Privacy Statement Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens

De EUR gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van een EUR website. Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met dit privacy statement stellen wij u graag op de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door de EUR verzamelde persoonsgegevens indien u een EUR-website bezoekt.

Persoonsgegevens

De EUR verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
De EUR gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als uw persoonsgegevens worden gebruikt, of als de EUR een vraag heeft over uw melding van een eventueel datalek van de EUR. 

Verantwoordelijke

De EUR is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat de EUR beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De EUR is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

De EUR verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke, bestuursrechtelijke en andere tot haar doelstelling behorende taken uit te voeren. De bezoeker zal op de hoogte worden gesteld over hoe de EUR met deze persoonsgegevens omgaat, en voor welk doel de EUR de persoonsgegevens gebruikt of zal gebruiken.

Grondslag van de verwerking

De EUR moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke (artikel 6, lid 1 onder c, van de AVG).

Beveiliging persoonsgegevens

De EUR verzekert passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit betekent dat (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld, en dat de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding zal plaatsvinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De EUR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder c van de AVG).

Register

De EUR houdt als verantwoordelijke een register van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de EUR plaatsvinden (artikel 30 van de AVG).

Uw privacyrechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de EUR verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De EUR behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar Juridische Zaken:  legal.advice@eur.nl  en/of naar Privacy@eur.nl

Contactgegevens voor meer informatie en de functionaris voor gegevensbescherming

Voor meer vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens: Privacy@eur.nl.
De EUR heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), die op hetzelfde email adres te bereiken is.