Associate Professor

dr. (Marlies) E.M. Galenkamp

Erasmus School of Law

Sociology, Theory and Methodology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L6-013

T:+31 10 4082649,

E: galenkamp@law.eur.nl

The new challenges of cultural, religious and linguistic pluralism

Role Researcher

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Researcher

Community and Solidarity

Role Researcher
 • Galenkamp, E.M. (2014). Het morele kompas van bestuurders in het licht van Erasmus' deugdenethiek. Filosofie, 1 (137), 21-27.
 • Galenkamp, E.M. (2012). Locke and Bayle on Religious Toleration. Erasmus Law Review, 5 (1), 79-92.
 • Galenkamp, E.M. (2009). John Stuart Mills on Liberty: 1859 en 150 jaars later. Filosofie, 19 (2), 3-9.
 • Galenkamp, E.M. (2009). Voorbij het schadebeginsel en het moralismebeginsel. Op zoek naar richtlijnen voor de publieke ruimte. Filosofie, 19 (2), 35-42.
 • Galenkamp, E.M. (2006). Tolerantie in de multiculturele samenleving: Hoe moralistisch moeten we zijn? (themanummer Multiculturalisme: Achtergronden en perspectieven). Filosofie, 16 (6), 16-22.
 • Galenkamp, E.M. (2005). Religieuze overtuigingen en het discriminatieverbod. Enkele bedenkingen bij het leerstuk van interpretatieve terughoudendheid. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (mei), 251-256.
 • Galenkamp, E.M. (2002). Over de regels van de groep en de regels van de samenleving. Ars Aequi, 51 (1), 15-21.
 • Galenkamp, E.M. (2002). De multiculturele samenleving in het geding. Justitiele Verkenningen, 28 (5), 75-84.
 • Galenkamp, E.M. & Voorde, J.M. ten (2002). Culturele achtergronden in de strafrechtspleging. Op zoek naar de juiste onderzoeksvragen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 81 (3/4), 42-45.
 • Galenkamp, E.M. (2000). De rol van cultuur in het strafrecht. Een filosofisch probleem. Filosofie, 10 (5), 21-24.
 • Galenkamp, E.M. (1998). Minderheden en hun praktijken, Ruimte en grenzen van liberale tolerantie. Filosofie en Praktijk, 19 (1), 1-19.
 • Galenkamp, E.M. (1998). Collectieve rechten in de praktijk. De Amish als paradigma? Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 19 (3), 37-53.
 • Galenkamp, E.M. (1998). Do We Need Special, Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western Europe. Citizenship Studies, 2 (3), 501-517.
 • Galenkamp, E.M. (1998). Van 'non-discriminatie' naar 'eigen identiteit'. Beleid en Maatschappij, 25 (1), 40-50.
 • Galenkamp, E.M. & Tempelman, S. (1997). Cultuur terug in het minderhedenbeleid. Naar een islamitische zuil? Justitiele Verkenningen, 23 (6), 83-94.
 • Galenkamp, E.M. (1997). Van 'non-discriminatie' naar 'eigen identiteit'. Trends in het multiculturalisme-debat. Beleid en Maatschappij, XXIV (4), 1-17.
 • Galenkamp, E.M. (1996). Speciale rechten voor minderheden? Een commentaar op Kymlicka's Multicultural Citizenship. Recht en Kritiek, 22 (2), 202-224.
 • Galenkamp, E.M. (1996). Verstoting in het Nederlandse recht? Over westers imperialisme en niet-liberale collaboratie. Recht en Kritiek, 22 (3), 227-229.
 • Galenkamp, E.M. (1995). De taal van de macht en de onmacht van de taal. Een beschouwing naar aanleiding van Van den Oords 'Verdaagde rechten'. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 11 (3), 74-80.
 • Galenkamp, E.M. (1995). Collective Rights. Report Commissioned by the Advisory Committee on Human Rights and Foreign Policy of the Netherlands. SIM-Special (Utrecht), 53-102.
 • Galenkamp, E.M. (1994). Juridische gelijkheid en het specifiek vrouwelijke. Dilemma of paradox? Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 10 (5), 132-142.
 • Galenkamp, E.M. (1994). Afbeelding of artefact? Over de rol van juridische begrippen. Préadvies t.b.v. de Vereniging van de Wijsbegeerte van het Recht. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 23, 11-37.
 • Galenkamp, E.M. (1991). Collective rights: Much ado about nothing? Netherlands Quarterly of Human Rights, 9 (2), 291-307.
 • Galenkamp, E.M. (1991). Collectieve rechten: een review-essay. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 60-72.
 • Galenkamp, E.M. (1998). Individualism versus colectivism. The concept of collective rights. Deventer: Gouda Quint.
 • Galenkamp, E.M. (2016). Fundamental Rights and Responsibilities within a Multicultural Society. In S. Parmentier, H. Werdmoelder & M Merrigan (Eds.), Between Rights and Responsibilities: A Fundamental Debate (pp. 125-140). Cambridge: Intensentia.
 • Galenkamp, E.M. (2015). Mensenrechten. In P. de Wind & H. Willemsen (Eds.), Woordenboek filosofie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers nv.
 • Galenkamp, E.M. (2015). Natie. In P. de Wind & H. Willemsen (Eds.), Woordenboek filosofie. Antwerpen: Garant Uitgevers nv.
 • Galenkamp, E.M. (2012). Multiculturele rechten of multiculturele 'manners'? In E.T. Feteris (et.al) (Ed.), Bundel Juridische Argumentatie (pp. 399-408). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Galenkamp, E.M. (2012). Misbruik van recht volgens Scholten, Eggens en Meijers'. In M.-C. Foblets, M. Hildebrandt & J. Steenbergen (Eds.), Liber Amicorum René Foqué (pp. 35-48). Brussel: Larcier.
 • Galenkamp, E.M. (2011). 'Als de dienst het toelaat. Over de weigerambtenaar en de gewetensvrijheid'. In H. Broeksteeg & A. Terlouw (Eds.), Overheid, recht en religie (pp. 283-298). Deventer: Kluwer.
 • Galenkamp, E.M. (2008). Fundamental Rights and Responsibilities Within a Multicultural Society (in druk). In S. Parmentier & H. Werdmölder (Eds.), Fundamental Rights and Fundamental Responsibilities.
 • Galenkamp, E.M. (2008). Towards a Socialization of Fundamental Rights. In Eva Brems (Ed.), Conflicts Between Fundamental Rights (pp. 149-165). Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia.
 • Galenkamp, E.M. (2007). Samenleven van verschillende godsdiensten. Een pleidooi voor een burenrechtelijke benadering van de grondrechten. In P. de Hert & K. Meerschaut (Eds.), Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme? (pp. 205-222) Antwerpen/Oxford: Intersentia.
 • Galenkamp, E.M. (2007). Taking Rights Not That Seriously. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), Alles afwegende (pp. 131-140). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Galenkamp, E.M. (2007). De vrijheid van godsdienst versus het discriminatieverbod. In Ronald Janse, Sanne Taekema & Ton Hol (Eds.), Rechtsfilosofische annotaties (Ars Aequi jurisprudentie) (pp. 73-76). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Galenkamp, E.M. (2006). De grenzen van de godsdienstvrijheid in de Nederlandse discussie. In Eva Brems & Ruth Stokx (Eds.), Recht en minderheden. De ene diversiteit is de andere niet (Tegenspraak cahiers, 26) (pp. 151-165). Brugge: Die Keure.
 • Galenkamp, E.M. (2004). Vrijheid, gelijkheid en broederschap in de multiculturele samenleving. In Koo van der Wal (Ed.), Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie (pp. 103-116). Budel: Damon.
 • Galenkamp, E.M. (2001). Tolerantie in de Nederlandse strafrechtspleging. Is er ruimte voor een cultureel verweer? In Marcel ten Hooven (Ed.), De lege tolerantie. Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland (pp. 191-204). Amsterdam: Boom.
 • Galenkamp, E.M. (2001). Culturele diversiteit in het recht. Een kritisch perspectief op grondrechten. In P.B. Cliteur, V. van den Eeckhout & A. Bedner (Eds.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie (Meijersreeks, MI 33) (pp. 383-396). Den Haag: Boom Jurische Uitgevers.
 • Galenkamp, E.M. (2000). The Limits of Tolerance in a Liberal Society. In Search of Guidelines. In Stuart.S. Nagel & Amy Robb (Eds.), Handbook of Global Social Policy (pp. 337-356). New York - Basel: Marcel Dekker, Inc..
 • Galenkamp, E.M. (1998). Postscript. In E.M. Galenkamp (Ed.), Individualism versus collectivism. The concept of collective rights (pp. 1-12). Deventer: Gouda Quint.
 • Galenkamp, E.M. (1997). Do We Need Special, Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western Europe? In H. Adelman (Ed.), Immigration and Refugee Policy: Canada and Europe (pp. 1-21). Toronto: University of Toronto Press.
 • Galenkamp, E.M. (1996). The Rationale of Minority Rights: Wishes Rather Than Needs? In J. Räikkä (Ed.), Do We Need Minority Rights? (pp. 41-57) The Hague: Kluwer Law International.
 • Galenkamp, E.M. (1996). Collectieve rechten, "Fantasierechten"? In K. Groenveld (Ed.), Proliferatie van mensenrechten (Geschrift 83) (pp. 63-71). 's-Gravenhage: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 • Galenkamp, E.M. (1995). De grenzen van nationale zelfbeschikking. In N. Sybesma-Knol & J. van Bellingen (Eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking (pp. 89-108). Brussel: V.U.B. Press.
 • Galenkamp, E.M. (1995). Special Rights for Minorities. The Muddy Waters of Collective Rights. In T. van Willigenburg, F.R. Heeger & W. van der Burg (Eds.), Nation, State and the Coexistence of Different Communities (pp. 165-184). Kampen: Kok Pharos.
 • Galenkamp, E.M. (1993). Seyla Benhabib: Feitelijke inbedding en liberale distantie. In B. van Klink, P. van Seters & W. Witteveen (Eds.), Gedeelde normen. Gemeenschapsdenken en het recht (pp. 297-310). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Galenkamp, E.M. (1992). Het verschildilemma. Over de grenzen van het differentiedenken. In E Heyerman & P Wouters (Eds.), Crisis van de rede. Perspectieven op cultuur (pp. 219-228). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
 • Galenkamp, E.M. (1991). Het recht op de hoofddoek? In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Humanisme of Antihumanisme? Een debat (pp. 81-92). Rotterdam: EUR.
 • Galenkamp, E.M. (1994). Collectieve rechten in internationale organisaties: een overzicht van recente ontwikkelingen. (Extern rapport, no III). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Galenkamp, E.M. (1993). Collectieve actie in het internationale recht. (Extern rapport, no II). Rotterdam: EUR.
 • Galenkamp, E.M. (1993). Collectieve rechten in theorie. (Extern rapport, no I). Rotterdam: EUR.
 • Galenkamp, E.M. (1998, December 01). Group Identity and Individual Autonomy within Liberal Democracies: In Search of Guidelines. Peace and Conflict Studies, pp. 46-65.
 • Galenkamp, E.M. (2006). De grenzen van tolerantie, gastcolumn. De Duplomaat, 7 (maart), 42-45.
 • Galenkamp, E.M. & Westrik, R. (2004). Naar een nieuw burenrecht. Grondrechten in een pluriforme samenleving. Opinie. Nederlands Juristenblad (NJB), 2004 (2), 67-67.
 • Galenkamp, E.M. (1995). Recensie van M.J. Trappenburg, Soorten van gelijk. Medisch-ethische discussies in Nederland. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 24 (2), 146-151.
 • Galenkamp, E.M. (1994). Collectieve rechten 'fantasierechten'? Enkele kanttekeningen bij een discussie. Liberaal Reveil, 1.
 • Galenkamp, E.M. (2012). Over de logische kloof en de waardengeladenheid van het recht. In E.T. Feteris (et.al.) (Ed.), Bundel juridische argumentatie (pp. 339-342). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Galenkamp, E.M. (2007). Commentaar bij H.J. Plug's Problemen bij de evaluatie van argumentatie in het wetgevingsproces. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), Alles afwegende (pp. 233-234). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Galenkamp, E.M. (1992). Mensenrechten (lemma). In H Willemsen (Ed.), Woordenboek filosofie (pp. 276-277). Assen: Van Gorcum.
 • Galenkamp, E.M. (1992). Natie (lemma). In H Willemsen (Ed.), Woordenboek filosofie (pp. 291-292). Assen: Van Gorcum.
 • Galenkamp, E.M. (2007). De rechten van nieuwkomers [Bespreking van het boek The rights of others : aliens, residents, and citizens]. Migrantenrecht, 22(augustus), 294-296.
 • Galenkamp, E.M. (2002). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces]. .
 • Galenkamp, E.M. (1995). Recensie [Bespreking van het boek Lokale rechtvaardigheid. De politieke theorie van Michael Walzer]. .
 • Galenkamp, E.M. (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als casus]. .
 • Galenkamp, E.M. (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Notion of Tolerance and Human Rights. Essays in Honour of Raymond Klibansky]. .
 • Galenkamp, E.M. (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek Perspective in Minorities. Philosophical Reflections on the Identity and the Rights of Cultural Minorities]. .
 • Galenkamp, E.M. & Burg, W. van der (2009). Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties. NWO-aanvraag Conflict en Veiligheid, ingediend en toegewezen: .
 • Galenkamp, E.M. (1993, Juni 17). Individualism versus Collectivism. The Concept of Collective Rights (diss.). EUR (249 pag.). Prom./coprom.: prof.dr. G.A. van der Wal.
 • Galenkamp, E.M. (2010, januari 19). Rechten en nog meer. Over de regels van het maatschappelijk verkeer. Rhenen, Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB.
 • Galenkamp, E.M. (2009, november 24). Multiculturalisme en godsdienstvrijheid: een burenrechtelijk perspectief. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege bij het keuzevak Recht en religie.
 • Galenkamp, E.M. (2009, februari 03). Voorbij het schadebeginsel en het moralisme. Op zoek naar spelregels voor de 'publieke ruimte'. Eindhoven, Wijsgerige Kring.
 • Galenkamp, E.M. (2009, januari 27). Voorbij het schadebeginsel en het moralisme. Op zoek naar spelregels voor de 'publieke ruimte'. Eindhoven, Wijsgerige Kring.
 • Galenkamp, E.M. (2006, februari 15). Samenleven van verschillende godsdiensten. Een pleidooi voor een burenrechtelijke benadering van de grondrechten. België, Vrije Universiteit Brussel.
 • Galenkamp, E.M. (2006, september 01). Fundamental Rights and Fundamental Responsibilities. Katholieke Universiteit Leuven te Leuven, België, Summer Course on Human Rights.
 • Galenkamp, E.M. (2006, maart 31). Fundamental Rights within a Multicultural Society. Erasmus Universiteit Rotterdam, Aio-seminar Human Rights in a Multicultural Society van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.
 • Galenkamp, E.M. (2005, mei 27). Ruimte en grenzen van de godsdienstvrijheid anno 2005. De problematiek van religieuze uitingsdelicten. Egmond aan Zee, RAIO-congres Ieder z'n recht. Magistraat in een pluriforme samenleving.
 • Galenkamp, E.M. (2004, april 02). Ruimte en grenzen van de godsdienstvrijheid anno 2004. Hoevelaken, Lezing ten behoeve van de BZK-academie (Ministerie van Binnenlandse Zaken).
 • Galenkamp, E.M. (1997, augustus 17). Group Identity and Individual Autonomy within Liberal Democracies. In Search of Guidelines. Seoul, Korea, XVIIth World Congress of the International Political Science Association.
 • Galenkamp, E.M. (1997, november 26). The Scope and Limits of Tolerance. Amsterdam, KNAW Colloquium Nationalism, Multiculturalism and Liberal Democracy.
 • Galenkamp, E.M. (1997, april 09). Collectieve rechten en ontwikkeling. Leiden, Gastcollege ten behoeve van interfacultaire cursus ontwikkelingsproblematiek.
 • Galenkamp, E.M. (1997, maart 01). Recht in een multiculturele samenleving. Rotterdam, Cursus ten behoeve van HOVO.
 • Galenkamp, E.M. (1996, februari 06). Postmodernisme in het recht. Het probleem van collectieve rechten. Dronten, Lezing voor de werkgroep filosofie Flevoland.
 • Galenkamp, E.M. (1996, maart 03). Zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Hilversum, Discussiepanel over het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Radioprogramma 'De andere wereld van zondagmiddag', IKON, o.l.v. Rik Delhaas.
 • Galenkamp, E.M. (1996, juni 12). Tussen liberaal imperialisme en niet-liberale collaboratie. Utrecht, Lezing t.b.v. presentatie van Botsende Waarden.
 • Galenkamp, E.M. (1996, mei 09). Recht in een multiculturele samenleving. Enkele richtlijnen. Rotterdam, Lezing t.b.v. SI-lunch.
 • Galenkamp, E.M. (1996, juni 06). Politiek filosofen over de politics of recognition. Doorn, Lezing t.b.v. Politicologenetmaal.
 • Galenkamp, E.M. (1996, juni 14). Recht in een multiculturele samenleving. Enkele vuistregels. Rotterdam, Lezing t.b.v. symposium juridische argumentatie.
 • Galenkamp, E.M. (1996, juni 10). Nederland als multiculturele samenleving. Ethiek en beleid. Utrecht, Lezing t.b.v. Nederlandse Vereniging van Ethici.
 • Galenkamp, E.M. (1996, oktober 02). Recht in een multiculturele samenleving. Enkele benaderingen vanuit de politieke filosofie. Utrecht, Lezing t.b.v. AIO-cursus Rechtsfilosofie.
 • Galenkamp, E.M. (1995, oktober 26). Bijdrage aan debat Grondwet versus ritueel. Godsdienstvrijheid - eigen vrijheid? Rotterdam, Debat Studium Generale.
 • Galenkamp, E.M. (1995, november 02). Groepsrechten in discussie. VU Amsterdam, Studentenvereniging Cultuurwetenschappen Open Universiteit.
 • Galenkamp, E.M. (1995, juni 09). Holland: a multicultural society? Amsterdam, Seminar University of Pennsylvania.
 • Galenkamp, E.M. (1995, januari 20). De grenzen van nationale zelfbeschikking. VU Brussel, Congres Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking.
 • Galenkamp, E.M. (1995, maart 10). Rechtsfilosofie versus rechtspraktijk? RU Utrecht, Landelijk AIO-netwerk rechtsfilosofie en rechtstheorie.
 • Galenkamp, E.M. (1991, mei 03). Collectieve rechten: echo's van een lege schelp? Leiden, Presentatie dissertatie op de derde rechtsfilosofie en rechtstheoriedag.
 • Galenkamp, E.M. (1991, oktober 26). Het verschildilemma. Over de grenzen van het differentiedenken. Leusden, Lezing 13e filosofiedag.
 • Galenkamp, E.M. (1991, april 24). Postmodernisme. Rotterdam, Lezing voor Amnesty International.
 • Galenkamp, E.M. (2006). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • Galenkamp, E.M. (2005). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • Galenkamp, E.M. (2005). Recht in een multiculturele samenleving. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2005, mei 27).
 • Galenkamp, E.M. (2005). Drie visies op burgerschap. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2005, december 16).
 • Galenkamp, E.M. (2005). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • Galenkamp, E.M. (2004). Deelgenomen aan besloten rondetafelgesprekken met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) ten behoeve van de verdieping van het integratiebeleid.
 • Galenkamp, E.M. (2004). Drie visies op burgerschap. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2004, december 03).
 • Galenkamp, E.M. (2004). Ruimte en grenzen van liberale tolerantie. Cursus ten behoeve van de Masteropleiding Migratie- en Integratiestudies: EUR (2004, oktober 01).
 • Galenkamp, E.M. (2007, juli 22). Commentaar bij José Plug. Erasmus Universiteit Rotterdam, Vierde Congres Juridische Argumentatie.
 • Galenkamp, E.M. (2008). Recht en multiculturele samenleving 2008. Vrijheid en de grenzen van vrijheid. Cursus in het kader van de postdoctorale leergang Migratie en Integratie in Theorie en Praktijk (MINT), o.l.v. prof. H. Entzinger: Erasmus Universiteit Rotterdam (2008, december 12).
 • Galenkamp, E.M. (2007). Taking Rights Not That Seriously. Vierde Congres Juridische Argumentatie: Erasmus Universiteit Rotterdam (2007, juli 22).
 • Galenkamp, E.M. (1996). Collectieve rechten in een multiculturele samenleving. De grenzen van een 'politics of group regognition'. Politicologenetmaal: Doorn (1996, juni 06).
 • Galenkamp, E.M. (1996). Sitting on the fence. Exclusion in Kymlicka's Multiculturalism. Colloquium on Citizenship and Exclusion: Amsterdam (1996, april 09).
 • Galenkamp, E.M. (1991). A World of Difference? Some Considerations on the Feasibility and Desirability of the Role of Cultural Identity. congres "Development and Cultural Identity in Europe": Rotterdam (1991, juli 05).

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Sociology, Theory and Methodology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam