Erasmus Corporate Impact Index

Voor het zesde opeenvolgende jaar is de Erasmus Corporate Impact Index* gepubliceerd, een ranking van ondernemingen met de grootste maatschappelijke impact. TenneT Holding staat dit jaar voor het eerst op nummer één. De Erasmus Corporate Impact Index staat onder leiding van Karen Maas en is de enige onafhankelijke index in Nederland die impact leiderschap beoordeelt. Lees hier alles over de Erasmus Corporate Impact Index 2023. 

“Invloed brengt verantwoordelijkheid met zich mee, zeker in een open economie zoals de onze.” prof. dr. Karen Maas 

De Erasmus Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een korte termijn focus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. Het is een thema dat steeds nadrukkelijker op de agenda van de raden van bestuur van grote bedrijven staat. Ook commissarissen worden in toenemende mate bevraagd op dit thema.

Het jaarlijkse onderzoek en de ontwikkeling van de index staat onder leiding van prof. dr. Karen Maas, wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE) en hoogleraar accounting & sustainability. Maas: “De Corporate Impact Index is de enige onafhankelijke index in Nederland die impact leiderschap beoordeelt. Het is een unieke kans om de koplopers in maatschappelijke waarde in de schijnwerpers te zetten en de volgers en achterblijvers te motiveren om ook hun rol als grote organisatie in onze maatschappij te pakken.”

Over de Erasmus Corporate Impact Index 

Met de index beogen de initiatiefnemers enerzijds een steun in de rug te geven aan bestuurders en commissarissen die hun nek uitsteken en maatschappelijke verantwoordelijkheid koppelen aan de bedrijfsstrategie. Anderzijds houden zij een spiegel voor aan wie nog veel te winnen heeft. Hiermee willen de initiatiefnemers de dialoog in de goede richting sturen, van financiële output naar maatschappelijke impact.

Het onderzoek is uitgevoerd onder de honderd grootste organisaties in Nederland. De Erasmus Corporate Impact Index geeft met een totaalscore de positieve impact weer, die bedrijven maken op de samenleving. De totaalscore wordt berekend op basis van vijf pijlers: goed en transparant bestuur, de relatie met de buitenwereld, financiële gezondheid, duurzaamheid en werkgeverschap. Aan deze vijf aspecten liggen ruim 20 meetbare criteria ten grondslag. De studie wordt jaarlijks herhaald.

Download hier het volledige overzicht van de Erasmus Corporate Impact Index lijst van de voortrekkers en middenveld ondernemingen met de grootste verwachte maatschappelijke impact van Nederland.

Verantwoording Erasmus Corporate Impact Index

De Erasmus Corporate Impact Index is een ranking voor meervoudige waardecreatie, ontwikkeld door Impact Centre Erasmus. Elk jaar worden de 100 grootste bedrijven in Nederland geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de 50 bedrijven met het grootste aantal medewerkers. De analyse vindt plaats op basis van openbaar beschikbare data en diverse databases zoals de ESG Risk Rating van Sustainalytics.

De totaalscore op impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van scores op vijf pijlers:

Goed bestuur

De relatie met de buitenwereld

Duurzaamheid

Financiële gezondheid

Werkgeverschap

Elke pijler kent een aantal metrics en submetrics, in totaal meer dan 20 stuks. De pijlerscores en totaalscore zijn een indicatie van de impact die het bedrijf op dat gebied heeft. Hoe hoger de score, hoe meer verwachte impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst.

Voor ‘goed bestuur’ is onder meer gekeken naar de samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen, zoals de activiteit van jongeren en de diversiteit.

Voor ‘de relatie met de buitenwereld’ is bijvoorbeeld gekeken of de ceo-letter ingaat op maatschappelijke impact, ook wordt de score op de transparantiebenchmark meegenomen. Voor ‘duurzaamheid’ zijn gegevens over het ESG-beleid (environmentsocial en governance) geanalyseerd en is de bijdrage aan de SDG’s bekeken. Voor ‘financiële gezondheid’ is gekeken naar omzetgroei, winstgevendheid, veerkracht en de taks transparency. Bij  ‘werkgeverschap’ is gekeken onder meer werknemerstevredenheid, het gemiddels salaris als % van het CEO salaris. De voornoemde voorbeelden zijn alle slechts enkele metrics.

Belangrijk is te vermelden dat de Erasmus Corporate Impact Index (ECII) geen statische index is. De index evolueert. Omdat maatschappelijke impact aan constante verandering onderheving is, wordt de methodiek van de ECII jaarlijks bekeken en (op onderdelen) verfijnd. Er worden nieuwe metrics toegevoegd of vervangen omdat er nieuwe metrics beschikbaar komen of beter geschikt zijn om impact leiderschap inzichtelijk te maken met een score.

Het is daarmee een uitnodiging aan bedrijven, ook de koplopers, om zich te blijven inspannen om hun positieve financiële, ecologische én maatschappelijke impact te vergroten en hun negatieve impact te verkleinen.

Naast de ECII aanvoerder over het totaal is het, mogelijk nog interessanter, te kijken naar de voortrekkers op de diverse pijlers. Dit geeft gelijk een heel ander beeld. Een organisatie kan weliswaar in totaliteit goed scoren en tegelijkertijd niet hoog in één van de pijlers staan. Een organisatie scoort bijvoorbeeld hoog op ‘goed werkgeverschap’ en ‘financiële’ gezondheid', maar staat niet in de top 5 bij ‘duurzaamheid’, dan is er impact leiderschap op twee pijlers daarentegen niet op ‘duurzaamheid’.

*Impact Centre Erasmus heeft de index ontwikkeld en sinds 2021 geheel en al verantwoordelijk voor alle open source data analyse, verwerking en wetenschappelijke autonomie en integriteit. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen