Oproep: Organisaties gezocht voor onderzoek naar vermindering verzuim door vroege inzet van arbeidsdeskundigen

Verzuim heeft een grote impact op zowel werknemer als werkgever. Voor beiden is het van belang dat de werknemer een passend re-integratietraject krijgt met als doel om succesvol terug te keren naar werk. Er zijn aanwijzingen uit de praktijk dat het tijdig inzetten van arbeidsdeskundigen een rol kan spelen in het verminderen van verzuim. Welke aantoonbaar positieve bijdrage levert het inzetten van een arbeidsdeskundige daadwerkelijk op voor de werknemer? En wat is de impact op kosten, kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering voor de werkgever?

Wilt uw organisatie bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen? Lees dan verder! Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en Impact Centre Erasmus (onderzoekscentrum van Erasmus Universiteit) starten in het najaar van 2020 een onderzoek naar de effecten van het vroegtijdig inzetten van arbeidsdeskundig handelen.

Oproep tot medewerking

Om voldoende gegevens te kunnen verzamelen, doen we een oproep aan bedrijven en organisaties met een verzuimbeleid volgens de Wet Verbetering Poortwachter om deel te nemen aan deze pilot. In de pilot worden werkgevers waar bewust vroegtijdig een arbeidsdeskundige wordt ingezet vergeleken met werkgevers waar dit niet gebeurt. Daarom zijn wij op zoek naar:

 • Werkgevers waarbij in de eerste drie maanden van verzuim de mogelijkheid tot arbeidsdeskundig advies aangeboden wordt.
 • Werkgevers waarbij in de eerste drie maanden van verzuim de arbeidsdeskundige niet betrokken wordt.

We streven ernaar om werkgevers uit twee verschillende branches te selecteren. Welke branches dit zijn, hangt af van de aanmeldingen.

Doel van het pilot onderzoek

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of re-integratie geoptimaliseerd kan worden door de inzet van arbeidsdeskundig handelen.

De pilot zal de effecten van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen op het re-integratietraject en verloop van verzuim in kaart brengen. Hierbij wordt gekeken naar arbeidsdeskundig handelen binnen de eerste drie maanden na ziekmelding. De effecten die onderzocht zullen worden hebben betrekking op zowel de werkgever als werknemer. Het doel van de pilot is om re-integratie te optimaliseren door meer begrip te hebben in welke situaties arbeidsdeskundig handelen meerwaarde oplevert. Speciale aandacht gaat uit naar kostenbesparing voor de werkgever, het verloop van het verzuim en het welzijn van de werknemer.

Het pilot onderzoek start vanaf september 2020 en zal lopen tot en met het voorjaar 2022. Tijdens de onderzoeksperiode is er een regelmatige terugkoppeling over de resultaten.

Wat zijn de voordelen om deel te nemen aan deze pilot?

 • De resultaten van de pilot worden met u gedeeld zodat u inzicht krijgt in:
  • De effecten van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen op de duur van verzuim.
  • De mogelijke kostenbesparing van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen
  • De effecten van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen op het welzijn van werknemers.
 • Per werkgever zal er een compacte analyse en rapportage gemaakt worden waardoor u concreet inzicht krijgt in het effect van uw verzuimbeleid.
 • U kunt een bijdrage leveren aan onderzoek om langdurig verzuim te verminderen.

Wat houdt deelname in?

Aanmeldingsproces

 • U kunt zich aanmelden via dit formulier. Indien u vragen heeft over uw mogelijk deelname, neem dan contact op met de onderzoekers. U vindt hun contactgegevens onderaan deze oproep.
 • U wordt uitgenodigd voor een werkgeversbijeenkomst waarin u andere werkgevers ontmoet die interesse hebben in deelname. Tijdens de bijeenkomst worden verder details van het onderzoek toegelicht en is er ruimte om specifieke wensen af te stemmen. Na afloop van de bijeenkomst kunt u definitief besluiten of u wilt deelnemen.
 • Binnen uw organisatie wordt een contactpersoon aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor de dataverzameling en uitwisseling met AKC en Impact Centre Erasmus.

Aanpak van het onderzoek

 • De werkgever, contactpersoon en betrokken gezondheidsprofessionals worden uitgenodigd voor het invullen van een enquête en het deelnemen aan een aanvullend interview.
 • Verzuimende werknemers worden gevraagd om een enquête in te vullen op een aantal momenten in het verzuimproces. Daarnaast wordt er aan enkele werknemers gevraagd om deel te nemen aan een aanvullend interview. Deze meetinstrumenten worden ontworpen door de onderzoekers van Impact Centre Erasmus.
 • De tijdsinvestering van de contactpersoon zal afhankelijk zijn van de manier waarop data wordt geadministreerd. Op basis van een eerste gesprek wordt dit in kaart gebracht worden. Daarnaast zal er een kort driemaandelijks contactmoment zijn tussen Impact Centre Erasmus en de contactpersoon.

Verwerking van de gegevens

 • Impact Centre Erasmus houdt zich als wetenschappelijk instituut aan de eisen en verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden anoniem geanalyseerd, wat inhoudt dat gegevens niet terug te leiden zijn naar individuen. Gegevens worden geaggregeerd geanalyseerd en gerapporteerd.

Meld uw bedrijf of organisatie aan

U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Manon van Asselt (vanasselt@ese.eur.nl, Impact Centre Erasmus) of het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (akc@arbeidsdeskundigen.nl).