Indienen projecten

Middels een breed uitgezette uitvraag wordt de organisatie (studenten, docenten en medewerkers) gevraagd om HoKa-ideeën in te dienen. Ten behoeve van deze uitvraag is een template ontwikkeld (Format HoKa-idee) dat kan worden ingevuld. De ingediende HoKa-ideeën worden beoordeeld door medezeggenschap en opleidingen en aan de beste ideeën wordt gevraagd om een verdere uitwerking (Format HoKa-plan, in ontwikkeling). Indien van toepassing zullen niet gehonoreerde ideeën worden doorverwezen naar andere financieringsbronnen zoals Koers23 of Community for Learning & Innovation.

De uiteindelijke volledige projectvoorstellen worden beoordeeld door de medezeggenschap en opleidingen en een projectenlijst wordt als advies aan de prodecaan/decaan aangeboden. Deze zal de Gezamenlijke Vergadering (GV) om instemming verzoeken.

Na verkregen instemming zullen de projecten van een projectnummer en overeengekomen budget worden voorzien, waarna de projecten op 1 januari 2021 van start gaan. Elke vier maanden moeten de projectleiders het rapportagedocument invullen, zodat de medezeggenschap en de opleidingen goed zicht en grip kunnen houden op de voortgang van projecten en hun controlerende rol kunnen uitoefenen.

HoKa projecten komen in twee smaken

  • Kleine HoKa-projecten. Deze projecten zijn bedoeld om studenten en docenten met innovatieve nieuwe projectideeën een kans te bieden om deze ideeën verder uit te werken of uit te proberen. De richtlijn voor het budget van deze projecten is € 75.000 per project. Bij de beoordeling van de projectideeën geldt dat ze moeten vallen binnen de zes OCW thema’s, en weegt mee of ze passen binnen de Kwaliteitsagenda Erasmus MC 2020 – 2024;
  • Grote HoKa-projecten (geen limiet). Deze projecten zijn bedoeld om uitvoering te geven aan de plannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit die de opleidingen hebben geformuleerd voor de jaren 2020-2024. De afgeronde Kwaliteitsagenda Erasmus MC is geconcretiseerd per opleiding in de vorm van een convenant tussen de prodecaan Onderwijs en elke opleidingsdirectie. Bij de beoordeling van de projectideeën geldt dat ze moeten vallen binnen de zes OCW thema’s en weegt mee of deze projecten passen binnen de convenantafspraken. De convenanten zijn per opleiding uitgewerkt.

Onderzoeksprojecten zijn, voor zover het promoties betreft, niet mogelijk, maar het is wel belangrijk dat resultaten van de projecten worden gemeten (het is dus verstandig onderzoek te doen naar of een interventie of plan werkt). Projecten hebben een maximale looptijd die wordt aangegeven in de Call. Het is altijd mogelijk om een project te verlengen door opnieuw een projectvoorstel in te dienen, waarbij dit nieuwe voorstel op dezelfde manier wordt beoordeeld als andere op dat moment ingediende voorstellen.

Projecten hebben alleen betrekking op zaken die spelen voor de bachelor- en masteropleidingen van het Erasmus MC. Als andere partijen betrokken zijn, dienen zij een realistisch deel van de kosten te dragen. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij samenwerkingen met andere faculteiten of universiteiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen