Jeroen van Haaren MSc

Evenwichtige stedelijke ontwikkeling
Rotterdam Maritime City

Senior onderzoeker Stedelijke en Regionale Economie

Jeroen van Haaren
E-mailadres
vanhaaren@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (010) 40 82429
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T-19-37
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Jeroen van Haaren is stedelijk en regionaal econoom. Hij onderzoekt arbeidsmarkten, vastgoedmarkten, voorzieningen en de relaties daartussen. Werkgelegenheids- en productiviteitsgroei, betaalbaarheid op de woningmarkt, maar ook stedelijke aantrekkelijkheid zijn onderwerpen waar Jeroen onderzoek naar heeft gedaan.

Evenwichtige stedelijke ontwikkeling

Het onderzoek van Jeroen kenmerkt zich door een op feiten gebaseerde aanpak en is vaak data gedreven, maar met oog voor praktische toepassingen. Jeroen adviseert bestuurders en beleidsmakers bij het bepalen van strategieën om evenwichtige ontwikkeling in steden en regio’s na te streven.

Onderzoeksinteresse

  • Arbeidsmarktanalyse en sectorstudies
  • Woningmarktanalyse
  • Stedelijke aantrekkelijkheid en voorzieningen
  • Geografische analyse

Methodologische expertise

  • GIS analyse
  • Combineren van databronnen
  • Mixed methods

Onderwijs

Jeroen is als docent betrokken bij de volgende vakken:

Daarnaast is Jeroen regelmatig spreker op congressen en geeft hij (gast)colleges bij andere onderwijsinstellingen.

Een selectie van de recente projecten van Jeroen van Haaren

Beschrijving: Een studie naar het nieuwe werken en het nieuwe consumeren en de consequenties daarvan voor de ruimtelijk-economische inrichting van de stad Rotterdam.

Status: Actief project
Looptijd: 2021-2022
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, onderdeel van Economische Verkenning Rotterdam 2022
 

Beschrijving: Essay op basis van een onderzoek naar skills- en talentvraag in de gemeente Rotterdam. Welke beroepen en skills zijn schaars en is dit een kwestie van mismatching of daadwerkelijke tekorten? En hoe kan dit worden opgelost?

Status: Actief project
Looptijd: 2021-2022
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, onderdeel van Economische Verkenning Rotterdam 2022

Beschrijving: Monitoring studie naar de implementatie van de Herstel- & Vernieuwingsagenda die is opgesteld naar aanleiding van de COVID-19 crisis in Rotterdam. In dit onderzoek wordt een brede schare indicatoren nauwlettend gevolgd om te identificeren hoe de Rotterdamse economie is geraakt door coronamaatregelen en hoe hier optimaal in kan worden bijgestuurd, gericht op herstel van de economie, maar juist ook op vernieuwing.

Status: Lopend onderzoek
Looptijd: 2021-...
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Beschrijving: Toegepast academisch onderzoek naar de economische effecten van regionale en sectorale differentiatie van pandemie gerelateerde maatregelen.
 

tatus: Actief project
Looptijd: 2020 - 2022
Opdrachtgever: ZonMW / NWO
Partners: PBL, VU

Beschrijving: Erasmus UPT en Universiteit Utrecht voeren een gezamenlijke studie uit naar het R&D innovatiesysteem in de Rotterdamse Haven. Het onderzoek bestaat uit interviews met bedrijven, literatuurstudie en een sector- en patentanalyse.

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: SmartPort
Partners: Universiteit Utrecht

Beschrijving: Onderzoek naar de talentvraag in drie regio’s naar levenscyclus van de onderliggende sectorstructuur, ruimtelijke uitsortering en inbedding.

Status: Actief project
Looptijd: 2020 - 2021
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving: Onderzoek naar de impact van de vestiging van internationale bedrijven in de Rotterdamse regio. In dit onderzoek zijn bredere impact indicatoren gemeten, waaronder toegevoegde waarde en indirecte werkgelegenheid. Daarnaast is onderzocht hoe internationale bedrijven zijn ingebed in het ecosysteem van bedrijven in de Rotterdamse regio en in hoeverre zij een rol voor zichzelf weggelegd zien in het bijdragen aan transitieopgaven in Rotterdam.

Status: Afgerond
Looptijd: 2020-2021
Opdrachtgever: Rotterdam Partners en Gemeente Rotterdam

Beschrijving: Onderzoek naar de economische effecten van de voorgenomen investeringsstrategie ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ gericht op het bevorderen van economische groei in de provincie Zuid-Holland. Dit project omvat een analyse van de impact van investeringen in onderzoek en ontwikkeling en een effectbepaling van de investeringen in de woningmarkt en het openbaar vervoernetwerk in de metropoolregio.

Status: Actief project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
Partners: NEO Observatory

Beschrijving: Bijdragen aan de jaarlijkse Economische Verkenning Rotterdam in de vorm van essays. Deze essays gaan in op een gebalanceerd groeipad voor de Rotterdamse regio en behandelen diverse thema’s, waaronder de stedelijke economische structuur, toerisme en bezoekers, uitgaven in en aantrekkelijkheid van de binnenstad en de woningmarkt.

Status: Actief project
Looptijd: Jaarlijks, vanaf 2016
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
Partners: Diversen

Beschrijving: Onderzoeksproject naar de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en een vooruitblik op toekomstige ontwikkeling. In dit project is het groeipotentieel in de 23 gemeenten in deze regio onderzocht en worden condities geschetst om dit potentieel te verzilveren, waaronder investeringen in de woningmarkt en het openbaar vervoernetwerk.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2019
Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
Partners: NEO Observatory

Beschrijving: Academisch onderzoek naar de langjarige ontwikkeling van nationaal aangewezen prioriteitssectoren (‘topsectoren’) in Rotterdam. In dit onderzoek is het ontwikkelpad van de onderliggende subsectoren aan deze topsectoren onderzocht voor de periode 2000-2015 en is dit pad gerelateerd aan een sector levenscyclus model. Dit onderzoek wijst op grote heterogeniteit in de samenstelling van deze sectoren, dit vraagt om een kleinere korrelgrootte bij het maken van economisch beleid gericht op deze sectoren

Status: Afgerond project
Looptijd: 2019
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Beschrijving: In het project Rotterdams Talent zijn de toekomstige vaardigheden die nodig zijn op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Gebaseerd op meerdere onderzoeksmethoden, zoals tekstanalyse op vacatures, interviews en enquêtes, brengen de onderzoekers de skillvraag in kaart. Het rapport identificeerde meerdere talentprofielen en identificeerde de kansen om de toekomstige vaardigheden in de stad Rotterdam te verbeteren, zoals het integreren van initiatieven, meer soft skills in wetenschappelijke studies en een levenslange leerhouding.

Status: Project afgerond
Looptijd: 2020-2019
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Beschrijving: In dit onderzoeksproject zijn de geplande woningbouwontwikkelingen in de Gemeente Rotterdam onderzocht op hun impact op het woonaanbod voor sociaal-economische onafhankelijke bewoners. In de studie zijn demografische en economische prognoses geconfronteerd met de plannen, haalbaarheid en segmentering van het te ontwikkelen woningaanbod. Hiermee is de toekomstige match van vraag en aanbod voor deze doelgroep geëvalueerd.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2019
Opdrachtgever: Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam

Beschrijving: Deze studie heeft de impact onderzocht van de groei van korte-termijn huurservices in Amsterdam. Het doel was om een link te onderzoeken tussen de opkomst van AirBnB’s en de betaalbaarheid van woningen uitgedrukt in huizenprijzen en de ontwikkeling van kwaliteit van leven. Resultaten laten een complexe dynamiek zien tussen STR en de stad. Enerzijds, in sommige gebieden is de aanwezigheid van STR statistisch gecorreleerd met hogere huizenprijzen en hoge kwaliteit van leven, terwijl in andere gebieden een tegenovergesteld fenomeen plaats vindt. Het kan daarom niet gesteld worden dat STRs een specifieke relatie hebben met de stad, maar dat het zich op verschillende manieren kan manifesteren.

Status: Afgerond project
Duur: 2019
Opdrachtgever: Europese Commissie

Beschrijving: Scenariostudie voor Economic Board Zuid-Holland gericht op de historische economische impact van vijf speerpunten benoemd door Economic Board Zuid-Holland voor de economie van de provincie Zuid-Holland. De studie gaat daarnaast in op de potentiële toekomstige economische impact onder aanname van diverse scenario’s.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: Economic Board Zuid-Holland

Een selectie van overige projecten van Jeroen van Haaren

Beschrijving: Adviestraject gericht op strategievorming om de kenniseconomie en daaraan verwante beleidsagenda te versterken in de gemeente Den Haag. In dit project is in kaart gebracht waar kennisintensieve bedrijvigheid zich bevindt en in welke mate sprake is van bedrijfsoprichtingen, -overleving en -opheffing.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Beschrijving: Onderzoek naar de omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van circulaire werkgelegenheid. Het betreft een ruimtelijke analyse met kaartmateriaal en zwaartekrachtmodellen van circulaire werkgelegenheid in Nederland.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2017
Opdrachtgever: Goldsmeding Foundation
Partners: EHERO, Circle Economy

Beschrijving: Onderzoek naar de samenstelling en vestiging van de voedingsmiddelen en voedingsmiddelengerelateerde sectoren in de Rotterdamse Regio. Dit onderzoek is gebaseerd op geografische analyse en casusonderzoek naar padafhankelijkheid in sectorontwikkeling.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Partners: RSM

Beschrijving: Branding Brabant: Doorontwikkeling van het brand ‘Brabant’, strategische advisering van de Provincie Noord-Brabant op de verdere ontwikkeling van de branding activiteiten en strategie van de provincie. In dit onderzoek zijn op basis van een 40-tal interviews toekomstperspectieven geschetst voor het merk ‘Brabant’.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2016
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Beschrijving: Onderzoek naar de taxatiemodellen voor woningen en commercieel vastgoed gebruikt door Colliers International Consultants. Dit onderzoek bestaat uit het uitbrengen van een advies ten aanzien van de mathematische consistentie en marktconformiteit van de gehanteerde modellen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2015-2016
Opdrachtgever: Colliers International Consultants

Beschrijving: Onderzoek naar duurzame waardesturing in Rotterdamse buurten Onderzoek naar waarde bepalende omgevingsfactoren in Rotterdamse buurten. Dit onderzoek bestaat uit het modelleren van woningwaarde met multilevel hedonische prijsvormingsmodellen en het schetsen van mogelijkheden om waarde te beïnvloeden.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2013-2015
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Beschrijving: Dutch initiative for sustainable cities (DISC) heeft tot doel duurzame stedelijke projecten te ontwikkelen in de vier grote steden van Roemenië; Boekarest, Cluj, Constanta en Timisoara. Samen met Roemeense partners in de vier steden ontwikkelt DISC initiatieven op het gebied van integrale stadsontwikkeling die leiden tot aantrekkelijkere steden en duurzame businesscases voor alle betrokken partners. Binnen het programma is een case study uitgevoerd naar de Corvin Promenade in Boedapest VIIIe district naar de otwikkeling van locaties in de kenniseconomie, terwijl in Boekarest in het Lipscani district de rol van ontwerp in stedelijke ontwikkeling is geanalyseerd.

Status: Afgerond project
Duur: 2011-2013
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Beschrijving: Onderzoek naar de ruimtelijk-economische voorwaarden voor de ontwikkeling van kennislocaties in zes steden (Dublin, Eindhoven, Helsinki, Incheon, Munich, San Sebastian).

Status: Afgerond project
Duur: 2009-2010
Opdrachtgevers: City of Dublin, Gemeente Eindhoven, City of Helsinki, Landeshauptstadt München, Gobierno Municipal de San Sebastian, Institute for Housing and Urban Development Studies

Beschrijving: Het onderzoeksproject "Transport, Environment and Economy at urban level: the need for decoupling" richt zich op de noodzaak voor steden om de economische groei, milieu-uitdagingen en bereikbaarheidsbehoeften in gezamenlijkheid te beheersen. In dit onderzoek is gewerkt aan een aanpak om steden op een evenwichtige manier te laten groeien. Het onderzoek omvat vijf casestudies naar het vervoersbeleid van de steden Londen (VK), Göteborg (Zweden), Hamburg (Duitsland), Rotterdam (Nederland) en Curitiba (Brazilië).

Status: Afgerond project
Duur: 2007-2008
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam, Institute for Housing and Urban Development Studies

A selectie uit de publicaties van Jeroen van Haaren

Bornioli, A., Vermeulen, S.J., van Haaren, J., Valente, R. and Mingrado, G. (2022) The Impacts of Tourism Stays on Residents’ Self-Reported
Health: A Pan-European Analysis on the Role of Age and Urbanization Level
Sustainability 14(3), 1157. 

van Haaren, J., van Oort, F.G. & Maasland, J. (2021), Local cluster strategies and firm performance in the Netherlands. In: Dirk Fornahl & Nils Grashof (eds.), Regional clusters in a global world. Cheltenham: Edward Elgar.

van Oort, F.G. , Cortinovis, N., Dogaru, T. & van Haaren, J. (2020), Mapping relatedness in European regions. In: Roberta Capello, Alexander Kleibrink & Monika Matusiak (eds.), Quantitative Methods for Place-based Innovation Policy. Cheltenham: Edward Elgar, 45-77.

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2018), Dynamiek in het Rotterdamse food cluster. In: Niels van der Weerdt (ed.), Food for the Future, Innovatievermogen van het Rotterdam food cluster. Bedrijvigheid en vernieuwing in het verleden, heden en de Next Economy. Rotterdam, Gemeente Rotterdam: 17-39.

Winden, W., Carvalho, de L.M., Van Tuijl, E., van Haaren, J. & Van den Berg, L. (2012) Creating Knowledge Locations in Cities: Innovation and integration challenges, Abingdon: Routledge.  

Carvalho L, Mingardo G and van Haaren J. (2012) Green urban transport policies and cleantech innovations. Evidence from Curitiba, Göteborg and Hamburg, European Planning Studies, Vol. 20, Issue 3, pp. 375-396.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen