Mop van Tiggele-van der Velde benoemd tot buitengewoon hoogleraar Verzekeringsrecht op Curaçao

Mop van Tiggele met delegatie op Curaçao

Mop van Tiggele-van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht aan Erasmus School of Law, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao (UoC). Op 19 september 2023 sprak ze haar oratie uit in de aula van de UoC. Haar oratie droeg als titel: Vergoeding van schade in het verkeer op basis van de WA-verzekering. Een voldoende waarborg?

De oratie van Van Tiggele-Van der Velde was gewijd aan de verplichting van het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en het daarmee gekozen systeem van vergoeding van schade in het verkeer. Op Curaçao is deze verplichting gebaseerd op de Landsverordening Motorrijtuigen (LAM). In haar oratie ging Van Tiggele-van der Velde in op de nadelen en risico’s die kleven aan het verzekeringsrechtelijk vergoedingssysteem op basis van het aansprakelijkheidsrecht. Zij ging daarbij in op een verzekeringsrechtelijk risico dat specifiek voor Curaçao heeft te gelden, te weten het ontbreken van een Waarborgfonds Motorverkeer. In de LAM is opgenomen dat er een Waarborgfonds is, maar aan de opzet is nooit verder uitwerking gegeven en dat maakt dat deelname aan het verkeer een (extra) risico kan vormen. Zeker wanneer in aanmerking genomen wordt dat de cijfers laten zien dat het eiland met een substantieel aantal onverzekerde weggebruikers kampt.

Van Tiggele-van der Velde bepleit dat onderzocht wordt in hoeverre het (alsnog) instellen van een Waarborgfonds een wenselijke en financieel haalbare oplossing is. In haar oratie brengt Van Tiggele-van der Velde ook een alternatief voor afwikkeling van schade in het verkeer in kaart: de mogelijkheid van invoering van een zogenoemde directe verkeersverzekering. Bij dat systeem vindt geen schadevergoeding via het aansprakelijkheidsrecht en de aansprakelijkheidsverzekering plaats, maar leidt een gebeurtenis in het verkeer tot een uitkering onder de eigen, directe verzekering. De dekkingsomvang van de polis dient in haar visie daarbij door de overheid bepaald te worden.

Van Tiggele-van der Velde: “Het is van belang om – in de breedte – in kaart te brengen wat de best haalbare en meest effectieve keuze voor het eiland is. Met het onderwerp van mijn oratie hoop ik een aanzet te geven voor het inregelen van een voldoende waarborg om de weggebruiker te beschermen tegen de risico’s die deelname aan het verkeer met zich meebrengt. Het verzekeringsrecht speelt daarbij een rol van betekenis en mede daarom ben ik dankbaar voor de instelling van de leerstoel en het met mijn benoeming in mij gestelde vertrouwen.”

Naast haar benoeming is Van Tiggele-van der Velde hoogleraar Verzekeringsrecht aan Erasmus School of Law en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Verder is zij co-auteur van het Asserdeel Verzekering en hoofdredacteur van het tijdschrift AV&S.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen