Omgaan met seksuele intimidatie

Omgaan met seksuele intimidatie

Alle werknemers en studenten in het Erasmus MC hebben de plicht om mee te werken aan een plezierig, veilig en gezond werk- en leerklimaat. Iedereen is dan ook verantwoordelijk voor goede omgangsvormen. Desondanks kunnen studenten in aanraking komen met gedrag van anderen dat zij als ongewenst of grensoverschrijdend ervaren. Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip waar agressie, geweld, pesten, (seksuele) intimidatie, treiteren en discriminatie onder vallen.

Het melden van seksuele intimidatie

Wanneer een coassistent/TM stagiair met seksuele intimidatie geconfronteerd wordt, dan kan deze zich richten tot de coschapbegeleider van het coschap. Daarnaast wordt de student/stagiair geadviseerd contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen.

Melden in geaffilieerd ziekenhuis/instelling

Indien een student een coschap loopt in een geaffilieerde instelling of ziekenhuis en een melding wil maken, dan wordt de student geadviseerd om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen in de geaffilieerde instelling of het ziekenhuis waar hij/zij het coschap loopt.

Wanneer een coassistent/TM stagiair met seksuele intimidatie geconfronteerd wordt, dan kan deze zich richten tot de coschapbegeleider van het coschap. Daarnaast wordt de student/stagiair geadviseerd contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen.

Indien een student een coschap loopt in een geaffilieerde instelling of ziekenhuis en een melding wil maken, dan wordt de student geadviseerd om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen in de geaffilieerde instelling of het ziekenhuis waar hij/zij het coschap loopt. .

In het Erasmus MC zijn er vertrouwenspersonen bij wie studenten terecht kunnen bij coschappen in het Erasmus MC. Daarnaast kan er contact opgenomen worden met een van de  vertrouwenspersonen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam EUR.

Bij een vertrouwenspersoon kan een student niet alleen zijn/haar verhaal kwijt, maar deze kan ook adviseren over eventueel te ondernemen stappen. De vertrouwenspersoon luistert naar de student en helpt deze om te gaan met het geleden ongewenst gedrag. Het gesprek is vertrouwelijk en er worden geen acties ondernomen, zolang de student niet aangeeft dat te willen. In de meeste gevallen gaat het om een melding; sommige meldingen kunnen echter leiden tot het indienen van een klacht. Indien er vijf meldingen over dezelfde persoon zijn, kan een vertrouwenspersoon in het Erasmus MC de student vragen of deze alsnog een klacht wilt indienen.

Wanneer een student melding maakt van seksuele intimidatie wordt dit vertrouwelijk behandeld. Het is van belang ongewenste ervaringen met betrekking tot seksuele intimidatie altijd te melden bij een van de vertrouwenspersonen van het Erasmus MC, de EUR of de geaffilieerde instelling/ziekenhuis waar een student het coschap loopt. Zij hebben ook een signaleringsfunctie, wat inhoudt dat ze jaarlijks aangeven waar eventuele knelpunten in de organisatie zitten, waarbij alle betrokkenen anoniem blijven. Bovendien zijn door een melding wellicht ook andere coassistenten/TM-stagiairs geholpen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen