Martijn Streng MSc

Van vraag naar beleid
Rotterdam Maritime City

Senior adviseur haveneconomie

E-mailadres
streng@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (010) 40 81556
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-23
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Martijn Streng is senior adviseur haveneconomie bij Erasmus UPT. Martijn houdt zich bezig met twee soorten onderzoeks- en adviesprojecten binnen de haven- en maritieme context: 

Van vraag naar beleid

De studies die Martijn uitvoert hebben vaak een kwantitatieve insteek, waarna Martijn de vertaling maakt naar een concreet strategie- of beleidsadvies voor de opdrachtgever. Wat is het economisch belang van mijn haven, gemeten in werkzame personen, toegevoegde waarde of aantallen bedrijven? En hoe verhoudt die haven zich tot mijn gemeente of provincie? Wat zijn de gevolgen voor mijn haven van trends en ontwikkelingen in de wereld om mijn haven heen? Hoe verandert de maritieme wereld om ons heen en wat heeft dat voor mij voor gevolgen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die Martijn voor u kan beantwoorden. Bij zijn vorige werkgever, Maritime & Transport Business Solutions, heeft hij internationale (Comoren, Nigeria, Guinee) ervaring opgedaan op het gebied van financieel modelleren (F1F9), haalbaarheidsstudies en overslag voorspellingen. 

Onderzoeksinteresse

  • Haven- en maritieme economie
  • Internationale haalbaarheidsstudies
  • Maritiem transport en logistiek

Onderwijs

Martijn doceert en begeleidt studenten op bachelor en master niveau. Hij begeleidt studenten bij het schrijven van hun scriptie en geeft colleges in zijn vakgebied haven- en maritieme economie. 

Een selectie van de recente projecten van Martijn Streng

Beschrijving: Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse zeehavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de zeehavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

Status: Actief project
Looptijd: 2017-... (Jaarlijkse editie vanaf 2017)
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Financiële positie- en effectbepaling North Sea Port in het kader van grote transities en uitdagingen die op de havens van North Sea Port afkomen. 

Status: Actief project
Looptijd: 2021-...
Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Beschrijving: Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de binnenhavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

Status: Actief project
Looptijd: terugkerend, drie edities: 2021, 2019, 2015
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoeksproject voor het Havenbedrijf Moerdijk waarin wij een strategische monitor ontwikkeld hebben om de voortgang van de havenstrategie te monitoren. In een kader van SDG's is een uitgebreid aantal indicatoren gemonitord en zijn trends en ontwikkelingen weergegeven. 

Status: Actief project
Looptijd: 2021-2019 (twee edities, 2020 en 2021)
Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk

Beschrijving: Onderzoeksproject om het economisch belang van de luchtvracht sector op Schiphol in kaart te brengen. Hoeveel werkzame personen zijn er en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

Status: Actief project
Looptijd: 2020-.., 2019-2018, 2018-2017 (3 edities)
Opdrachtgever: ACN

Beschrijving: Erasmus UPT en Universiteit Utrecht voeren een gezamenlijke studie uit naar het R&D innovatiesysteem in de Rotterdamse Haven. Het onderzoek bestaat uit interviews met bedrijven, literatuurstudie en een patentanalyse.

Status: Actief project
Looptijd: 2021-...
Opdrachtgever: SmartPort
Partners: Universiteit Utrecht

Beschrijving: Studie samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de economische baten van zeehavens. Aanvullend op de havenmonitor wordt in deze studie ook gekeken naar de impact in de rest van Nederland en andere sectoren. 

Status: Actief project
Looptijd: 2021-...
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Partners: CBS

Beschrijving: Onderzoeksproject over de mogelijke voordelen van digitalisering van fytosanitaire en veterinaire certificaten. Het doel is om een concurrentievoordeel van de Nederlandse agrarische sector door digitalisering papierwerk en certificaten te verkrijgen.

Status: Actief project
Looptijd: 2020-...
Opdrachtgevers: NWO, Provincie Limburg, SmartPort

Beschrijving: Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het ministerie van I en W bij het ontwikkelen van een binnenvaartstrategie. Werkzaamheden bestaan o.a. uit het leiden van workshop sessies met betrokkenen in en rondom de binnenvaart, het beantwoorden van onderzoeksvragen en het uitvoeren van economische impact analyses.

Status: Actief project
Looptijd: 2020-...
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Analyses van de impact van China op verschillende onderdelen van de Nederlandse logistieke sector, inclusief eigendom, controle over goederenstromen. Diverse analyses (kwantitatieve, kwalitatieve, scenarioanalyses)

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021-2020
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving:  Onderzoek naar de impact van de vestiging van internationale bedrijven in de Rotterdamse regio. In dit onderzoek zijn bredere impact indicatoren gemeten, waaronder toegevoegde waarde en indirecte werkgelegenheid. Daarnaast is onderzocht hoe internationale bedrijven zijn ingebed in het ecosysteem van bedrijven in de Rotterdamse regio en in hoeverre zij een rol voor zichzelf weggelegd zien in het bijdragen aan transitieopgaven in Rotterdam.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021-2020
Opdrachtgevers: Rotterdam Partners en Gemeente Rotterdam

Beschrijving: Onderzoeksproject naar de economische impact van toekomstige periodes van laagwater en het analyseren van maatregelen die zijn genomen om impact te voorkomen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2021-2020
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Beschrijving: Onderzoeksproject waarin wij voor het ministerie van Justitie en Veiligheid het maritieme netwerk in kaart gebracht hebben (stakeholders, assets, infrastructuur) en waarin vanuit een cybersecurity perspectief in kaart gebracht is waar risico's en afhankelijkheden in maritieme ketens zitten. 

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Ministerie Justitie en Veiligheid

Beschrijving: Onderzoeksproject om het effect van verschillende 'market-based measures', vormen van emissie beprijzing op de Nederlandse en Europese zeevaart in kaart te brengen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoeksproject naar de economische impact van het laagwater in 2018 in Nederland en Duitsland, waarbij niet alleen gekeken werd naar de sector binnenvaart, maar juist ook naar de verladers en de bredere economie.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020-2019
Opdrachtgevers: CBRB en BLN

Beschrijving: Onderzoeksproject naar het level playing field voor de Noord-West Europese zeehavens. Is er sprake van een level playing field of wordt er gebruik gemaakt van (on)mogelijkheden van wetgeving en financiering om bepaalde zeehavens een onnatuurlijk competitief voordeel te geven? 

Status: Afgerond project
Looptijd: 2020-2019
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoeksproject om het economisch belang van de haven en freezone van Sohar in kaart te brengen. Gelijkende methodiek aan de jaarlijkse havenmonitor in Nederland, maar in plaats van naar de havens in Nederland wordt naar deze haven in Oman gekeken. Hoeveel werkzame personen zijn er in de zeehaven en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2019
Opdrachtgever: Port of Sohar

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject om de uitstoot van broeikasgassen van het maritieme vervoer te beperken. Identificatie van een aantal maatregelen die het meest geschikt zijn voor de situatie in Tonga, internationale vergelijking en implementatie support.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject naar zeevaartprognoses en goederenvervoermodellen. Wat zijn de grondslagen en uitgangspunten van verschillende modellen en hoe verhouden verschillende modellen zich tot elkaar?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Beschrijving: Bijdrage aan de maritieme delta monitor door middel van een vergelijking tussen het Nederlandse maritieme cluster met andere maritieme clusters in Noord-West Europa te maken. 

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Ecorys

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject naar het economisch belang van de haven van Moerdijk in verhouding tot de provincie Noord-Brabant. Wat is het relatieve belang van de haven van Moerdijk op verschillende vergelijkingsniveau’s?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk

Beschrijving: Economische en financiële haalbaarheidsstudie voor een cruise terminal in Kaapverdië, inclusief de inbedding van de terminal in de politieke context. Zijn de economische en financiële baten hoog genoeg om de investering te verantwoorden?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: RVO

Beschrijving: Toekomstverkenning voor Schiedam als maritieme hotspot met potentie. In kaart brengen van huidige haveneconomische en maritieme activiteit en vooruitblik naar de toekomst.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject over de ontwikkelingen in het maritiem vervoer en de economische gevolgen voor de Westerschelde. Hoe ontwikkelt het maritieme vervoer zich op de Westerschelde en wat dit heeft voor gevolgen voor verschillende stakeholders?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject naar de macro-economische ontwikkelingen in Zuid-Holland in het kader van de circulaire economie. Wat zijn de economische effecten van een in meer of mindere mate ontwikkelende circulaire economie?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Drift

Beschrijving: Onderzoeks- en adviesproject voor het ministerie naar de economische effecten van het ballastwaterverdrag en een mogelijke uitzondering daarop. Wat zijn de economische kosten en baten van een ‘same risk area’?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Beschrijving: Scenariostudie voor Economic Board Zuid-Holland gericht op de historische economische impact van vijf speerpunten benoemd door Economic Board Zuid-Holland voor de economie van de provincie Zuid-Holland. De studie gaat daarnaast in op de potentiële toekomstige economische impact onder aanname van diverse scenario’s.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: Economic Board Zuid-Holland

Beschrijving: Onderzoeksproject naar de economische effecten van autonoom varen in de haven van Rotterdam. Wat zijn de economische gevolgen van de trend naar autonome schepen en hoe moet de haven van Rotterdam zich hier op voorbereiden?

Status: Afgerond project
Looptijd: 2018-2017
Opdrachtgever: SmartPort

Beschrijving: Scenariostudie over de toekomst van het maritieme cluster in de provincie Zuid-Holland. De scenariostudie wordt gebruikt om de positioneringsstrategie van het maritieme cluster te bepalen.

Status: Afgerond project
Looptijd: 2017-2016
Opdrachtgever: n.v.t.

Diverse overige projecten op het vlak van transport en (duurzame) mobiliteit voor verschillende opdrachtgevers. 

Waaronder de projecten:

  • Evidence: Een door de EU gefinancierd project met als doel het verzamelen en verspreiden van bewezen economische voordelen van duurzame transportinitiatieven. Het belangrijkste doel is om het beleidsdebat over investeringen in vervoer (infrastructuur) te veranderen. Door de economische waarde van duurzaam vervoer onder de aandacht te brengen, vooral in vergelijking met meer traditionele vervoersbenaderingen, wordt het moeilijk voor besluitvormers om er geen kennis van te nemen.
  • Push & Pull: Door de EU gefinancierd project met 15 partners uit 12 Europese landen met als doel de stedelijke mobiliteit in Europese steden te verbeteren door middel van parkeerbeheer in combinatie met mobiliteitsmanagement maatregelen.
  • Mobiliteitsplan De Nieuwe Kuip: Project gericht op het ontwikkelen van het mobiliteitsplan voor het nieuwe stadion van Feyenoord in Rotterdam. Het mobiliteitsplan is een van de grotere strategische opgaven bij de planningsfase van het nieuwe stadion. 

En diverse andere (kleine) projecten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen