De examencommissie is vooralsnog uitsluitend per e-mail bereikbaar. 

Bij de Examencommissie Erasmus School of Law kunt u onder andere terecht voor:

  • Vrijstellingsverzoeken
  • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking
  • Verzoeken met betrekking tot het mogen afleggen van tussentijdse tentamens
  • Verzoeken met betrekking tot uitzonderingen op overgangsregelingen
  • Toestemming voor het volgen van vakken aan andere (buitenlandse) universiteiten en de inbreng van deze vakken in je opleiding.

Tentamenfaciliteiten voor tentamens van Erasmus School of Law dienen te worden aangevraagd via het starten van een zaak in Osiris Student.

De examencommissie onderzoekt fraudemeldingen en kan besluiten fraude te sanctioneren. Verder is de examencommissie betrokken bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.

De examencommissie onderneemt daarnaast actie bij fraudemeldingen en is betrokken bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.
In de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding en de Regels van de examencommissie vind je onder meer onder welke voorwaarden een verzoek aan de examencommissie gedaan kan worden. De examencommissie verzoekt je om kennis te nemen van de relevante artikelen uit de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding alsmede de Regels van de examencommissie ESL alvorens je een verzoek indient.

Een verzoek, met uitzondering van een verzoek tot tentamenvoorzieningen, an worden ingediend via het online formulier (alleen toegankelijk met ERNA-gegevens. Mocht u nog niet over ERNA-gegevens beschikken, dan kan een verzoek worden ingediend per e-mail (examencommissie@law.eur.nl) met in de bijlage het ingevulde verzoekenformulier. Indien je een verzoek indient waarbij medische verklaringen, gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s meegestuurd dienen te worden, dien je deze documenten via de post na te zenden of in te leveren bij het Studiepunt ESL. Je kunt deze ook komen tonen tijdens het inloopspreekuur van de examencommissie (maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur). Medische verklaringen, gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s worden in digitale (ingescande) vorm niet geaccepteerd. Gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s worden in digitale (ingescande) vorm niet geaccepteerd.

De examencommissie beslist zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen acht weken na dagtekening van de ontvangst van het verzoek. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Examencommissie Erasmus School of Law
t.a.v. de secretaris, Sanders Building, ruimte 2.23
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
e-mail: examencommissie@law.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen