Bekijk het studieprogramma

Fiscaal Recht (Directe Belastingen)

De master Fiscaal Recht (Directe Belastingen) biedt een pittig en actueel programma voor ondernemende fiscalisten. Als fiscalist adviseer je multinationals en het mkb hoe zij optimaal in kunnen spelen op de fiscale regels. Vanuit de overheid geef je tegenwicht aan agressieve tax planning of spreek je recht over een fiscale structuur.

Je vindt als specialist de beste oplossingen voor jouw opdrachtgever. Het accent van de master Fiscaal Recht (Directe Belastingen) ligt op verdieping van de kennis op de terreinen van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, estate planning en Europees en internationaal belastingrecht. Je rondt de master af met het schrijven en openbaar verdedigen van jouw scriptie. Na dit programma kun jij op het hoogste niveau van de belastingpraktijk functioneren.

Het studieprogramma omvat een veelheid aan fiscale vakken, waarbij het accent ligt op verdieping van de kennis van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, internationaal belastingrecht en Europees belastingrecht.

Het jaar vangt aan met verdieping in zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting. In het tweede, derde en vierde blok dien je, naast het reguliere vak, een keuze te maken uit één van de vijf Capita selecta Fiscaal recht, zo kun je je verdiepen in een deelgebied van het belastingrecht. Het gaat om Formeel Belastingrecht, Loonheffingen, Van eenmanszaak tot internationaal concern of Transfer pricing. Bij elke capita selecta worden onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken geïntegreerd behandeld. In blok drie verdiep je je in het Europees belastingrecht. Verder wordt in blok vier het onderdeel Schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en Estate Planning behandeld. In het Fiscaal confrontatievak (blok vijf) wordt het fiscale recht afgezet tegen een tweetal andere rechtsgebieden, namelijk de geschiedenis van het belastingrecht en de filosofie en ethiek. De master wordt afgerond met het schrijven van een scriptie, die je in het openbaar verdedigt.

De master Fiscaal Recht (Directe Belastingen) rond je af met een verdediging van je scriptie ten overstaan van een examencommissie en in bijzijn van familie en vrienden. In het masterscriptietraject word je aangemoedigd om tijdig te beginnen met het zoeken van een probleemstelling, het maken van een opzet en het schrijven aan je scriptie. Onderdeel van dit traject is het Fiscaal confrontatie vak. Tijdens dit vak delen wetenschappers hun ervaringen met het doen van rechtsvergelijkend en interdisciplinair onderzoek, krijg je commentaar op een hoofdstuk uit jouw scriptie en presenteer je je scriptie door middel van een poster.

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen of werkcolleges.  In de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis opgedaan tijdens de hoorcolleges. Tijdens werkcolleges wordt plenair met casusposities geoefend. 

Voor de Capita selecta Fiscaal recht wordt een afwijkende onderwijsvorm toegepast. De Capita selecta worden uitsluitend in de vorm van hoorcolleges aangeboden. Deze hoorcolleges worden voornamelijk door gastdocenten verzorgd die specialist zijn in het door hun te verzorgen onderwerp. Dientengevolge worden deze colleges op de maandagavond aangeboden. Van de deelnemende studenten wordt gevraagd om van één hoorcollege notulen te maken en om een verhandeling te schrijven over een toegewezen onderwerp. De geschreven verhandeling dient ook gepresenteerd en verdedigd te worden. Het vak wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

De master Fiscaal Recht (Directe Belastingen) hanteert als onderwijsvorm active academic learning. Met deze vorm sporen we jou aan om op actieve wijze kennis, vaardigheden en een professionele houding te verwerven. Tijdens de traditionele hoorcolleges, maar vooral tijdens de andere sessies, dagen we je uit om kritisch over de behandelde problematiek na te denken, met je docenten en medestudenten daarover in discussie te gaan en om zelfstandig onderzoek te doen naar de uitwerking van een probleemstelling. Hierbij doe je de vaardigheden op die vereist zijn om als fiscalist aan de slag te gaan.

Je wordt opgeleid tot fiscaal-juridisch specialist, die:

 • de doelstellingen van de fiscale regelgeving kan doorgronden;
 • zich wijzigingen in de regelgeving snel eigen kan maken;
 • kan functioneren op het hoogste niveau in de fiscaliteit;
 • op basis van zijn of haar analytisch en creatief vermogen in staat is een bijdrage te leveren aan de fiscale rechtsontwikkeling;
 • beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Dit vak biedt een verdieping van de kennis en vaardigheid omtrent de regels inzake de belastingheffing van lichamen. 

In dit vak komen aan de orde verdiepende aspecten met betrekking tot de aanmerkelijkbelangregeling, de terbeschikkingstellingsregeling voor de dga, (on)zakelijk lenen van/aan de BV van de dga en loonheffingen bij de dga. 

Dit vak verbreedt en verdiept de opgedane kennis aangaande internationaal belastingrecht.  

De master biedt de ruimte om tijdens blok 2 tot en met 4 een Capita selecta naar keuze te volgen. Je kan kiezen uit de onderstaande capita's:

 • Formeel belastingrecht
  Tijdens de colleges worden formeelrechtelijke onderwerpen belicht vanuit de praktijk, waarbij in de in de loop van de studie de behandelde onderdelen geïntegreerd worden bestudeerd.
 • Loonheffingen
  Er zal in dit vak dieper worden ingegaan op onderwerpen als arbeidsrecht, heffingssystematiek, directeur-grootaandeelhouder, sociale zekerheid in grensoverschrijdend verband en internationaal belastingrecht. 
 • Transfer Pricing
  Tijdens de colleges wordt uitgebreid stil gestaan bij de internationaalrechtelijke aspecten van Transfer Pricing, alsmede de Nederlandse implementatie van de Transfer Pricing regels.
 • Van eenmanszaak tot internationaal concern
  Onderwerpen die in dit vak aan de orde komen zijn: bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de schenk- en erfbelasting, het creëren van holdingstructuren, horizontaal toezicht en tax assurance, ethiek en renteaftrekbeperkingen.
 • Sustainability & Tax
  In dit vak staat de vraag centraal hoe belastingen kunnen bijdragen aan het behalen van de Sustainability Goals van de Verenigde Naties. De onderwerpen zijn onderverdeeld in de hoofdthema's ecologische- (klimaat), maatschappelijke- en economische duurzaamheid.

In het mastervak Verdieping Europees belastingrecht wordt voortgebouwd op de opgedane kennis en vaardigheden van het internationaal en Europees belastingrecht. Er wordt verdiepend ingegaan op de invloed van het recht van de Europese Unie op de heffing van belastingen in Nederland. 

De master biedt de ruimte om tijdens blok 2 tot en met 4 een Capita selecta naar keuze te volgen. Je kan kiezen uit de onderstaande capita's:

 • Formeel belastingrecht
  Tijdens de colleges worden formeelrechtelijke onderwerpen belicht vanuit de praktijk, waarbij in de in de loop van de studie de behandelde onderdelen geïntegreerd worden bestudeerd.
 • Loonheffingen
  Er zal in dit vak dieper worden ingegaan op onderwerpen als arbeidsrecht, heffingssystematiek, directeur-grootaandeelhouder, sociale zekerheid in grensoverschrijdend verband en internationaal belastingrecht. 
 • Transfer Pricing
  Tijdens de colleges wordt uitgebreid stil gestaan bij de internationaalrechtelijke aspecten van Transfer Pricing, alsmede de Nederlandse implementatie van de Transfer Pricing regels.
 • Van eenmanszaak tot internationaal concern
  Onderwerpen die in dit vak aan de orde komen zijn: bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de schenk- en erfbelasting, het creëren van holdingstructuren, horizontaal toezicht en tax assurance, ethiek en renteaftrekbeperkingen.
 • Sustainability & Tax
  In dit vak staat de vraag centraal hoe belastingen kunnen bijdragen aan het behalen van de Sustainability Goals van de Verenigde Naties. De onderwerpen zijn onderverdeeld in de hoofdthema's ecologische- (klimaat), maatschappelijke- en economische duurzaamheid.

Het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht worden op hoofdlijnen behandeld. De student maakt voorts kennis met de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 en de Successiewet 1956.

De master biedt de ruimte om tijdens blok 2 tot en met 4 een Capita selecta naar keuze te volgen. Je kan kiezen uit de onderstaande capita's:

 • Formeel belastingrecht
  Tijdens de colleges worden formeelrechtelijke onderwerpen belicht vanuit de praktijk, waarbij in de in de loop van de studie de behandelde onderdelen geïntegreerd worden bestudeerd.
 • Loonheffingen
  Er zal in dit vak dieper worden ingegaan op onderwerpen als arbeidsrecht, heffingssystematiek, directeur-grootaandeelhouder, sociale zekerheid in grensoverschrijdend verband en internationaal belastingrecht. 
 • Transfer Pricing
  Tijdens de colleges wordt uitgebreid stil gestaan bij de internationaalrechtelijke aspecten van Transfer Pricing, alsmede de Nederlandse implementatie van de Transfer Pricing regels.
 • Van eenmanszaak tot internationaal concern
  Onderwerpen die in dit vak aan de orde komen zijn: bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de schenk- en erfbelasting, het creëren van holdingstructuren, horizontaal toezicht en tax assurance, ethiek en renteaftrekbeperkingen.
 • Sustainability & Tax
  In dit vak staat de vraag centraal hoe belastingen kunnen bijdragen aan het behalen van de Sustainability Goals van de Verenigde Naties. De onderwerpen zijn onderverdeeld in de hoofdthema's ecologische- (klimaat), maatschappelijke- en economische duurzaamheid.

Met het Fiscaal confrontatievak willen we studenten in de laatste fase van hun studie kennis laten maken met wat (fiscale) wetenschapsbeoefening eigenlijk betekent. Dit doen we niet alleen door wetenschappers te laten vertellen over hun onderzoek, maar ook door studenten zelf wetenschappelijke activiteiten te laten verrichten rondom hun eigen masterscriptie.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase wordt je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Ja, dat kan zeker! De master Fiscaal Recht (Directe Belastingen) kan worden gevolgd in deeltijd. Het onderwijs wordt overdag op verschillende dagen van de week samen met de voltijdstudenten gevolgd op de campus.  Waarbij voor vakken een aanwezigheidsplicht kan gelden en waarbij er geen opnames ter beschikking worden gesteld. In principe is het deeltijdonderwijs aldus gelijk aan het voltijd onderwijs met als afwijking dat student voornemens is om de opleiding niet in slechts één collegejaar af te ronden. Onderstaand schema kan als adviesschema gebruikt worden voor het volgen van de master Fiscaal recht in deeltijd. 

Jaar 1Jaar 2
Blok 1:
Verdieping vennootschapsbelasting
Blok 1:
Verdieping Inkomstenbelasting
Blok 2:
Capita selecta fiscaal recht
Blok 2:
Verdieping internationaal belastingrecht
Blok 3:
Capita selecta fiscaal recht
Scriptie Fiscaal Recht (Directe belastingen)
Blok 3:
Verdieping Europees belastingrecht
Blok 4:
Capita selecta fiscaal recht
Schenk, erf- en overdrachtsbelasting en Estate planning
 
Blok 5:
Fiscaal confrontatievak
 

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen