Sanne Struijk benoemd tot hoogleraar Sanctierecht

Sanne Struijk is per 1 januari 2022 voor een periode van vijf jaar benoemd tot hoogleraar Sanctierecht (0.2 fte) aan Erasmus School of Law. De leerstoel biedt de mogelijkheid om het sanctiestelsel en de daarmee gepaard gaande normatieve en empirische juridische vraagstukken vanuit een maatschappelijke context te bestuderen en te duiden.

Struijk is al sinds 2003 aan Erasmus School of Law verbonden; sinds 2014 als universitair hoofddocent Strafrecht. Daarnaast is zij aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden als hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht. Die functie zal ze aan het einde van het huidige collegejaar neerleggen. Niet alleen in haar onderwijs en onderzoek, maar ook in haar nevenfuncties in de beroepspraktijk toont Struijk buitengewone expertise van het sanctierecht en de maatschappelijke component die hieraan verbonden is.

Het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid

Het sanctierecht behelst in de kern de vraag of en zo ja, hoe de samenleving met sancties reageert op laakbaar gedrag van burgers en bedrijven.

De afgelopen jaren is het totaal aantal sancties en onderlinge combinatiemogelijkheden sterk toegenomen. Dit biedt het OM en de rechter in theorie veel mogelijkheden voor maatwerk bij de bestraffing van crimineel gedrag. Anderzijds zet deze ontwikkeling de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid onder druk, terwijl de kennis over welke sancties in welke gevallen effectief zijn, achterblijft. Daarnaast speelt de vraag rondom maatschappelijk draagvlak voor sanctionering een belangrijke rol. Zo blijkt onder burgers de indruk te bestaan dat Nederlandse rechters laag straffen, terwijl uit statistieken blijkt dat erin de afgelopen 20 jaar juist steeds zwaarder wordt gestraft. Om het draagvlak voor sanctionering te versterken, is het essentieel om de maatschappij en de wetgever met toegespitst onderzoek zo goed mogelijk te informeren over de verschillende soorten sancties, hun achtergrond en werking.

Juridisch zuiver en zinvol

Als hoogleraar Sanctierecht zal Struijk zich in het bijzonder richten op onderzoek en onderwijs dat bijdraagt aan het juridisch zuiver en tegelijkertijd zinvol bestraffen van crimineel gedrag. Dit zal zij onder andere doen door een voorstel te ontwikkelen voor herstructurering van het sanctierecht met het oog op de te verwachten herziening van het Wetboek van Strafrecht. De doorwerking van het Europese en internationale recht geldt hierbij als een belangrijke leidraad.

Struijk reageert verheugd op haar benoeming: “Ik vind het een eer nu ook aan mijn ‘eigen’ faculteit als hoogleraar te zijn verbonden en zie ernaar uit daar invulling aan te gaan geven op de normatieve, empirische en internationaal georiënteerde wijze die past binnen het Departement Law, Society & Crime”.

Volgens Struijk is het recht ingebed in een sociale context, waarbinnen het enerzijds de samenleving normeert, maar anderzijds zelf ook door die samenleving wordt genormeerd. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de visie van Erasmus School of Law.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Sanne Struijk van harte met haar benoeming en wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen