Dr. Bart Kuipers

Rotterdam Maritime City

Senior Onderzoeker Haveneconomie

E-mailadres
bkuipers@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (010) 40 81870
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-27
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Dr. Bart Kuipers (1959) is sinds 2008 als zeehaven- en logistiek adviseur bij Erasmus UPT.

Al meer dan drie decennia doet Bart Kuipers onderzoek naar:

  • goederenvervoer,
  • ruimtelijke logistieke processen
  • en zeehavenontwikkeling.

Zijn proefschrift ging over de flexibiliteit van de in de Rotterdamse haven gebaseerde chemische industrie.

Expertise

Met name het goederenvervoer en dan speciaal de containerisatie is een van Barts expertisegebieden. Hij duidt het belang van de container voor de Nederlandse economie en dan met name de toekomstige economische impact van goederenvervoer en containers. Belangrijk onderdeel zijn scenariostudies van mogelijke toekomstige ontwikkelingen van nationale en internationale zeehavens.

Bart heeft gewerkt bij het Nederlandse Ministerie van Transport, bij de TU Delft en TNO.

In 2014 ontving hij de gouden medaille van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor zijn essay over de container: de beste uitvinding van de afgelopen eeuw. Waarin hij helder uiteen zet hoe de container als economisch fenomeen grote veranderingen in wereldeconomie heeft veroorzaakt.

Voornaamste onderzoeksgebieden

Bart Kuipers richt zich op de volgende onderzoeksgebieden:

  • Groei en ontwikkeling van zee- en binnenhavens
  • Regionaal-economische ontwikkeling in binnen en buitenland gerelateerd aan goederenvervoer
  • Goederenvervoer- en havenbeleid

Een selectie van de recente projecten van Bart Kuipers

Beschrijving: De inval van Rusland in Oekraïne heeft geleidt tot een zeer sterke piek in met name gasprijzen. Dit heeft een grote invloed gehad op de industrie in de Rotterdamse haven, zeker omdat deze prijsstijging slechts één van de bronnen was die zorgde voor toenemende energie- en grondstofkosten in de Rotterdamse haven. In dit onderzoek is de huidige en toekomstige positie van de haven van Rotterdam beschreven gerelateerd aan concurrerende industrielocaties. 

Status: Afgesloten project  

Looptijd: tweede helft 2023

Opdrachtgever: SmartPort, i.s.m. Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.

Beschrijving: In de Rotterdamse haven en op Schiphol is een aantal keurpunten ingericht door de NVWA voor het keuren van veterinaire lading. In dit onderzoek zijn acht bouwstenen voor een nieuw keurpuntenbeleid aangegeven. Het doel is dat door de implemantatie van deze acht bouwstenen de keurketens op ‘Chmapionleageuniveau’ te brengen. Onderzoek uitgevoerd samen met collega Rosanne van Houwelingen. 

Status: Afgesloten project  

Looptijd: najaar 2023 

Opdrachtgever: Agrarisch Import Platform (AIP) en Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (Nekovri)

Beschrijving: Dit rapport geeft een overzicht van de rol die China en Chinese bedrijven spelen in de Rotterdamse haven. Er is daarbij sprake van een zeer dynamische ontwikkeling, waarbij in dit onderzoek de situatie tot en met eind 2023 is bijgehouden voor wat betreft eigendomsverhoudingen, goederenstromen en dergelijke. Deelname in een onderzoek dat is geleid China Geopolitics en waarbij ook is samengewerkt met instituut Clingendael.

Status: Afgesloten project  

Looptijd: najaar 2023 

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam 

Beschrijving: De binnenvaart moet voldoen aan technische voorschriften gericht op het verhogen van de veiligheid. Het is met name voor de kleine binnenvaart vrijwel onmogelijk om aan deze voorschriften te voldoen. In het rapport worden oplossingsrichtingen aangedragen. Samen met collega Martijn Streng en onderzoekers van Panteia uitgevoerd. 

Status: Afgesloten project  

Looptijd: voorjaar 2023 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructur en Waterstaat 

Beschrijving: Knooppuntplannen zijn een instrument om op de Goederenvervoercorridors tot onderlingen afstemming te komen voor een optimaal functionerend corridornetwerk. Knooppuntplan Rotterdam gaat in op de rol van zowel de Mainport als de Greenport op de corridor.

Status: Afgesloten project  

Looptijd: najaar 2022 

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: Voor diverse vakbladen en dagbladen zijn in de afgelopen jaren columns geschreven die vooral het reilen en zijlen van de Rotterdamse haven als onderwerp hadden.

Zie hier meer projecten van Bart Kuipers

Beschrijving: Diverse onderzoeken erop gericht om het functioneren van de haven van Rotterdam als logistiek knooppunt voor de Greenport te verbeteren.

Status: Actief project
Looptijd: 2018-...
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Beschrijving: De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) werkt aan een nieuwe visie regionale bedrijventerreinen. De MRDH heeft Erasmus UPT gevraagd om een actualisatie te maken van de eerder uitgvoerde watergebonden bedrijventerreinen studie uit 2018.

Status: Actief project
Looptijd: 2021-...
Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

Beschrijving: Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de binnenhavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

Status: Actief project
Looptijd: terugkerend, drie edities: 2021, 2019, 2015
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Studie samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de economische baten van zeehavens. Aanvullend op de havenmonitor wordt in deze studie ook gekeken naar de impact in de rest van Nederland en andere sectoren. 

Status: Actief project
Looptijd: 2021-...
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Partners: CBS

Beschrijving: Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het ministerie van I en W bij het ontwikkelen van een binnenvaartstrategie. Werkzaamheden bestaan o.a. uit het leiden van workshop sessies met betrokkenen in en rondom de binnenvaart, het beantwoorden van onderzoeksvragen en het uitvoeren van economische impact analyses.

Status: Actief project
Looptijd: 2020-...
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoek in opdracht van SmartPort en in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Hutchisonports ECT Rotterdam en Vopak, naar de impact op lange termijn van de corona crisis op de haven van Rotterdam. In dit onderzoek zijn antwoorden gezocht op de centrale vraag is: op welke wijzen gaat deze Coronacrisis de ontwikkeling van de Rotterdamse haven op de lange termijn mogelijk beïnvloeden? De conclusies van het onderzoek bieden lange termijn inzichten van de impact van deze crisis en de mogelijke kansen voor een versnelling van het herstel van de Rotterdamse haven.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: SmartPort

Beschrijving: Analyses van de impact van China op verschillende onderdelen van de Nederlandse logistieke sector, inclusief eigendom, controle over goederenstromen. Diverse analyses (kwantitatieve, kwalitatieve, scenarioanalyses)

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021-2020
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoek in opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat naar de impact van het corona virus op Nederlandse maritieme sectoren.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021-2020
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoeksproject naar het level playing field voor de Noord-West Europese zeehavens. In dit onderzoek is voor de Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse zeehavens in kaart gebracht hoe de omstandigheden en uitgangspunten zijn voor de zeehavens en de daarin aanwezige bedrijvigheid. Ondanks alle inspanningen die in de diverse landen gedaan wordt is anno 2019 op een aantal aspecten nog steeds sprake van een ongelijk speelveld tussen de zeehavens in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dit wordt primair veroorzaakt door de hogere overheidsbijdragen -zowel structureel als incidenteel- van Duitsland en België in vergelijking met Nederland en Frankrijk. 

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020-2019
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: In de quickscan Belt Road Initiative – Duisburg, is gekeken naar de vraag in hoeverre de ontwikkeling van Duisburg; als eindpunt van de nieuwe Zijderoute en als hub voor Chinese logistieke stromen en investeringen, ten koste gaat van de Rotterdamse haven en logistieke hotspots als Venlo en van Nederland als ‘distributieland’. Hoe zijn de ontwikkelingen relevant voor Rotterdam? Hoe moeten wij omgaan met de Chinese investeringen (CAI)? Waar liggen de kansen en bedreigingen?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: SmartPort

Beschrijving: Onderzoek naar groeiscenario's voor gemeente Nissewaard. Hoe kan de gemeente Nissewaard meer profiteren van de nabijheid van de Rotterdamse haven en dan vooral de transities in de Rotterdamse haven. Dit is onderzocht aan de hand van vier scenario's, waarbij er twee kansrijk bleken: a) Nissewaard ontwikkelt zich op eigen kracht aan de hand van een zelfstandig economische profiel. b) Nissewaard sluit nog dichter aan op de haven van Rotterdam in economische zin en profiteert van ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. 

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020-2019
Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

Beschrijving: In dit project is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de impact van Mainport Rotterdam op de Nederlandse economie vastgesteld. Dit is gedaan door ook de wederuitvoer van gecontaineriseerde lading mee te nemen in de economische impact, die Erasmus UPT jaarlijks vaststelt in de Havenmonitor. Met deze wederuitvoer is een omvangrijke toegevoegde waarde gemoeid waardoor de economische impact van mainport Rotterdam ook sterk is toegenomen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Beschrijving: Onderzoeksproject naar de economische effecten van autonoom varen in de haven van Rotterdam. Wat zijn de economische gevolgen van de trend naar autonome schepen en hoe moet de haven van Rotterdam zich hier op voorbereiden?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: SmartPort

Beschrijving: Toekomstverkenning voor Schiedam als maritieme hotspot met potentie. In kaart brengen van huidige haveneconomische en maritieme activiteit en vooruitblik naar de toekomst.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Beschrijving: Onderzoek in opdracht van de Waddenacademie naar een economisch middel-lange termijn perspectief voor de waddenzeehavens aan de hand van een scenariostudie.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: Waddenacademie

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject naar de macro-economische ontwikkelingen in Zuid-Holland in het kader van de circulaire economie. Wat zijn de economische effecten van een in meer of mindere mate ontwikkelende circulaire economie?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject over de ontwikkelingen in het maritiem vervoer en de economische gevolgen voor de Westerschelde. Hoe ontwikkelt het maritieme vervoer zich op de Westerschelde en wat dit heeft voor gevolgen voor verschillende stakeholders?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Beschrijving: Onderzoek in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). In dit onderzoek zijn 39 bedrijventerreinen in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag onderzocht door middel van een factsheet. Er is onderzocht in hoeverre deze terreinen als watergebonden of waterverbonden zijn te beoordelen en in de toekomst ingezet kunnen worden voor kansrijke nieuwe watergebonden dan wel waterverbonden activiteiten.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2017-2016
Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

Beschrijving: Scenariostudie over de toekomst van het maritieme cluster in de provincie Zuid-Holland. De scenariostudie wordt gebruikt om de positioneringsstrategie van het maritieme cluster te bepalen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2017-2016
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Beschrijving: Onderzoek in opdracht van het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (IECB) naar verschillende scenario's voor het gebruik van LNG in de binnenvaart aan de hand van gesprekken met stakeholders. 

Status: Afgerond project
Looptijd: 2016
Opdrachtgever: IECB

Beschrijving: Erasmus UPT heeft samen met Panteia onderzocht wat de effecten zijn van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN voor 2035 en 2041. Dit is onderzocht in opdracht van de afdeling Binnenvaart en Vaarwegen van het Ministerie van I en W

Status: Afgerond project
Looptijd: 2023
Opdrachtgever: Binnenvaart en Vaarwegen van het Ministerie van I en W

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen