Equal Pay for Equal Work

Ontvangen werknemers in uw organisatie een gelijke beloning voor gelijk werk?
Twee verschillende damesgezichten close-up

Beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in Nederland, net als in veel andere landen, een hardnekkig fenomeen. Gemiddeld verdienen mannen in Nederland 14,2 % meer dan vrouwen. Zelfs wanneer er rekening gehouden wordt met vergelijkbaarheid van werk is de loonkloof substantieel: Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek* laat zien dat bij de overheid mannen 4% meer verdienen voor dezelfde werkzaamheden als vrouwen, en in het bedrijfsleven 7% meer. 

European Pay Transparancy Directive

Om beloningsongelijkheid te reduceren is de Europese Pay Transparancy Directive opgesteld. Deze regelgeving verplicht organisaties met meer dan 100 werknemers te rapporteren over de beloningsongelijkheid in hun organisatie. Het gaat hierbij in het bijzonder om het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen voor vergelijkbaar werk. Organisaties met meer dan 100 werknemers moeten eens per drie jaar rapporteren. Organisaties met meer dan 250 werknemers moeten dit jaarlijks doen.

Gelijke beloning en gelijke kansen

Streeft u naar een gelijkwaardig beloningsbeleid binnen uw organisatie? En wilt u werknemers gelijke kansen bieden ongeacht geslacht of etnische afkomst? Erasmus Q-Intelligence helpt organisaties een gelijkwaardige werkomgeving te creëren en behouden. Met onze Equal Pay Employer certificering voldoet u aan de vereisten voor de Europese Pay Transparancy Directive. Onze aanpak gaat indien gewenst verder dan alleen rapporteren: we helpen u ook inzicht te krijgen in de oorzaken van een eventuele loonkloof, en we helpen u om interventies in te zetten om gelijkwaardigheid duurzaam in de organisatie te verankeren. 

Wat is de loonkloof?

De loonkloof is het verschil in beloning tussen twee groepen mensen. Vaak gaat het om mannen en vrouwen, maar de loonkloof kan ook uitgedrukt worden voor andere groepen mensen, zoals mensen met een verschillende etnische afkomst. De loonkloof geeft een indicatie van enerzijds belonings(on)gelijkheid (gelijke beloning voor gelijk werk) en anderzijds kansen(on)gelijkheid (bijv. de aanwezigheid van een glazen plafond). 

Wat is de gecorrigeerde loonkloof?

Verschillen in beloning kunnen vanwege diverse redenen ontstaan. Voorbeelden zijn verschillen in functiezwaarte, in werkervaring en in deeltijdfactor. Bepaalde factoren kunnen legitiem zijn. Geslacht en afkomst worden echter niet gezien als legitieme factoren. Door de loonkloof te corrigeren voor deze factoren ontstaat de zogeheten ‘gecorrigeerde loonkloof’. De gecorrigeerde loonkloof geeft een zuiver beeld van in hoeverre werknemers gelijk beloond worden voor gelijk werk. Om de gecorrigeerde loonkloof goed te bepalen zijn geavanceerde statistische modellen nodig. Erasmus Q-Intelligence gebruikt hiervoor statistische modellen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en in lijn met de methoden gebruikt door het CBS.

Equal Pay Employer certificering

Equal Pay certificering logo

Wij bieden organisaties die zich inzetten voor gelijke beloning voor gelijk werk de Equal Pay Employer certificering. Met deze certificering voldoet u aan de vereisten voor de Pay Transparency Directive. De certificering kent drie gradaties:

 

Awareness: indien er een significante loonkloof is die groter is dan het landelijk gemiddelde

Progress: indien er een significante loonkloof is die kleiner is dan het landelijk gemiddelde

Excellence: indien er geen significante loonkloof is

Een geïntegreerde aanpak

Onze geïntegreerde aanpak bestaat uit drie onderdelen:

In een loonkloofonderzoek wordt de belonings(on)gelijkheid binnen uw organisatie gemeten. Hierbij meten we hetgeen vereist is in het kader van de Europese Pay Transparancy Directive en beschouwen we zowel de ongecorrigeerde als de gecorrigeerde loonkloof. Bij de loonkloofmeting houden we uiteraard rekening met de context van de organisatie. Zo bepalen we bijvoorbeeld in samenspraak de te gebruiken correctiefactoren. Erasmus Q-Intelligence gebruikt geavanceerde statische methoden om de loonkloof te meten op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Uiteraard houden we daarbij rekening met privacy aspecten zodat uitkomsten niet tot individuen te herleiden zijn. De loonkloofmeting is gekoppeld aan de Equal Pay Employer certificering. 

Equal pay dashboard

Om de uitkomsten van het loonkloofonderzoek goed inzichtelijk te maken heeft EQI een loonkloofdashboard ontwikkeld. Het dashboard biedt een gedetailleerd inzicht in de (eventuele) beloningsongelijkheden voor diverse opsplitsingen in de organisatie en maakt het gemakkelijk om herhaalmetingen van de loonkloof uit te voeren. Ook kunnen voorgenomen salarisaanpassingen vooraf getoetst worden in het dashboard. 

Als er een loonkloof wordt geconstateerd, is het goed om te weten waar in de organisatie deze zich voordoet en wat daarvan de oorzaak is. Is het bijvoorbeeld zo dat de ongelijkheid is ontstaan bij indiensttreding of doordat, bijvoorbeeld, mannen eerder (en vaker) promotie maken dan vrouwen, of viceversa? Of komt het juist doordat vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden binnen de organisatie andere aspecten waarderen? Met behulp van gerichte onderzoeken (zowel kwalitatief als kwantitatief), historische gegevens en speciale analysetechnieken kunnen de oorzaken van belonings-ongelijkheid en kansenongelijkheid in kaart gebracht worden. Dat biedt inzichten waarmee de ongelijkheid bij de wortel aangepakt kan worden.

Ons einddoel is het creëren van duurzaam gelijkwaardige en inclusieve werkomgevingen. Het is uiteraard zonde als er een interventie, zoals een eenmalige beloningscorrectie, wordt ingezet, maar de loonkloof zich binnen twee jaar weer manifesteert. Aan de hand van de inzichten uit het voornoemde oorzakenonderzoek, kennis vanuit de gedragswetenschap, en bewezen praktijkervaringen helpen wij interventies te formuleren die doeltreffend zijn en duurzaam effect sorteren. Ons team van experts levert hierbij maatwerk om, in samenwerking met de HR specialisten vanuit uw organisatie, te komen tot gepaste oplossingen. Met de juiste aanpak gericht op gedragsverandering kan gelijkwaardigheid als kernwaarde in uw organisatie verankerd worden.

Lees meer over onze aanpak:

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen