Siewert Lindenbergh wordt advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Siewert Lindenbergh wordt per 1 november 2021, na bijna 16 jaren full time werkzaam te zijn geweest als hoogleraar privaatrecht aan Erasmus School of Law, benoemd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Hij houdt een kleine aanstelling als hoogleraar, waarbinnen hij zich voorlopig vooral zal blijven richten op de begeleiding van zijn promovendi.

Decaan van Erasmus School of Law, prof. mr. dr. Suzan Stoter, reageert op de aanstaande benoeming van Siewert Lindenbergh: ‘Het bestuur feliciteert Siewert van harte met deze eervolle benoeming. Ik dank hem voor het hoogwaardig onderwijs en onderzoek dat hij meer dan vijftien jaar heeft geleverd ten behoeve van Erasmus School of Law en het academisch leiderschap dat hij daarin heeft getoond. Ik ben Siewert dankbaar voor de cruciale bijdrage die hij aan de ontwikkeling van de faculteit heeft geleverd in een bijzondere periode, niet alleen in het onderwijs en onderzoek maar zeker ook bestuurlijk als leidinggevende van de Sectie Burgerlijk recht, als voorzitter van de examencommissie en als lid van diverse belangrijke commissies. Ik ben blij dat hij – al is het met een kleine aanstelling – aan Erasmus School of Law verbonden blijft.’

Follow up van het academisch leiderschap van Siewert Lindenbergh

Met de benoeming van Siewert Lindenbergh tot advocaat-generaal per 1 november 2021, zal de leiding van de sectie Burgerlijk recht worden overgenomen door prof. mr. dr. Harriët Schelhaas. Schelhaas zal deze functie combineren met het onderwijsdecanaat van het bacheloronderwijs van Erasmus School of Law, waartoe ze uiteraard de benodigde ondersteuning zal krijgen. Onder leiding van prof. Schelhaas zal het onderzoek en onderwijs van de sectie zich continueren langs de kernthemata van het burgerlijk recht, met een duidelijke connectie met het Rotterdamse credo “Where law meets business”.

Met uitdrukkelijke steun van het bestuur is Harriët Schelhaas voornemens om de komende jaren in te zetten op de (door)ontwikkeling van jong onderzoekstalent. Hier is al een aanvang mee genomen met de recente benoeming van prof. mr. dr. Kasper Jansen als hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht, en het zal verder worden vormgegeven met de (verdere) positionering van onder meer dr. Koen Swinnen op het gebied van het goederenrecht en van dr. Marnix Hebly op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. De betreffende collega’s zullen ieder op hun eigen wijze ook persoonlijk een aandeel nemen in het bijstaan van Harriët Schelhaas bij het voeren van het academisch leiderschap over de sectie.

Over Siewert Lindenbergh

Siewert Lindenbergh publiceert vooral op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, onder meer over personenschade, immateriële schade, compensatie van slachtoffers van misdrijven, arbeidsongevallen en beroepsziekten en schadebegroting. Naast zijn universitaire functie is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Verder maakte hij onder meer deel uit van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten en van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en was hij voorzitter van de commissie die de compensatieregeling ontwierp voor de slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk. Voor zijn komst in 2005 naar Rotterdam werkte Lindenbergh vanaf 1991 als universitair docent en vanaf 1998 als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1998 cum laude promoveerde op de dissertatie Smartengeld. Een uitvoeriger overzicht van zijn activiteiten vindt u hier.

Over de Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Als cassatierechter beoordeelt de Hoge Raad of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en/of zijn uitspraak voldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd.

Over het profiel van advocaat-generaal

Advocaten-generaal maken deel uit van het parket bij de Hoge Raad dat wordt geleid door de procureur-generaal (per 1 september van dit jaar is dat collega-hoogleraar bij Erasmus School of Law prof. mr. dr. Edwin Bleichrodt, die recent in die functie werd benoemd). De advocaat-generaal is hoofdzakelijk belast met het geven van rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad voordat de Hoge Raad zijn arrest wijst, en wordt bij de voorbereiding van conclusies ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Professor
Meer informatie

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker aan Erasmus School of Law: rdegroot@ese.eur.nl en mobiel: 06-53641846.

Gerelateerde content
Foto van Siewert Lindenbergh

Ministerraad stemt in met benoeming prof. mr. Siewert Lindenbergh in tijdelijk adviescollege schadevergoedingsstelsel strafbare feiten

Het adviescollege zal onderzoek doen naar en advies uitbrengen over de schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen