Minors

10 resultaten

 • Arbeidsrecht en Reorganisatie

  In de minor Arbeidsrecht & Reorganisatie staan de arbeidsrechtelijke consequenties van een reorganisatie centraal. De hoofdonderwerpen die tijdens deze minor aan bod komen zijn medezeggenschap, cao-recht, (collectief) ontslag, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming. Deze onderwerpen zullen de revue passeren in zowel de inhoudelijke colleges van de vakdocenten als in de colleges van verschillende gastdocenten. Tijdens de minor gaan de studenten in groepsverband aan de slag met het uitwerken van een reorganisatiedossier. Het reorganisatiedossier is gebaseerd op praktijksituaties en elk reorganisatiedossier is gekoppeld aan een bestaand bedrijf. De studenten zullen gedurende de minor twee keer een bezoek brengen aan het bedrijf dat aan hun projectgroep is gekoppeld. Zo maken de studenten kennis met het bedrijf en nemen zij een kijkje in de praktijk.

 • Criminology

  Crime might seem like an easy concept to grasp (e.g. murder), but many phenomena are in the twilight zone between the legal and the illegal (e.g. ecological damage). Some acts are criminalized, others are awful but lawful. This broadening minor deals with a diverse range of crimes, their causes, and their offenders and victims. In addition to understanding crime, the minor explores a variety of actual and suitable approaches to deal with crime, ranging from criminal law to social prevention. Contemporary developments in criminology and current issues run as a thread through this minor.

 • Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

  Vanuit veel wetenschappen is het nodige te zeggen over de vraag wanneer dood en letsel voorkomen, vergoed of vergolden moet worden. In deze verbredende minor brengen we deze inzichten bijeen, laten verschillende (gast)docenten hun licht er over schijnen, brengen we studenten aan de praat over de multidisciplinariteit van het onderwerp en confronteren we elkaar met tal van dilemma’s.

 • Fiscaal Ondernemingsrecht

  Deze minor geeft inzicht in het Nederlandse belastingrecht zoals relevant voor ondernemingen. Het bespreekt de hoofdlijnen van enkele belastingwetten, de basisconcepten en de maatschappelijke context van belastingheffing. Het beoogt zodanige fiscale kennis bij te brengen dat ondernemingsbeslissingen in een (toekomstige) functie in het bedrijfsleven of een adviesfunctie vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden. De docenten hebben zich gespecialiseerd in de fiscale aandachtsgebieden voor ondernemingen en zijn ook veelal werkzaam in de fiscale praktijk

 • Mensenrechten in een pluriforme samenleving

  In de minor ‘Mensenrechten in een pluriforme samenleving’ worden verschillende mensenrechten behandeld en wordt bekeken wat de rol van deze mensenrechten in een pluriforme samenleving is. Onderwerpen als recht op gelijke behandeling, godsdienstvrijheid, recht op onderwijs, gelijke toegang tot tewerkstelling en publieke diensten komen tijdens deze minor aan bod, met bijzonder aandacht voor de positie van minderheden (ook migranten), van LGBT, en vrouwen. Doorheen het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken op deze terreinen.

 • Onderneming & Financiële Markt

  De relatie tussen ondernemingen en de financiële markten speelt een belangrijke rol in de hedendaagse economie en samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor grote, wereldwijd opererende ondernemingen die vaak via aandelen en obligaties emissies aan hun financiering komen. Het geldt ook voor kleinere ondernemingen die via crowdfunding, bankleningen, fintech of leningen van familie aan hun kapitaal komen. Zowel de grotere ondernemingen als het midden en kleinbedrijf en consumenten zijn afhankelijk van goede toegang tot hun betaalrekeningen, betrouwbare dienstverleners, en van leningen van financiële ondernemingen. Het belang voor de samenleving van goed functionerende financiële markten en van solide financiële ondernemingen werd in de financiële crisis, die in 2008 begon en in Europa nu nog steeds af en toe opspeelt, wederom bevestigd. Aan de hand van actualiteiten en de praktijk wordt een overzicht gegeven van de materie, waarbij op een paar onderdelen diepgravender wordt gekeken hoe het echt werkt.

 • Recht en Gezondheidszorg (Voltijd)

  Deze Minor richt zich op de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde. Behandeld worden  onder meer de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het beroepsgeheim,  rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars,  aansprakelijkheid voor medische missers, het medisch tucht- en klachtrecht, medezeggenschap en toezicht in de zorg, marktwerking, rol en taak van de overheid en het zorgverzekeringsrecht. Ook de internationaalrechtelijke dimensie van gezondheidszorg komt aan bod: het recht op gezondheidszorg is immers een mensenrecht.. De onderwerpen worden behandeld binnen hun sociaaleconomische, sociaalethische en medisch-ethische context.

 • Rechtspsychologie

  De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige bewijsmiddelen zitten die hem overtuigen van de schuld van de verdachte. In deze minor wordt ingegaan op wat er allemaal mis kan gaan bij dit proces. Ook wordt ingegaan op een alternatieve, rekenkundige manier van bewijsweging, de zogenoemde Bayesiaanse benadering. Bewijsmiddelen die aan bod komen zijn: getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen. Verder wordt onder meer ingegaan op leugendetectie, verhoren en tunnelvisie.

 • Sport, recht en samenleving

  Sport is een thema van groot maatschappelijk belang. Naarmate belangen in de sport groter worden, ontstaan er ook meer juridische conflicten. In deze minor worden verschillende regels en rechtsgebieden verkend die van toepassing zijn op sport. Sportrecht is een functioneel rechtsgebied: het kan worden gezien als een samenstel van regels uit het (internationale) verenigingsrecht in combinatie met regels uit andere rechtsgebieden (zoals het arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en Europees recht), die door toepassing in de sport van kleur kunnen verschieten. De minor verkent tevens de samenhang tussen sport en andere sociale domeinen zoals gezondheid, economie en maatschappij en kent een belangrijke praktische component: studenten werken uiteindelijk toe naar het schrijven van een advies voor een grote regionale of nationale partner in de sport.

 • The Political Economy of European Integration

  This course examines practical and theoretical issues concerning European Integration and touches upon economic and legal implications of the European Union: What is the political background of European Integration? How does it affect us in daily life? Is it possible to preserve a country’s specificities, like culture or social security, while at the same time benefitting from more economic exchange?

  This course includes:

  • A trip to Brussels to visit the European institutions and meet EU decision makers

  • Different lecturers giving insights in their specific field of expertise