Behaalde studieresultaten

De Studentenadministratie verwerkt de resultaten die studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam behalen. Deze resultaten worden vastgelegd in het studenten informatiesysteem Osiris. Op basis van deze informatie wordt bepaald in hoeverre een student zijn of haar opleiding voltooid heeft. Op deze pagina wordt dit proces in meer detail beschreven.

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kunnen de door hun behaalde studieresultaten online inzien via Osiris Student. Dit systeem kan worden benaderd door https://sis.eur.nl/student met een web browser te bezoeken en in te loggen middels geldige ERNA-account informatie.
Studenten kunnen in Osiris Student aan de hand van een 'Studievoortgangsoverzicht' vaststellen of alle resultaten geadministreerd zijn en of alle benodigde EC zijn toebedeeld. 

De periode waarin tentamens worden nagekeken en waarin de universiteit tentamenresultaten bekend moet maken, verschilt per opleiding en is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER's) van de opleidingen. Om deze informatie te raadplegen, kijk je bij de sectie 'Tentamenuitslag' in de OER naar de info die op jou van toepassing is.

De geldigheidsduur van de tentamens wordt bepaald in de Onderwijs- en Examenreglementen van de opleidingen.

Opleidingen beschrijven in hun Onderwijs- en Examenregeling (OER) in bredere termen aan welke eisen studenten moeten voldoen om het examen van de opleiding succesvol af te leggen. Wanneer een student aan al deze eisen voldoet studeert de student af. Klik hier voor een overzicht van alle OER’s van alle EUR-opleidingen.

Een examenprogramma van een opleiding omvat alle criteria waaraan deelnemers van die opleiding moeten voldoen om de opleiding te voltooien. In het examenprogramma van een opleiding wordt meer concreet beschreven welke toetsen, vakken, opdrachten, en andere activiteiten een student aan die opleiding succesvol moet volbrengen om te slagen voor de opleiding. 
De examenprogramma's worden in Osiris verwerkt, waardoor op basis van dit systeem gemakkelijk kan vastgesteld in hoeverre jij afgestudeerd of geslaagd bent. Zie hiervoor de alinea 'studievoortgangsoverzicht'.

Wanneer je wilt weten in hoeverre jij de examenprogramma's van de opleidingen die je volgt voltooid hebt, kun je Osiris Student raadplegen en dit systeem een zogenaamd Studievoortgangsoverzicht (SVO) rapportage laten genereren. Zie de onderstaande twee stappen voor meer informatie over het genereren en lezen van zo'n rapportage.

Log in op Osiris Student en klik op 'Voortgang'. Je komt vervolgens in het 'Studievoortgangsoverzicht' menu terecht. Dit menu geeft een weergave van alle opleidingen waarvoor je bent ingeschreven. Klik op 'Uitvoeren op scherm' om het Studievoortgangsoverzicht van de opleiding via de browser raad te plegen, of klik op 'Download bestand' om het overzicht in PDF-formaat te downloaden.
Je kunt daarnaast via de 'Opties' onder de opleidingen in het 'Studievoortgangsoverzicht' filters aanzetten om bijvoorbeeld alleen voor het examenprogramma meetellende toetsresultaten in het Studievoortgangsoverzicht op te nemen ('Alleen meetellende toetsresultaten afdrukken'). Bij deze opties kun je ook aanvinken om eventuele verplichte en nog niet behaalde vakken in het Overzicht op te nemen ('Nog te volgen onderwijs afdrukken?'), evenals het opnemen van een gewogen gemiddelde over alle behaalde resultaten ('Gewogen gemiddelde afdrukken?').

Nadat je de rapportage hebt gegeneerd kun je in de rapportage aan de hand van de sectie 'ECTS-punten' snel vaststellen in hoeverre je alle voor jouw examenprogramma benodigde ECTS behaald hebt, evenals alle ECTS waarvan het systeem verondersteld dat ze niet bij het examenprogramma in kwestie horen. Aan de hand van de volgende sectie ('Programma') kun je snel vaststellen in hoeverre je ieder jaar binnen het studieprogramma voltooid hebt. Je kunt de sectie 'Resultaten - Programma' tenslotte gebruiken om in detail na te lezen welke onderdelen je al dan niet gehaald hebt volgens de administratie van de EUR.

Het kan daarnaast voorkomen dat sommige van je resultaten in de sectie 'Resultaten - Overig' weergegeven worden, in plaats van in de hierboven genoemde 'Resultaten - Programma' sectie. Als dit het geval is voor een of meerdere verplichte onderdelen in jouw examenprogramma, zal het Studievoortgangsoverzicht stellen dat je het examenprogramma niet voltooid hebt. Ondanks het feit dat je in werkelijkheid wellicht wel alle onderdelen behaald hebt. Je kunt de validiteit van deze informatie verifiëren door vast te stellen dat alle in het studievoortgangsoverzicht missende resultaten onder 'Resultaten - Overig' genoemd worden. Als een resultaat tussen haakjes genoteerd is betekent dit dat het onderdeel in kwestie niet voltooid is.  

De EUR hanteert bij de verwerking van studieresultaten het numerieke Nederlands waarderingssysteem. Dit systeem wordt hieronder uiteengezet. Daarnaast wordt in Osiris Student ook gebruikgemaakt van enkele alfabetische resultaataanduidingen en ook deze worden hieronder uiteengezet.

In Nederland wordt een tientallig numeriek waarderingssysteem voor studieresultaten gehanteerd. Ook de EUR hanteert dit waarderingssysteem. Dit systeem maakt gebruik van een schaal die loopt van 1 (slecht) tot 10 (uitmuntend). Zie de onderstaande tabel.  Tabel: Nederlands waarderingssysteem

ResultaatBetekenis
10Uitmuntend *
 9Goed*
 8Goed
 7Ruim voldoende
 6Voldoende
 5Onvoldoende  (compenseerbaar)
 4Ontoereikend
 3Slecht *
 2Slecht *
 1Slecht *

Bron: www.nuffic.nl | * De cijfers 1 t/m 3 en 9 en 10 worden zelden gegeven. Het (afgeronde) cijfer 6 is het minimale cijfer dat behaalt moet worden voor een voldoende. Bij cijfers met één decimaal achter de komma is een 5,5 het minimum voor een voldoende. De onderstaande tabel verduidelijkt dit:   Tabel: Nederlandse resultaataanduidingen

 

Numerical, scale of 1 to 10 (rounded off)

 

 

Numerical, scale of 1 to 10 (not rounded off, one decimal place)

 

 

Qualitative designation

 

109.5 - 10excellent
98.5 - 9.4very good
87.5 - 8.4good
76.5 - 7.4satisfactory
65.5 - 6.4pass
1 - 51.0 - 5.4fail

Bijna alle studieresultaten in Osiris zijn aan de hand van het bovenstaande numerieke systeem vastgelegd. Toch worden ook een aantal alfabetische waarderingen gehanteerd. Deze aanduidingen kun je tegenkomen wanneer je je studievoortgang in Osiris Student bekijkt. Zie de onderstaande tabel voor deze aanduidingen en hun betekenis.   Tabel: alfabetische resultaataanduidingen in Osiris op de EUR

BeoordelingOmschrijving
EREigen Risico
FRFraude
GGoed
IInsufficient
NONiet opgekomen
Nniet opgekomen; verbeurd
NVDNiet Voldaan
NGRNog geen resultaat
OOnvoldoende
SLSlecht
SSufficiënt
VWVerwijderd
VDVoldaan
VVoldoende
VRVrijstelling
VTVrijstelling (tempobeurs)
V*Vrijstelling beperkt geldig
VCVrijstelling met behoud van cijfer
ZCZie commentaar/vak in buitenland

Voor het aanvragen van verklaringen van je studieresultaten, gewaarmerkte kopieën van diploma’s, cijferlijsten en supplementen, het aanvragen van een machtiging waarmee een derde persoon gemachtigd wordt om jouw documentatie af te halen, en het aanvragen van andere documentatie, kun je terecht op onze webpagina 'Documenten en verklaringen aanvragen'.

Ask Erasmus

Questions?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen