Stage 'Blik op de Zorg'

Inhoud

De stage ‘Blik op de Zorg’ is een verplichte zorgstage voor eerstejaars
bachelorstudenten. Het gaat om een kennismakingsstage waarbij studenten gedurende
twee weken meelopen met een zorgverlener op een afdeling in een instelling binnen de
gezondheidszorg.

Doelstellingen

Kennismaken met het primaire proces en ervaring opdoen in een zorginstelling zijn de
belangrijkste doelstellingen van dit vak. Daarnaast worden studenten geprikkeld om te
reflecteren op de eigen rol tijdens de praktijkstage. Tenslotte dienen studenten stil te
staan bij de vraag wat de verkregen inzichten vanuit de zorgpraktijk kunnen betekenen
voor de toekomstige beroepsuitoefening.

Omvang en aanmelding

De stage vindt plaats aan het einde van het eerste trimester van het eerste studiejaar, te
weten in week 46 en week 47. De stage omvat een tweetal weken (60 uur). U kunt in de
maanden augustus en september een stageplaats indienen.

Voorbereiding en begeleiding

De studenten worden door onze opleiding op de stage voorbereid middels hoorcolleges
en werkgroepen. De inhoudelijke begeleiding ligt bij uw instelling. De begeleider vanuit
de zorginstelling is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de student(e) op de werkplek.
De stagecoördinator van ESHPM biedt voorts ondersteuning bij vragen en problemen.
De stage dient onder strikte supervisie en verantwoordelijkheid van gecertificeerde
zorgverleners plaats te vinden. Het is niet de bedoeling dat stagiaires verpleegtechnische
handelingen uitvoeren. De stage heeft het karakter van een observatiestage. Uiteraard
kunnen stagiaires vanuit ESHPM, daar waar mogelijk, assisteren bij voorkomende
werkzaamheden.

Beoordeling

De instellingsbegeleider bepaalt 30% van het eindcijfer dat de student(e) voor de stage
krijgt. Een door de stagiair(e) te schrijven stageverslag bepaalt voor 70% het eindcijfer.
Dit stageverslag wordt beoordeeld door docenten van ESHPM.

Contactpersoon

Bij vragen over de stage kunt u contact opnemen met de stagecoördinator, Anushka Choté (telefoon: (010) 408 8555, e-mail: chote@eshpm.eur.nl). De secretariële ondersteuning
wordt verzorgd door het Onderwijs Service Centrum.