Studeren met een functiebeperking

Binnen de opleiding Geneeskunde aan het Erasmus MC wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen studenten mèt en studenten zònder een functiebeperking. Voor zover passend binnen de kaders van het Raamplan artsopleiding 2009 streeft de opleiding ernaar dat het deelnemen aan onderwijs en het afleggen van toetsen ook voor studenten met een functiebeperking goed uitvoerbaar is. De opleiding Geneeskunde spant zich ervoor in de obstakels weg te nemen die een student ten gevolge van een beperking ondervindt. Aanpassingen mogen de kwaliteit of de moeilijkheidsgraad van het onderwijs of een toets niet wijzigen of nadelig zijn voor studenten zonder functiebeperking.

Voorbeelden van functiebeperkingen zijn: dyslexie, AD(H)D, beperkingen in bewegen, horen, zien, psychische beperkingen en chronische ziekte.

Studenten met een functiebeperking die graag willen weten of er mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning kunnen een afspraak maken met een van de studieadviseurs of met de studentendecaan. Zij kunnen vertellen wat mogelijk is en hoe een eventuele extra voorziening kan worden aangevraagd. Het kan verstandig zijn dit al vóór aanvang van de studie te doen. Sommige oplossingen zijn makkelijk te realiseren; andere zijn moeilijk of nogal kostbaar. In de meeste gevallen gaat het om maatwerk. Veelal moet er ook toestemming worden gevraagd aan de Examencommissie of opleidingsdirecteur. Houd er rekening mee dat de afhandeling van een aanvraag zes weken kan duren.

Dyslexie

Studenten met dyslexie die een half uur extra tentamentijd willen aanvragen kunnen een verzoek indienen per adres van het Studiepunt Geneeskunde, ter attentie van de Examencommissie, sectie master, met daarbij een recente dyslexieverklaring.

Aanmelden bij de EUR

Het is belangrijk dat studenten met een functiebeperking zich  aanmelden op de website van ‘Studeren met een functiebeperking’. Op die manier ontvangen zij informatie over voorzieningen en trainingen. De trainingen zijn daarnaast te vinden op de website van het Taal- en Trainingscentrum (TTC).

De organisatie ‘Handicap + Studie’ biedt verder specifieke kennis aan over functiebeperkingen en financieringsmogelijkheden in relatie tot studeren. Zie voor meer informatie de website. Bij de studentendecaan kunnen studenten eveneens terecht met vragen over (extra) financiering van de studie.