Bindend Studie Advies

Algemeen

Voor alle eerstejaars bachelorstudenten van alle voltijdse bacheloropleidingen van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) geldt een bindend studieadvies (BSa). Het BSa opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding en komt tot stand na vergelijking van de studieresultaten van de student met de gestelde normen en wordt afgegeven door de Examencommissie.

Norm

Na het eerste studiejaar van de opleiding wordt gekeken of de student voldoet aan de gestelde norm. Het bindend studieadvies geeft een positief of een negatief advies over het voortzetten van de opleiding. Een negatief studieadvies leidt tot een afwijzing.

Voor het verstrekken van een bindend studieadvies wordt uitgegaan van de volgende norm:

Na afloop van het eerste studiejaar van de opleiding (na jaar 1 van inschrijving) dient de student alle onderwijseenheden van het eerste jaar te hebben behaald.

Verkregen vrijstellingen voor vakken uit het eerste studiejaar van de opleiding tellen mee bij de berekening van het totaal aantal behaalde credits. Het bindend studieadvies wordt niet verstrekt indien de student een verzoek tot uitschrijving indient vóór 1 februari in het eerste studiejaar van de opleiding. Studenten die zich in de bachelor-1 fase voor 1 februari uitschrijven, kunnen in het volgende academische jaar opnieuw met de bachelor starten, ongeacht het aantal behaalde credits.

Afwijzing

Indien de studieresultaten op het peilmoment niet voldoen aan de gestelde normen, kan de student een afwijzing (ook wel aangeduid als een negatief bindend studieadvies) ontvangen voor de voortzetting van de opleiding. Het gevolg van een afwijzing is dat de student zich voor een periode van drie jaar niet meer kan inschrijven voor dezelfde opleiding van de ESHCC. Resultaten en vrijstellingen die zijn behaald, vervallen terstond wanneer een negatief BSA is vastgesteld.

Hoe komt het Bindend Studieadvies tot stand?

Tussentijdse adviezen

Eerstejaars studenten krijgen driemaal een tussentijds Bindend Studie Advies toegestuurd per e-mail. Daarin staan het advies vermeld over de voortzetting van de studie.

De tussentijdse adviezen hebben de functie van een waarschuwing aan studenten die dreigen de norm niet te behalen. Bij onvoldoende studieresultaten wordt geadviseerd de studie te staken of om een afspraak met de studieadviseur te maken om de studieplannen en voortgang te bespreken.

Het definitieve BSa 

In augustus, na de hertentamens en na de verwerking van de Compensatie en Herkansingsregeling, wordt berekend hoeveel credits er zijn behaald en of de student voldoet aan de norm. Hieruit volgt een definitief advies dat positief of negatief kan zijn.

Persoonlijke omstandigheden

Er kan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op het studiegedrag en zodoende een negatief effect hebben op de studieresultaten. Persoonlijke omstandigheden die in acht kunnen worden genomen bij het uitbrengen van het studieadvies zijn uitsluitend:

  • Ziekte.
  • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking (handicap).
  • Zwangerschap.
  • Topsport.
  • Bijzondere familieomstandigheden.
  • Bestuurslidmaatschap en lidmaatschap van een universitair medezeggenschapsorgaan.

Wanneer de student aanspraak wil maken op persoonlijke omstandigheden, moet dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na het begin van de omstandigheden worden gemeld bij de studieadviseur (en eventueel een studentendecaan). De studieadviseur en de student bespreken op welke wijze de studie het beste kan worden voortgezet. Er wordt bekeken op welke manier eventuele studievertraging kan worden beperkt.

Indien de examencommissie besluit dat er sprake is geweest van ter zake doende persoonlijke omstandigheden, kan zij besluiten het studieadvies pas in het volgende studiejaar uit te brengen.

Rechtspositie

Wanneer de student van mening is dat er onterecht een negatief Bindend Studieadvies is uitgebracht, dan bestaat de mogelijkheid om een versneld beroep [link toevoegen] in te dienen bij de Examencommissie nadat de student de definitieve BSa brief heeft ontvangen. Het betreft hier een versnelde beroepsprocedure. Studenten hebben altijd het recht om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). De procedure en informatie over de rechtspositie van studenten zijn te vinden in het Studentenstatuut van de Erasmus Universiteit.