Toelatingseisen voor Master Ondernemingsrecht

Toelating tot de master is mogelijk na volledige afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Ook studenten met een wo-bachelordiploma Fiscaal Recht van Erasmus School of Law of van een Nederlandse zusterfaculteit kunnen deelnemen aan de master Ondernemingsrecht, mits drie aanvullende vakken zijn behaald: Formeel strafrecht, Materieel strafrecht en Burgerlijk procesrecht.

Daarnaast hebben studenten met een afgeronde hbo-bachelor Rechten toegang tot deze master nadat de pre-masteropleiding ESL Algemeen met verplicht aanvullend bachelorvak Ondernemingsrecht met succes is afgerond.

Vragen over de toelatingseisen kan je mailen naar masterinstroom@law.eur.nl.

*Toelatingseisen ten tijde van Corona*

In verband met de Coronamaatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen wo-bacheloropleiding of pre-masteropleiding hebben afgerond voor het academische jaar 2020-2021 alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masterprogramma. We noemen dat de 'zachte knip'. Zie hieronder de voor deze uitzonderlijke periode geldende toelatingseisen. Lees deze goed en volledig door.

De Onderwijs- en examenregelingen van de masteropleidingen bepalen welke bacheloropleidingen en pre-masteropleidingen toelating geven tot de masteropleidingen, waarbij voor sommige bacheloropleidingen aanvullende eisen zijn gesteld.  De in de Onderwijs- en examenregeling vastgestelde algemene toelatingseisen en aanvullende eisen blijven van kracht.

 1. Instroom op grond van een onafgeronde bacheloropleiding
  • Je dient van de toelating gevende bacheloropleiding tenminste 162 EC te hebben behaald voor 31 augustus 2020. De bachelorscriptie moet zijn afgerond en deel uitmaken van deze 162 EC.
   • Voor externe studenten (studenten niet afkomstig van Erasmus School of Law) geldt dat als je voor 1 september 2020 geen voldoende cijfer hebt ontvangen voor je bachelorscriptie, je voor 1 september 2020 een verklaring van de examencommissie van je opleiding dient te overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend voor 15 september 2020. Deze verklaring mag je sturen naar masterinstroom@law.eur.nl.
  • Binnen deze 162 EC dien je voor deze masteropleiding daarnaast het volgende verplichte vak behaald te hebben: Ondernemingsrecht.
   • Voor externe studenten geldt dat je op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken als de hierboven genoemde dient te hebben behaald. Een uitdraai van jouw voorlopig behaalde vakken mag je sturen naar masterinstroom@law.eur.nl.
     
 2. Instroom op grond van een onafgeronde pre-masteropleiding
  • Pre-master ESL Algemeen (60 EC).        
   • Studenten die de opleiding van 60 EC volgen dienen tenminste 53 EC te hebben behaald voor 31 augustus 2020. Tevens dient de JAV-schrijfopdracht met een voldoende te zijn behaald.
   • Naast deze 53 EC dien je voor deze masteropleiding het volgende verplichte vak behaald te hebben: Ondernemingsrecht.
  • Pre-master ESL Algemeen (63 EC).
   • Studenten die de opleiding van 63 EC volgen dienen tenminste 56 EC te hebben behaald voor 31 augustus 2020.
   • Naast deze 56 EC dien je voor deze masteropleiding het volgende verplichte vak behaald te hebben: Ondernemingsrecht.

Overige voorwaarden

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Als de bacheloropleiding of de pre-masteropleiding niet is afgerond voor 1 september 2021, zal voor het collegejaar 2021-2022 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat je niet kan herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2021-2022.
 2. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of de pre-masteropleiding niet is afgerond.

Hardheidsclausule

De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.