Onderzoek

International Center for Financial law & Governance

ICFG richt zich op onderzoeksthema’s op het gebied van financieel recht en governance met een multidisciplinaire benadering vanuit het perspectief van recht, regulering en governance, waarbij steeds wordt aangehaakt bij belangrijke- periodiek te identificeren- ontwikkelingen. Het onderzoekterrein betreft het financiële stelsel in ruime zin. In beginsel kunnen alle in dat stelsel voorkomende fenomenen en opererende actoren onderwerp van onderzoek zijn.  

Derdengeldstroom-onderzoeken 

Geregeld wordt onderzoek in opdracht van of in samenwerking met derden verricht. Hieronder treft u, gesorteerd naar thema’s- een greep uit de onderzoeken aan die door onderzoekers van het ICFG zijn verricht. Het betreft zowel juridisch theoretische onderzoeken als empirische onderzoeken (onder andere enquêtes, interviews, round-tables en jaarverslagenonderzoeken). Voor nadere informatie over de onderstaande onderzoeken of mogelijke nieuwe onderzoeken neemt u contact op met Mr. Dr. Annika Galle

Het ICFG heeft onder andere onderzoeken uitgevoerd binnen de volgende onderzoeksthema’s: 

 • Intern toezicht:

  • Het ICFG doet onderzoek naar de rol en het instrumentarium van het intern toezicht (raden van commissarissen, raden van toezicht en non-executives), alsmede naar het gedrag, samenstelling en educatie) 

 • Interne toezichthouder in de semipublieke sector: 

  • Een inventariserend onderzoek naar de relaties/interacties tussen de interne toezichthouder en externe toezichthouder enerzijds, en tussen de interne toezichthouder en de externe accountant anderzijds in de pensioensector, woningcorporatiesector en zorgsector, afgaande op jaarverslagenonderzoek, een online enquête, interviews en round table bijeenkomsten. 

  • Meer informatie 

 • VIPT-Toezichtcode 

  • Een inventariserend onderzoek (nulmeting) naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode. Onderzocht is hoe de VITP-Toezichtcode (de gedragscode voor intern toezichthouders in de pensioensector) door intern toezichthouders wordt nageleefd en gewaardeerd, afgaande op jaarverslagenonderzoek en een online enquête onder intern toezichthouders in de pensioensector. 

  • Meer informatie 

 • Diversiteit en intern toezicht in de pensioensector  

  • Dit onderzoek inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd. 

  • Meer informatie 

 • Permanente educatie van intern toezicht in Woningcorporaties  

  • Dit onderzoek inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd. 

Code pensioenfondsen 

Het ICFG doet onderzoek naar de rapportage over de naleving van de Code Pensioenfondsen en de diversiteit binnen de bestuursorganen. Verder wordt onderzoek gedaan naar de visie op en ervaringen met de Code Pensioenfondsen. 

 • Code pensioenfondsen: rapportage, diversiteit en toekomst 

  • Een onderzoek naar de mate van naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2017 aan de hand van openbaar beschikbare informatie. De naleving van de rapportagenormen en de normen betreffende diversiteit zijn onderzocht.

  • Meer informatie 

 • Inzicht in de Code Pensioenfondsen 

  • Een onderzoek naar de naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2016 en standpunten over en ervaringen met de Code Pensioenfondsen van pensioenfondsbestuurders in 2017. De jaarverslagen en websites zijn onderzocht en een enquête is verspreid onder bestuurders. 

Code Banken 

Het ICFG doet onderzoek naar de rapportage over de naleving van de Code Banken. Ook onderzoekt het instituut de visie op en ervaringen met de Code Banken. 

 • Naleving an de Code Banken boekjaar 2015  

  • Dit onderzoek inventariseert hoe de Code Banken door bankbestuurders en commissarissen wordt nageleefd en gewaardeerd, afgaande op jaarverslagenonderzoek en online enquêtes. 

  • Meer informatie 

 • Naleving van de Code Banken boekjaren 2010-2014  

  • Een tijdsanalyse op basis van jaarverslagen en websites van banken met een Nederlandse bankvergunning naar de mate van naleving van de Code Banken over de jaren 2010-2014. 

  • Meer informatie  

Corporate Governance Code  

Het ICFG onderzoekt de Corporate Governance Code en biedt ondersteuning aan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. 

 • Ondersteuning Secretariaat Monitoring Commissie Corporate Governance 

  • Medewerkers van het ICFG hebben het secretariaat van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in 2016 verschillende malen ondersteund. Het ICFG heeft onder andere secretariële werkzaamheden uitgevoerd gedurende het totstandkomingsproces van de consultatieversie en de definitieve versie van de herziene Code. 

 • Beschermingsmaatregelen en Best Practice Bepaling IV.3.11 van de Corporate Governance Code 

  • Het ICFG heeft onderzocht op welke wijze door Nederlandse beursvennootschappen in de praktijk invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden tot bescherming die de Nederlandse wet- en regelgeving biedt en welke informatie daarover verstrekt wordt op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek. 

 • Samenstelling en functioneren van de raad van commissarissen boekjaar 2011 

  • Het ICFG heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling en het functioneren van raden van commissarissen en het verslag van de raad van commissarissen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van Nederlandse beursvennootschappen aan de hand van een analyse van de verslagen en andere openbare informatiebronnen, een enquête onder secretarissen van beursvennootschappen en interviews met commissarissen. 

Accountantsorganisaties 

Het ICFG onderzoekt het toezicht op accountants(organisaties). 

 • Rechtsbescherming en ontwikkeling van beroepsnormen bij het toezicht op accountants 

  • Het ICFG heeft onderzoek gedaan naar het stelsel van rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen bij het toezicht op accountants(organisaties) op basis van literatuuronderzoek, diepte-interviews en rechtsvergelijkend onderzoek. 

  • Meer informatie 

 • Evaluatie van de Wet van toezicht accountantsorganisaties (Wta)  

  • Het ICFG heeft een evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’) op uitgevoerd basis van literatuuronderzoek, een online survey, diepte-interviews en rechtsvergelijkend onderzoek. 

  • Meer informatie  

Samenstelling bestuursorgaan 

Het ICFG onderzoekt de samenstelling, diversiteit en functioneren van bestuursorganen. 

 • Code pensioenfondsen: rapportage, diversiteit en toekomst

  • Een onderzoek naar de mate van (en toelichting op de) naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2017 aan de hand van openbaar beschikbare informatie. De naleving van de rapportagenormen en de normen betreffende diversiteit van de Code Pensioenfondsen 2014 zijn onderzocht. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van het eerder door het ICFG uitgevoerde onderzoek over boekjaar 2016. 

  • Meer informatie 

 • Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector  

  • Dit onderzoek inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd. 

  • Meer informatie 

 • Samenstelling en het functioneren van de raad van commissarissen 

  • Het ICFG heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling en heet functioneren van raden van commissarissen en het verslag van de raad van commissarissen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van Nederlandse Beursvennootschappen, aan de hand van analyses van de verslagen en andere openbare informatiebronnen, een enquête onder secretarissen van beursvennootschappen en interviews met commissarissen. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen