B.A.

beperkte aansprakelijkheid

BaaH

Besluit algemene aanwijzingen Haltafdoening

BAB

Beroep administratieve beschikkingen (wet)

babs

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (1990)

BAC

Besluit adviescommissie consumentenkrediet

BACA

Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen

BAG

Bundesarbeitsgericht

BAG

Beleidsadviescollege Automatisering Gezondheidszorg

BAG

Bloed-alcoholgehalte

BAGA

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

BaHF

Besluit aanwijzing Halt-feiten

BAHV

Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Bank Fin Cah

Bank- en financiewezen, cahier/Revue de La banque

Bankcom

Bankcommissie, jaarverslag

BARD

Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie

BARO

BasisRaadsOnderzoek

BARP

Besluit algemene rechtspositie Politie

BART

Besluit Algemene Richtlijnen Telecommunicatie

b.a.s.

besluit van algemene strekking

BASJ

Besluit Alternatieve Sancties Jeugdigen

BASS

Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie

BASW

Besluit Arbeidsvoorwaarden Sociale Werkvoorziening

BauR

Baurecht

BAV

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

BAW

Besluit aanbesteding van werken

BayObLG

Bayerisches Oberstes Landesgericht

B&M 

Beleid & Maatschappij

B en W (B&W)

Burgemeester en wethouders

BB of B

Beslissingen in Belastingzaken

BB

Binnenlands Bestuur

BB

Bankbetrieb

BB

Betriebs Berater

BB

Maandblad belastingbeschouwingen

Bb

Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten

Bb

Betreibs-berater: zeitschrift für recht und wirtschaft

BBP

Besluit Bezoldiging Politie

B&B of BenB of BenB

Bestuur en Belang

B&M

Beleid en Maatschappij

BBA

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BBA

British Bankers Association

BBABS

Besluit Bijzondere akten van de Burgerlijke Stand

BBB

Beschikking Bezwaar en Beroep

BBB

Bijdragebesluit bewoners bejaardenoorden

BBBG

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

BBED

Besluit Berechting Economische Delicten

BBH

Besluit bijzondere huurprijzen

BBH

Bedrijfsbeëindigingshulp (regeling)

BBI

Besluit beleggingsinstellingen

BBI

Beleids- en beheersinstrumentarium

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBO OF b.b.o.

Beroepsbegeleidend onderwijs

BBO

Besluit op de bejaardenoorden

BBP

besluit bezoldiging politie

BBR

Besluit buitengewone rechtspleging

BBRA

Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren

BBRP

Besluit beheer regionale politiekorpsen

BBS

Besluit Burgerlijke Stand

BBS

Buitengewoon Besluit Strafzaken

BBSH

Besluit beheer sociale-huursector

BBVSW

Besluit betaalbaarstelling vergoedingen sociale werkvoorziening

BBW

Belgisch Burgerlijk Wetboek

BC

Berner Conventie

BC

Beroepscommissie CRS

BC

Bekostigingsbesluit Cultuuruitingen

BCA

Besluit Centrale Adoptieraad

BCLR

Bulletin of Comperative Labour Relations

BCN

Broederschap der Candidaat-Notarissen

BCNP

Bureau Communicatie Nederlandse Politie

BCOM

Bestuurlijke Coördinatie Overleg Minderheden

BCOSW

Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening

BCR

Bureau Rijksverhuizingen

BD

Buitenlandse dienstplicht

BDV

Bedrijfsvereniging

BE

Bestuurseenheid

BE of B&E

Bank- en Effectenbedrijf

B.E.B.

Buitenlandse Economische Betrekkingen

Bedrijfsact

Bedrijfsactualiteit

Bedrijfsrev

Bedrijfsrevisoraat

Bedr.org.

Wet op de bedrijfsorganisatie

Begw KB

Beginselenwet voor de Kinderbescherming

Bel.

Beleidsregel

Bel.Besch.

Belasting Beschouwingen

BenGH

Benelux Gerechtshof

Belg Acc

Belgische accountant

Belg WvK

Belgisch Wetboek van Koophandel

Bel.w.Lv

Belemmeringenwet Landsverdediging

Bel.w.P.

Belemmeringenwet Privaatrecht

Bel.w.Verord

Belemmeringenwet Verordeningen

Bel.rv

Wet op de belastingen van rechtsverkeer

B & L stelsel

Baten & Lastenstelsel

B&R

Burgerzaken & Recht

Benelux Jur

Benelux Gerechtshof. Jurisprudentie / Cour de justice Benelux Jurisprudence

Benelux pb

Benelux publicatiebald

BenGH

Benelux-Gerechtshof

BenGH-Regl

Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof

BenGH-Verdrag

Verdrag betreffende de oprichting en het statuut van een Benelux-Gerechtshof

B en U

Burgerlijke Utiliteitsbouw

B&W of B.&W. of B en W of B. en W.

Burgemeester en Wethouders

ber.cie

beroepscommissie

Bern.Conv

Berner Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst

Ber.w.

Beroepswet

Besch.

Beschikking

Besch.Just

Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie

Besl.

Besluit

Besluit IB

Besluit op de Inkomstenbelasting

Besluit LB

Besluit op de Loonbelasting

Besluit OBE

Besluit openbare aanbiedingen op effecten

Besluit OMV

Besluit oproeping en mededelingen verzoekschriftprocedure

Besluit VPB

Besluit op de Vennootschapsbelasting

Best.w 

Bestuurswetenschappen

Beu

Bulletin van de Europese Unie

BEUC

Bureau Européen des Unions des Consommateurs

BEUV

Benelux Economisch Verdrag

BEV

Benelux-verdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken

bew.

Bewerker

Bew.V

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken

BF

Borgstellingsfonds

BFA

British Franchise Association

BFAR

Bulletin de la Fondation André Renard

BFE

B.F.E. Rechtspraak

BFI

bijzondere financiële instelling

BFO

Bureau Financiële Ondersteuning

BFT

Bureau Financieel Toezicht

BFuP

Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

BG

Besluit gewetensbezwaren militaire dienst

BG

Beginselenwet gevangeniswezen

BG

Bundesgericht

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BGBL

Bundesgesetsblatt

BGC

BankGiroCentrale

BGE

Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts, amtliche Sammlung

BGG

Besluit Gevoelige Gegevens

BGGL

Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen

BGH

Bundesgerichtshof

BGH

Benelux-Gerechtshof

BGHR

BGH-Rechtsprechung Strafsachen

BGHRst

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen

BGHZ

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zi­vilsachen

BGKL

Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaartuigen

BGSHG

Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten

BGSV

Besluit geldelijke steun volkshuisvesting

BGW of Bgw

Grondwet van het Koninkrijk België

Bgw

Besluit goederenvervoer over de weg

BHAC

Bedrijfshuuradviescommissie

BHIM

Bureau voor de Harmonisatie in de Internet markt (merken, tekeningen en modellen)

BHW

Besluit huurprijzen woonruimte

BI

Besluit Inverzekeringstelling

BIB Revue

B.I.B. revue

BIB

Beslissingen in Belastingzaken

Bibes

Binnenlandsbestuur

BIBOB

Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur

BIE /Bijbl Ind Eig

Bijblad bij De Industriële Eigendom<

BIG

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

b.i.h.

beschrijving in hoofdlijnen

BIH

Beschikking Individuele Huursubsidie

BI-INAMI

Bulletin d'information de L'I.N.A.M.I.

Bijbl.N.Bijdr.

Regtsgeleerd Bijblad behoorende tot de Nieuwe Bijdragen van Regtsgeleerdheid en wetgeving

Bijl.

Bijlage(n)

Bijl ESH

Bijlage Europees Sociaal Handvest

Bijl.Hand.I

Bijlage Handelingen Eerste Kamer

Bijl.Hand.II

Bijlage Handelingen Tweede Kamer

bijv.

bijvoorbeeld

Bijv.W

Bijvoegsel tot het weekblad van het Recht

Bijz. RvC

Bijzondere Raad van Cassatie

BILON

Beleidsagenda Integratie op Lokaal Niveau

Binfo

Besluit informatie sociale werkvoorziening

Bing.NC

Bingham's New Cases

B.Inl.J.D.

Besluit Inlichtingen Justitiële Documentatie

B.Inl.S.Reg.

Besluit Inlichtingen Strafregisters

BIO

Bijzonder inventariserend onderzoek

BIOS

Basic Input Output System

BIP

bulletin d'information pénitentiaire

BIRO

Beleidsraad Informatievoorziening Rechterlijke Organisatie

BIRPI

Bureaux Internationaux réunis pour la protection de la propreiété intellectuelle

BIRS

Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken

BIS

Bank for International Settlements

BISS

Bureau Internationale Strafrechtelijke Samenwerking

BIV

Besluit inbeslaggenomen voorwerpen

BIZ

Bureau Internationale Zaken

BiZa

Ministerie van Binnenlandse Zaken

b. en w.

college van burgemeester en wethouders

BJ

Belgique judicaiare: gazette des Tribunaux Belges et étrangers

BJagdG

Bundesjagtgesetz

BJB

Bedrijfsjuridische berichten

BJBA

Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

BJI

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen

Bjj

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

BJM

Bundesministerium der Justiz

BJR

Beschikking jeugdwerkregeling

BK

Beginselenwet voor de Kinderbescherming

BKA

Besluit kredietaanbiedingen

Bkadr 1994

Besluit Kadastraal recht 1994

Bkb

Besluit krediethypotheek bijstand

BKR

Stichting Bureau Krediet-registratie

BKT

BedrijfsKader Training

BKV

Beroepskeuzevoorlichting

BKV

Besluit Kredietvergoeding

BKVB

Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

BKw

Bureau Kwaliteitszorg

bl. of blz.

bladzijde(n)

B/L of b.l.

Bill of Lading (cognossement)

Blasten

Besluit lasten sociale werkvoorziening

Blb

Besluit op de lijkbezorging

BLEU

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BLN

Besluit Landelijke Normering

BM

Belastingmagazine

BMA

Besluit Mededingingsregeling Aanbestedingen

BMB

Benelux Merkenbureau

BMB

Besluit meldingplichtige bouwwerken

BMM

Benelux Merken en Modellenrecht

BMM

Bulletin Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden

BMMB

BMM-Bulletin

B&M, BenM of B en M

Beleid en Maatschappij

BMS

Monus-Malusregeling

BMTI

(Wet) Boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid

BMV

Benelux Merkenverdrag

BMW

Benelux-Merkenwet (Eenvormige Beneluxwet op de merken

Bmw

Bestrijdingsmiddelenwet (wet van 12 juli 1962, Stb, 288)

Bmw

Bekendmakingswet

BNA

Bond van Nederlandse Architecten

BNB

Beslissingen in belastingzaken / Nederlandse belastingrechtspraak

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNL

Benelux

BNLG

Verdrag betreffende instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof

BNLX merkw.

Eenvormige Beneluxwet op de merken

BNLX Tek. of Mod.

Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen

BNLX uitl. Rh.

Benelux verdrag over uitlevering en rechtshulp in strafzaken

B.N.N

(Koninklijke) Broederschap der notarissen in Nederland

BNP

Bruto Nationaal Product

BNP

Bijzonder nabestaandenpensioen

BO

Wet op de bedrijfsorganisatie

BOA

Besluit overheidsaanbesteding

BOB

Besluit openbaarheid van bestuur (Stb, 1979, 590)

Boeten

Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

Bol. Inf

Boletin Informativo

BOM

Besluit overleg en medezeggenschap politie (1994)

BOMV

Besluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekschriftprocedure

BON

Bestuur op niveau

BNP

Bruto Nationaal Product

Boom

Besluit kwaliteit en gebruik overige organische afvalstoffen

Boom

Bureau Ondernemingswetgeving Openbaar Ministerie

BOOSW

Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening

Boot

Besluit opslaan in ondergrondse tanks

BOP

Bijzondere Opsporingskosten Politie

BOPZ

Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen

BOS

Beslissing Ondersteunend Systeem

Bos

Benelux-verdrag inzake de overdracht van strafvervolging

Bosw

Boswet

BOT

Besluit opgedragen Telecommunicatiediensten

BOW

Boswet

BOZ

Bureau Operationele Zaken

B.O.Z.

Besluit Olieverontreiniging Zeewater

BP

Belemmeringenwet Privaatrecht

BP

Besluit Personenvervoer

BPB

Benelux Publikatieblad

BPK

Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers.

BPK

Buitenlandse Pleegkinderen

BPM

Wet op belastingen van personenauto's en motorrijwielen

BPolR

Besluit Politieregisters

BPR

Binnenvaartpolitiereglement

BP-rechten

ex Belemmeringenwet Privaatrecht 1927

BPV

Besluit Personenvervoer

BPW

Bedrijfspensioenfondsenwet

BPW

Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds

BR

Bankruptcy Reporter

BR of Bouwr.

Bouwrecht

BR

Bestuursraad

BR

Buitenlandse Rechtstijdingen

Br Rechtst

Brugse Rechtstijdingen

BRAGO

Bundes Rechtsanwals Gebühren Ordnung

BRB

Besluit rechtsbetrekking sociale werkvoorziening

BRBjojo

Rijksbijdrage regeling maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen

BRD

Bundesrepublik Deutschland

BR-DR of BR Drs.

Bundesrat-Drucksache

BRH

Belgische rechtspraak in handelszaken

Brijk

Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming

Brit Yrbk Inttl L

British Yearbook of International Law

B.R.just.geg

Besluit registratie justitiële gegevens

BRK

Belastingregeling voor het Koninkrijk

BRO

Besluit op de Ruimtelijke Ordening

Bro 1985

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985

Broed.Cand.Not

Broederschap der candidaat-Notarissen

Broed.Not

Broederschap der Notarissen

BRP

Bezoldigingsreglement politie 1958 (OUD)

BRT

Bovenregionaal Recherche Team

BRT

Bruto registerton

BRT

Besluit rechtsbijstand en toevoegingcriteria

tB/s

Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, thans onder redactie van redactie van J.B.T.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven, losb., Alphen aan den Rijn, 1976 e.v.

BRV

Belastingen van rechtsverkeer

BRv

Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

BRvC

Bijzondere Raad van Cassatie

BS

Belgisch Staatsblad

BS

Burgerlijke Stand

BS

Bijvoegsel van het Staatsblad

BSB

(Commissie) Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen

BSB-actie

Actie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen

BSC

Balanced Scorecard

BSDV

Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing

BSG

Bureau Secretaris-generaal

B.Sr.

Besluit Buitengewoon Strafrecht

BST

Bovine Somatotroptine

B.Stb.

Bijvoegsel tot het Staatsblad

BSV

Besluit stortverbod afvalstoffen

BSW

Bijzondere strafwetten

BSW

Binnenschepenwet (wet van 30 september 1981, Stb. 678)

Bsw

Boswet (wet van 20 juli 1961, Stb. 256)

BTB

Bureau voor Technische Bijstand

BTBEC

Bureau voor Technische Bijstand van de Europese Commissie

BT-Dr of BT Drs.

Bundestag-Drucksache

Bte 1995

Besluit toezicht effectenverkeer 1995

BTIR

Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht/Revue Belge de droit International

BTJ

Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafzaken

BTMB

Benelux-Bureau voor tekeningen of Modellen

BTMV

Benelux-verdrag inzake Tekeningen of Modellen

BTMW

Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

BTS

Benelux-verdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken

BTSZ

Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid

BTV

Haags Betekenisverdrag 1965

b.t.w. of btw

Belasting toegevoegde waarde

BTW-Revue

B.T.W.-Revue

BUB

Besluit uitbreiding en beperkte kring van verzekerden volksverzekering

BUD of BUDEP

Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

BUGM

Besluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid

Buitenl Rechtst

Buitenlandse rechtstijdingen / documentation juridique étrangère / Internationale rechtsdocumentatie

Bull

Bulletin des arrêts de la cour de cassation

Bull ass

Bulletin des assurances

Bull Bel

Bulletin der Belastingen

Bull Benelux of Bull. Ben

Bulletin Benelux

Bull Best Strafinr

Bulletin van het bestuur der strafinrichtingen / Bulletin de l'administration péenitentiaere

Bull BMM

Bulletin association Benelux pour le droit des marques et modèles / Bulletin Benelux vereniging van merken- en modellengemachtigden

Bull Cass

Bulletin des arrêts de la cour de Cassation

Bull. Civ

Bulletin des arrêts des cambres civiles de la Cour de cassation

Bull contr

Bulletin des contributions

Bull Crim

Bulletin des chambres criminelle de la cour de cassation

Bull Czech L

Bulletin of Czechoslovak Law

Bull EG

Bulletin van de Europese Gemeenschappen

Bull fid

Bulletin Fiduciare

Bull Fisc Fin R

Bulletin voor fiscaal en financieel recht

Bull Gem Secr

Bulletin van de Nationale Federatie der Gemeentesecretarissen van België

Bull Handelsregl

Bulletin van de Handelsreglementering

Bull inf ass sécr soc

Bulletin d'information de l'association

Bull inf IEC

Bulletin d'information. institut des experts-comptables

Bull inf IRE

Bulletin d'information. institut des réviseur d'enterprice

Bull Inst Arb

Bulletin van het Instituut voor arbeidsrecht

Bull lég b

Bulletin législatif Belge

Bull off

Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique

Bull soc

Bulletin social des industriels

Bull Straf

Bulletin van het bestuur der strafinrichtingen

Bull trim b dr comp

Bulletin trimestriel Belge du droit comparé

Bull us

Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l'administration générale

Bull VBO

Bulletin van het verbond van Belgische ondernemingen

BUMA

Bureau voor Muziek- en Auteursrecht

BUPAS

Bundeling Particulier Initiatief Stadsvernieuwing

BUPO-Verdrag

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

BURAFO

Bureau tot bescherming en handhaving van foto- en auteursrechten

Bursta

Burgerlijke stand

BUV

Benelux Uitleverings- en Hulpverdrag

BUZA

Buitenlandse Zaken

BVBA of BV

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bv

Bedrijfsvereniging

BV of b.v.

besloten vennootschap

BV

Bevrachtingsvoorwaarden 1952

b.v.

bijvoorbeeld

B & V

beleidsinformatie en voorlichting

BVA

Besluit vergunningaanvraag

BVA

Associatie Nederlandse Adverteerders

BVD

Binnenlandse Veiligheidsdienst

BVDA

Bijzondere voorschriften Douane en Accijnzen

BVDP

Besluit vergoeding dienstreizen politie

BVE

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

BVEC

Bureau van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie

BVerfG

Bundesverfassungsgericht

BverfGG

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht

B.verg.R.B.

Besluit vergoedingen rechtsbijstand

BVerwG

Bundesverwaltungsgericht

BV i.o.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting

BVJ

Besluit vormingswerk voor jeugdigen

BVL

Bijdrageregeling Vakopleiding Leerplichtwezen

BVN

Breedband Video Net

BVO

Bedrijfsvoeringsoverleg

BVRB

Besluit vergoedingen rechtsbijstand

BVVP

Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie

BW of B.W.

Burgerlijk Wetboek

BW of BWS

Bestuurswetenschappen

Bw

Beroepswet

BW (oud)

Burgerlijk Wetboek van 1838

BWG

Beginselenwet Gevangeniswezen

BW Int.reg.

Burgerlijk Wetboek, Internationale regelingen

Bwk

Beginselenwet voor de kinderbescherming

BWm

Besluit wapens en munitie

BWNA

Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen

BWOO

Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel

BWS

Besluit woninggebonden subsidies

BWT

Bouw- en Woningtoezicht

BWV

Haags bewijsverdrag 1970. Verkrijging bewijs in buitenland

BWW

Brandweetwet

Bxh.

Benelux-Gerechtshof

BZ

Ministerie van Binnenlandse zaken

Bz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

B.Z.D.G.

Afdeling besmettelijke ziekten, Drankwet en Geneesmiddelen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

B.Z.V.

Biologisch Zuurstof Verbruik

BZW

Bloembollenziektewet

bzw

beziehungsweise

AfkortingBetekenis

C

Conclusies (Rechtspraak van de Week)

C

Codex Iustinianus

c.

caput, hoofdstuk

c.

contre

CA

(Brits) Court of Appeals

CA(U.S.A. evt met nummer)

(Amerikaans) Court of Appeals (Circuitaanduiding

CA

Centrale Autoriteit

ca.

circa

c.a.

cum annexis (met bijbehoren)

C.A.

Court of Appeal

CAB

Centraal Arbeidsbureau

CABR

Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

CAD

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

Cadeaust.

Wet beperking cadeaustelsel

CAdH

Centrum Anti-discriminatie Homoseksualiteit

CAHAR

Comité ad hoc sur les aspects juriques de l'asile territorial des réfugiés

Cah Const

Les cahier constitutionels

Cah Dr

Les Cahiers de droit

Cah Dr Eur

Cahier de droit Européen

Cah dr fam

Cahier de droit familial

Cah dr fisc int

Cahier de droit fiscal international

Cah Dr Jud

Cahier de droit juduciare

Cah Rechtshulp

Cahier voor rechtshulp

CAI

Centraal Antenne Inrichting

CAJ

College van advies voor de justitiële kinderbescherming

Cal. Rprt.

West's Californian Reporter

Cal. 2d.

California Reports, Second Series

Cal. 3e.

California Reports, Third Series

CAO of C.A.O. of c.a.o. of cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst

cap.

caput, hoofdstuk

CAP'98

Capaciteitsuitbreiding Justitiële Inrichtingen

CAPT

Commissie van Advies voor Post en Telecommunicatie

CAR

Centrale Adoptieraad

CAR

Cremer's Administrative Rechtspraak

CAR

Construction All Risk

Carg.

cargadoor

Cass.

Cour de Cassation (Hof van verbreking) Brussel

cass.

cassatie

cass. verw.

beroep in cassatie verworpen

CAV of CACIV

Convention Additionelle bij de CIV

CBA

Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

CBA

Centrale Betalingsadministratie

CBAP

Centraal bureau aanmelding en plaatsing

CBB

College voor Beroep voor het bedrijfsleven

CBB

Centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening

CBBP

Centraal Bureau van Bijstand Notarissen

CBF

Centraal Bureau Fondsenwerving

CBK

Centraal betaalkantoor rijksbelasting

CBL

Commissie beheer landbouwgronden

CBM

Centraal bureau motorrijtuigenbelastng

CBN

Correspondentieblad Broederschap der Notarissen (tot ultimo 1967)

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

College van Burgemeester en Schepenen (België)

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Cbs of Cbsf

College van beroep studiefinanciering

CBvB

College van beroep voor het bedrijfsleven

CC of C.C. of Cc

Code Civil of Code civiel (Code Napoleon)

CC

Reclame code commissie

C.C.

Corps Consulaire

C, de c. of C de C

Code de Commerce

CCA

Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER

CCC

Centrale Cultuurtechnische Commissie

CCC

Constitutio Criminals Carolina

CCI of C.c.i.

Code Civile Italiano

CCITT

Consultative Committee for International Telegraph and Telephone

CCQ

Code Civil du Québec

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CCS

Centrale commissie voor de statistiek

C.C.S.

Zwitserse Code Civiel

CCSV

Coördinatiecommissie stadsvernieuwing

CCO

Consumenten Contactorgaan

CCV

Convention Internationale relative au Contrat de Voyage

CCZ

Centrale Commissie Zelfstandige

CD

Corps Diplomatique

CD

Collection of Decisions of the European Commission on Human Rights

CDA

Christen Democratisch Appel

CdC

Cour de Cassation

CdC

Code de Commerce

CdD

Chambre des Députés (Luxemburg)

CDE

Cahiers de droit Européen

CdIC of Cd'IC

Code d'Instruction Criminelle

CDIU

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

CdK

commissaris van de Koningin

CdO

Code de Obligation

CDPK

Croniques de droit Public / Publiekrechtelijke kronieken

CDPP

Code de procédure Pénale

CDW

Communautair Douanewetboek

CDWO

Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (MvJ)

CE

Committee of Experts of the International Labour Organization

CE

Conseil d'Etat

C.E.

Council of Europe

CEC

Commission of the European Communities

CECP

Comité Européen pour les Problémes Criminels

CECUA

Confederation of European Computer User Associations

CEDH série A

Publications de la Cour Européenne des droits de l'homme: Arrêts et décicions, Greffe de la Cour

CEDH série B

Publications de la Cour Européenne des droits de l'homme: Mémoires, Plaidoiries et Documents, Greffe de la Cour

CELEX

Communitatis European Lex (Databank EG-wetgeving

CELP

Convention Européenne relative au lieu de paiement des obligations

CEME

Convention Européenne relative aux obligations en monnaie étrangère

CEMT

Europese Conferentie van Ministers van Verkeer

CEN

Comité Européen de Normalisation

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CERCLA

Comprehensive Environmental Response and Liability Act

CEP

Centraal Economisch Planbureau

CEPINA

Belgisch Centrum voor Studie en Praktijk van Nationale- en Internationale Arbitrage

C&FP

Comptabilité et fiscalité pratiques

CERD

Convention on the Elimination of all forms of Radial Discrimination

cert.

certificaat

CEVNI

Code Européen des voies de navigation intérieure

c.ex.

cum expensis (met kosten)

C.F. of c.& f.

Cost and freight (Onkosten en vracht zijn voor rekening verkopers)

cf.

confer (vergelijk)

cfk's

chloorfluorkoolwaterstoffen

cfm

conform (in gelijke zin)

CG

Centrale Grondkamer

CG

Consultative Group

CG Nieuwsbrief

Corporate Governance

CGB

Commissie gelijke behandeling

CGBO

Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst

CGCV

Commissie Gemeentelijke Compatibiliteitsvoorschriften

CGDI

Conditions Génerales pour les Démenagements Internationaux

CGOA

Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Ch

Law Reports, Chancery Division (Gbr)

Ch. of Ch.(civ./scc./mixte)

Chambre of Chambres (civil, social of mixte)

Ch.

Chancery, English Cases

Ch.

Chapter

C.H.A.

Centrale van Hogere Ambtenaren

Ch.App

Chancery Division, Appeal Case (Law Reports)

CH CRISP

Courrier hebdomadaire du CRISP

ChD

Chancery Division

CHR

Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

Chr D S

Chroniques de droit social

Chron.

chronique

Ci

Curie

CIBRA

Commissie Inning, beheer en Repartitie Auteursrechtgelden

CID

Criminele Informatiedienst

CIE

Criminele Inlichtingen Eenheid

Cie.

Commissie

CIEC

Commission internationale de l'état Civil

CIER

Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht

Cie. Verz.schr.

Commissie voor Verzoekschriften

C.I.F. of c.i.f.

Cost Insurance Freight (Onkosten, vracht en Assurantie zijn voor rekening verkopers)

c.i.f.i.c.

cost, insurance, freight, interest, commission

CIM

Coördinatiecommissie Internationale Milieu-aangelegenheden

CIM

Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemins de fer 1961

CIM

Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen)

CIMK

Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

CIOT

Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie

Cir.

Circuit Court of Appeals

circ.

circulaire

Circ.Z.

Circulaire voor de zeemacht

CICAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs

CISG

United Nations Convention on the International Sale of Goods (Weens Koopverdrag)

cit.

citato (als aangehaald)

cit.loc.

citato loco (op aangehaalde plaats)

CITEJA

Comité International Technique d'Experts Juridiques Aériens

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna

CITO

Centraal Instituut voor toetsontwikkeling

CIV

Convention Internationale concernant le transport des Voyageurs et des bagages par chemin de fer 1961

Civ.

Cour de Cassation Chambre civile

CJ

Chief Justice

CJ

Cahier van de Jurist / cahier du juriste

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

CJJA

Civil Jurisdiction and Judgements Act

CJV

Calvinistische Juristen Vereniging

CJW

Cursussen jeugdige werklozen

c.l.

cum laude (met lof)

Cl et B

Jurisprudence des tribunaux. recueil critique et doctrinal fondé par Cloet et Bonjaen

CLC

Centrale landinrichtingscommissie

Cler

clericatus

CLIM

Centraal Landelijk Informatiepunt Milieudelicten

CLJ

Cambridge Law Journal

CLJ

Consumer Law Journal

CLN

Convention relative à la Limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de Navigation Intérieure 1973

CLNI

Convention sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure

CLR

Commonwealth Law Reports

Clunet

journal de droit international. Clunet

CLY

Current Law Yearbook

CM

Committee of Ministers of the Council of Europe

CMB

Christelijke Middenstandsbond

CMI

Comité Maritime International

CMLR(ev)

Common Market Law Review of Reports

CMR

Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route 1956

Cmt.

Centraal Medisch Tuchtcollege

c.n.

cum notis (met aantekeningen)

CND

Committee on Narcotic Drugs

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

CO

Code Fédéral des Obligations

Co.

Compagnon/Corporation

COA

Contactcentrum Onderwijs Arbeid

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Cob

Commissie onderwijs-bedrijfsleven

CoCo

Concentratiecontrole (Nederlandse Mededingingsautoriteit)

COCOM

Consultative Group and coordinating committee for multilateral export controls

Cod

Codex

c.o.d.

cash on delivery

COG

Centraal Ontvangkantoor der Gerechten

Cognoss.v.

Cognossementsverdrag (Brussel)

COGSA

Carriage of Goods by Sea Act

COJ

Code de l'organisation judiciaire

Coll. v. B.

College van beroep voor het bedrijfsleven

Colp.w.

Colportagewet

COM

Centraal Orgaan voor de Bouw van de Middenstandsbedrijfspanden

COM

Documenten Europese Commissie

COM

Commissie van de Europese Gemeenschappen

COM

Conclusie van het Openbaar Ministerie

Combidoc

Combined Transport document

Com. Cas.

Commercial Cases

COMGE

Nederlandse Vereniging van Computergebruikers

Comm.

commentaire

Common Mkt L. Rev

Common Market Law Review

COMPAS

Communicatiesysteem Openbaar Ministerie - Parket Administratiesysteem

Comp Law

Computers and Law

Comp Law Sec

Computers Law and Security report

Compt.w.

Comptabiliteitswet

Comunita Intern

Comunità Internazionale

Com. v.desk

Comité van deskundigen bestaande uit onafhankelijke experts

Com.v.Min.

Commissie van Ministers van Europa

Concl.

conclusie

conf.

confer, conferatur (men vergelijke)

Confl.w.

Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed

Confl.w.huwbetr.

Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

Con M

Consilio Manuque. Belgisch tijdschrift voor lichamelijke schade en gerechtelijke geneeskunde

Cons Eur Comm Pr

Conseil de l'Europe, communiqué de presse

Cons Eur Rec Rés

Conseil de l'Europe, recueil des résolutions

cons.

considerans

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

COO

Computer Ondersteunend Onderwijs

Coöp. ver.

Coöperatieve vereniging

©

copyright

COPAC

Community Patents Appeal Court

COR

Centrale Ondernemingsraad

Corr.Bl.

Correspondentieblad van de Broederschap der Notarissen in Nederland

COSBO

Centraal Orgaan Samenwerkende Ouderenbonden

COSSO

Vereniging voor Computer Service- en Softwarebureaus (Branchevereniging voor informatietechnologie)

COSZ

Centrum voor onderzoek van de Sociale Zekerheid

COT

Crisis Onderzoeksteam

COTG

Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg

COTIF

Convention relative au contrat de transport internationaux ferroviaires

Cour de Cass.

Cour de Cassation (Frans)

Cour fisc

le courier fiscal

Cour immo

courier de l'immobilier. questions-responses

Cour Inf

courrier mensuel d'information

Cour inf Ordre exp comp

Courier Comptables brevetés de Belgique

COVO

Concentratieverordening

COVOG

Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag

COW

Centrale Opvang Woningen

c.p.

constitutum possessorium, leveringsvorm waarbij de vervreemder de zaak als houder voor de verkrijger onder zich houdt

CPA

Wet op de Centrale Persoonsadministratie

CP (B)

Code Pénal (België)

CPB

Centraal Planbureau

CPC

Code de procédure civile

CPR

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen

CPr

Code de procédure civile (Français)

C.Pr.Civ.

Code de Procedure Civile

CPSV

Centrale Politie Surveillance Commissie

c.q.

casu quo (respectievelijk)

CPT

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrating treatment or punishment

CR

Computerrecht: tijdschrift voor informatica en recht

CRI

Centrale Recherche Informatiedienst

Cridon.

Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales te Lyon

CRIEM

Criminaliteit in relatie tot Etnische Minderheden

Crim

chambre criminelle

CrL

Criminal Law Reporter

CRM

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk

CRMH

Centrale Raad voor Milieuhygiëne (verder als Raad voor het Milieubeheer)

CRS

Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing

CRTD

Convention sur la Responsabilité civile pour les dommages causés au cours de Transport de marchandises Dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure

CRV

Centraal Register Vreemdelingen

CRV

Centrale Raad voor de Volksgezondheid

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CRvdW

Conclusies Rechtspraak van de Week

CRvS

Centrale Raad voor Strafrechttoepassing

Cs

Calculatieschema voor advocatendeclaraties

c.s.

cum suis (met de zijnen)

CSL

Coördinatie Sociale Verzekering en Loonbelasting

CSO

Centraal Systeembeheer Organisatie

CSP

Country Strategy Paper

c.s.q.n.

conditio sine qua non (voorwaarde zonder welke niet, noodzakelijke voorwaarde)

CSV

Coördinatiewet Sociale Verzekering

CSWV

Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond

CTC

Communities that Care

CT Document

Combined Transport Document

CTO

Combined Transport Operator

CTR

Centraal Testamenten Register

CTSV

College van Toezicht Sociale Verzekeringen

CTW

Commissie Toetsing Wetgevingsprojecten

CUE

Computer Users of Europe

cur.

curator

Cur. Crt.

Curaçaosche Courant

curs.

cursivering

CULT

Current legal theory

CV

Coöperatieve vereniging

CV

commanditaire vennootschap

CV of Cv

Comptabiliteitsvoorschriften

C.V.

Chronologische Verzameling, Luttenberg's

c.v.a.

certificaat van aandeel

CvB

College van Beroep

cvb

college van bestuur

CvBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Cvbs of Vvbf

College van beroep voor de studiefinanciering

CvG

Conventie van Genève

CvI

Commentaar van indieners op het advies van de Raad van State

CvM

Comité van Ministers

CVN

Convention internationale relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en Navigation interieure

CVO

College van overleg van de gezamelijke banken

c.v.o.

certificaat van obligatie

CVR

Convention relative au contrat de transport international de Voyageurs et de bagages par Route

CvR

Conventie van Rome

CVSE

Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa

CvT

Commissie van Toezicht

CvTK

College van Toezicht op de Kansspelen

CVV

Commissie Vervoersvergunningen

CVV

Centrum voor vakopleiding voor volwassenen

CvV

Commissie van Voorbereiding Tweede Kamer

CW

Comptabiliteitswet

CW

Consulaire Wet

CWRB

Centrale Werkgevers Risico-Bank

CwSV

Coördinatiewet Sociale Verzekering

CvZ

College voor Zorgverzekeringen ziekenhuisvoorzieningen

CV

Coöperatieve vereniging

AfkortingBetekenis

D

Digesten

D.

Recueil Dalloz

D.

Digesta

DA

Droit d'auteur

DA

Douane en Accijnzen

D.A.

Daloz analytique

DAD

Departementale Accountantsdienst

DAJS

Directie Algemene Justitiële Strategie

DAOR

Le droit des affaires / het ondernemingsrecht

DAR

Deutches Autorecht

dat.

datum of daterend

d.a.v.

daaraanvolgend

DB

dagelijks bestuur

DB

Douanebesluit

DB

Der Betrieb

DBA

Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening

dB

Decibel

DBesch.

Dienstplichtbeschikking

DBesl.

Dienstplichtbesluit

DBH

Districtsbureauhouder

DBL

Dienst Beheer Landbouwgronden

dbms

databank management systeem

DBOB

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement

DBV

Dienst Beveiligd Vervoer

DBZ

Directie Bestuurszaken

DC

Dienstencommissie

DC

District Court (Amerika)

D.C.

Dalloz critique

d.c.

da capo (herhaling)

DCA

Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden

DCCR

Droit de la consommation / consumentenrecht

DCIM

Directie Coördinatiebeleid Minderheden

DCRM

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DD of DenD

Delict en Delikwent, tijdschrift voor Strafrecht

d.d.

de dato

DdA

Le Droit d'Auteur

DDP

Delivered Duty Paid

d.d.p.

détournement de pouvoir

DDU

Delivered Duty Unpaid

DEA

Drugs Enforcement Agency

De Advoc(aat)

De Advocaat(-omnia fraterne)

DEF

Defensie

def.

definitieve tekst

def. Bp

Definitieve tekst Besluit personenvervoer

Défrenois

répertoire du notariat Defrénois

DEC

Dierenexperimentencommissie

Decl

Déclaration

De NV

De Naamloze Vennootschap (opgegaan in Ondernemingsrecht)

Dep.opv.

Rubriek Departementale opvattingen. (gepubl. in de NV)

Dep.Rtl.

Departementale Richtlijnen voor het beoordelen van oprichtingen en statuutwijzigingen van NV's en BV's

Derg.

dergelijke

D&R

Decisions and Reports (of the European Commission of Human Rights

DES

Diëthylstilbestrol

d.e.t.

daarentegen

Det.mag.

Detailhandelsmagazine

Deurw.regl.

Deurwaardenreglement

dez.

dezelfde

DFEZ

Directie Financieel-Economische Zaken

DFÜ

Datenfernübertragung

DG

Directoraat-Generaal

D.-G.

Directeur-Generaal

DGIAV

Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

dgl.

dergelijke

DGM

Directoraat-Generaal Milieubeheer

DGMP

directoraat-generaal management en personeelsbeleid

DGO

Decentraal georganiseerd overleg

DGO

Directeur Gerechtelijke Ondersteuning

DGOOV

Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (Binnenlandse Zaken)

DGPJS

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

DGPV

Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

DGR

Directoraat-Generaal Rechtspleging (MvJ)

DGRh

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

Dgr

Deltaplan grote rivieren

DGSM

Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritime Zaken

DG Vgz

Directoraat Generaal van de Volksgezondheid

DGVW-2000

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving (project DG Vreemdelingenwet 2000)

DGW

Diergeneesmiddelenwet

DGWRR

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging

DH

Directie Handhaving

DH of D.H.

Recueil Hebdomadaire Dalloz

dhr.

de heer

d.h.z.

doe het zelf

DI

Directie Automatisering

d.i.

dit is

DIA

Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen

DIA

Deregulering Inkomensvorming en Arbeidsmarkt

Dict comm

Dictionaire communal

DIN

Deutsche Industrie Norm

Directeur

Directeur en Personeel. Nieuwsbrief voor bedrijfsleiders

DISAD

Direct Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid

disc

disconto

disp.

dispositie

diss.

dissertatie

DIS/WFM

Documentaire Informatiesystemen / Workflowmanagement

DIT

Droit de l'informatique et des télecoms

div.

dividend

div.

diversen

DIV of Div.bel.

Wet op de dividendbelasting

Divosa

Vereniging van directeuren van Overheidsorganen voor Sociale arbeid

DJ / D.J.

Data Juridica

DJ

Deutsche Justiz

D.j.

Dallos jurisprudence

DJC

Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie

D Jeugdb

Dienst voor Jeugdbescherming

DJI

Dienst Justitiële Inlichtingen

DJI

Documents juridiques internationaux

D.L.R.

Dominion Law Reports (Canada)

DM

Direct Marketing

d.m.

deze maand

DMF

Droit Maritime Français

DMIN

Direct Marketing Instituut Nederland

DMSA

Nederlandse Associatie voor Direct Marketing

DNB

De Nederlandse Bank nv

DNMF

Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer

Dnotz.

Deutsche Notar-Zeitschrift

DO

Delivery Order

do

dito

Dob

Directie Opsporingsbeleid

Doc EUR

Documentation Européenne

Doc. Hist.

Documentary History of the Uniform Law for International Sales

Doc Jeugdbesch

Documentatie jeugdbescherming / documentation en matière de protection jeunesse

Doc jur B

Doctrine juridique Belge

Doc. PA

Documents of the Parliamentary Assembly

Doctr.

Doctrine (Gazette du Palais)

DOR

Departementale Ondernemingsraad

DOR

Dienst Openluchtrecreatie

d.o.v.

daaropvolgend

DÖV

Offentliche verwaltung

DP

Directeur Personeel

DP

Dienst Persoonsbeveiliging

DP

Dalloz Périodique

DPJ&R

Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

dpl.

Dienstplichtige

Dpl.besl.

Dienstplichtbesluit

Dpl.wet

Dienstplichtwet

DP& O

Directie Personeel & Organisatie

DR

European Commission of Human rights. Decisions and Reports

DR

Deurwaardersreglement

Dr.

Doctor

DRG

Diagnose Relatie Groep

DRiZ

Deutsche Richterzeitung

DRJB

Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen

Dr Inform

Droit de l'informatique

dr.mr.

doctor in de rechten

Dr prat comm intr

Droit et pratique du commerce international

Dr Informat

Droit de l'informatique et des télécoms

DRiZ

Deutsche richterzeitung

Droit et Société

Droit et société, revue internationale de theorie du droit et de social juridique

Droit Rev Fr

Droits: revue Française de théorie juridique

DROM

Deregulering Milieu en Ruimtelijke Ordening

Dr QM

Droit en quart monde

DSR

Directie Strategie Rechtspleging

DSRS

Directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg

DStR

Deutsch steuerrecht

DR Wiss

Deutsche Rechtswissenschaft

DSTZ

Deutsche steuer-Zeitung

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

Dsw

Destructiewet

DTOP

Dienst Technische Ondersteuning Politie

DTP

zie Wet DTP

dtp.

daar ter plaatse

DtZ

Deutsch-Deutsch rechtszeitschrift

DV

Directie voorlichting

DVA

Drugsvrije afdeling

DVB

Directie Vreemdelingenbeleid

DVBL

Deutsches verwaltungsblatt

DVG

Dagverblijf voor gehandicapten

DVO

Dagverblijf voor ouderen

DW

Douanewet

DW

Dienstplichtwet

DW

Distributiewet

DW

Deltawet

Dw

Databankenwet

DW

Directie Wetgeving

DWGR

Deltawet Grote Rivieren

Dw.Regl

Deurwaardersreglement

d.w.z.

dat wil zeggen

dzz

dezerzijds

AfkortingBetekenis

e.

ergo (dus)

EA

Europese Acte

E.A.

Edelachtbaar

e.a.

en anderen

EAAA

European Association of Advertising Agencies

EASA

European Advertising Standards Alliance

EAT

European Advertising Tripartite

EB

Echtscheidingsbulletin

EBI

Extra Beveiligde Inrichting

E.B. tek.mod.

Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen

EBU

Europese BetalingsUnie

EBU

European Broadcasting Union

EC

European Community

e.c.

exempli causa (bijvoorbeeld)

E.C.A.

Economic Co-operation Administration

ECAC

European Civil Aviation Conference

ECB

Europese Centrale Bank

ECCP

European Committee on Crime Problems

ECD

Economische Controledienst

ECE

Economische Commissie voor Europa

ECG

Energie Coördinatie Groep

ECHR

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms

ECHRA

Publication of the European Court of Human Rights judgements and decisions

ECIS

European Committee for Interoperable Systems

ECLR

European Competition Law Review

ECN

Energie Centrum Nederland

ECOSOC

Economisch en Sociaal Comité (Economic and Sociol Council)

Ecosocul

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVECS)

Ec.Pol.r.

Economische Politierechter

ECR

European Court Reports

ECRE

European Consultation on Refugees and Exiles

ECRM

Europese Commissie voor de Rechten van de Mens

ECU

European Currency Unit

ECW

Evaluatiecommissie WABM/WM

ed.

editor (redacteur)

ed.

edition

e.d.

en dergelijke

EDE

Europol Drugseenheid

EDI of edi

Electronic Data Interchange

EDICC

Electronic Data Interchange Council of Canada

EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport

EDO

Emancipatie en Deeltijdarbeid

EDU

Europol Drugs Unit

EDV

Electronische Datenverarbeitung

ECLJ

European Consumer Law Journal

Ec Tax

Ec Tax review

Echos log

Les echos du logement

e.e.

errore excepto (behoudens vergissingen)

e.e.a.

een en ander

Eenv.wet intern.koop

Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken

Eenv. wet totstandk intern.koop

Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken

E&O.E.

Errors and Ommissions Exepted (fouten en weglatingen voorbehouden)

E & R

Entertainment & Recht

EEG of E.E.G.

Europese Economische Gemeenschap

EEG-exec.verdrag

EEU-executieverdrag

EEG-Verdrag

Verdrag tot oprichting van de EEG

EEG Verd.V.

EEG Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

EER

Europese Economische Ruimte

EESV

Europees Economisch Samenwerkingsverband

EEV

EEG-Verbintenissenverdrag

EEX

EEG-Executieverdrag

EEX

EEG-Verdrag betreffende de rechterlijke be­voegdheden en de tenuitvoerlegging van beslissin­gen in burgerlijke en handelszaken

EEX San S.

Europees Executieverdrag (Donostia-San Sebastian)

EEX-Vo

Verordeningen (EG) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke- en handelszaken

EFA Rev. of EFA

European Foreign Affairs Review

EFF

European Franchise Federation

EFF

Electronic Frontier Foundation

EFMS

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

EFSL

European Financial Services Law

EFTA

European Free Trade Association

EG

Europese Gemeenschappen

EG

Estates Gazette

e.g.

exempli gratia (bijvoorbeeld)

EGA

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

E.G.A.

Edelgrootachtbaar

EGBGB

Einfürungsgezets zum Bürgerlichen gezetsbuch

EGKS

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

EGTUL

Verdrag tussen Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van de buitenlandse strafvonnissen

EG Rtl.

Richtlijn van de Raad van de EG inzake het vennootschapsrecht

EG VPB

Richtlijn van de Raad van de EG inzake de vennootschapsbelasting

E.H.A.

Edelhoogachtbaar

EHG

Eisenbahnhaftplichtgesetz

EHJ

Europees Hof van Justitie

EHLA

Europees handvest inzake lokale autonomie

EHLASS

Europees uitwisselingsysteem voor ongevallen in de privésfeer

EHRM

Europees Hof voor de rechten van de mens

EHRR

European Human Rights Reports

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EIB

Europese Inversteringsbank

e.i.

enkelvoudige interest

EIB

Europese Inversteringsbank

EIB

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

eig.

eigenlijk

EIM

Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf

EIM

EIN-Mededelingen

Eindverslag I

Eindverslag van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek uit de Eerste Kamer

EIPR

European intellectual property review

EIS

Environmetal Impact Statement

EiS

Entscheidungen in Strafsachen

EJ

Echtscheidingsjournal

EJCCL

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

EJCP

European Journal on Criminal Policy

EJIL

European Journal of International Law

EJN

Europees Justitieel Netwerk

enz.

enzovoort

EJHL

European Journal of Health Law

EJIL

European Journal of International Law

EJCP

European Journal on Criminal Policy

EK

Eerste Kamer der Staten-Generaal

EK

Enkelvoudige Kamer (rechtbank)

ELR

Environmental Law Reporter

ELR

European Law Review

ELRev

European Law Review

ELRO

Elektronisch Loket Rechtelijke Organisatie

e.m.a.

en meerdere anderen

EMAS

Europees Milieubeheer- en milieu-auditiesysteem

enmb.

embargo

EMF

Europees Monetair Fonds

EMI

Europees Monetair Instituut

EMM

Extramurale modaliteit

EMO

Europese Monetaire Overeenkomst

Employeur

La lettre d'information pour l'employeur

EMS

Europees Monetair Stelsel

EMU

Europese Economische en Monetaire Unie

e.n.a.c.

Exepio non adimpleti contractus (Verweer van niet vervuld contract)

Eng. UV

Uitleveringsverdrag Nederland-England

Entr et homme

l'entreprice et l'homme

Ent.LR

Entertainment Law Review

Env et gestion

environment et gestion

Environnement

La revue Européenne de l'environnnement

enz.

enzovoort

e.o.

ex officio (ambtshalve)

EOB

Europees Octrooibureau

EOD

Explosieven Opruimingsdienst

EOE

European Options Exchange (Europese Optiebeurs)

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EOGLF

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

EOo

Europese Octrooiorganisatie

EOR

Europese Ondernemingsraad

EOV

Europees Octrooiverdrag

EOV

Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten

EP

Europees Parlement

EPA

Europäisches Patentamt (EOB)

EPA

Environmental Protection Agency

EPL

European Public Law

EPLF

Ertrean People's Liberation Front

EPC

European Patent Convention (EOV)

EPO

European Patent Office (EOB)

E.Pol.R of EPR

Economische Politierechter

EPS

Europese Politieke Samenwerking

EPU

Europese Politieke Unie

ER

Europese Regels

ER

Emancipatieraad

ER

English Reports

ERE

Europese rekeneenheid

E/Res

Resolutie van de ECOSOC

ERH

Expertisecentrum Rechtshandhaving

ERNA

Eilanden Regeling Nederlandse Antillen

ERPL

European Review of Private Law

ERS

Europese Richtlijn Softwarebescherming

ERV

Europees Verdrag aangaande wederzijdse Rechtshulp in strafzaken

ESB

Economisch Statistische Berichten

ESB

Europese Statistische Berichten

ESC

Economisch en Sociaal Comité der Europese Gemeenschappen

ESC

European Shippers Council

ESCB

Europees Stelsel van Centrale Banken

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESH

Europees Sociaal Handvest

ESOCUL

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

ERSA of E.S.R.A.

Economische en Sociale Raad van Advies

EST

Economisch en Sociaal Tijdschrift

ET

Elektronisch Toezicht

ET

European taxation: a monthly journal on tax law of European countries

ETA

Estimated time of arrival

et al.

et alii (en anderen)

ETC

Eigen Taal en Cultuur

etc.

et cetera

ETL

European Transport Law

ETS

European Treaty Series

ETSI

Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut

etq.

et tutti quanti (enzovoorts)

et seq.

et sequentia (en hetgeen volgt)

ETV

Europees Verdrag tot bestrijding van Terrorisme

ETV

Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en voorwaardelijk in vrijheidgestelden

EU

Europese Unie

Eu GH

Europäisches Gerichtshof (Hof van Justitie van de EG)

EU GRU

Europaische Grundrechte Zeitung

Eu GRZ

Europaïsche zeitschrift

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

Euratom

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

EurDoc

Europese Documentatie

Euro Compet L Rev

European Competition Law Review

EuroPubL

European Public Law

Eurostat

Europees Statistisch Bureau

Euro Tax

European taxation

EUR.T.S.

European Treaty Series

Eur.Verd.overdracht strafv.

Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging

EurVervoerr

Europees vervoerrecht / droit Européen des transport /European transport Law

EuZW

Europäisches Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

EV

Eindverslag

EUV

Verdrag betreffende de Europese Unie

EUV

Europees Verdrag inzake uitlevering

EUZ

Regeling Eenmalige Uitkering Zelfstandigen

EV

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fudamentele vrijheden

EV

Eigetragener Verein

EV I/II

Eindverslag Eerste / Tweede Kamer

ev.

eventueel

e.v.

en volgende

EVA

Effecttoetsing voornemens alcoholwetgeving

EVA

Europese Vrijhandelsassociatie

E.V.A.

en vele anderen

EVC

Eenheidsvakcentrale

EVB

Editie Vakstudie Belastingwetgeving

EVEX

EEG/EVA-Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheden de tenuitvoerlegging van beslis­singen in burgerlijke en handelszaken

EVFOH

Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke vernederede behandelingen of bestraffingen

EVIG

Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonissen

EVO

EEG-Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

EVO

Algemene Verladers en Eigen Vervoer Organisatie

EVOG

Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen

EVOS

Europees Verdrag inzake de overdracht van strafvervolging

EVR

Europees Vervoersrecht

EV rechtsh.

Europees Verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzaken

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en fundamentele vrijheden

EVT

Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en in vrijheidgestelden

evt.

eventueel

EV uitl.

Europees Verdrag betreffende uitlevering

EVV

Europees Vestigingsverdrag

EVVVVI

Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en in vrijheidgestelden

EW

Eenvormige Wet betreffende het internationaal privaatrecht

EW

Electriciteitswet

e.w.

en wel (namelijk)

EWG

Europäische Wirtschaftgemeinschaft

EwiR

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht

EX

Extradiction (uitlevering)

Ex

Exchequer

ex

uit (op grond van)

ex.

exemplaar

Exch

Exchequer cases

ExCom

Executive Committee (Verenigde Naties / UNHCR)

ExCrim

Excerpta Criminologica

Exec.

Executive Document

EZ

Ministerie van Economische Zaken

AfkortingBetekenis

F

Faillissementswet

f.

folio (blad)

F.2d

Federal Report, second Series

FA

Financieel adviseur

fa.

firma

FAA

Federal Aviation Administration

FAC

Freedom of Association Committee of the International Labour Organization

Faill.W

Faillissementswet

FamRZ

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht

FAO

Food and Agriculture Organization

F.A.O.

Food and Agriculture Organization

FAOP

Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overheidspersoneel

f.a.q.

freight at quay (franco aan wal)

FAR

Financiële Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel

FAR

Federal Aviation Regulations

f.a.s.

free alongside ship (De verkoper neemt het transport voor zijn rekening tot de goederen langszij het schip zijn)

fasc.

Fascicule

FATF

Financial Action Task Force Moneylaundering

Fatik

Fatik, kontakt- en informatieblad voor gevangeniswezen en reclassering

FBN

Fiscale berichten voor het Notariaat

FBS

Formatiebudgetsysteem

FBU

Fundamentele Belgische Uitvoeringsbesluiten

FBV

Fundamentele Belgische Verdragen

FBV

Federatie van Bedrijfsverenigingen

FBW

Fundamentele Belgische Wetgeving

FCL

Full Container Load

FCR

Forward agents Certificate of Receipt

FCT

Forwarding agents Certificate of Transport

FD

Het Financieele Dagblad

FDA

Food and Drug Administration

FDRO

Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie

FED

Fed Fiscaal Weekblad (losbladig)

Fed.Case

Federal Cases

Federatie GZP

Federatie van Nederlandse Handelaren in Granen, Zaden en Peulvruchten

FEM

Financieel Economische Magazine

FENEX

Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

Fenit

Federatie van Nederlandse Informatietechnologie Brancheverenigingen

FEZ

Financieel Economische Zaken

ff

Folgende Seiten

ffp's

frequent flyer programs

FFw

Flora- en Faunawet

fg.

fungerend

FGR 1975 of 2000

Fusiegedragsregels 1975 of 2000

f.i.b.

free into bunker

Fida

Fiscaal up to Date

FidBer

fiduciaire berichten

FIDIN

Fabricanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen Nederland

fig.

figuur(lijk)

FILO

Wet Financiering Lagere Overheden

Fin

Financiën

Fin.Verh.w.

Financiële Verhoudingswet

FIO

Free In and Out

FIOD

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

FIOM

Federatie van instellingen voor ongehuwd moederschap

FiscAct

Fiscale actualiteit

FiscKoer

de Fiscale Koerier

FiscMon

Fiscale Monografieën

FiscPrat

La fiscalité en pratique

FiscW

Fiscale wenken

FJF

Fiscale Jurisprudentie / jurisprudence fiscale

FJR

Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht

fl.

florijn

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FM

Facilities Management

FMO

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

FO

Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht

F.O.B. of f.o.b.

Free on Board (als FAS, overslag in schip door de verkoper betaald)

FOBA

Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling

FOI

Frontoffice Inburgering

FOR

Fiscale ouderedagsreserve

f.o.r.

free on rail (als F.O.B. kosten tot in spoorwagen voor kosten verkoper)

Form

Formulier

Foro. It.

Foro Italiano

f.o.s.

free overside ship (kosten overlading inbegrepen)

F.O.T.

Free On Truck Als F.O.B. (nu per vrachtauto)

FR

Tijdschrift voor financieel recht

FR

Fiscale Rechtspraak

FR

Fondsenreglement

f.r. of fr.

franco

F.R.D.of FRD

Federal Rules Decisions

FRE

Formatierekeneenheid

FRechtsp

Fundamentele Rechtspraak / Jurisprudence fondamentale

FS

Festschrift für

FS

Fiscaal Signaal

F.Supp of F.Suppl.

Federal Supplement

Fta

Financiële Termijnmarkt Amsterdam

Fte

Fulltime equivalent

FUN

Financiering uitvoering NMP

FUSW

Fusiewet

FVW

Financiele-verhoudingswet

Fw of FW

Faillissementswet

Fwbl

Fiscaal weekblad

AfkortingBetekenis

G

Grondwet

G.

Gemeentestem

GA

Goltdammer's Archiv für Strafrecht

g.a.

gedeeltelijke aansprakelijkheid

g.a.

gewijzigde aansprakelijkheid

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles

GAB

Gewestelijk arbeidsbureau

GAB

General-Arrangements to Borrow

GAK

Gemeenschappelijk Administratiekantoor

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

g.a.v.

gaarne antwoord verwacht

g.a.w.v.

gunstig antwoord wordt verwacht

Gaz Pal

Gazette du Palais

GB

Wet op de Grondbelasting

Gb

Gouvernementsblad

GBA

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

GBKN

Grootschalige basiskaart van Nederland

GBMV

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

GBO

Gemeenschappelijke Beheerorganisatie

GBO

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

GBOD

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst

GBR

Verordening houdende Gedrag- en Beroepsregels Registeraccountants

GBR

Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants

GBVB

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

GC

Gemeenschappelijk Commentaar

GC

Govermental Committee

Gc

Grensbewakingscirculaire

GCB

Geschillencommissie Bankzaken

GCP

Geschillencommissie Bankzaken Postbank

GCV

Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften

GCV

Besluit gemeenschappelijke comptabiliteitsvoorschriften

GD

Gerechtelijke Diensten

GD

Gewoon dienstplichtige

GDT

Gemeenschappelijk douanetarief

GDW

De Gerechtsdeurwaarder

GEA

Gerecht van Eerste aanleg van de EG

geb.

gebonden

Gebr. of Gebrs.

Gebroeders

ged.

gedaagde

gedipl.

gediplomeerd

Ged.St.

Gedeputeerde Staten

Gedr.St.

Gedrukte Stukken

Geh.

gehuwd

Gem.Comm

Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen

Gem. en Prov.

Gemeente en Provincie

Gem.Hof NA.Ar

Gemeenschappelijk Hof van Justitie vande Nederlandse Antillen en Aruba

Gem. MvT

Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting

GemOR

Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

Gem.stem of Gem.st.

De Gemeentestem

gem.wet, Gem.wet of Gem.w.

gemeentewet (oud), Gemeentewet

geopp.

geopposeerd

Ger.deurw

Gerechtsdeurwaarder

Ger. EG

Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen

gerekw.

gerekwesteerde

gereq.

gerequireerd

Ger.W.

Gerechtelijk Wetboek

Germ Yrbk Intl L

German Yearbook of International Law

gesch.

gescheiden

get.

getekend

get.

getuige

getr.

getreden

Gev.M of Gev.maatr.

Gevangenismaatregel

gew.

gewijzigd

gew.erecode

Europese Erecode inzake Franchising

GF

Geschillencommissie Fusiegedragsregels

gft

groente-, fruit- en tuinafval

GG

Grundgesetz

G.G.D.

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

GG en GD

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHV

Grote handelsvaart

Gib

Gemeenschappelijk instituut van bedrijfsverenigingen

GIDS

Geselecteerde informatie doorstromingssysteem

Gids PM

Gids voor Personeelsmanagement

Gir.eff.verk.

Wet giraal effectenverkeer

GIS

Gezinsvoogdij-Informatie Systeem

GIV

Geïnvesteerd Vermogen

GIW

Stichting Garantie-Instituut Woningbouw

Gk.

Grondkamer

GKB

Gemeentelijke Kredietbank

GkG

Gerichtskostengezetz

GKvB

Grote Kamer van Beroep

GL of G-Lab

Gerechtelijk Laboratorium

gle

grote landschapseenheid

GM

Gevangenismaatregel

GMB

Gebiedsgericht Milieubeleid

GMB

Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en Besmettelijke Ziekten

GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbHZ

GmbH-Gesetz

GMD

Gemeenschappelijke Medische Dienst

GMD

Gewetensbezwaren militaire dienst

GMI

Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Infectieziekten

G.M.T.

Greenwich Mean Time

GMVo

Gemeenschapsmerkenverordening

G-O, GO of g.o.

Gewijzigd ontwerp van wet

G.O.

Georganiseerd Overleg

GOA

Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten

Goltd A

Goltdammer's archiv für Strafrecht

g.omt.e.

gewijzigd ontwerp van wet

GOO

Grensoverschrijdende Observatie

GOR

groepsondernemingsraad

GOV

Gemeenschapsoctrooiverdrag

GOW

Gecoördineerd Ouderenwerk

GOZ

Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsorganisaties

GP

Gazette du Palais

G.P.

Gemeentepolitie

GPS

Geïntegreerd Proces Systeem

GPÜ

Gemeinschaftspatentübereinkommen (GOV)

g-rekening

geblokkeerde rekening

GRIP

Gedetineerden Registratie en Informatie Punt

Gron O&M

Groninger Opmerkingen en Mededelingen

Gr.

Garantieregeling

Grat.w.

Gratiewet

Gron,Opm.en LeerMed.

Groninger Opmerkingen en Mededelingen

Grootb.w.

Grootboekwet

Gr.w of Grw

Grondwet

GRUR

Gewerblicher Rechtsschuts und Urheberrecht

GRUR Ausl.

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausland Teil

GRUR Int.

Gewerblicher Rechtsschuts und Urheberrecht International

Grw.

Grondwaterwet

GS

de Gemeentestem

GS of g.s.

gedeputeerde staten

GSB

Grote Steden Beleid

GschG of GSG

Gewässerschutsgesetz

GSD

Gemeentelijke Sociale Dienst

GSM

Global System for Mobile Communications

GST of GS

Gemeentestem

G.T

Geldende tekst

Guo

Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan

GV

Gids Vreemdelingenrecht

g.v.

gewijzigd voorstel van wet

GVB

Gemeente Vervoersbedrijf (Amsterdam)

GvEA EG

Gerecht van Eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

GVG

Gerichtsverfassungsgesetz

GVI

Instellingen voor voogdij en Gezinsvoogdij

GVO

Gerechtelijk vooronderzoek

GVP

Besluit geneeskundige verzorging politie

GvR

Genootschap voor Reclame

Gvt

Gezinsvervangend tehuis

GW

Gewijzigd Wetsontwerp

Gw

Gemeentewet

Gw.

Grondwet

Gwd

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

GWW

Grond-, Wegen- en Waterwerken

G.W.W.

Grond-, Water- en Wegverkeer

Gww

Grondwaterwet

AfkortingBetekenis

H of Hst.

Hoofdstuk

HA

Hof Arnhem

HA

Hoge Autoriteit

h.a.

hoc anno (in dit jaar)

HABW

Herinrichting Algemene Bijstandswet

HAFIR of Hafir

Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid

HaftPflG

Haftplichtgesetz

Hague Yrbk Intl L

Hague Yearbook of International Law

HALT

Het Alternatief (alternatieve straffen)

Hand. I

Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Hand. II

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hand. II (...)

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de vraagpunten

Handelsn.w.

Handelsnaamwet

Handelspr

Handelspraktijken / pratiques du commerce

Handelsreg.w of Handelsr.w.

Handelsregisterwet

Hand N Jur

Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging

Hand NJV

Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging

HansOLG

Hanseatisches Oberlandesgericht

Harv Intl LJ

Harvard International Law Journal

Harv.L.Rev.

Harvard Law Review

HARVO

Huurafhankelijk recht van opstal

HAVANK

Het automatisch vingerafdrukkensysteem Nederlandse collectie

HAVO of h.a.v.o.

hoger algemeen voortgezet onderwijs

HB

Handelsbelangen

Hb

huisvestingsbesluit

HBI

Heffing bij invoer

hbo

hoger beroepsonderwijs

HBU

Hollandse Bank Unie

H&C

Hurlstone & Coltman's Exchequer Reports England

Hc.

Wet op de huurcommissie

HCA

High Court of Australia

HCA

Heffingsbesluit Chemische Afvalstoffen

HDTP

Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

HEAO of h.e.a.o.

hoger economische en administratief onderwijs

H.E.G.A.

Hun Edelgrootachtbaren

H.E.Geb.

Hoogedelgeboren

H.E.Gestr.

Hoogedelgestreng

HEK

Handelingen Eerste Kamer

HELP

Herziening Evaluatie Landinrichtingsprojecten

herz.

herziening

hfst.

hoofdstuk

HGB

Handelsgesetzbuch

H.Geb

Hooggeboren

H.G.Hof

Hooggerechtshof

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

Hgrw.

Handelsregisterwet

Hhr.

Huishoudelijk reglement

HID

Hoofdingenieur-Directeur

HIS

Huisartsinformatiesysteem

HIV

Human Immunodeficiency Virus

HJEG

Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen

HKS

Herkenningsdienstsysteem

HL of H.L.

House of Lords

HL Cas

House of Lords Cases

HMG

Hoog Militair Gerechtshof

HMHNI

Hoog Militair Gerechtshof Nederlands Indië

Hmv

Handboek milieuvergunningen

HNJV

Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging

HNS

Hazardous and Noxious Substances

HNW of Hnw

Handelswetnaam

HO of H.O.

Hoger Onderwijs

Hof

Gerechtshof

Hof Arnhem

Pachtkamer gerechtshof Arnhem

Hof EG

Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen

HOI

Half Open Inrichting

Hooggel.

Hooggeleerde

Hoogl.

Hoogleraar

HOOP

Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan

HOR

Het ondernemingsrecht

Hosp

Hospitalia

HOvJ

Hulpofficier van Justitie

HPA

Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten

HPS

Het personeel statuut

Hpw.

Huurprijzenwet woonruimte

HR of H.R.

Hoge Raad

H.R. of h.r. of hhr

Huishoudelijk reglement

HvJ EG

Hof van Justitie van de Europese Gemeen­schappen

HPBP

Handboek Privacybescherming Persoonsregistratie

HR

Hoge Raad der Nederlanden

Hrg. of Hreg.

Handelsregister

Hrgb 1996

Handelsregisterbesluit 1996

Hrgw

Handelsregisterwet

HRLJ

Human Rights Law Journal

HRO

Herziening Rechterlijke Organisatie

HRQ

Human Rights Quarterly

HRR

Höchstrichterliche Rechtsprechung

HRW

Handelsregisterwet

HRW

Harmonisatieraad Welzijnsbeleid

HSL

Hogesnelheidslijn

Hst.

Hoofdstuk

HSW

Huursubsidiewet

HTK

Handelingen Tweede Kamer

h.t.l.

hier te lande

H.T.M.

Haagse Tramweg Maatschappij

Huisv.w.

Huisvestingswet

HUN

Herziening-Ubbink-normen

Hup

Hinderwet uitvoeringsprogramma

Hum Rts Q

Human Rights Quarterly

Huurdersbl

Huurdersblad

HVB

Huisvestingsbesluit

HvB

Hof van Beroep

HvB

Huis van Bewaring

HvC

Hof van Cassatie

HvD

Hof van Discipline

HvJ

Hof van Justitie

HvJEG

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

HVV

Haags Verkeersongevallenverdrag

HV.VN.

Handvest van de Verenigde Naties

HvW of HW

Huisvestingswet

Hw

Hinderwet

Hw.

Huurwet

H.W.Geb.

Hoogwelgeboren

Hyp.W.

Hypotheekwet

AfkortingBetekenis

IA

Interchange Agreement

IAA

International Advertising Association

Iabw

Invoeringswet Algemene Bijstandswet

IACHR

Inter-American Commission on Human Rights

IAEA

International Atomic Energy Agency

IALA

International Association of Lighthouse Authorities

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie

IAOW

Inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkeloze werknemers

IAS

International Accounting Standards

IATA

International Air Transport Association

IAV

Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (DG)

IAV

Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging

Iav

Interimwet ammoniak en veehouderij

I & A

Informatisering- & Automatiseringsvoorziening

IB

Besluit Inkomstenbelasting

Ib

Inkwartieringsbesluit

IBA-afd

Individuele begeleidingsafdeling

ib of ibid.

ibidem (op dezelfde plaats)

IBB

Institute international des brevets

IBC

Isoleren, Beheersen en Controleren van bodemverontreiniging

IBG

Informatie Beheer Groep

ibid. of ib.

ibidem (op dezelfde plaats)

IBM

Inkomstenbesluit Militairen

IBO

Interdepartementale Beleidsondersteunende Bedrijfsvoering

IBR

Internationaal Belastingrecht

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IBS

Interimwet Bodemsanering

I.B.S.

Inbewaringstelling

IBTW

Instituut voor Bestuurswetenschappen

IC

Interne Controle

i.c.

in casu (in dit geval)

ICAO

International Civil Aviation Organisation

icbe

instelling voor collectieve belegging in effecten

ICC

International Chamber of Commerce (Chambre de Commerce Internationale)

ICC

Interdepartementale Commissie voor Consumentenaangelegenheden

ICCA

International Council of Commercial Arbitration

ICCK

Interdepartementale Commissie inzake coördinatie en kostenbeheersing van de sociale verzekeringen en inkomstenoverdrachten

ICCLJ

International and Comparative Corporate Law Journal

ICER

Interdepartementale Commissie Europeesrecht

ICIM

Interdepartementale Commissie Integratie Minderheden

ICJ

International Court of Justice

ICJ

International Commission of Jurists

ICM

Interdepartementale Commissie Minderheden

I.C.M.H.

Interdepartementale Commissie voor de Milieuhygiëne

ICODO

Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen

ICOG

Interdepartementale Commissie Groeikernen en Groeisteden

ICP

Interdepartementale Commissie Piraterij

ICPC

International Classification of Primary Care

ICLQ

International and Comparative Law Quarterly

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IDj

Information et documentation juridiques

ICJ Reports

International Court of Justice reports of judgments, advisory opinions and orders

ICR

Industrial Cases Reports

ICS

International Chamber of Shipping

ICSID

International Centre for Settlement of Investment Disputes

ICT

Information and Communication Technology

ICW

Interdepartementale Commissie Welzijnsbeleid

IDA

International Development Association

IDR

Internationale Douaneraad

IE

De Industriële Eigendom

i.e.

id est (dat wil zeggen)

IEA

Internationale Energie-Agentschap

IELL

The International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations

IER

Intellectuele Eigendom & Reclamerecht

IER

Intellectueel Eigendomsrecht

i.e.-rechten

intellectuele eigendomsrechten

I en I / I&I

Informatie en Informatiebeleid

i.f.

ipso facto (in het feit zelf)

IFA

International Franchise Association

IFC

International Finance Corporation

IFJ

International Federation of Journalists

IFLR

International Financial Law Review

i.f.p.

in forma pauperis (pro deo)

IGBP

Invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekering (Wet)

IGC

Intergouvernementele Conferentie

IGH

Internationaal Gerechtshof

IGSD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

i.g.v.

in geval van

IGZ

Inspectie voor de Volksgezondheid

i.h.

in handen

i.h.a.

in het algemeen

i.h.b.

in het bijzonder

IHS

Individuele huursubsidie

II

Instructie Invordering

IIC

International Review of Industrial Property and Copyright Law

IIV

Instructie Informatievoorziening

IJOSL

International Journal of Shipping Law

IKadw

Invoeringswet Kadasterwet

IKK of IKvK

Internationale Kamer van Koophandel

IKV

Internationale Kriminalistische Vereinigung

ILA

International Law Association

ILC

International Labour Conference

ILC

International Law Commission

ill

illustratie

I.L.Pr.

International Litigation Procedure

ILM

International Legal Materials

ILN

International Lawyers Newsletter

ILO

Incidentele loonontwikkeling

ILO

International Labour Organization

ILPZ

Wet interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf

Ilr

International Law Reports

IMCO

Intergovernmental Maritime Consultative Organization

IMDG-code

International Maritime Dangerous Goods Code

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMO

International Maritime Organization

IMOS

Internationale Migratie en Ontwikkelingssamenwerking

IMP of Imp

Indicatief Meerjarenprogramma

IMP

Integraal milieuplan

IMST

Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht

IMT

Internationaal Managementteam

INBW

Invoeringswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

inc

incorporation

incl.

inclusief

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

INDIS

Immigratie- en Naturalisatiedienst Informatiesysteem

Ind Prop.

Industrial Property

Ind TvhR 

Indisch Tijdschrift van het Recht

inf.

infra (beneden, verder in het boek)

InfAuslr

Informationsbrief Ausländerrecht

Inf IDAC

Informatieblad Instituut der Accountants

Inf int gén Min fin

Information d'intérêt général du ministère des finances en matière

Info Jura

Info Jura: Maandelijkse informatie over rechtspraak en rechtsleer

Inf Nijverheid

Informatieblad voor nijverheid, handel, landbouw en vrije beroepen

Info Recht

Informatierecht

Inf. Soc. Secr.

Informatiebulletin Vereniging van de Erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers

Inf RIZIV

Informatieblad R.I.Z.I.V.

ing. of Ir.

ingenieur

Ing. Cons.

Revue de Droit Intellectuel - l'Ingéneur-Conceil

INK

Wet op de inkomstenbelasting

INK

Instituut voor Nederlandse Kwaliteit

Inl. Soc. Secr.

Inlichtingenbulletin Vereniging van de Erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers

INOK

Interactief Ontwerpen van Kavelstructuren

InsO

Insolvenzordnung

Inst.

Institutiones Iustiniani

INSTIR

Subsidieregeling Innovatiestimulering

Inst Acc

Instituut der Accountants

Int Doc

Internationale Rechtsdocumentatie

Interm.

Intermediair

Intern Rechtsdoc

Documentation juridique Internationale

Interpol

International Criminal Police Organization

Int.gez.reg.

Internationale Gezondheidsregeling

Intl J Child Rts

International Journal of Children’s Rights

Int'l & Comp.L.Q.

International and Comparative Law Quarterly

Int'Leg.Mat

International Legal Materials

Int.J.Comp.LLIR

International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations

Intl J Cult Prop

International Journal of Cultural Property

Intl Fin L Rev

International Financial Law Review

Intl JL & Info Tech

International Journal of Law and Information Technology

Intl Law

International Lawyer

Intl L Legal info

International Journal of Legal Information

Intl legal prac

International Legal Practicioner

Int. rechtsh. strafz.

Internationale rechtshulp in strafzaken

Int Spect

Internationale Spectator

Intern. Vervoerr.

Internationaal vervoerrecht over land en zee

Interprov

Interprovinciaal

INV of Inv.w. of Invord.w.

Invorderingswet

Inv.

Invoeringswet

Inv. F.

Wet ter invoering van de Faillissementswet

Invord.w.dir.bel

Invorderingswet directe belastingen

Inv.Wet

Invoeringswet Nieuw BW

Inv.wet hABW

Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet

IO

International organization

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOF

Invaliditeits- en Ouderdomsfonds

IPR OF i.p.r.

internationaal privaatrecht

IPEO

Implementatie Parlementaire Enquête Opsporingsmethode

IPRax

Praxis des Internationalen Privat- und verfahrensrechts

IOS

Interorganisationele systemen

IOsv

Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen

IOW

Inburgering, Onderwijs en Werkgelegenheid

IOW

Wetsvoorstel inkomstenvoorziening oudere werkloze werknemers

IP

Industrial Property / La propriété Industrielle

IPA

International Publisher Association

IPEA

International Preliminary Examining Authority

IPG

International Preparatory Group

IPO

Interprovinciaal Overleg

I.P.O.

Interprovinciaal Overlegorgaan

IPO-RO

Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IPR of i.p.r.

Internationaal Privaatrecht

IPRax

Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht

IRspr.

Die Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts

i.p.v. of i.pl.v.

in plaats van

IR

In Raadkamer

IR

Informations rapides (Receuil Dalloz)

IRC

Internationale Rijncommissie

IRDI

Intellectuele Rechten / Droit Intellectuels

IRF

Inspectie der Rijksfinancien

IRG

Gesetz über die internationale Rechtshilfe im strafsachen

IRG-K

Gesetz über die internationale Rechtshilfe im strafsachen, Kommentar

IRIM

Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij

IRIS

Integraal Rechtshulp Informatiesysteem

IRM

Integriteit Rechterlijke Macht

IRO

International Refugee Organization

Ir R

Irish Reports

IRZK

Interimregeling ziektekosten ambtenaren

ITR

Indisch tijdschrift van het recht

ISA

International Searching Authority

ISA

Internationaal SchaderegelingsAkkoord

ISBN

Internationaal Standaard Boeknummer

ISD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

ISDA

International Swaps and Derivatives Association

ISDN

Integrated Services Digital Network

ISIS

Interim Slachtoffer Informatiesysteem

i.s.m.

in samenwerking met

ISMO

Interdepartementale stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik van belastingen, sociale zekerheden en subsidies

ISO

International Organization for Standardization

ISONEVO

Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk

ISOVSO

Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

ISP

Integraal Structuurplan

ISR

Interim Saldoregeling

ISR

Internationaal Strafrecht

ISv

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

IT

Informatietechnologie

ITA

International Tax Advisor

ITB

Individuele Trajectbegeleiding

ITF

Internationale Transportarbeiders Federatie

IteR

Informatietechnologie en Recht

ITSTC

Information Technology Steering Committee

i.t.t.

in tegenstelling tot

ITV

Internationaal Telecommunicatieverdrag

ITvhR

Indisch Tijdschrift van het Recht

IUD

In- en Uitvoerwet

Ius

Interuniversitaire studentenreeks

Iuvis

Iuvis: Juridisch Tijdschrift

IV

Intentieverklaring

I.V.

Industriële Vorming

IVB

Internationaal verzekeringsbewijs

Ivb of I.Vb.mb

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

IVBP OF ivbpr

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

IVC

Invaliditeitsverzekeringcentrale

IVF

In vitro fertilisatie

IVIS

Interim vonnis informatiesysteem

i.v.m.

in verband met

IVI-DLO

Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek/Dienst Landbouwkundig Onderzoek

IVOP

Informatievoorziening Overheidspersoneel

IVP

Integraal Veiligheidsprogramma

IVR

Besluit Informatie Voorziening in de Rijksdienst

IVRD

Internationaal verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie

IVRK

Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind

IVS

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

i.v.s.

inverzekeringstelling

IVVV

Internationaal Verbond voor Vakverenigingen

IW

Invaliditeitswet

IW

Invoeringswet Boek 2 Nieuw BW

Iw

Inkwartieringswet

IWAPV

Interdepartementale werkgroep ambulante en preventieve voorzieningen

IWB

Interdepartementaal wetgevingsberaad

IWHBO

Invoeringswet WHBO

IWI

Interimwet invaliditeitsrentetrekkers

IWMS

Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht

IWRV

Interdepartementale werkgroep residentiële voorzieningen

IWS

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheden

i.w.tr. of iwtr.

inwerkingtreding

IWWO

Invoeringswet WWO

i.z.

in zake

IZA

Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren

IZR

Interprovinciale Ziektekostenregeling

IZVR

Handbuch des internationalen Zivilverfahrensrecht

IZZ

Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen

AfkortingBetekenis

J

Justice / Jurisprudence,:Recueil Dalloz Sirey

J.

Jurisprudence

J. of j.

jaar

Jº of JO of jo

juncto (in verbinding met) of (samen met)

JAA

Joint Aviation Authorities

jaarl.

jaarlijks

JABW

Jurisprudentie Algemene Bijstandswet

JAfrL

Journal of African Law

JAirL & Comm

Journal of Air Law and Commerce

JAR

Jurisprudentie Arbeidsrecht

JAR

Joint Aviation Requirement

Jaw

Jachtwet

JB of Jb

Jurisprudentie bestuursrecht

JB

Jurisprudentie Bodemsanering

Jb des öffentliches rechts

Jahrbuch des öffentlichen rechts der gegenwart

JBL

Journal of Business Law

JBL of JBl

Juristische Blätter (Österreich)

JBN

Juridische berichten voor het Notariaat

JBPlus

Jurisprudentie bestuursrecht Plus

JBZ

Samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

JBZZ-Raad

Justitie Binnenlandse Zaken EU-Raad

J.-Cl.

Juris-classeur

JCB

Jurisprudence Commerciale de Belgique

JCBr

Jurisprudence Commerciale de Bruxelles

JCFl

Jurisprudence Commerciale des Flandres

JCL

Joint Liaison Committee

JConstLE& CenEur

Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe

JCP of J.C.P.

La semaine juridique: édition générale / Juris-classeur Périodique

JCPE

La semaine juridique: enterprices et affaires

JCT

Joint Contracts Tribunal of the Standard Form of Building Contracts

J. des Tribunaux

Journal des Tribunaux

J. du droit int'l

Journal du droit international

JDF

Journal de droit fiscal

JDI

Journal du Droit International (Clunet)

JDr Jeun

Journal du droit des Jeunes

JES

Justitie Emancipatie Stimulering

Jeugdwerkg.w.

Jeugdwerkgarantiewet

JF

Jura Falconis

JFG

Jahrbuch Für Entscheidungen in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts

JG

Jurisprudentie voor Gemeenten

jg.

jaargang

JHAT

Jeugdhulpadviesteam

JHV

Jeugdhulpverlening

JIB

Justitie in de Buurt

JIB

Justitie in de Buurt

JIntl Arbit

Journal of International Arbitration

jis.

junctis (in samenhang met)

JIT

Just-In-Time

JJD

Journal des juristes démocrates

JJP

Journal des juges de paix et de police

JL

Jurisprudence Liège, Mons et Bruxelles

jl. of j.l.

jongstleden

JLIS

Journal of Law and Information Science

JM

Jurisprudentie Milieurecht

JMBL.NW

Justizministerialblatt Nordrhein-Westfalen

JNVR

Journaal Vreemdelingenrecht

JO

Jurisprudentie Onderwijswetten

jo. of j°

Juncto (in samenhang met)

JOB

Jeugdontplooiingsbanen

JOC

Jongeren Opvangcentrum

JOCE (C)

Journal officiel des communautés européennes - Communications

JOCE (L)

Journal officiel des communautés européennes - Législation

JOR

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

JORPlus

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Plus

Journ dr intern

Journal du droit international / clunet

Journ prat dr fisc fin

Journal pratique de droit fiscal et financier

Journ proc

Journal des Procès

Journ soc

Journal des sociétés

JOW

Jurisprudentie Ondernemingswetgeving

JPA

Jurisprudence du port d'Anvers

JR

Juridische Rundschau

JR-120

Huisvestingsprogramma Justitie en Rijksgebouwendienst

jrg.

jaargang

JRV

Journaal Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht

JSV

Jurisprudentie Sociale Voorzieningen

JT

Journal des tribunaux

JTdr Eur

Journal des tribunaux, droit Européen

JTO

Journal des Tribinaux d'outre-mer

JTT

Journal des Tribunaux du travail

JUFAR

Justitie Financiële Administratie Rekenplichten

Juger

Juger. Revue de l'association syndicale des magistrats

Jur.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG

Jur. I

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Jur. II

Jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg der Europese Gemeenschappen

Jur Admin Inf

Juridisch-administratieve Informatie

Jura

Juristische Ausbildung

Jura Falconis

Jura Falconis. Juridisch wetenschappelijk studententijdschrift

Jur.Anvers

Jurisprudence du port d'Anvers

Jur Bib

De Juridische Bibliothecaris

Jur.Bl

Juristische Blätter

Jur Comm Brux

Jurisprudence commerciale de Bruxelles

Jur Com Fl

Jurisprudence commerciale des Flandres

Jur Doc / SJD

Stichting Juridische Documentatie Nederlandse Antillen en Aruba

Jur FPE

Jurisprudence. fédération professionelle des producteurs et distributeurs d'électricité de Belgique

Jur Hainaut

Revue de Jurisprudence du Hainaut

Jur Hof EG

Jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen

Jur HvJ

Jurisprudentie van het Hof van Justitie (gerecht van eerste aanleg)

Jur Liège

Jurisprudence de Liège

JUS of JuS/td>

Juristische Schulung

JUS

Justitie

JutD

Juridisch up to Date

JV

Justitiële Verkenningen

JvNo

Jaarverslag Nationale Ombudsman

JW of Jw.

Jachtwet

JW

Juridische Wochenschrift

JWG

Jeugdwerkgarantiewet

JWGO

Jeurdwerkgarantieorganisatie

JWI

Jeugdwerkinrichting

JWT

Journal of World Trade

JWWV-WSW

Jurisprudentie Wet Werkeloosheidsvoorziening-Wet Sociale werkvoorziening

JZ

Juridische Zeitung

AfkortingBetekenis

K of K.

Wetboek van Koophandel

K

Kamerstuk

k.

kolom

K I

Eerste Kamer

K II

Tweede Kamer

KA-AV

Koop/aanneming-Algemene Voorwaarden

KAB

Katholieke Arbeidersbeweging

KABNA

Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

KABO

Katholieke Bond van Overheidspersoneel

KB

Koninklijk Besluit

Kadasterw.

Kadasterwet

Kadb

Kadasterbesluit

Kador.

Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers

Kadr 1994

Kadasterregeling 1994

Kadw

Kadasterwet

KAMA

Keuringsraad Aanprijzing Medische Aspecten

KB of K.B.

Koninklijk Besluit

KB

King's Bench Law Reports

KB

Kinderbijslag

KBO

Koninklijke Broederschap van Ontvangers

KBW

Kinderbijslagwet

kca

klein chemisch afval

KCGS

Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen

KD

Kapitaaldienst

KDB

Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

KDV

Kinderdagverblijf

KdV

Kamer der Volksvertegenwoordiging (België))

Kdw

Kadasterwet

Ke

Kosteneenheden

KEMA

Instituut voor Keuring van Electrotechnische Materialen

KEMO

Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek

KEW of Kew

Kernenergiewet

KG of K.G.

Kort Geding

KG

Kammergericht

KGK

Kort Geding Kort

KGVT

Kindergezinsvervangend tehuis

Kh.

Rechtbank van Koophandel

KHG

Kernenergiehaftpflichtgesetz

KI

Kunstmatige Inseminatie

KID

Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad

KIEM

Kennis Instituut Etnische Minderheden

Kiesw.

Kieswet

Kijk uit

Kijk uit. Accountancy, fiscaliteit en sociale wetgeving voor de ondernemer

Kind.bes.V.

Kinderbeschermingsverdrag

KIR of KiR

Kinderrechter

KIvI

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

k.k.

kosten koper

KKZ

Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandige

KL

Koninklijke Landmacht

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KLOZ

Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

KLu

Koninklijke Luchtmacht

KM

Koninklijke Marine

K. en M.

Kan en van Maarseveen

KMAR of KMar

Koninklijke Marechaussee

k.m.b.o.

kort middelbaar beroepsonderwijs

KMKB

Kredietregeling Midden- en Kleinbedrijf

KNAC

Koninklijke Nederlandse Automobiel Club

KNAW

Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen

KNB of K.N.B of KNBr

Koninklijke Notariële Broederschap

KNMB

Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond

KNMG

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst

KNOV

Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond

KNUB

Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

KNVTO

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemers

KO

konkursordnung

KOAG

Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen

KOMO

Stichting Kwaliteitsverklaringen Organisatie voor Materialen en Onderdelen voor de Bouw

KonsG

Konsulargesetz

k.o.o.

kennelijk onredelijk ontslag

KoopV.

Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

KOR

Kleineondernemersregeling, omzetbelasting

KOW

Kleuteronderwijswet

KPN

Koninklijke PTT Nederland NV

KPZ

Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen

KR of Kr

Kinderrechter

Kr

Krijgsraad

KRA

Kaderregeling Arbeidsinpassing

Krankz.w.

Krankzinnigewet

KRI of Kri

Kombinatie van reclasseringsinstellingen

KRS

Kaderregeling scholing

KS

Kamerstuk(ken)

KSB

Kansspelenbesluit

Ksbel.

Wet op de kansspelbelasting

KSBS

Kaderregeling steun bedrijven stadsvernieuwing

KST

Kleinschaligheidstoeslag

Kt.

Kanton

Ktg.

kantongerecht

KTO

Kindertoelageregeling Overheidspersoneel

ktr.

kantonrechter

KUB

Katholieke Universiteit Brabant

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

KUN

Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit)

KVB

Koop- en Verkoopvoorwaarden Bouwstoffen

KvB BHIM

Kamer van Beroep van het BHIM

KVE

Kaderwet Volwasseneneducatie

KVG

Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarers

KvK of K.v.K.

Kamer van Koophandel

KvK

Kamer van Koophandel en Fabrieken

KVO

Kraft Vekehrs Ordnung

KVS

Kostenverdeelstaat

KVT

Koninklijke Verenigde Tapijtenfabriek

KvT

Kamer van Toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen

KVV of k.v.v.v.

Kennisgeving van verdere vervolging

KVV'er

Kort Verband Vrijwilligers

KW

Kieswet

KW

Kernenergiewet

Kw

Kadasterwet

Kw

Keurenwet

Kw

Krankzinnigenwet

Kwart Nbw

Kwartaalberichten Nieuw Burgerlijk Wetboek

KWL

Kinderbijslagwet loontrekkenden

KwNBw

Kwartaalbericht Nieuw Bw

Kw.r.

Kwekersrecht

Kw VE

Kaderwet Volwasseneneducatie

KWZ

Kwaliteitswet zorginstellingen

Kzw.

Krankzinnigenwet

AfkortingBetekenis

L

Wet Luchtvervoer

l.

linea (regel)

l.

lees

LAB

Legal Advisory Board

LAB 1984

Leidraad administrative boeten 1984

LAeq

equivalent geluidsniveau

LAG

Landesarbeitsgericht

LAMP

Landelijk Aanmeldingspunt Asielzoekers

Landinr.w.

Landinrichtingswet

Landscrt.

Landscourant van Aruba

LAO

Landelijk Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid

LaO

Landmachtorder

L'Argus Belge

L'Argus Belge, magazine de l'assurance

LAT

Landelijk Advocatentableau

LAVA

Laag-radioactief vast afval

LAVO

Landbouw en Voedselvoorziening

Law.Ed.

Lawyers Edition

Law, Comp& AI

Law, Computer & Artificial Intelligence

LB

Loonbelasting

LB

Lex Belgica

LB

zie Besluit LB en Wet LB

Lb

Loonbureau

L.B.

Loco Burgemeester

LBB

Landelijke Bijzondere Bijstandsvoorziening

Lbb

Leidraad bodembescherming

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LBL

Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie

LBO of l.b.o.

lager beroepsonderwijs

LBOM

Landelijk bureau Openbaar Ministerie

LBR

Limburgs Rechtsleven

LBR-bulletin

Landelijk bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

LBS

Landelijk Bureau Slachtofferhulp

LBW

Landbouwwet

lbw

leg before wicket

LC

Landinrichtingscommissie

L.C.

Lord Chancellor

l.c.

loco citato (op de eerder aangehaalde plaats)

LCA

Landelijke Coördinatie Arrestatiebevelen

LACC

Local Aid Coordination Committee

LCCM

Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving

LCIDO

Landelijk Coördinatie Informatipunt Documenten

LCL

Less than Container Load

LCP

Law and Contemporary Problems

LCRS

Landelijke rekening-courantstelsel

LCV

Luttenberg's Chronologische Verzameling

LD

Landinrichtingsdienst

LDC

Landelijk Dienstverlenend Centrum

Le

Limburgs Rechtsleven

LEF

Landbouw Egalisatiefonds

LEGMES

Legal EDI Message

LEI

Landbouw Economisch Instituut

Leidraad Vpb

Leidraad bij het Besluit op de Vennootschapsbelasting

LES

Leuvense economische standpunten

L'Exp-compt

L'Experts-comptables

LFG

Luftahrtgesetz

LG

Landesgericht

l.gew.

laatstelijk gewijzigd

LGP

Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie

LGR

Local Government Reports

LGV

Bureau voor levens- en gezinsvragen

L'Hop B

L'Hûpitale Belge

LIEI

Legal Issues of European Integration

lis

limitatief-imperatief stelsel

LIST

Landelijk Informatiesysteem

Lisv

Landelijk instituut sociale verzekeringen

LISZ

Landelijk Informatiesysteem Ziekenfondsen

lit.

literatuur

LIW

Liquidatiewet Invaliditeitswetten

Liw. of Liwet.

Landinrichtingswet

LJ

Lord Justice

LJ

Leiden Journal

l.j.

lopend jaar

LJ CH

Law Journal Chancery

LJIL

Leiden Journal of International Law

LJN

Landelijk Jurisprudentienummer

LJPC

Law Journal Reports, New Series Privy Council

LJQB

Law Journal Queen's Bench

LG

Landesgericht

LK

Landelijke Gebieden Kwaliteitszorg

lk of l.k.

linkerkolom

lk.

linkerkant

LKW

Lastkraftwagen

LKW

Landbouwkwaliteitswet

ll. of l.l.

laatstleden

Ll.(L.)L.R.

Lloyd's (List) Law Reports

Lloyd's Rep

Lloyd's List Law Reports

LM

Leitmotive

LM

Das Nachslagewerk des Bundesgerichtshof in zivilsachen, herausgegeben von Lindenmaier und Möhring

LM

Leemtewet Mulder

LMBK

Landelijk Meerjaren Beleidskader

LMCLQ

Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly

LMO

Landelijk Milieu Overleg

LMV

Leefmilieuverordening

LNBV

Facilitair bedrijf Loodswezen BV

LNG

Liquified Natural Gas (vloeibaar aardgas)

LNO

Landbouw, Natuurbeheer en Openluchtrecreatie

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

L.O.

Land- en Luchtmachtorders (legerorders)

LOB

Landelijk Organisatiebureau voor Rechtshulp

LOCV

Landelijke Organisatie Christelijk Vormingswerk

Lom

Landelijk overleg minderheden

Loonw.

Wet op de loonvorming

LOR

Landoorlogreglement

LOR

Landelijk Orgaan Rechtswinkels

LOS

Landelijke Organisatie Slachtofferhulp

losbl.

losbladig(e)

LOVWJ

Landelijke Organisatie Vormingswerk Werkende Jongeren

LOW

Lager Onderwijswet

LOW

Liquidatiewet Ongevallenwet

LPA

Landelijke Personenadministratie

LPB

Landelijk Programma Beroepskeuzevoorlichting

LPCP

Landelijk Patiënten en Consumenten Platform

LPG

Liquified Petroleum Gas (vloeibaar propaangas)

lpv

loon- en premievaststelling

LQR

Law Quarterly Review

LRDP

Local Rural Development Programme

L.Rev

Law Review

LRT

Landelijk Recherche Team

LSA

Vereniging voor Letselschade Advocaten

LSOP

Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie

LT

Law Times Reports

LTD

Loontechnische Dienst van Economische Zaken

Ltd.

Limited company

LTOW

Land- en Tuinbouwongevallenwet

LTW

Locaalspoor-en tramwegwet

Luchtv.w.

Luchtvaartwet

LUF

Loi Uniforme sur la formation des contrats de vente internationales des objects mobiliers corporels

LUFIS

Landelijk Uniform Fraude Informatiesysteem

LuftVG

Luftverkehrsgesetz

LuO

Luchtmachtorder

Luris

Landelijk Uniform Registratiesysteem van Internationale Rechtshulpverzoeken

LUVI of L.U.V.I.

Loi uniforme sur la vente internationale des objets corporals mobiliers

LUVO

Wet inzake luchtverontreiniging

LUW

Landbouwuitvoerwet

LUW

Landbouw Universiteit Wageningen

LvA

Lijst van Antwoorden

LVB

Luchtverkeersbeveiliging

LVB

Landbouwveiligheidsbesluit

LVC

Landelijke Volkshuisvestingscommissie

LVN

Landelijk Vast Nummer

LVR

Luchtverkeersreglement

L.V.R.

Luchtvaartreglement

LvV

Lijst van Vragen

LVW of L.V.W.

Luchtvaartwet

LW

Loodsenwet

l.w.

let wel

LW57

Loodsenwet 1957

AfkortingBetekenis

m.

mijnheer

Maatr.teboekgest.Luchtv.

Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen

Maatr.teboekgest.schepen

Maatregel teboekgestelde schepen

MAB

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde

MAC

Maximaal aanvaarde concentraties van schadelijke stoffen

MAcc

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfskunde

MAG

Ambtenarenrecht te 's-Gravenhage, rechtsprekend in militaire ambtenarenzaken

MAIC

Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum

mand.

mandaat

Mas

Milieu-aansprakelijkheidsverzekerings-samenwerkingsverband

Mat.nov

Materialien zur Zivilprozessordnung Novelle 1898

MAVO of m.a.v.o.

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

m.a.w.

met andere woorden

MAW '31

Militaire Ambtenarenwet 1931

max.

maximaal

MB of Mb

Ministeriële Beschikking

MB

Model Bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

MB

Moniteur Belge

Mb

Maandbericht bij het Tractatenblad

MBB

Maandblad Belasting Beschouwingen

Mbl.Not.

Maandblad voor het Notariaat

MBO

Maatschappij tot Financiering van Bedrijfsobjecten

MBO of m.b.o.

Middelbare beroepsopleiding

MBO

Maandblad voor Bedrijfsorganisaties

MBR/td>

Maandblad voor berechting en reclassering (Proces)

Mbt

Milieubijstandsteam

m.b.t.

met betrekking tot

MBull

Maandelijkse Bulletin R.V.A.

MBV

Modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mbv

melding bedrijfsvereniging

MBw

Motorrijtuigenbelastingwet

MC

Medisch Contact

MCP

Mijnwet Continentaal Plat

MCW

Militaire Cassatiewet

MD

Management Development

MDI

Meldpunt Discriminatie Internet

Mdgo of m.d.g.o.

Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

MDR

Monatschrift für Deutsches Recht

MDW

Marktverbetering, Deregulering en Wetgevingskwaliteit

ME

Mobiele Eenheid

MEAO of m.e.a.o.

middelbaar economische en administratief onderwijs

Me.Bo. of Med.bl.Bo

Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie

MEDA

Mediteraan Partnerschap

med-arb

mediation-arbitration

Medi-Ius

Medi-Ius. Geneeskunde, Recht en Verzekering

Med.NVIR

Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht

Med.verslag

Verslag over het mededingingsbeleid

Meetbr.w.

Meetbrievenwet

Mém adn

morial Administratif

MenB /M&B

Nieuwsbrief Milieu en Bedrijf

M& O

Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid

M en O

Misbruik en oneigenlijk gebruik beleid

MEPC

Marine Environment Protection Committee van de IMO

M en R of M&R

Milieu en Recht

MER of m.e.r.

Milieu-effectrapportage

MER

Milieu- en energierecht

MEV

Model exploitatieverordening

MEV

Macro-economische Verkenningen

MEZ

Minister van Economische Zaken

MEZ

Ministerie in Enge Zin

MF of Mf

Mediaforum

MFG

Motorfahrtzeug- und Fahrrad gesetz

MG

Militair Gezag

MGD

Militair Geneeskundige Dienst

MGS

Wet Milieu-Gevaarlijke Stoffen

MGV

Maandblad voor geestelijke volksgezondheid

MGW

Maandblad voor het gevangeniswezen

M.H.

Mijne Heren

m.h.d.

met hartelijke dank

mi

mijns inziens

MIGA

Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties

MilBedr

Milieu & Bedrijf

Min.

Minister of Ministerie

Min. Aanbev.

Aanbeveling van het comité van Ministers

Min. Beschi

Ministeriële Beschikking of Beschikking van het Comité van Ministers

min. circ.

Ministeriële circulaire

Mi.verantw.

Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid

Miod

Milieu-, inlichtingen- en opsporingsdienst

MIT

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

mitt.

mitteilung(en)

m.i.v.

met ingang van

MJ

Maastricht Journal op European and Compara­tive Law

MJR

Meerjarenraming

MJT

Marxistisch Juridisch Tijdschrift

MK

Meervoudige Kamer

mk of m.k.

middelste kolom

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKD

Medisch kleuterdagverblijf

MKr

Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform

MKT

Medisch kindertehuis

MLAT

Mutual Legal Assistance Treaty

MLR

Modern Law Review

MLR

Michigan Law Review

MLW

Maatregel langdurige werklozen

m.m.

mutatis mutandis (met de nodige veranderingen)

M&M

Markt en Mededinging

MM

Milieu Management

m.m.a.

meest milieuvriendelijke alternatief

M.M.H.H.

Mijne Heren

m.m.v.

met medewerking van

MN

Maandblad voor het Notariaat (sedert januari 1968)

m.n.

met name

m.nt. of m.n.

met noot

M.not

Maandblad voor het notariaat

MNW

Mijnwet

m.o.

met overweging

m.o.

met onderschrift

MO

Mondeling Overleg (van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer met de mi­nister van Justitie (tevens eindverslag)

MO (...)

Mondeling Overleg (van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer met de mi­nister van Justitie over de vraagpunten

MOA

Maatregel ondersteuning van de arbeidsinpassing

mon.

monografie

Monde Ass

L'Monde de l'assurance

Monw

Monumentenwet

MOOZ

Wet medefinanciering over vertegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

MOT

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

MP

Minister President

MP

Ministeriële Publikaties

MP

Militaire Politie

MPS

meerjarenplan stadsvernieuwing

MPW

meerjarenplan woningbouw

MR

Ministerraad

MR

Migrantenrecht

MR

Ministeriële Regeling

MR

Medezeggenschapsraad

M.R.

Master of Rolls

MRB

Wet op de motorrijtuigenbelasting

MRI

Milieurecht info

MRl

Eerste merkenrichtlijn

MRR

Motor- en Rijwielreglement

MRT

Militair Rechtelijk Tijdschrift

MRW

Motor- en Rijwielwet

MS

Ministerstaf

MS of ms.

manuscript

M.S.A.

Mutual Security Agency

MSr

Wetboek van Militair Strafrecht

Msrp

Wet Militaire Strafrechtspraak

Msw

Meststoffenwet

MT

Management Team

MT

Medisch Tuchtcollege

MtL

Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen

MTS

Maatregel teboekgestelde Schepen

Mts 1992

Maatregel teboekgestelde Schepen 1992

MTW

Medische Tuchtwet

MUP

Milieu uitvoeringsprogramma

m.u.p.

met uitgestelde presentatieplicht

m.u.v,

met uitzondering van

Mv of MvK

Meervoudige Kamer

MvA of M.v.A.

memorie van antwoord

MvA I

Memorie van Antwoord Eerste Kamer

MvA Inv.

memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij de invoeringswet NBW

MvA II

memorie van antwoord aan de Tweede Kamer

MvA II Inv.

memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij de invoeringswet NBW

MvA II (...)

memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de vraagpunten

MvB en R

Maandblad voor Berechting en Reclassering

MvBIZA

Minister of ministerie van Binnenlandse Zaken

MVBO

Mededelingen van het verbond van Belgische Ondernemingen

MvD

Minister of Ministerie van Defensie

MvF

Minister of Ministerie van Financiën

MvH

Magazijn van Handelsregt

M.v.h.N.

Maandblad van het notariaat

MvJ

Minister of Ministerie van Justitie

MVo

Vorderingen inzake het Gemeenschapsmerk

MvT of M.V.T.

memorie van toelichting

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

MvV

Maandblad voor Vermogensrecht

MW

Mediawet

Mw

Mededingingswet

Mw

Mevrouw

Mw 1993

Merkenwet 1993

Mw

Meststoffenwet

m.z.

moet zijn

AfkortingBetekenis

NA

Nederlandse Antillen

NA

Nieuw Arbeidsrecht

n.a.

non actief

NAAZ

Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Nabw

Nieuwe algemene bijstandswet

Nader VV

Nader voorlopig verslag

Nadere MvA

nadere memorie van antwoord

n.a.g.

niet afzonderlijk genoemd

NAI

Nederlands Architectuurinstituut

NAI

Nederlands Arbitrage Instituut

NAK

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

NAKB

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen

NAKG

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor groente- en bloemzaden

NAKS

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor siergewassen

NAP-NL

Nationaal Actieprogramma ter bestrijding van Racisme en discriminatie

NAPS

Nationaal Actieplan aanpak seksueel misbruik van kinderen

NARV

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VS aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken

NArZ

Neue Zeitschrift für Arbeidsrecht

NATO (zie ook NAVO)

North Atlantic Treaty Organization

Nat.besch.w.

Natuurbeschermingswet

Nat.Omb.

Nationale Ombudsman

NAV

Nieuwsbrief Asiel & Vluchtelingenrecht

n.a.v.

naar aanleiding van

NAVC

Nieuwe Algemene Vervoerscondities

NAVO (zie ook NATO)

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NAW

Non-activiteitswet

NAW-bestanden

Naam, Adres, Woonplaats bestanden

NB

Tijdschrift van de Nationale bank van België

N.B. of n.b.

nota bene (let wel)

Nbb

Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten

NbBW

Nieuwsbrief Nieuw Burgerlijk Wetboek

NBC

Nationaal Betalingscircuit

NBCA

Nederlandse Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering

NBFO

Nieuwsbrief Belastingcontrole en Fiscale Opsporing

Nbm

Nieuwsbrief beroepen milieubeheer

NBP

Natuurbeleidsplan

NBR

Natuurbeschermingsraad

NBR

Nieuwe Bijdrage voor rechtsgeleerdheid en wetgeving

NB Sr

Nieuwsbrief Strafrecht

NBV

Nederlandse Bankiersvereniging

NBW of (nieuw BW)

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Nbw

Natuurbeschermingswet

NBX

Nederlands-Belgisch Executieverdrag

NCB

Nederlands Centrum voor Buitenlanders

NCB

Nederlandse Crediet Bank

NCC

Nationaal Crisis Coördinatiecentrum

NCD

Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen

NCJM

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

NCHP

Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel

NCIV

Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting

NCM

Nederlandse Credietverzekering Maatschappij

NCOV

Nederlands Christelijk Ondernemersverbond

NCPC

Nouveau Code de Procédure Civile

n.d.

na dato

N.d.R.

Noot der Redactie

NDW

Nuttige Dieren Wet

NDX

Nederlands-Duits Executieverdrag

NE

North Eastern Reporter (second series)

NE

Nota naar aanleiding van het Eindverslag

NE

Noties over Europa

N.E.A.

Nuclear Energy Agency

Ned. of NL

Nederland(s)(e)

Ned.-Belg. exec.verdrag

Verdrag betreffende het faillissement en het betreffende gezag, de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, tussen Nederland en België

Ned.-Duits exec.verdrag

Verdrag betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Ned.schap

Rijkswet op het Nederlanderschap

NEFARMA

Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie

neg.verkl.

negatieve verklaring

NEHEM

Nederlandse Herstuctureringsmaatschappij

NEI

Nederlands Economisch Instituut

Nemesis

Tijdschrift voor Vrouwen en Recht

NEN

Nederlandse Normen

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

NEPROM

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

NER

Nederlandse Emissie Rijchtlijn(en)

NET

Normes Européenes de Telecommunications

Neth.Reports to the Int'l Congr.ofComp Law

Netherlands Reports to the International Congress of Comparative Law

NEV

nota naar aanleiding van het eindverslag

NEV I / II

Nota naar aanleiding van het Eindverslag Eerste resp. Tweede Kamer

New LJ

New Law Journal

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

NFM

Notarieel en Fiscaal Maandblad

NFR

Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen

NFV

Nederlandse Franchise Vereniging

NFV-info

Informatiebulletin van de NFV

NFw

Tekst Nieuwe bepalingen faillissementswet i.v.m. Invoering Boeken 3-6 NBw

NG

De Nederlandse Gemeente

n.g.

niet gepubliceerd

NGB

Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen

NGI

Nederlands Genootschap voor Informatica

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

ngo

nader gewijzigd ontwerp

NGT

Nederlands Geodetisch Tijdschrift

N.H.B.C.

National House Building Council

NIABA

Nederlandse Industriële en Agrarische Biotechnologie Associatie

NIB

Nationale Inversteringsbank

NIBE

Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

NICAM

Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media

NILR

Netherlands International Law Review (sedert 1975 voorheen NTIR)

NIMA

Nederlands Instituut voor Marketing

nimby

not in my backyard

NIP

Nederlands Instituut van Psychologen

NIP

Nationaal Indicatief Programma

NIPR

Nederlands Internationaal Privaatrecht. Repertorium op verdragenrecht, wetgeving, rechtspraak en literatuur

NIRO

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NIVOS

Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw

NIvRA of NIVRA

Nederlands Instituut van Registeraccountants

NIWO

Nationale in Internationale Wegvervoer Organisatie

NIZW

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

NJ of N.J.

Nederlandse Jurisprudentie (uitspraken in bur­gerlijke en strafzaken)

NJA

Nederlandse Jurisprudentie Administratiefrechtelijke Beslissingen

NJB of N.J.B.

Nederlands Juristenblad

NJIL

Nordic Journal of International Law

NJJ

Nota Justitiële Jeugdbescherming

NJCM-bull.

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten-bulletin

NJ-kort

Nederlandse Jurisprudentie kort bijlage bij de NJ (verder als Feitenrechtspraak)

NJO

Nederlandse Jurisprudentie, Onteigeningszaken

NJV

Nederlandse Juristen-Vereniging

NJW

Neue juristische Wochenschrift

NJW-RR

Neue juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report

NKOV

Nederlands Katholiek Ondernemersverbond

NKV

Nederlands Katholiek Vakverbond

NKP

Nieuwe kantongerechtsprocedure

n.l.

namelijk

NLG

Nederlandse Gulden

n.m.

namiddag

NMA of NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

n.m.b.m

naar mijn bescheiden mening

NML

netto minimumloon

n.m.m.

naar mijn mening

NMP

Nationaal Milieubeleidsplan

NMvA of nMvA

nadere Memorie van Antwoord

NMvT of nMvT

nadere Memorie van Toelichting

N.N.

nomen necio (ik weet de naam niet of naam onbekend)

n.n.

niet ontvankelijk

N.n.a.v.E. of NnE of NnEV

Nota naar aanleiding van het Eindverslag

NnavV

Nota naar aanleiding van het Verslag

n.n.g.

nog niet gepubliceerd

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NO of No.

Nationale Ombudsman

no.

numero

NOAT

Nederlands onderwijs aan anderstaligen

NOB

Nederlands Omroepproduktie Bedrijf

NOBOL

Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding

NOFOTA

Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association

NOJO-team

Nederlands Opsporingsteam Joegoslavische Oorlogsmisdadiger

NOLOC

Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementsconsultants

n.o.m.

naar onze mening

NOP

Niet-openbare procedure

NOR

Naoorlogse Rechtspraak

NOS

Nederlandse Omroep Stichting

NOSW

Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening

NOTA

Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (verder als Rathenau Instituut)

Nota EV

Nota naar aanleiding van het Eindverslag

Nota II

Nota naar aanleiding van het Eindverslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie uit de Tweede Kamer

n.o.t.k.

nader overeen te komen

NOTU

Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers

Not.Wet of Not.w.

Notariswet

NOVA of NOvA

Nederlandse Orde van Advocaten

NOvAA

Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

NOVIB

Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand

NOVIS

Notarieel Verwerkings- en Informatiesysteem

NOvo-team

Nederlands Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven

NQHR

Netherlands Quarterly of Human Rights

n.n.g.

nog niet gepubliceerd

NP

Nabestaandenpensioen

NPC

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

NPCF

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie

NPRC

Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale

NR

Nader rapport

NR

Nederlandsche Regtspraak

nr.

nummer

N.Rapp.

Nader rapport

NRB

Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming

NRIB

Nieuwe Regelingen van Internationaal Belastingrecht

NRU

Nederlandse Radio Unie

NRV

Nationale Raad voor de Volksgezondheid

NRv

(Nieuw) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

NS

Nederlandse Staatscourant

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSCR

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

NSIS

Nationaal Schengen Informatiesysteem

NStE.

Neue Entscheidungssammlung für Strafrecht

NSTZ

Neu Zeitschrift für Strafrecht

Nsw

Natuurschoonwet

nt.

noot

NTB

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

NTBR

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

NtEr

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

NTIR

Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht (tot 1975 voortgezet als NILR)

NTOM

Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel

NTOR

Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht

NTP

Nieuw Tijdschrift voor Politiek

NTR&R

Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Recht

NTS

Nederlandse Televisie Stichting

NTSR

Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht

NTHR

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht

NV of N.V. of nv

naamloze vennootschap

NV

Nader Verslag

De NV

De Naamloze Vennootschap (tijdschrift)

NVAB

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

NVB

Nederlandse Vereniging van Banken

NVB

Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de Bibliotheek-, Informatie- en Kennissector

NVBI

Nederlandse Vereniging van Beroepskeuze Instellingen

NvdB

Nieuwsblad voor de Boekhandel

N.v.d.R

Noot van de Redactie

N.v.d.V.

Noot van de Vertaler

NVER

Nederlandse Vereniging voor Europees Recht

NVH

Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

NVH

Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken

NVHGZS

Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen

NVI

Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen

NVIH-COC

Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit, Cultuur- en Ontspanningscentrum

NVIR

Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht

NVJ

Nederlandse Vereniging van Journalisten

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kriminologie

NVM

Nederlands Verbond voor Middenstandsverenigingen

N.V.O.B.

Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid

NVP

Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid

NVP

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

NVRA

Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs

NVRV

Nederlandse Vereniging voor Rehtsvergelijking

NVSA

Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten

NvT

nota van toelichting

n.v.t.

Niet van toepassing

NVV

Nationaal Vakverbond

NVV

Nederlandse Vereniging van Vakverenigingen

NVV

Nader Voorlopig Verslag

NvV

Nota van Verbetering

NVVA

Nederlandse Vereniging van Automobiel Assuradeuren

NVVB

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

NNvIR

Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

NVvR

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

NVVK

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

NVVR

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking

NvW

Nota van Wijziging

NVwZ

Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

NW

Notawisseling

NW

Notarieel Weekblad

NW

Natuurbeschermingswet

Nw

Wet op het Notarisambt (1842)

NW.(2d)

North Western Reporter (second series)

NW 3

Derde Nota Waterhuishouding

NWC

Natuurwetenschappelijke Commissie

NWHP

Nieuwe Wet op de Handelspraktijken (België)

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWR

Nationale Woningraad

NWV

Noodwet Voedselvoorziening

NWW

Nieuwe Werkloosheidswet

NYIL

Netherlands Yearbook of International Law

NZI

Nederlands Ziekenhuisinstituut

NZR

Nationale Ziekenhuisraad

AfkortingBetekenis

O

Wet op de overgang

O.

overwegende

o.a.

onder andere

OAMPI

Office Africain et Malgache pour la Propriéte industrielle

OAPI

Organisation Africaine de la Propriëté Intellectuelle

OAU

Organisation of African Unity

OAWS

Organisatie van Adviesbureaus voor Werving en Selectie

OB

zie Wet OB

OB of O.B.

Officiële Bekendmakingen

Ob.

obiit (overleden)

OBG

Obergericht

OBL

Oberlandesgericht

obsv.

observation

OBV

ouderlijke boedelverdeling

OBW

Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

OC

Onderdeelcommissie

OC

Onderzoek- en Opvangcentrum (asielzoekers)

OC

Voorontwerp Consumentenkoop

o.c.

opere citato (in het aangehaalde werk)

OCAS

Overleg- en adviescommissie alternatieve sancties

OCV

Vaste Commissie voor Sociale Zaken

OCV

Overtreding Controlevoorschriften (ziektewet)

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Octr.regl.

Octrooireglement

Octr.gem.regl.

Octrooigemachtigdenreglement

Octr.w

Rijksoctrooiwet

OD

Onrechtmatige Daad (losbladig)

ODA

Official Development Assistance

ODETTE

Organisation for Data Exchange through Tele-transmission in Europe

ODOL

Onrechtmatige Daden Overheidslichamen

ODRP

Organisatiebureau van de Nederlandse Gemeenten

OEB

Office Européen des Brevets

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD Mod.

OECE Model Convention

O en A

overheid en aansprakelijkheid

OEES

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking

OEM

Organisatie met exclusieve en bijzondere marktrechten

OenS-Fonds

Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

O & F

Onderneming & Financiering

O & I

Organisatie & Informatievoorziening

O & O

Opvoedingsondersteuning en Ontwikkeling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OETC

Onderwijs in eigen taal en cultuur

o.g.

Onroerend goed

OGA

Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en algemene maatschappelijke hulpverlening

oga

operationele gebiedsaanwijzing

OGB

Onroerend Goed Belasting

OGH

Oberster Gerichtshof (Östereich)

OgR

Octrooigemachtigden-Reglement

o.g.v.

onder gebruikelijk voorbehoud

OGH

Offenne Handelsdesellschaft

Ohio.app

Ohio Appeal case

OHT

Wet op de Overhevelingstoeslag

o.i.

ons inziens

OINBW

Ontwerp-Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBw

OISOVSO

Overgangswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

OJ

Official Journal

OJ/EPO

Official Journal European Patent Office

OK

ondernemingskamer

OK

Ondernemingskamer bij het Gerechtshof

OK

Organisatiebeschikking Kadaster

ola

optisch leesbare acceptgiro

OLG

Oberlandesgericht

OLGE

Entscheidungen der Oberlandesgerichte

OLGZ

Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen

OM

Openbaar Ministerie

O-M of O.M.

Ontwerp-Meijers

o.m.

onder meer

Omb.

Ombudsman

OMPI

Organisation Mondiale pour la Proprété Intellectulle (WIPO)

OMZ

Wet op de Omzetbelasting

ONBW

Ontwerp Nbw

ONP

Open Network Provisions

Onteig.w.

Onteigeningswet

Ontw. B.W.

Ontwerp voor een nieuw BW

O-O of OO

Oorspronkelijk Ontwerp

O.O.

Ontwerp van wet, behorende bij de Koninklijke boodschap

o.o.

openbare orde

o.o.d.

onrechtmatige overheidsdaad

Oorl.w.

Oorlogswet voor Nederland

o.o.v.

onvoorzien oponthoud voorbehouden

OOVO

Overleg Orgaan Voortgezet Onderwijs

OP

Ouderdomspensioen

OP

Openbare procedure

o.p.

opgeëiste persoon

op.cit.

opere citatio (in aangehaalde werk)

OPF

Ondernemingspensioenfonds

Opin.PA.

Opinion of the Parliamentary Assembly

OPM

Officiële Parallelmarkt

opm.

opmerking

OPOL

Offshore Pollution Agreement

OPS

Opsporingsregistratiesysteem

OPS

Opsporingsregister

Op.w. of Opw

Opiumwet

OR

Octrooiraad

OR

Ondernemingsraad

OR

Schweizerisches Obligationenrecht

OR

Bundesgesetz über das Obligationenrecht

O.Regl.

Octrooireglement

Orgrkad

Organisatieregeling Kadaster

Orgwkad

Organisatiewet Kadaster

ORO

Oorspronkelijk regeringsontwerp

ORrP

Oriëntatie, Sociaal recht en Personeelsbeleid

OS

Overdracht van strafvervolging

o.s.

ontwerp van wet van de staatscommissie

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OSA

Organisatie voor strategisch Arbeidsmarktonderzoek

OSaI

Oriëntatie Sociaale actualiteiten en Informatie

OSE

Open System Environment

OSHA

Occupational Safety and Health Act

OSI

Open System Interconnection

OSIRIS

OM-systeem Identificatie, Registratie en Informatie van Slachtoffers

OSO

Onteigening en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad

OSR

Opleiding Sociale Rechtshulp

OStA

Ostereichisesch Standes Ambt

OStc

Ontwerp der Staatscommissie

OSV of Osv of OSW

Organisatiewet sociale verzekeringen

OTA

Office of Technology Assessment

OTO

Onderzoek Toezicht en Ontheffing

OTS of o.t.s.

Ondertoezichtstelling

o.t.t.z.

onderzoek ter terechtzitting

OU

Open Universiteit

OV

Opleiding en Vormgeving

Ov

Onvoorwaardelijke veroordeling

ov.

overeenkomst

ov.

overweging

OVB

Ouderlijke boedelverdeling

Overg.w.

Overgangswet

OvG

Overeenkomst van 's-Gravenhage

OVH

Overzicht vermeerdering huisvesting

OvJ

Officier van Justitie

ovk. of ovkst.

overeenkomst

OvL

Overeenkomst van Locarno

OvM

Overeenkomst van Madrid inzake de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerk

OvN

Overeenkomst van Nice inzake de internationale indeling van waren en diensten waarop de fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben

ovp

openbare voorbereidingsprocedure

OVR

Oud Vaderlands Recht

o.v.v.

onverbindendverklaring

Ov.W.I.

Aanvullende Overgangswetten (invoering NBw eerste stuk)

Ov.W.II.

Aanvulling Overgangswetten (invoering Nbw Tweede stuk)

OW

Overgangswet (NBw)

OW

Opiumwet

Ow

Onteigeningswet

Ow

Octrooiwet

Ow

Ongevallenwet

OWBO

Overgangswet Wet op het Basisonderwijs

Ow Kadasterw.

Invoeringswet Kadasterwet

owm

Onderlinge waarborgmaatschappij

OWSV

Organisatiewet Sociale Verzekering

OWVO

Overgangswet Wet op het voortgezet onderwijs

OZ

Ondernemingszaken

AfkortingBetekenis

primo (ten eerste)

P.

pars (deel)

P.

De Pacht (tot 1982) (verder als Agrarisch Recht)

p.

pagina

P.(2d)

Pacific Reporter (second series)

PA

Palestijnse Autoriteit

Pa

Productaansprakelijkheid

p.a.

per adres

PABO

Pedagogische Academie Basisonderwijs

Pachtw.

Pachtwet

pag.

pagina

PAH

Permanent Arbitrage Hof

PALGA

Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

PALL

Premieregeling aanvaarding lager loon

pan.

panoramique

P.A.O.

Postacademisch onderwijs

PAP

Provinciaal Afvalstoffen Plan

PAR

Pedagogisch Psychologisch Psychiatrisch Adviesbureau Randstad

PAR

Praktijkboek Administratief Recht

Par of par of Para

Paragraph of paragraaf

Parl.Enq

Wet op de parlementaire enquête

Parl.Gesch.

Parlementaire Geschiedenis

Parl.Gesch. Inv.

Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet NBW

Part.Arb.

Particuliere Arbitrage

Pas.

Pasicrisie Belge

Passim

verspreid (op verschillende plaatsen in het boek)

Pat.

Patent

PatG

Patentgesetz

PB of PB NA

Publicatieblad van de Nederlandse Antillen

Pb

Pachtbesluit

Pb

Provinciaal blad

PBC

Pieter Baan Centrum

PB EG of PB of Pb

Publicatieblad van de EG

PBIR

Periodieke Berichten van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

PB.EOB

Publicatieblad voor het Europees Octrooibureau

PBO of p.b.o.

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

PBW of Pbw

Penitentiaire Beginselenwet

PC

President-commissaris

PC

Plaatselijke Commissie

P & B

Proces en Bewijs / Revue de droit juridiaire et de la preuve

P & C

Planning & Control

PCBL

Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden

PCGD

Postcheque- en Girodienst

PcOJ

Programmeringscollege Onderzoek Jeugd

PCT

Patent Cooperation Treaty (samenwerkingsverdrag)

PCV

provinciale comptabiliteitsvoorschriften

PD

Physical Distribution

PD

Pro Deo

PD

Publiek domein

PDI

Premiedifferentiatie Ziektewet

PDS

Permanent Documentatie Systeem

p.e.

par exemple (bijvoorbeeld)

PEB

Rapport Parlementaire enquête bouwsubsidies

PEC

Parlementaire Enquête Commissie (Opsporingsmethode)

PEMBA of Pemba

Wet Premiedifferentiatie marktwerking bij arbeidsongeschiktheid

P & F

Praktijk en Fiscus

P& I

Privacy & Informatie

P& P

Pensioen & Praktijk

P&R

Privacy en Registratie

Pen Inf

Penitentiaire Informatie

PFQ

Public Finance Quarterly

PFR

Public Finance Review

pft.

proefschrift

PG of P.G.

Parlementaire Geschiedenis

PG

Pensioengrondslag

PG

Praktijkgids

PG of P-G

Procureur-Generaal

PG Awb I

E.J. Daalder, G.R.J. de Groot, m.m.v. J.M.E. van Breugel, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Eerste tranche, Alphen aan den Rijn 1973

PG Awb II

E.J. Daalder, G.R.J. de Groot, m.m.v. J.M.E. van Breugel, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Tweede tranche, Alphen aan den Rijn 1994

PGB

Persoonsgebonden Budget

PGF

Produktschap voor Groenten en Fruit

PG Wijz.Rv.

Parlementaire Geschiedenis Wijzigingen Rechtsvorderingen

PHC

PalestineHousing Council

PHI

Produkt- und Umwelthaftpflicht International

PHIJ

Permanent Hof van Internationale Justitie

phv

premieheffing volksverzekeringen

PHVlR

Parlementaire Handelingen van de Vlaamse Raad

Phw

Pandhuiswet

phw

premieheffing werknemersverzekeringen

PI

Penitentiaire Inrichting

PI

La Propriété Industrielle

PIA

Plan Integratie Afvalstoffenwetgeving

pibb

plaatsing in inrichting voor buitengewone behandeling

PIL

Zwitserse Private International Law Act

PIM

Plan Integratie Milieubeleid

PIVOT

Project Invoering Verkorting Overbrengingssysteem

PJ

Pensioen Jurisprudentie

p.j.

per jaar

PJR

Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

PJS

Preventie, Jeugd en Sancties (DG)

Pk.

Pachtkamer

PKB of pkb

Planologische kernbeslissing

Pktg.

Praktijkgids

PKW

Pleegkinderenwet

PKW

Personenkraftwagen

PL

Public Law

PLC

Palestinian Legislative Council

PLT

Patent Law Treaty

plv.

plaatsvervangend(e)

PM

Pensioen Magazine

PM

Penitentiaire maatregel

p.m.

pro memoria

PMA

Wet Premieregeling Marginale Arbeid

p.m.a.

post mortem auctoris (na de dood van de auteur)

PMO

Provinciaal Milieu Overleg

PMP

Provinciaal milieubeleidsplan

PMR

Personeelsmanagement Rijksdienst

PMV

Provinciale milieuverordening

PMVO

Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën

PLO

Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

plv.

plaatsvervangend(e)

Po.

Pachtovereenkomst

p.o.

Penitentiaire open-inrichting

PODACS

Politie-ondersteunend datacommunicatiesysteem

POK

Psychiatrische Observatiekliniek van het gevangeniswezen

Pol.r.

Politierechter

Polw of Pol.w.

Politiewet

PORS

Privé Ongevallen Registratie Systeem

Postbankw.

Postbankwet

Postw.

Postwet

P&P

Practische Pensioen en Praktijk

P&P

Pensioen & Praktijk

PP

Praktisch procederen bij de Kantonrechter

PP

Penitentiair Programma

pp.

partijen

p.p. of pp.

pagina's

PPC

Provinciale Planologische Commissie

PPD

Provinciale Planologische Dienst

PPE

Productschap voor Pluimvee en Eieren

PPR

Politieke Partij Radikalen

PPS

Publiek-Private Samenwerking

P&R

Privacy en Registratie

PR

Politierechter

Pr.

President

Pr

Praktijkgids

Praktijkgids RA

Praktijkgids Rechtskundig Adviseur

PRAR

Practijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht

PRE

Precatiorechten

Preadv.

Preadvies

Pres.

President

Pres. Rb.

president rechtbank in kortgeding

Prf. of prft.

Proefschrift

Prg. of PRG

De Praktijkgids (tot 1970: De Practijkgids)

PRO

Periodiek Rechtspositie Overheidspersoneel

proc.

Procureur

Procesregl.

Procesreglement

Prof. of prof.

professor

Prop.Ind

La Propriété Industrielle

Prot.

Protocol

Prot.EK

Protokoll der Expertenkommission

Prot.KK

Protokoll der kantonsrätlichen Kommission

Prot. KR

Protokoll des Kantonrats

Prov

Besluit provisie kredietbemideling

Prov.Instr.H.M.G.

Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof

Prov.w.

Provinciewet

Prijz.w.

Prijzenwet

PS

Provinciale Staten

PS

Periodiek voor Sociale Verzekeringen, Sociale voorzieningen en Arbeidsrecht

PS

Personeel Statuut

PSC

Penitentiair Selectie Centrum

PSC

Provinciale Stadsvernieuwingscommissie

PSC/TNO

Planologisch Studiecentrum TNO

PSG

Produktschap voor Siergewassen

PSR

Project Stelselwijziging Rijkshuisvesting

PSVlR

Parlementaire Stukken van de Vlaamse Raad

PSW

Pensioen- en spaarfondsenwet

PT

Polytechnisch Tijdschrift

PTK

Penitentiair Trainingskamp

P.T.T. of PTT

Posterijen, Telegraaf en Telefonie

publ.

publiek of openbaar

Publ.ECHR

Publications of the European Court of Human Rights

Publ.SV

Publicatieblad Sociale Verzekering

PUR

Pensioen- en uitkeringsraad

p.v.

proces verbaal

PVC

Provinciale Volkshuisvestingscommissie

PVD

Politie Verbindingsdienst

PVE of Pve

Programma van eisen

PvJ

Paleis van Justitie

PVP

Produktschap voor Vis en Visprodukten

PVRO

Project Versterking Rechterlijke Organisatie

P.v.s.

Personeelsvolgsystemen

PVV

Produktschap voor Vee en Vlees

PVVR

Produktschap voor Veevoeder

PW

Periodiek Wetboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen enz.

PW

Administratieve en rechterlijke beslissingen voor het notariaat

PW of Pw

Pachtwet

PW

Prijzenwet

PW of Pw.

Politiewet

PW

Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen enz.

PWT

Stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Technologie

PVvdL

Pensioenwet voor de Landmacht

PZ

Nieuwsbrief PZ

PZW

Plantenziektenwet

AfkortingBetekenis

QB

Law Reports, Queen's Bench

Q.B.D.

Queen's Bench Division

q.e.d.

quod erat demonstrandum (hetgeen bewezen moet worden)

q.q.

qualitate qua (in de hoedanigheid waarin hij optreedt

QRCRW

Questions et Réponse Conseil Régional Wallon

AfkortingBetekenis

R of Rv

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

R

Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel

r.

recto (op de rechterzijde van het blad)

RA

Regeer Akkoord

RA

De Rechtskundig Adviseur en De Praktijkgids

RA

Wet op de Registeraccountants

RAACE

Recueil des arrêts et avis du Conseil d'Etat

RAB

Rijksarbeidsbureau

RABB

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

RAR

Rechtspraak voor Arbeidsrecht

RabelsZ

Rabels Zeitschrift

RAC

Recherche Adviescommissie

RACE

Recueil des Arrêts du Conseil d'état

RAE

Revue des affaires Europeéennes

RAGA

Regeling aanwijzingen gevaarlijke afvalstoffen

RAIO

rechterlijke ambtenaren in opleiding

RAJB

Recueil annales de Jurisprudence Belge

RAP

Reglement autovervoer personen

Rapp.

Rapport

Rapport aan de Koningin

Nader Rapport van de minister van Justitie aan de Koningin naar aanleiding van het advies van de Raad van State

Rapport ABAR

Rapport Algemene bepalingen van administratief recht

RAPT

Raad van Advies betreffende de Post en Telecommunicatie

RAR

Rechtspraak voor Arbeidsrecht

RARO of Raro

Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening

Rau

Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw

RAVI

Raad voor vastgoedinformatie

RAVO

Raad voor de Volkshuisvesting

RAVU

Reïntergratie van Arbeidsongeschikten via de Uitzendformule

RAWB

Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid

Rawb of RAwb

Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht, onder redactie van J.B.T.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven, losb., Alphen aan den Rijn, 1994 e.v.

RB

Rechtsgeleerd Bijblad

Rb

(Arrondissements)Rechtbank

R.Banque

Revue de la Banque

RBA

Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

RBA of RB(A)

Rechterlijke Beslissingen inzake de wet op de arbeidsovereenkomst (voormalig)

RBA 1994-1995

L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Be­stuursrecht 1994-1995, De Annotaties, ’’s-Gravenhage 1996

RBA 1995-1996

L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Be­stuursrecht 1995-1996, De Annotaties, ’s-Gra­venhage 1997

RBA 1996-1997

L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Be­stuursrecht 1996-1997, De Annotaties, ’s-Gra­venhage 1998

RBB

Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbeveiligingsdienst

RBB

Raad voor het binnenlands bestuur

RBDC

Revue Belge de Droit Constitutionnel

Rbio

Rijkswet bekendmaking internationale overeenkomsten

Rb.Kh.

Rechtbank van de Kamer van Koophandel

RBSC

Revue Belge des Sciences Commerciales

Rb.van Kh.

Rechtbank van Koophandel

RC

Reclame Code

RC of r.c. of R-C

rechter-commissaris

r.c.

Rekening-courant

RCC

Reclame Code Commissie

RCC

Rijks Computercentrum

RCDIP

Revue Critique de Droit International Privé

RCJB

Revue Critique de Jurisprudence Belge

RCK

Richtlijn Consumentenkrediet

RD

Reglement Deurwaarders

RDA

Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorziening

RDC

Regionaal Dienstencentrum

RDC

Revue de Droit Commercial / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht

R.d.C.

Recueil des Cours de L'Académie Internationale de La Haye

RDE

Revue de Droit des Étrangers

RDHL

Reglement dienst hoofd- en lokaal spoorwegen

RDJB

Répertoire Décennal de Jurisprudence Belge

RDMZ

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Rdn. of Rdnr.

Randnummer

RDP

Revue du Droit Public

RDP

Revue de droit pénal et de criminologie

RDS

Revue de droit suisse

RDULB

Revue de droit de l'U.L.B.

RDW

Rijksdienst voor het wegverkeer

r.e.

rekeneenheid

REA of Rea

Wet (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten

REC

Revue Eropéenne de Droit de la Consommation

Rec.

Recommendation

Rec.

Recueil des décisions

Rec CJCE

Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de Primière instance

Rec. des Cours

Recueil des Cours

Rechtsk T

Rechtskundig Tijdschrift

Rechtspl.L.Lu

Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht

Rechtspl.zeem.

Rechtspleging bij de Zeemacht

Rec. M-D

Reconstructiewet Midden-Delfland

RECIEL

Review of European Community & International Environmental Law

Recl.reg.

Reclasseringsregeling

Recom.PA

Recommendations of the Parliamentary Assembly

rect.

rectificatie

red.

redactie

red.

redactioneel

REDC

Revue Européenne de droit de la consommation

REDP

Revue Européenne de Droit Privé

Redrim

Revue de Droit immobilier / Tijdschrift voor onroerendgoedrecht

REE

Revue Européenne de l'environnement

Refraucom

Ressorts fraudecommissie

R& K

Recht en Kritiek

REM

Remigratieregling Ethnische Minderheden

Reg.

regelingen

reg.

regula (regel)

Reg. ademan

Regeling Ademanalyse

Reg.betkr

Regeling betaling kadastraal recht

Reg.BUO

Regeling bloed- en urineonderzoek

Reg.huiz.bew.

Huishoudelijk reglement huizen van bewaring

Registr.w.

Registratiewet

Regl. I

Reglement I (KB van 14 sept. 1838, Stb. nr. 36)

Regl.Orgkad

Reglement inrichting organisatie Kadaster

Regl.R.T.

Reglement rechtstoestand tewerkgestelden

Regl. R.v.K.

Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht

Regl.tul.tbs

Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling

Reg.VAO

Regeling voorlopig ademonderzoek

Reg.VD

Regeling of beschikking van de Directeur VD

Reg.w.

Registratiewet

Repertorium Serie D

Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht Serie D

req.

requirant

req.

requête

Requ

Requisitoir

R& R

Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

Res.

Resolutie

Resol.CM

Resolution of the Committee of Ministers

Resol.PA

Resolutions of the Parliamentary Assembly

resp.

respectievelijk

Resp.civ

Responsabilité civile

Resp.civ.et assur

Responsabilité civile et assurance

RET

Rotterdamsche Elektrische Tram

Rev.

Revue

Rev acc trav

Revue des accidents du travail et de droit industrel et social

Rev B sécsoc

Revue Belge de sécurité sociale

Rev Comm

la Revue Communale de Belgique

Rev dr B

Revue de Droit Belge

Rev dr contemp

Revue internationale de droit contemporain

Rev. de Dr. comp.

Revue de Droit comparé

Rev dr min

Revue de droit mineur

Rev Fisc

la Revue Fiscale

Rev Gd

Revue de la Gendarmerie

Rev Gén dr

Revue Générale de Droit

Rev Pol

la Revue Politique

Rev. trim. de Dr. civ.

Revue trimestrielle de Droit civil

Rev. trim. de Dr. comm.

Revue trimestrielle de Droit commercial

Rev TVA

Revue de la T.V.A.

Rev ULB

Revue de l'Université de Bruxelles

REV. Crit

Revue Critique de Droit International Prive

Rev.de droit

Revue de droit international et de Légation comparée

Rev.Dr.Int. Comp

Revue de Droit International et de Droit Comparée

REZ

Raad voor Economische Zaken

RdW

Recht der Werkelijkheid

RdW

Österreichisches Recht der Wirtschaft

RFR

Rechtspraak Familierecht

r.f.s.v.p.

résponde favorable s´il vous plait (vriendelijk verzoek gunstig antwoord)

RG

Reichsgericht

RGA

regionale gebiedsautoriteit

RGAR

Revue Générale des Assurances et des Responsabilitités

RGAT

Revue Générale des Assurance terrestres

RGB

Rechtspraak gelijke behandeling

RGBL

Reichsgesetzblatt

RGD

Rijksgebouwendienst

RGDC

Revue Générale de Droit Civile Belge

RGF

Revue Générale de Fiscalité

Rgf

Raad voor de gemeentefinanciën

RGB

Rechtspraak gelijke behandeling m/v

RGK

Registratiekamer

RGO

Raad voor Gezondheidsonderzoek

RGS

Reglement Gevaarlijke Stoffen

RGSGH

Regeling Geldelijke Steun Huurwoningen Normkosten Systeem

RGSt

Entscheidungen des Reichsgericht in Strafsachen

R.G.Z.

Entscheidungen des Reichsgericht in Zivilsachen

RHA

Rechtspraak van de Haven van Antwerpen

RHA

Rijks hoofdboekhouding

RHV

rechtshulpverdrag

RI

Richtslijn van de Ministers (EG)

RIAGG

Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

RIB

Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

RIB

Rijksinkoopbureau

RIBA

Royal Institute of British Architects

RIC

Revue Internationale de la Concurrence

RID

Reglement inzake het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke stoffen

RIDA

Revue Internationale des Droits de l'Antiquité

RIDA

Revue Internationale des Droits d'auteur

RIDC

Revue Internationale de Droit Comparé

RIDE

Revue Internationale de Droit Economique

RIDP

Revue Internationale de Droit Pénal

RIEJ

Revue interdiciplinaire d'études Juridiques

RIG

Raad voor Integratie en Grotestedenbeleid

RIJ

Revue Interdisiplinaire d'etudes Juridiques

Rijksw.Ned.schap

Rijkswet op het Nederlanderschap

RIJP

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

RIN

Rijksinstituut voor natuurbeheer

R.I.N.

Revista International del Notariado / Revue Henri Maigret

RiN

Recht in Nederland

RIOD

Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie

RISOP

Registratie en Informatiesysteem Organisatie en Personeel

RIV

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

RiVASt

Richtlinien für Verkehr mit dem Ausland in Strafrechtlichen Angelegenheiten

Riv.dir.int.

Rivista di diritto internazionale

Riv.dir.int."le priv.

Rivista di diritto internazionale privato

Riv.dir.int.priv.proc.

Rivista di diritto internazionale privato e processuale

RIVM

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

RIVO

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

RIW/AWD

Recht der Internationalen Wirtschaft/Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters

RIZA

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

RIZA

Rijksinstituut voor de zuivering van Afvalwater

RJ

Raad voor de Jeugdverslaggeving

RJI

Rijks Jongeren Internaat

RJI

Res et Jura Immobilia

RJC

Revista Juridica Catalunya

RJDA

Recueil de Jurisprudence de Droit Administratif et du Conceil d'état

RJE

Revue Juridique de l'environnement

RIW

Recht des Internationalen Wirtschaft

R & K

Recht en Kritiek

Rk.

Raadkamer

rk of r.k.

rechterkolom of rechterkant

RLGB

Recuceil de la législation générale en vigueur en Belgique

RKLM

Rijkskeuringsvoorschriften lichte motorvoertuigen

RKLPG

Rijkskeuringsvoorschriften voor het aanbrengen van een LPG-installatie bij motorvoertuigen

RKMC

Rijkskantoormachinecentrale

RKP

Rijkskeuringsvoorschriften personenauto's

RKR

Reglement Regeling kentekenregistratie

RKVTAO

Rijkskeuringsvoorschriften vrachtauto's trekkers aanhangwagens en opleggers

RKvW

Rijkskeuringsdienst van Waren

RL

Rijksuniversiteit Limburg

R.l. of Rln.

Richtlijn

RLG

Rohrleitungsgezets

RM

Rechterlijke Macht

RM

Rechtsgeleerd Magazijn (sinds 1939: TM Themis)

RM Themis (RMTh)

Rechtsgeleerd Magazijn Themis, tijdschrift voor publiek- en privaatrecht

RM

Rechtspraak Medenzeggenschapsrecht

RMAKL/KLu

Reglement voor militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht en der Koninklijke Luchtmacht

Rmgkr

Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie

RMK

Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf

RMT of RMThemis of RMTh

Rechtsgeleerd Magazijn Themis, tijdschrift voor publiek- en privaatrecht

RMUE

Revue du Marché Unique Européen

RMZ

Rechtspraak medezeggenschapsrecht

RMZ

Regeling Medeverzekering Ziekenfondsverzekering

RN

Rechtspraak Nemesis

RNA

Ribonucleic Acid

RNB

Revue du Notariat Belge

RO

Wet op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie

Ro

Ruimtelijke Ordening

Ro

Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers

r.o. of r.ov.

rechtsoverweging

r.o.

ratione officii (ambtshalve)

R-O

(oorspronkelijk) regeringsontwerp

r.ov.

rechtsoverweging

ROA

Regeling Opvang Asielzoekers

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROG

Rijksopvoedingsgesticht

ROL

Regionaal Openbaar Lichaam

roln.

rolnummer

ROM

Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieubeheer

ROR

Rechtspraak Ondernemingsraad

ROS

Recherche-ondersteunende Systemen

ROSK

Reglement Ontploffingsgevaarlijke Stoffen Krijgsmacht

ROSR

Reglement onderzoek schepen op de Rijn

ROTA

Raad van Orde en Tucht Advertentiewezen

rov.

rechtsoverweging

ROW

Recht in Ost und West. Zeitschrift für Rechtsvergleichung und internationale Rechtsprobleme

ROW

Rijksoktrooiwet

ROW 1910

Rijksoctrooiwet 1910

ROW 1995

Rijksoctrooiwet 1995

ROZ

Raad voor Onroerende Zaken

RP

Res Publica

r.p.

Rechtspersoon

RPBO

Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

RPC

Rijksplanologische Commissie

RPD

Rijksplanologische Dienst

RPDB

Répertoire Pratique du Droit Belge

RPE

Reflets et Perspectives de la vie Économique

RPR

Rijnvaartpolitiereglement

RPS

Revue Pratique des Sociétés

RPS

Revue Pénale Suisse

RR

Reclameraad

RR

Regelen voor honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect bij restauratie van monumenten der bouwkunst

RR

Rijksrecherche

RR

Recente Rechtstheorie

R&R of R en R

Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

RRASW

Regeling rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening

RRD

Revue Régionale de Droit

RRDPL

Reglement rechtstoestand dienstplicht

RSC

Rules of the Supreme Court

RSJ

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

RSM

Project Restyling Mulder

RRMZ

Reglement rechtstoestand militaire zeemacht

RROG

Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

RROM

Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne

RTDC

Revue Trimestrielle de Droit Commercial

RTDE

Revue Trimestrielle de Droit Europeéen

RTDF

Revue Trimestrielle de Droit Familial

RTDU

Revue Trimistrielle des Droit de l'Homme

Rtl.

zie Dep. Rtl en EG Rtl

R.Trim.Dr.Eur.

Revue Trimestielle de Droit Europeen

RSC

Rotterdamse Stuwadoors Condities

RSR

Rechtspraak van Sociaal Recht

RSV

Rechtspraak Sociale Verzekering

r.s.v.p.

résponse s'il vous plait

RT

Regelen Tabel voor honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architecten bij woningwetbouw

RTB

Rijtijdenbesluit

RTBS

Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling

RTD of RTDC

Revue trimestrielle de droit civile

RTL of R.T.L.

Regeling Toezicht Luchtvaart

Rtl

Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen

RTP

Rijksgroepregeling thuisloze personen

RTP

Revue trimestrielle de droit public

Rts

Regeling teboekgestelde schepen

RTT

Regie voor Telegrafie en Telefonie

RTT

Reglement Tenuitvoerlegging Terbeschikkinggestelde

RTW

Rijtijdenwet

RU

Rijksuniversiteit

Rubo

Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers

RUCIP

Gegles et Usages de Commerse Intereuropeen des Pommes de Terre

RUDH

Revue Universelle des Droit de l'Homme

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

Ruilv.wet.

Ruilverkavelingswet

RUL

Rijksuniversiteit Leiden

RUU

Rijksuniversiteit Utrecht

RV

Rechtspraak Vreemdelingenrecht

RV

Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer

Rv

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

RvA

Raad van Arbitrage

RvA

Raad van Arbeid

RVA of RvA

Regeling Verstrekkingen Asielzoekers

R.v.A.

Raad van Arbitrage voor de bouwnijverheid in Nederland

RvB

Raad van Beroep

RvB

Raad van Bestuur

RVC

Regionale verwijzingscommissie

RvC

raad van commissarissen

RVD

Rijksvoorlichtingsdienst

RvD

Raad van Discipline

RvdJ

Raad voor de Journalistiek

RvdK

Raad voor de Kinderbecherming

RvdW of R.v.d.W. (KG)

Rechtspraak van de Week (Kort Geding)

RvdK

Raad van de Kinderbescherming

RvdR

Revue van de Rijkswacht

RvdW

Rechtspraak van de Week

RvE

Raad van Europa

RVI

Rijksverkeersinspectie

Rvkb.

Ruilverkavelingsbode

Rvkw

Ruilverkavelingswet

RvO

Reglement van Orde

RvO 1e/2e K

Reglement van Orde Eerste/Tweede Kamer

RvOBG

Reglement van Orde van het Benelux-Gerechtshof

RVOI

Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur

RvO Min

Reglement van Orde van de ministerraad

RvP

Reglement voor procesvoering van het Hof van Justitie

RvS of RvSt

Raad van State

RvS/R

Weekoverzicht Raad van State, afdeling Rechtspraak

RVT

Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf

RvT

Raad van Toezicht

RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

RVV

Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees

RVV

Rechtsvorderingsverdrag

Rvv

Rechtsvervolging

Rv.Verdr.

Rechtsvordering Verdragen

RVZ

Raad voor Volksgezondheid en Zorg

RW

Registratiewet

RW

Rechtskundig Weekblad

RWD

Rechtspraak omtrent Werk- en Dienstverhuring

RWI

Rijkswerkinrichting

RWM

Regeling wapens en munitie

Rw Ned

Rijkswet op het Nederlanderschap 1985

RWW

Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers

RWW

Wet tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijkswaterstaatswerken

RIJP

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

Rz

Randziffern

RZA

Rechtspraak ZFW, AWBZ en aansluitende wetgeving

RZK

Reglement Zee- en Kustvisserij

AfkortingBetekenis

S of S.

Staatsblad

S.

Recueil Sirey

s.

Section

SA of S.A.

Société Anonyme

s.a.

sine anno (zonder jaartal)

SAGE

Software Action Group for Europe

SALT

Strategic Arms Limitation Talks

SARA

Superfund Amendments and Reauthorization Act

Sarl

Société à responsabilité limitée; ook: Societa a responsabilità limitata

SARO

Stimuleringsactie Rechtenonderzoek

SB

Soeverein Besluit

SB

Sociaal Bestek

SBB

Staatsbosbeheer

SB/CA

Sociale Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorzieningen

SBD

Schoolbegeleidingsdienst

SBE

Standaard bedrijfseenheden

SBI

Standaard bedrijfsinstelling

SBL

Stichting Beheer Landbouwgronden

S.B.N.

Stichting tot bevordering der notariële wetenschap

SBO

Stafafdeling Beleidsontwikkeling IND

sc.

scilicet (te weten)

SCG

Service Centrum Grondreiniging

Sch.

Scheidslieden

Schepel.besl.

Schepelingenbesluit

SchKG

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs

SCOA

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Schw.JZ

Schweizerische Juristenzeitung

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SCPA

Semiconductor Chip protection Act

SCR

Schadecompensatieregeling inzake het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatswerken

SCR

Service Commun Relex (Gemeenschappelijke dienst buitenlandse betrekkingen)

S.Ct.

Supreme Court Reporter

SDR

Special Drawing Rights

SDUd

Staatsuitgeverij

SE

Societas Europaea (Europese NV)

SE.(2e)

South Eastern Reporter (second series)

SEATO

South-East Asia Treaty Organization

SEBA

Stichting tot Exploitatie en Bescherming van Auteursrechten

SEC

Securities and Exchange Commission

SEC

Samenleving en Criminaliteitspreventie

s.e.c.

salvo errore calculi (behoudens rekenfouten)

Secr.Comm.

Secretariat Commentary

Secr.Gen.

Secretaris-generaal

sect.soc.

section sociale

s.e.et.o.

salvo errore calculi (behoudens vergissingen en weglatingen)

Sel.Decisions

Human Rights Committee under the Optional Protocol

Sem Jur

La Semaine Juridique: juris-classeur périonique

SENA

Stichting ter exploitatie van naburige rechten

SEP

Sociaal-eonomisch plan

S&W

School en Wet

SER

Sociaal-Economische Raad

SERF

SER-Fusiegedragsregels

Sess. Cas.

Cases Decided in the Court of Seccion

SEW

Sociaal-economische wetgeving

SEW

Tijdschrift voor Europees en economisch recht

SEW

Sociaal-Economisch Weekblad

S.Exec.Rept.

Senate Executive Report

SF

Sociaal Fonds

SFB

Sociaal Fonds Bouwnijverheid

SFO

Strafrechtelijk Financieel Onderzoek

SG of S-G

Secretaris-generaal

SG

Staten-Generaal

SGA

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

SGA

Sale of Goods Act

SGB

Sozialgesetzbuch

SGC

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken

SGI

Scheidsrechter voor de Grafische Industrie

SGR

Stichting Garantiefonds Reisgelden

SGR

Stichting Gezamenlijke Rechtshulp

SGM

Schadefonds Geweldsmisdrijven

SHAPE

Supreme Headquarters Allied Power Europe

S.Hrg.

Senate Hearing

SHN

Slachtofferhulp Nederland

SIA

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SIB

Stichting Instituut voor Bouwrecht

SIBa of SIBA

Statistische Informatie en Beleidsanalyse

SID

Schelde Inlichtingendienst

SIEV

Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

SIG

Stichting Informatievoorziening voor de Gezondheidszorg

SIGNI

Signalisation des Voies de Navigation Intérieure (markering voor binnenwateren)

SILA

Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

SIMAVI

Steun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen

SIR

Wet Selectieve Investeringsregeling

Sir.

Sirey, Recueil géneral des lois et des arrêts

SIS

Schengen Informatiesysteem

SITA

Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques

SIV

Stafbureau Informatievoorziening

SJ of S.J.B.

Surinaams Juristenblad

SJ

Surinaamse Jurisprudentie

SJ

Solicitor's Journal

S&J

S&J signaal

S&J

Schuurman & Jordens

SJD / JurDoc

Stichting Juridische Documentatie Nederlandse Antillen en Aruba

SJD

Sociaal-Juridische Dienstverlening

S&J

Schuurman & Jordens

SJZ

Schweizerische Juristen Zeitung

SL

Staatslening

SLA

Service Level Agreements

s.l.e.a.

sine loco et anno (zonder plaats en jaartal)

SLI

Structuurschema Landinrichting

SL-korting

Security of Life-korting

SMA

Sociaal Maandblad Arbeid

SMO

Stichting Maatschappij en Onderneming

SNLB

Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud

SNM

Stichting Natuur en Milieu

SNS

Stichting Nationale Sporttotalisator

So.(2d)

Southern Reporter (second series)

Sobi

Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie

SOC

Strategie Onderzoek en Communicatie

Soc. Best.

Sociaal Bestek

Soc. Handv.

Sociaal Handvest

Soc.R.

Tijdschrift voor Sociaal Recht

Soc. Verz.

Sociale Verzekering

SOFI-nr.

Sociaal-fiscaal nummer

Somm.

Sommaires (Recueil Dalloz)

Somm.ann.

Sommaire annoté (in Gazette du Palais)

SOR

Structuurschema Openluchtrecreatie

SOV

Strafrechtelijke Opvang van Verslaafden

SoZa

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SpA of S.p.a.

Società per Azioni

Sp.C.C.

Spaans Codio Civile

Spf of SPF

Spoorwegpensioenfonds

SPO

Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties van Aannemers

Spoorw.w of SPW

Spoorwegwet

SPW

Spoorwegpensioenwet

Sr

Wetboek van Strafrecht

SR

Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht

SR

Sociaal Recht

SR

Standaardvoorwaarden Rechtsverhoudingen Opdrachtgever-Architect

Sr of Sr.

Wetboek van Strafrecht

S/Res

Resolutie van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties

SRA

Stichting Rechtsbijstand Asiel

SRN

Stichting Reclassering Nederland

SRNSW

State Reports New South Wales

SRW

Standaard referentiebestek voor de woningbouw

SSR

Stichting Studiecentrum Rechtspleging

S&S of SS of S. en S.

Schip en Schade

ss.

de helft van het opgegevene

s.s.

stoomschip

SSG

Sprengstoffgesetz

s.s.t.t. (et h.)

salvis titulis et honoribus (met weglating van titels en waardigheden)

s.t.

salvo titulo (met weglating van de titel)

STABU

Stichting Standaard Bestek Burgerlijke Utiliteitsbouw

Stagever.

Stageverordening

STAR

Stichting van de Arbeid

Stas.

Staatssecretaris

Stat.

Statuut

Stat.

Statute at Large

Stat.IGH

Statuut van het Internationale Gerechtshof

s.t.b.

scheiding van tafel en bed

Stb.

Staatsblad

S&V

Stichting & Vereniging

SV&V

Stichting, Vereniging en Vennootschap

S&W

School en Wet

Stb. of Stbl.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Stcrt. of Stc. of Stct

Nederlandse Staatscourant

Stdw

Stuwadoorswet

Ste

Stichting Toezicht Effectenverkeer

STEMRA

Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten der Auteurs

STER

Stichting Ether Reclame

StGB

Strafgezetzbuch

Stichting I.V.

Stichting Industriële Vormgeving

STM

International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers

Stmw

Stoomwet

STODEL

Stichting opleiding en deskundigheidsbevordering registerloodsen

StPO

Strafprozesordnung

STRABIS

Strafrecht Boete Incasso Systeem

STULM

Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen

StuW

Steur und Wirtschaft

StV

Strafverteidiger

StVG

Strassenverkehrsgesetz

St.vw.

Standaardvoorwaarden

STW

Statistiekwet

SUBAT

Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations

subs.

subsidiair

subst.

substituut

Succ.w.

Successiewet

S&V

Stichting en Vereniging

S & V

Stedebouw & Volkshuisvesting

Sug

Schulduitsluitingsgrond

suppl.

supplement

SV of sv

sociale verzekering

Sv of Sv.

Wetboek van Strafvordering

s.v.

sub verbo

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVE

Stichting Centrum voor Volwassenen Educatie

SVG

Straßenverkehrsgesetz

SVM

Sectorvorming en vernieuwing middelbaarberoepsonderwijs

SVO

Stuurgroep vermindering overlast (door verslaafden)

s.v.p.

s'il vous plait (als het u belieft)

SVR of Svr

Sociale Verzekeringsraad

SVV

Structuurschema Verkeer en Vervoer

SVW

Scheepvaartverkeerswet

SW

Successiewet

SW.(2d)

South Western Reporter (second series)

S&W

School en Wet

SWH

Sociale werkvoorzieningsregeling voor hoofdarbeiders

SWG

Sector Working Group

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

SWOKA

Stichting wetenschappelijk onderzoek konsumentenaangelegenheden

SWR

Sociaal-Wetenschappelijke Raad

SZ

Sociale Zorg

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AfkortingBetekenis

T

Tome

T

Technische Kamer van Beroep van het EOB

T.

Toelichting

TA

Toetredingsakte

t.a.

testantibus actis (blijkens de inhoud der akten)

TAann

Tijdschrift voor Aannemingsrecht / l'enterprise et le droit

TAB

Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders

TABW

Tabakswet

TADP

Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen

TAgrR

Tijdschrift voor Agrarisch Recht / Revue de droit rural

TA-Luft

Technische Anleitung zur Reinhaltung der luft

t.a.n.

ten algemene nutte

TAP

Tripartite Action Plan on Revenue, Expenditure and Donor Funding for the Palestinian Authority

TAP

Regeling Tijdelijke Arbeidsplaats

t.a.p.

ter aangehaalde plaatse

TApp

Tijdschrift voor appartements- en immorecht

TAR

Tijdschrift voor ambtenarenrecht

TAR-Justitia

Tijdschrift voor Antiliaansrecht Justitia

TArb of TAR

Tijdschrift over Arbitrage

Tar.burg.z.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

Tarief BZ

Wet tarieven burgerlijke zaken

TAR/Justicia

Tijdschrift voor Antilliaans Recht / Justitia

TAV

Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume

T.a.v. of t.a.v.

ter attentie van

t.a.v.

ten aanzien van

TAVW

Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en Verzekering in het Wegverkeer

TBA

Terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

TBA of tba

Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

TBBR

Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de droit civil Belge

TBH

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht

TBN

Tijdschrift voor Belgische Notarissen

TBO

Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie

TBPR

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

TBR

Tijdschrift voor Brugse Rechtspraak

TBR

Tweede bankenrichtlijn

t.b.r.

terbeschikkingstelling van de regering

TBS of Tbs of T.b.s.

Terbeschikkingstelling

tB/S

Ten Berge/Stroink, Administratieve rechtspraak overheidsbeslissingen, jurisprudentierubriek

TBSa

Terbeschikkingstelling met aanwijzing

t.b.v.

ten behoeve van

TC

Tariefcommissie

TC

Tribunal cantonal

TC

Tribunal des conflicts

T&C

Tekst & Commentaar Nbw

TCDW

Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek

TCR

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

TCW

Tariefcommissiewet

td.

tijdelijk

TDIPL

Tijdschrift voor Diplomatie

TDR

Transnational Data and Communications Report

TEBI

Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting

Tedis

Trade Electronic Data Interchange Systems

TEGMD

Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

TEM

Tijdschrift voor Economie en Management

TEO

Tijdelijke Executieve Ondersteuning

TF of Tf

Toeslagenfonds

TFB

Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht

TFPI

Task Force on Project Implementation

TFR

Tijdschrift voor Fiscaal Recht

TGem

Tijdschrift voor Gemeenterecht

TGez

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

TGI

Tribunal de grande instance

TGMA

Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

TGR

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

TGR

Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak

t.g.t.

te gelegener tijd

TGV

Therapeutische Gezinsverzorging

t.g.v.

ten gunste van

Themis of Th

Themis (sinds 1939: RM Themis)

Tica

Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming

TIMES

Technische Infrastructuur Ministerie in Enge Zin

T.i.N.

Tribunalen in Nederland

T.in b.z.

Wet tarieven in burgerlijke zaken

TIRO

Technische Infrastructuur Rechterlijke Organisatie

TJSB

Tien Jaren-Scenario Bodemsanering

TK

Tweede Kamer

TKL

Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde

TKvB

Technische Kamer van Beroep

t.l.l.

Tenlastelegging

TLR

Times Law Reports

t.l.v.

ten laste van

t/m

tot en met

T-M of TM of T.M.

Toelichting-Meijers

TMA

Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid

TMA

Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

TMD

Tijdschrift voor Mediation

TMilR

Tijdschrift voor Militair Recht en oorlogsrecht / revue de droit militaire et de droit de la guerre

TMilStrafr

Tijdschrift voor Militair Strafrecht en Oorlogsrecht

TMR

Tijdschrift voor Milieurecht

TMR

The Trademark Reporter

TMW

Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en welzijn

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNOG

Tijdschrift Nationale Orde van de Geneesheren

TNot

Tijdschrift voor Notarissen

t.o.

Tegenover

TO

Tijdschrift voor omgevingsrecht

TO

Tripartiete Overleg van de Commissie Jaarverslaggeving van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, De Federatie Nederlandse Vakbeweging, Het Christelijk Nationaal Vakverbond en Het Nederlands Instituut van Registeraccountants

TOEGV

Verdrag inzake de toegang tot de rechten in internationale gevallen

Toel.

Toelichting

Toep.Regl.

Toepassingsreglement

Toel.ST.v.w.

Toelichting op de standaardvoorwaarden

TOG

Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen

Togor

Tijdschrift voor onroerendgoedrecht / Revue de droit immobilier

tom.

tomus (deel van een boekwerk)

TOP

Toekomstig onderwijs voor de Politie

t.o.v.

ten opzichte van

TP

Tijdschrift Privatisering

TPM

Third Party Maintenance

Tr

Toepassingsreglement

TPR

Tijdschrift voor Privaatrecht

TPV

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

TrasAssCap

Travaua de l'assicition Henri Capitant des amis de la culture juridique Française

Trb.

Tractatenblad

Trema

Tijdschrift voor de rechterlijke macht

TRD-D

Tijdschrift Rechtsdocumentatie. Dosier

TRD&I

Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie

TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

TROO

Tijdelijke regeling opvang ontheemden

TPV

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

TR

Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden

TrBMW

Toepassingsreglement bij de BMW

T.R.

Tramwegreglement

Trans.b.

Transactiebesluit

Transp.R.

Transportrecht

Trb of Trbl

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

TR-BTMW

Toepassingsreglement bij de Benelux-Modellenwet

Trema-rapport

Alimentatienormen, Rapport van de werkgroep alimentatienormen van de afdeling burgerlijke rechtspraak

Trib.

Tribunal

Trib.Civ.

Tribunal Civil

Trib.Gr.Inst.

Tribunal de Grande Instance

TRT

Trademark Registration Treaty

TRV-RPS

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap-Revue pratique des sociétés

TRV

Tijdelijke regeling verhaalsrechten

Trw

Tracéwet

TS

Tijdschrift voor Sportrecht

TS

Regeling Tegemoetkoming Studiekosten

Ts.

tijdschrift

TS 21+

Tegemoetkoming Studiekosten 21+

Tsj

Tijdelijke subsidieregeling jeugdhulpverlening

TSMD

Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening

TSR

Tijdschrift voor Sociaal Recht

TSW

Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen

t.t.

totus tuus (geheel de uwe)

TTW of T & T-wet

Telegraaf en Telefoonwet

TU

Technische Universiteit

t.u.

ten uwent

TUD

Technische Universiteit Delft

TUE

Technische Universiteit Eindhoven

TUL

Tenuitvoerlegging

TULP

Tenuitvoerlegging vrijheidsstraffen penitentiaire inrichtingen

TUMM

Toepassing en uitvoering Methodiek Meerjarenplan

TvA

Tijdschrift voor Arbitrage

TvA

Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

TvA

Tijdschrift voor Aannemingsrecht

TvBR

Tijdschrift voor Brugse Rechtspraak

TvC

Tijdschrift voor Consumentenrecht

TvCr

Tijdschrift voor Criminologie

TvE

Tijdschrift voor Effectenrecht (verder als Tijdschrift voor Financieel recht)

TvG of TvGr

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

TVGB

Wet tijdelijke voorziening gelijke behandeling van mannen en vrouwen

TVGWJ

Tijdelijke voorziening gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren

TvHB

Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

TVHW

Wet op de Topografieën en Halfgeleiderprodukten

TvI

Tijdschrift voor Insolventierecht

TVMD

Tijdelijke verstrekkingswet maatschappelijke dienstverlening

Tv.M.W. of TvMW

Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk c.q. Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en welzijnswerk

TvO

Tijdschrift voor Openbaar Bestuur

TvO

Tijdschrift voor Overheidsadministratie

TvOB

Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur

TvP

Tijdschrift voor Politie

TVP/TPV/TvPe

Tijdschrift voor pensioenvraagstukken

TvP of TvPr

Tijdschrift voor Privaatrecht

TVP of TVVP of TvVP

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

TvRechtsh

Tijdschrift voor Rechtshulp

TvRechtsgesch.

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis

TVred

Tijdschrift van de Vrederechter

TRD

Tijdschrift Rechtsdocumentatie

Ts.best

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht

Ts.v.Verv

Tijdschrift voor vervoerswetenschappen

T.Vred.

Tijdschrift voor vrederechters

TVR

Tijdschrift Vervoer & Recht

TVS

Tijdschrift voor Strafrecht

t.v.v.

ten voordele van

t.v.v.d.b.

ter voorkoming van dubbele belasting

TVVP

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

TvVR

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

TVVS

Maandblad voor ondernemings­recht en rechtspersonen/Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen

TW

Toeslagenwet

Tw

Tijdelijke Wet Huurkoop onroerende zaken

TW

Tijdschrift voor Wetgeving

Tw

Telecommunicatiewet

Tw

Topografiewet

t.w.

te weten

TWACS

Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve sector

TWAO

Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs

TWHOG

Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerend Goed

TWHOZ

Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken

TwK

Tijdelijke wet Kroongeschillen

t.w.k.

terugwerkende kracht

TWrr

Tijdschrift van de werkrechtersraden

Twss

Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing

t.w.v.

ten waarde van

TWVR

Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak

TZ of tv

Wet terugdringing ziekteverzuim

t.z.

ter zake

t.z.t.

te zijner tijd

t.z.v.

ter zake van

TZZ

Regeling tegemoetkoming ziektekosten zelfstandigen

AfkortingBetekenis

U.

Urteil

U.A.

Uitgesloten aansprakelijkheid

UAC

Universele Auteursrechtenconventie

UCB

Uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, onder redactie van H.J. de Ru, H.J. Simon, Nijmegen 1989 e.v.

UAG

Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen

U.A.R.

Uniform Aanbestedingsreglement

U.A.V.

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken

UB

Uitsprakenblad

UBK

Rapport Uniformeringssystematiek Kinderalimitatie

UBWV

Nederlandse Uitvoeringswet op het verdrag verkrijgen bewijs in het buitenland

U.C.

Uniform Customs

UCB of UCBB

Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven

U.C.C.

Uniform Commercial Code

UCP

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

ucv of UCV

uitgebreide commissievergadering

UDC

Universal Decimal Codification

UFITA

Archiv für Urheber-. Film-, und Theaterrecht

u.g.

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen

UGB

Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenvaart

UGM

Uitkeringswet gewezen militairen

UHG

Umwelthaftungsgesetz

UINL

Union Internationale du Natarat Latin

Uitl.w.

Uitleveringswet

uitg.obj. Wet WOZ

uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken

Uitspr.bl

Uitsprakenblad NIBE

Uitv.IB

Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting

Uitv.besch.Div.b.

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting

Uitv.MB

Uitvoeringsbeschikking Motorrijtuigenbelasting

Uitv.besch.OB

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Uitv.besch.VB

Uitvoeringsbeschikking vermogensbelasting

Uitv.Vpb

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting

Uitv.besl.

Uitvoeringsbesluit

Uitv.besl. AWR

Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Uitv.besl.Inv.w

Uitvoeringsbesluit invorderingswet

Uitv.besl.bel.rv.

Uitvoeringsbesluit belasting van het rechtsverkeer

Uitv.besl.IB

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting

Uitv.besl.l.b.

Uitvoeringsbesluit loonbelasting

Uitv.besl.OB

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Uitv.besl. Succ.w.

Uitvoeringsbesluit successiewet

Uitv.besl.VB

Uitvoeringsbesluit vermogensbelasting

Uitv.besl.Vpb

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting

Uitv.reg

Uitvoeringsregeling

Uitv.reg.afd.verm.

Uitvoeringsregeling afdrachtsvermindering

Uitv.reg. AWR

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Uitv.reg..bel.d.

Uitvoeringsregeling belastingdienst

Uitv.reg.EI

Uitvoeringsregeling energie-investering

Uitv.reg.IB

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Uitv.reg. Inv.w.

Uitvoeringsregeling invorderingswet

Uitv.reg.LB of l.b.

Uitvoeringsregeling loonbelasting

Uitv.reg.succ.w.

Uitvoeringsregeling successiewet

Uitv.reg.WenW

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingen

Uitv.reg.WA

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving

Uitv.w EESV

Wet tot uitvoering Verordening EESV

UK

Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming

UKadw

Uitvoeringsregeling Kadasterwet

ULA

Uniform Laws Annotated

UM

Universiteit Maastricht

UMO

Uitleg Mededelingen OCW

UmweltHG

Umwelthaftungsgesetz

UN

United Nations

UNCCPR

United Nations Covenant on Civil and Political Right

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNCESCR

United Nations Convenant on Economic, Social and Cultural Rights

UNCID

Uniform Rules of Conduct fot the Interchange of Trade

UNCIO

United Nation Conference on International Organization

UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

UNCURK

United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea

UNDP

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

UN/ECE

United Nations Economic Commission for Europe

UNEF

United Nations Emergency Force

UNEP

United Nation Environment Program

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

UNFICYP

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

UNHCR

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen der Verenigde Naties

Unie BLHP

De Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel

UNICE

Union of Industries of the European Communities

Unicef

United Nation Children's Fund

Unido

United Nations Industrial Development Organization

UNIDROIT

International Institute for the Unification of Private Law

Union

Union Internationale du notariat latin

Unitar

United Nations Institute for Training and Research

Univ.Verkl.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Unix

Uniform executive

UNRISD

United Nations Research Institute for Social Development

UNRRA

United Nations Recovery and Rehabilitation Administration

UNRWA

Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen

UNSM

United Nations Standard Message

UNTDED

United Nations Trade Data Elements Directory

UN/TDID

United Nations Trade Data Interchange Directory

UNTA

United Nations Temporary Executive Authority

UNTS

United Nations Treaty Series

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

UOR

Uitleg OCW-Regelingen

uovp

uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure

U.P.

United Press

UPOV

Union pour la protection des obtentions vegetables

UPR

Uniform Prijsregelend Reglement

UPR

Umwelt- und Planungsrecht

UPU

Union Postale Universelle

UR

Uitkeringsraad

UR

Uitvoeringsreglement bij de BMW

UR-BTMW

Uitvoeringsreglement bij de Benelux-Modellenwet

URDG

Uniform Rules for Demand Gaurantees

UrhG

Urheberrechtsgesetz

UR-OvG

Uitvoeringsreglement bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage

US

Utrechtse School

U.S.

U.S. Reports

U.S.

United States Supreme Court Reports

USAID

United States Agency for International Development

USC

United Nation Code

USC

U.S. Code

USD

United States dollar

USD

Unit Synthetische Drugs

U.S.D.C.

United States District Court

UST

United States Treaties and Other International Agreements

USZ

Uitspraken Sociale Zekerheid

USZO

Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs

UT

Universiteit Twente

UTC

Uitspraken van de Tariefcommissie en andere rechtscolleges inzake in- en uitvoer

UTR

Umwelt- und Technikrecht

UU

Universiteit Utrecht

UV

Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom

UV

Universele verklaring van de rechten van de mens

UVA

Universiteit van Amsterdam

UVI

Uitvoeringsinstelling

UvI

Uitvoeringsinstelling Sociale Voorzieningen

UvP

Unieverdrag van Parijs

UVR

Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren

UVRM

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

UVW

Uitverkopenwet

UW

Uitleveringswet

UWG

Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb

UWHBO

Uitvoeringsbesluit WHBO

UWWO

Uitvoeringsbesluit WWO

AfkortingBetekenis

v.

Verso (op de linkerzijde van het blad)

v.

versus (tegen)

VA

Het Verzekeringsarchief, Tijdschrift voor Verzekeringswetenschap

V.a.

Vrijblijvend aanbod

VAA

Voorschrift aangifte achteraf

VAB

Voorschrift administratieve boeten

VBAEF

Vereenvoudigde administratie en bewaring effecten

VAD

vermogensaanwasdeling

VAG

Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State

VAN

Value Added Network

VAO

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

VAR

Vereniging voor Arbeidsrecht

VAR

Vereniging voor Administratief Recht

VAR

Vergunningen algemene regels

VAR

Voorzieningen Algemene bedrijfsrisico's

VAS

Vreemdelingen Administratiesysteem

VAS

Value Added Services

VAVO

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

VB

zie Wet VB

VB

Wet op de Vermogensbelasting

Vb

Vreemdelingenbesluit

Vb

De Verzekeringsbode

Vb.

Vestigingsbesluit

Vb.

Verordeningsbesluit voor het bezette Nederlandsche gebied

vb.

Voorbeeld

VBA

Verslavingsbegeleidingsafdeling

vbb.

vervreemdingsbeperkend beding

VBBB

Vereniging ten Bevordering van de Belangen des Boekhandels

Vb.Bo.

Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie

VBFW

Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen

VBG

Reglement betreffende het vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

VBG

Verdrag betreffende het Benelux-Gerechtshof

VBNA

Vereniging ter behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel

VBO

Voorbereidend beroepsonderwijs

V.BP

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

V.BP prot.

Facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

VBR

Vereniging voor burgerlijk recht

VBR

Vereniging voor Bouwrecht

VBTB

Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording

vbvb

voor beroep vatbare beslissing

VC

Voorlopige conclusie

VC

Verwijderingscentrum

Vc.

Vreemdelingencirculaire

V.C.

Vaste Commissie

VC II

Openbare commissievergadering van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer

VCOGEM

Voorlopige Commissie Genetische Modificatie

VCOM

Verkeerscommissie Openbaar Ministerie

VCP

Vervoerscoördinatie Parketpolitie

VD

Veterinaire Dienst

Vd.

Voortgezet delict

VDB

Vereniging van Deviezenbanken

VDE

Verein Deutscher Electrotechniker

VDI

Verein Deutscher Ingenieure

VDKH

Veiligheidsdienst Koninklijk Huis

VDS

Vuurwapendatasysteem

VDV

Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen

VE

Volwasseneneducatie

VEA

Nederlandse Vereniging van Erkende Reclame Adviesbureaus

V& F

Vennootschapsrecht & Fiscaliteit

V& O

Vennootschap & Onderneming

V& R

Tijdschrift Vervoersrecht

VECAI

Vereniging van Kabelexploitanten

V en A

Vragen en Antwoorden

VEFRO

Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

V en I

Voorrechten en Immuniteiten

VENEXA

Vereniging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen

Verd.

Verdachte

Verdr.

Verdrag(en)

Verdrag aanv

Verdrag aanvaring. Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring

Verdrag Benel.i.z. tek.mod.

Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen

Verdrag Rv

Verdrag betreffende de Burgerlijke rechtsvordering

Verdrag verkr.buitenl

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken

Verdr.V.

Weens Verdragenrecht Verdrag

Verenw.

Verenwet

verg.

vergelijk

vern.

vernietigend

Verord.MG

Verordening van den chef van den staf Militair Gezag

versch.

verschenen

versch.

verschillende

Versl.MO

Verslag van het mondeling overleg tussen de ministers en de bijzondere commissie van de Tweede Kamer

Versl.schr.ov II

Verslag van een schriftelijk overleg met de Vaste Commissie van Landbouw en Natuur van de Tweede Kamer

Vers.R.

Versicherungsrecht

vert.

vertaling

verw.

verwerpend

VerzW

de VerzekeringsWereld

V.ESC

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

VEU

Verdrag betreffende de Europese Unie

VEUO

Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen

VFN

Vereniging van Financieringsondernemingen

VG

Verzamelde (of Verspreide) Geschriften

vg

verzekeringsgeneeskunde

VgC

Vastgoed Contracten

VgGB

Voorwaarden voor gebruik Geld- en Betaalautomaten

vgl

vergelijk

VGR

Vastgoedrecht

VGW of Vgw

Vogelwet

v.h.

voorlopige hechtenis

Vhbo

Vooropleiding hoger beroepsonderwijs

VHC

Vrouwenhulpcentrum

VHI

Vermogensheffing ineens

V.huw.verm.

Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

VHW

Veiligheidswet

VI of v.i.

Vervroegde (Voorwaardelijke) Invrijheidstelling

VIA

Vereniging van Incasso Advocaten

VIB

Voedselvoorziening in- en verkoopbureau

vid.

vide, vidatur (zie)

VIFKA

Branchevereniging voor Informatie en communicatietechniek

V-IMP

Voorlopig Indicatief Meerjarenprogramma

VINEX

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

VINO

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

v.i.o.

vereniging in oprichting

VIPS

Verwijs Index Personen Strafrecht

VIRO

Vereniging voor Internationale Rechtsorde

Viss.w.

Visserijwet

VIV

Voorschriften Informatieverstrekking

VIV

Verklaring omtrent inkomsten en vermogen

VK

Verzekeringskamer

v.k.a.

voor kennisgeving aangenomen

VKCvJ

Vaste Kamercommissie voor Justitie

VKW

Vleeskeuringswet

VLG

Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen

vlg.

volgens

vlg.

volgende

v.m.

voormiddag

VMC

Vereniging voor Media- en Communicatierecht

Vmi

Verzoek om mededeling of informatie

VMO

Verslag van mondeling overleg

VMR

Vereniging voor Milieurecht

VN

Verenigde Naties

V-N

Vakstudie-Nieuws

VNE

Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO

Verbond van Nederlandse Ondernemingen

Vo.

Verordening

VOA

Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

VOB

Verdingungsordnung für Bauleistungen

Vo.bl.

Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie

VOC

Verbinding en Ontvlechting in de (Tele)communicatie

VOF of v.o.f.

Vennootschap onder firma

Vogm

Vervolg bijdrageregeling ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid

VOGP

Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen

vo-HVB

Voorontwerp Huisvestingsbesluit

VOI

Vereniging van Onderzoek Instituten

vol.

volume (deel van een boekwerk)

volg.

volgende

VOMIL

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

v.o.n.

vrij op naam

V.onderh.verpl.

Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

V.onderh.verpl.kind

Verdrag inzake de erkenning van de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

Voorl.

Voorlichting

Voorl.

Voorlopig

Voorsch.AWB

Voorschrift Algemene Wet Bestuursrecht

Vord.w.

Vorderingswet

VOS

Verordening Organisatie Stadsvernieuwing

VOZ

Vervreemdingsbesluit Onroerende Zaken

v.p.

verticale prijsbinding

VPB

zie Besluit VPB,EG VPB en Wet VPB

Vpb

Wet op de Vennootschapsbelasting

VPO

Voorlopig verslag

VPO

Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen

VR

Verkeersrecht

VR

Maandblad Verkeersrecht

vr

verwaarloosbaar risico

V.R.

Veiligheidsraad

VRA

Vereniging van Raden van Arbeid

Vrb

(Nieuwsbrief) Verzekeringsrechtelijke berichten

Vreemd.w

Vreemdelingenwet

VRI

Nederlandse Vereniging van Register Informatici

Vrijst.besl.Vpb

Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelastingen

VRK

Verdrag inzake de rechten van het kind

VRO

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

VROM

(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VRR

Vergoedingsregelingen Reis- en Representatiekosten

VRS

Verkehrsrecht-Sammlung

VS

Voorschrift

vs.

versus (tegen)

VSG

Reglement vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen

VSN

Vereniging Slachtofferhulp Nederland

V.S.O.

Verslag van een schriftelijk overleg

VSV

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen

Vsw

Visserijwet

Vt.

Vermont

V.toep.r.vert.

Verdrag betreffende het toepasselijk recht op vertegenwoordiging

VTS

Vessels traffic service

VTV

Vergunning tijdelijk verblijf

vtx

videotex

VU

Vrije Universiteit (Amsterdam)

VUT of vut

Vrijwillige vervroegde uittreding

VV

voorlopig verslag

VV

voorwaardelijke veroordeling

Vv

Voorschrift Vreemdelingen

vv

en volgende bladzijden

VVI

Voorlopig verslag Eerste Kamer

VV II

voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer

VV II (2846)

voorlopig verslag van de vaste Commissie voor privaat- en strafrecht uit de Tweede Kamer

VvA

Vereniging voor Auteursrecht

VvA

Vereniging voor Arbeidsrecht

VvB of V.v.B.

Vereniging voor Bouwrecht

VvdE

Vereniging voor Effectenhandel

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VvE

Vereniging van Eigenaren

Vve

Veuve

VVG

Versicherungsgesetz

VVG

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

v.v.g.

Verklaring voortgezette gebondenheid

VvGB of vvgb

Verklaring van Geen Bezwaar

VvIE

Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI)

VVKM

Verzameling verordeningen voor de Koninklijke Marine

VvL

Vereniging van Letterkundige

VvP

Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom

VVPDHLAKD

Vereniging van Verbruikers van Producten die het Leeuwenzegel als Kwaliteitswaarborg dragen

VVR

Vereniging van Rechtshulp

VvS

Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht

VVTV

Voorwaardelijke vergunning tot verblijf

vvvg

verklaring van voortgezette gebondenheid

VvW/HP

Verdrag van Warschau/Haags Protocol

VW of Vw

Vreemdelingenwet

VW

Verzameld / Verspreid werk

VW

Vaststellingswet

VW of V & W

Verkeer en Waterstaat

vw

verzekeringsverklaring werkgever

VWB

Vestigingswet Bedrijven

V.w.b.

Voor wat betreft

VWD

Vestigingswet detailhandel

VwGO

Verwaltungsgerichtsordnung

VWN

Vluchtelingenwerk Nederland

vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VwVfg

Verwaltungsverfahrensgesetz

VWW

Vuurwapenwet

vz.

voorzitter

vza

verzekeringsadministratie

VzAB

Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

VzAG

Voorzitter Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State

Vz.Agvb

Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State

VzAR

Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State

Vzngr.

Voorzieningenrechter

Vz.ABRS

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Vz.ARRS

Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State

VzCBB

Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

v.z.m.

voor zover mogelijk

Vzr. of Vzngr.

Voorzieningenrechter

VZU

Verlengde ziektengelduitkering

VZW

Vereniging zonder Winstoogmerk

VZW

Vogelziektenwet

AfkortingBetekenis

W of W.

Weekblad van het Regt

WA of W.A.

Wettelijke Aansprakelijkheid

WA

Wet op Accijns

WA

Wachtgeld

WA

Weimarer Ausgabe (verzamelde werken van Maarten Luther)

WAA

Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen

WAADI

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

WAB

Wet op de accijns van bier

WABAS

Werkgroep ambtelijk beraad alternatieve samenlevingsvormen

WABM of Wabm

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

WABW

Wet arbeid buitenlandse werknemers

wac.

waardevol agrarisch cultuurlandschap

WAD

Wet op de accijns van alcoholvrijedranken

WAER

Wet Aanpassing Eerste Richtlijn

WAG

Wet Autovervoer Goederen

WAG

Wet Agrarisch Grondverkeer (wet van 26 maart 1981, Stb.248)

WAGGS

Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector

WAGW

Wet arbeidsgehandicapte werknemers

WAHV

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften

WAJONG

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAK of WAKO

Wet aansprakelijkheid kernongevallen

WAM

Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

WAMI

Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAMN

Wet Arbeid Mijnbouw Noordzee

WAMO

Wet op de accijns van minerale oliën

WANS

Wet Aansprakelijkheid Exploitatie Nucleaire Schepen

WAO

Wet Arbeidsongeschiktheid

WAO of WAOT

Wet aansprakelijkheid olietankschepen

WAP

Wet autovervoer personen

WAR

Waddenadviesraad

WARB

Wet Administratieve Rechtspraak Belastingzaken

W.arob

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen

WARS

Werkgroep Aanvullende Regelingen Stadsvernieuwing

WAS

Wet op de accijns van suiker

WAS

Wet op het afbetalingsstelsel

Wash.App

Court of Appeals of Washington

W.ass.bem

Wet Assurantiebemiddeling

W.ass.bem.bedr

Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf

WAT

Wet op de accijns van tabaksfabrikaten

Wat Bel

Waterschapsbelangen

Watersch.w

Waterschapswet

WATR

Wet Aanpassing Tweede Richtlijn

Wat.w

Waterstaatswet

WAUOO

Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

WAV

Wet Ambulancevervoer

WAV

Wet arbeid vreemdelingen

w.a.-verzekering

wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

WAVR

Wet Aanpassing Vierde Richtlijn

WAVV

Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van de CAO

WAW

Wet aanbesteding van Werken lagere publiekrechtelijke lichamen

WaW

Warenwet

WAZ

Wet afbreking zwangerschap

WAZ

Wet arbeidsongeschiktheid verzekering zelfstandigen

WB

Water Belangen

WB

Wet boeten en maatregelen en terugvordering sociale zekerheid

WBA

Wetsvoorstel inzake de beleidsmatige aanpassing

WBA of wba

Wet bestuurders aansprakelijkheid 2e Misbruikwet

WBA

Weekblad voor de Burgerlijke Administratie

WBB of Wbb

Wet bodembescherming

WBBBG

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Wbb of Wbbo

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

WBC

Wet beperking cadeaustelsel

WBDV

Wet tot de bescherming van het diploma verpleegkundige

WBEAA

Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen

W.bel.rechtsverk

Wet op belastingen van rechtsverkeer (1970)

WBF of wbf

Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

WBLW

Wet bevordering werkgelegenheid langdurig werklozen

WBM

Wet belastingen op milieugrondslag (1994)

WBMV

Wet op bijzondere medische verrichtingen

WBN

Wet bestrijding namaakproducten

WBO

Wet op de bedrijfsorganisatie (1950)

WBO

Wet op het basisonderwijs (1981)

WBO

Wet op de bejaardenoorden (1963)

WBO

Wet op het bevolkingsonderzoek

WBP

Wet bescherming persoonsgegevens

Wbp

Wet buitengewoon pensioen (1947)

Wbpzo

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

W.B.R.

Wet op belastingen van rechtsverkeer (1970)

WBRW

Wet behoud rechten werknemers

WBSSU

Wet tot beperking stijging sociale uitkeringen

W.buitg.bev

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

W.buitenl.pleegk

Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

WBV

Woningbouwvereniging

WBVR

Wet op belastingen van rechtsverkeer

WCA

Wet chemische afvalstoffen

WCAO

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

WCBO

Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (1992)

WCC

Wet conflictenrecht corporaties

WCE

Wet Conflictenrecht Echtscheiding

WCH

Wet Conflictenrecht Huwelijk

WCHb

Wet Conflictenrecht Huwelijksbetrekkingen

WCHv

Wet Conflictenrecht Huwelijksvermogensregime

WCS

Wet Commissie Standaardregelingen

WCGK

Wet op het Consumptief Geldkrediet

W.C.H.

Wet conflictenrecht huwelijk

WCK

Wet op het Consumptief Geldkrediet (1990)

W.conf.huw.

Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

W.conf.huwelijksb.

Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

W.conf.namen

Wet conflictenrecht namen

W.consum.kr.

Wet op het consumentenkrediet

W.cosign.gelden

Wet houdende regelen betreffende de consignatie van gelden (1980)

wd.

waarnemend

WD of W.douana

Wet inzake de Douane (1961)

WDV

Wet diervoeders

WEB

Wet educatie beroepsonderwijs

WEBT

Wet energiebesparing toestellen

WED of Wed

Wet op de Economische Delicten

Wed. wet

Wederopbouwwet

WEESV

Wet tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden

Weg.w

Wegenwet

WEH

Wet op de effectenhandel

WEL

Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen

WEM

Wet economische mededinging

WEO

Wet op erkende onderwijsinstellingen

WEOR

Wet op de Europese ondernemingsraden

WES

Wetgeving voor de Elektronische Snelweg

Wet AA

Wet op de accountants-administratieconsulenten

Wet AB

Wet Algemene Bepalingen

Wet A.B.

Wet Houdende Algemene Bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk

Wet Abmh

Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne

Wet Argi

Wet algemene regels gemeentelijke indeling

Wet Arhi

Wet algemene regels herindeling

Wet ARB

Wet administratieve rechtspraak belastingzaken

Wet Arbo

Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorgani­satie

Wet Arob

Wet administratieve rechtspraak overheidsbe­schikkingen

Wet As

Afvalstoffenwet

WET AVV

Wet op het verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet BAB of Wet Bab

Wet Beroep Administratieve Beschikkingen

Wet BBBG

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Wet Bel.rv.

Wet op belasting van rechtsverkeer

Wet BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wetb. N.v.H.

Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk Holland

Wet BMTI

Wet Boeten en Maatregelen, Terug- en Invordering sociale zekerheid

Wet BO

Wet op de bedrijfsorganisatie

Wet BOB '85

Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren

Wet BOL

Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

Wet BOPZ

Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Wet BPM

Wet op de belasting van personenauto's en motoren

Wet brb

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

Wet BRV

Wet op belastingen van rechtsverkeer

Wet BUD

Wet Bedreigde uitheemse diersoorten

Wet BUDEP

Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

Wet BWO

Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd

Wet BZM

Wet belasting zware motorvoertuigen

Wet c.a.o.

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Wet C.As

Wet Chemische afvalstoffen

Wet CBS/CCS

Wet op het centraal bureau voor de statistiek

Wet C.O.

Wet melding collectief ontslag

WET DB

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet DTB of Wet Div.bel.

Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting

Wet ED

Wet op de economische delicten

Wet EMC

Wet tot wijziging van de WTV voor wat betreft de bepalingen met betrekking tot de elektromagnetische comptabiliteit

Wet Filo

Wet Financiering lagere overheden

Wet Gh

Wet Geluidshinder

wetg.ov. II

wetgevingsoverleg Tweede Kemer

Wet IB

Wet Inkomstenbelasting 1964 of 2001

Wet IBA

Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Wet IHS

Wet Individuele Huursubsidie

Wet JD

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

Wet Ksbel.

Wet op de kansspelbelasting

Wet LB

Wet op de Loonbelasting 1964

Wet LUVO

Wet inzake Luchtverontreiniging

Wet L.V.

Wet op de loonvorming

Wet MB'66

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966

Wet MB'94

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Wet MM

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wet MOT

Wet melding ongebruikelijke transacties

Wet MRB 1966

Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1966

Wet MRB 1994

Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994

Wet Mulder

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Wet op de OB

Wet op de Omzetbelasting 1968

Wet OBE

Wet openbare biedingen op effecten

Wet Obka

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Wet ODOL

Wet Onrechtmatige Daden Openbare Lichamen

Wet OO

Wet overhevelingstoeslag opslagpremies

Wet Pb

Wet op de Personele Belasting

Wet Plannen

Wet plannen en milieukwaliteitseisen

Wet Privatis. Abp

Wet privatisering ABP

Wet Ra

Wet op de Registeraccountants

Wet REA

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

Wet SAMEN

Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden

Wet RO

Wet Rechterlijke Organisatie

Wet RO

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet RP '85

Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht 1985

Wet RvS of Wet RvSt

Wet Raad van State

Wet SAMEN

Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden

Wet SVB

Wet op de Sociale Verzekeringsbank

Wet TAV

Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume

Wet TBA

Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Wet TBO

Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie

Wet TZ

Wet terugdringing ziekteverzuim

Wet Vamil

Wet vervroegde afschrijving milieu-investeringen

Wet Var

Wet vergunningen en algemene regels voor inrichtingen

Wet VB

Wet op de vermogensbelasting 1964

Wet verm.afd.LB en premie VZ

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering

Wet VOV

Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer

Wet VPB of Wet Vpb

Wet op de Vennootschapsbelasting 1969

Wet woz

Wet waardering onroerende zaken

Wet ZON

Wet op de organisatie Zorgonderzoek Nederland

WEU

West-Europese Unie

WEV

Wet Europese verkiezingen

WEF

World Federation of Advertisers

WFB

Wet financiële bijstand

Wfbb

Wet financiële betrekkingen buitenland

WFBV

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

WFN

Wet fiscaal noodrecht

WFO

Wet financiële ondersteuning

WFR of W.F.R.

Weekblad voor Fiscaal Recht

Wfv

Wet financiering volksverzekeringen

w.g.

wettelijke gemeenschap van goederen

w.g.

was getekend

WG

Wet gewetensbezwaren militaire dienst

WGB

Wet gelijke behandeling van mannen en vrou­wen

WGB

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGB

Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart

WGB.

Weekblad voor Gemeentebelangen

WGBAP

Wet Gemeenschappelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

WGBO

Wet inzake geneeskundige behandelingsovereenkomst

WGE of Wge

Wet giraal effectenverkeer

W.gelijke beh.

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

WGG

Wet gehandicaptenvoorzieningen gemeenten

Wgh

Wet geluidhinder

WGJ

Wet houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening

WGL

Wet Gelijk loon voor vrouwen en mannen

WGMD

Wet gewetensbezwaren militairen

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie

WGOV

Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

Wgr of WGR

Wet gemeenschappelijke regelingen

WGS

Wet Gevaarlijke Stoffen

WGV

Wet op de geneesmiddelenvoorziening

WGW

Wet Goederenvervoer over de Weg

WHBO

Wet op het hoger beroepsonderwijs

WHG

Wasserhaushaltsgesetz

WHI

Wet herverzekering investeringen

WHLB

Wet heffingen luchtverontreiniging benzine

WHO

World Health Organisation

WHVZ

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

WHW

Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek

WHWB

Wet herverdeling wegenbeheer

WHWOR

Wet van 5 juli 1979 tot herziening van de Wet op de ondernemingsraden

WIB of WIBH

Wet op de internationale bestandsverlening bij de heffing van belastingen

wibz

werkgeversinspectie en -beroepszaken

WID of W.ident.pl.

Wet op de Identificatieplicht

WID

Wet inzake de douane

WIEP

Wet incompatibiliteiten Europees Parlement

Wif

Wet identiteitsvervalsing bij financiële dienstverlening

WIGB

Wet invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen

WIK

Wet inkomstenvoorziening Kunstenaars

WIKE

Wet in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren

WIM

Wet Inburgering Minderheden

WIM

Wet immunisatie militairen

Winkelt.w.

Winkeltijdenwet

WIPO

World Intellectual Property Organisation (OMPI)

WIR

Wet inversteringsrekening

Wistra

Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer und Strafrecht

WIV

Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

WIV of WIVD

Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

WIW

Wet inschakeling werkzoekende

Wiw

Wet inzake wisselkantoren

WJ

Wet op de Jaarrekeningen

WJD of Wjdvog

Wet op de Justitiële Documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

WJGG

Werkgroep Informatie uitwisseling Gewestelijk Arbeidsbureau - Gemeentelijke Sociale Dienst

WjHV of Wjhv

Wet op de jeugdhulpverlening

WJO

Wet op de jaarrekeningen van ondernemingen (voormalig)

WJS

Wet Justitie-subsidies

W.just.doc.

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

WK

Weens Koopverdrag

WKA

Wet Ketenaansprakelijkheid

wka-verkl.

verklaring wet ketenaansprakelijkheid

WKB

Wetgevingskwaliteitsbeleid

WKS

Wet op de kansspelen

WL

Wet voorzieningen inzake Luchtvervoer

WL

Wet op de Loonvorming

W.L. of Wlb

Wet op de Lijkbezorging

WLA

Wet limitering alimentatie

WLR of W.L.R.

Weekly Law Review

WLV

Wet Luchtverkeer

Wlv of W.L.V.

Wet inzake de Luchtverontreiniging

Wlv

Wet op de Loonvorming

WLW

Waterleidingwet

WLW

Wet op het leerlingenwezen

WM

Wertpapier-Mitteilungen

Wm of Wmb

Wet milieubeheer

WMCO

Wet melding collectief ontslag

WMH

Wet op de medische hulpmiddelen

W.mil.straf.spr.

Wet militaire strafrechtspraak

WMK

Wet Medische keuringen

WML

Wet minimumloon- en vakantiebijslag

WML

Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen

WMM

Wet minimumloon en -vakantiebijslag

WMO

Wet medezeggenschap onderwijs

WMOT

Wet melding ongebruikelijke transacties

WMR

Wet Misleidende Reclame

WMS of Wms

Wet milieugevaarlijke stoffen

WMS

Wetboek Militair Strafrecht

WMSD

Wet militaire Strafrechtspraak

WMT

Wet Militair Tuchtrecht

WMT

Wet mobiele telecommunicatie

W.m/v

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Wmz

Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen

WN

Weekblad voor het Notariaat

W.N.

Wet op het Notarisambt

WNA of Wna

Wet op het notarisambt (1999)

WNBG of WNBGA

Weekblad voor de Bond van Gemeenteambtenaren

wnd

waarnemend

W.Ned of W.Ned.schap

Rijkswet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap

WNo

Wet Nationale ombudsman

W.Not.ambt.

Wet op het Notarisambt

WNR

Wet op de naburige rechten

WNR

Weekblad voor Notarisambt en Registratie

WO of w.o.

Wetsontwerp

WO

Weekoverzicht Raad van State

w.o.

waaronder

WOA

Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

WOA

Wet op de architectentitel

WOAO

Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

WOB

Wet op de Omzetbelasting

WOB of Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOB

Wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van ongelode benzine en de aankoop van schone en van beperkt schone auto's

WOBOP

Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer

WOD

Wet Orgaan Donatie

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

W.o.d.K.

Wet op de Kansspelen

WOG

Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

WOGW

Wet op de gevaarlijke werktuigen

WohC

Wet op het Consumentenkrediet

WOK

Wet op de Kansspelen

WOL

Wet op het levensverzekeringsbedrijf

WOLP

Wet overheidsopdrachten voor levering van producten

Won.w. of Woningw.

Woningwet

Woonr.w.

Woonruimtewet

W.Oorl.sr

Wet Oorlogsstrafrecht

W.openb.manif.

Wet inzake de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en van levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging

W.o.d.Huurcomm.

Wet op de Huurcommissie

WOR

Wet op de ondernemingsraden

WOS

Wet op het schadeverzekeringsbedrijf

WOTS

Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen

WOTV

Wet op de telecommunicatievoorzieningen

WOU

Wet op de Open Universiteit

WOV

Wet op de Onderwijsverzorging

WOW

Wet Overeenkomst Wegvervoer

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WOZ

Wet Olieverontreiniging Zeewater

WP

Wet personenvervoer

WPA

Wet productenaansprakelijkheid

WPC-schaal

World Pensions Committee-schaal

WPE

Wet Parlementaire Enquête

WPNR

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

WPolR

Wet Politieregister

WPR

Wet persoonsregistratie

WPUR

Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad

WR

Woonrecht: Tijdschrift voor Woon- en Bedrijfsruimterecht

W.R.

Wet op de Registratie

WRB of Wrb

Wet op de Rechtsbijstand

WRB

Woonruimtebeschikking

WRD

Wet rechtstoestand dienstplichtigen

WRO

Wet op de Ruimtelijke Ordening

WROM

Wet op de rechtsbijstand on- en minvermogenden

WRP

Wettbewerb in Recht und Praxis

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WRR

Woonruimterecht

WRvST

Wet op de Raad van State

WRW

Woonruimtewet

WRW

Warenwet

WS

Het Waterschap

WSB

Wet Sloopregeling Binnenvaart

WSC

Wet op het specifiek cultuurbeleid

WSD

Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing

WSF

Wet op de Studiefinanciering

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSNS

Weer samen naar school

Wsr.

Wetboek van Strafrecht

WSS of WSSB

Wet Structurele Sanering Binnenvaart

WSV

Wet op de Sociale Verzekeringsbank

WSV

Werkgroep Stedelijke Verkaveling

WSW 1967

Wet Sociale Werkvoorzieningen 1967

WTB of Wtb

Wet toezicht beleggingsinstellingen

WTBA

Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

WTBZ

Wet Tarieven Burgerlijke Zaken

WTE of Wte

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Wtg

Wet Tarieven gezondheidszorg

WTK of Wtk

Wet toezicht kredietwezen

WTL

Wet teboekgestelde luchtvaartuigen

WTN

Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

WTO

World Trade Organization

WTS

Wet tarieven in Strafzaken

WTS

Wet teboekgestelde schepen

WTS

Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf

WTV

Wet Telecommunicatievoorzieningen

Wtv of WTVb.

Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

WTVI

Wet tarieven van invoerrechten

WTZ

Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

WUA

Wet uitvoering aanbevelingen

W.U.B.

Wet op de Universitaire Bestuurshervorming

Wubo

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers

WUD

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst

WUG

Wet op de uitoefening van de geneeskunst

WUIE

Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma

W.uitv.EEX

Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag

W.uitv.pl.verord.

Wet uitvoering voorschriften plaatselijke verordeningen

WULbZ

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte

WUT

Wet op de uitoefening der tandheelkunst

WUV

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

WUV(11) of (17)

Wet tot uitvoering van verordeningen no. (11 of 17) van de Raad van de EEG

WV

Wegenverkeersregeling

w.v.

wetsvoorstel

WVA

Wet verminderde afdracht

WVB

Wet vervoer Binnenvaart

WvBRv

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

WVC of WvC

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

WVG

Wet voorkeursrecht gemeenten

WVG

Wet voorzieningen gezondheidszorg

WVG

Wet voorzieningen Gehandicapten

WvhN

Weekblad voor het Notariaat

WvhR

Weekblad van het Recht

Wvhro 1

Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

WvK of W.v.K.

Wetboek van Koophandel

WVKS

Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

WVL

Wet vervreemding landbouwgronden

W.v.M.S.

Wetboek Militair Strafrecht

WVO

Wet op het voortgezet onderwijs

WVO of Wvo of WVOW

Wet op de verontreiniging Oppervlaktewateren

WVR of W.V.R.

Wegenverkeersreglement

WVS of W.v.S. of WvSR

Wetboek van Strafrecht

WVT

Wet op de telecommunicatievoorzieningen

WVV

Wet van 22 april 1855 tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering

WVVS

Wet voorkoming verontreiniging van de zee door schepen

WVW of W.v.W.

W

AfkortingBetekenis

x.d.

ex dividend, zonder aandeel in het dividend

Yale L.J. of YLJ

Yale Law Journal

YB of Yearbook

Yearbook of the European Convention on Human Rights

YEL

Yearbook of European Law

YLJ

Yale Law Journal

YrbkEuro L

Yearbook of European Law

Yrbk Int EnvL

Yearbook of International Environmental Law

YUN

Yearbook of the United Nations

AfkortingBetekenis

z.a.

zie aldaar

ZAR

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik

ZAW

Zentralausschluss der Werbewirtschaft

ZBJV

Zeitschrift des Bernichen Juristenvereins

ZBG

Ziektekostenregeling bijzondere Groepen 1976

ZBI

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZDWF

Zentrale Documentationsstelle der freien Wohlfahrtsplege für Flüchtlinge

Zeebr.w

Zeebrievenwet

Zesde Richtl.

Zesde Richtlijn

ZEuP

Zeitschrift für Europäisches Privaatrecht

Z & V

Zorg en Verzekering

ZFR

Ziekenfondsraad

ZFS

Zwitserse Franken

ZFSchwR

Zeitschrift für Schweizerisches Recht

ZFW of zfw

Ziekenfondswet

ZFR

Ziekenfondsraad

ZGB

Zivilgesetzbuch (CCS voor Zwitserland)

zgn of zgn.

zogenaamd(e)

ZGR

Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

ZGSW

Zeitschrift für die gesamte strafrechtwissenschaft

ZHR

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

z.i.

zijns inziens

ZIJP

Openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

ZIP

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis

ZIS

Ziekenhuisinformatiesysteem

z.j.

zonder jaartal

ZKV

Ziektekostenverzekering

ZM

Zittende Magistratuur

ZNR

Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte

ZOW

Zeeongevallenwet

z.o.z.

zie ommezijde

z.p.

zonder plaats van uitgave

z.pl

zonder plaatsnaam

ZPO

Zivilprozessordnung

ZPW

Zaaizaad- en Plantgoedwet (wet van 6 oktober 1966, Stb.455)

ZRP

Zeitschrift für Rechtspolitik

z.s.m.

zo spoedig mogelijk

ZSR

Zeitschrift für Schweizerisches Recht

ZSR NF

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge

ZStW

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

ZVglRWiss

Zeitschrift für Vergeleichender Rechtswissenschaft

ZVP

Zeitschrist für Verbraucherpolitik (=JCP)

ZVR

Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

zvt

zonder volledige titel

ZW

Ziektewet (wet van 5 juni 1913, Stb.240)

Zw

Zegelwet 1917

Zw.Zgb

Zwitsers Zivil Gesetsbuch

zzp

zelfstandig zonder personeel

ZZP

Zeitschrift für ZivilProzess

ZZPW

Zaaizaad en Plantgoedwet

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen