Examencommissie

Erasmus School of Law

Bij de examencommissie van Erasmus School of Law kun je onder andere terecht voor:

  • Vrijstellingsverzoeken.
  • Aanvragen van speciale tentamenvoorzieningen/-faciliteiten voor studenten met een functiebeperking.
  • Verzoeken met betrekking tot het mogen afleggen van tussentijdse tentamens.*
  • Verzoeken met betrekking tot uitzonderingen op overgangsregelingen.
  • Toestemming voor het volgen van vakken aan andere (buitenlandse) universiteiten en de inbreng van deze vakken in je opleiding.

Daarnaast onderzoekt de examencommissie fraudemeldingen en kan besluiten sancties op te leggen bij fraude. Verder brengt de examencommissie de bindende studieadviezen (BSA) uit namens de decaan.

Indien u studiegerelateerde vragen heeft over bijvoorbeeld studieplanning (inclusief BSA), onderwijsprogramma’s, studievoortgang en regelingen bij ziekte en persoonlijke problemen, dan kunt u terecht bij de studieadviseur.

*Let op: Tentamenfaciliteiten voor tentamens van Erasmus School of Law dienen te worden aangevraagd via het starten van een zaak in Osiris Student.

Een verzoek indienen bij de examencommissie

In de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding en de Regels van de examencommissie vind je onder meer onder welke voorwaarden een verzoek aan de examencommissie gedaan kan worden. De examencommissie verzoekt je dringend om eerst kennis te nemen van de relevante artikelen uit de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding, alsmede de Regels van de examencommissie ESL, alvorens je een verzoek indient.

Een verzoek, met uitzondering van een verzoek tot tentamenvoorzieningen, kan worden ingediend via het online formulier. Dit online formulier is alleen toegankelijk met ERNA-gegevens. Mocht je nog niet over ERNA-gegevens beschikken, dan kan een verzoek worden ingediend per e-mail (via examencommissie@law.eur.nl) met in de bijlage het ingevulde verzoekenformulier.

Indien je een verzoek indient waarbij gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s meegestuurd dienen te worden, dien je deze originele (gewaarmerkte) documenten via de post na te zenden of bij het Studiepunt ESL te laten inscannen. Gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s worden in digitale (ingescande) vorm niet geaccepteerd.

De examencommissie beslist zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen acht weken na dagtekening van de ontvangst van het verzoek. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. Het besluit van de examencommissie wordt per e-mail verzonden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de secretarissen van de examencommissie via het hieronder vermelde e-mailadres. Indien je dat wenst, kun je via het e-mailadres een belafspraak maken met een van de secretarissen.

Contactgegevens

Post voor de examencommissie dient te worden verstuurd aan het Studiepunt ESL:

Studiepunt ESL
Sanders Building kamer L1.04
t.a.v. de secretaris van de examencommissie ESL
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

E-mail en telefoonnummer van de examencommissie:
E-mail:            examencommissie@law.eur.nl
Telefoon:       +31 10 408 18 44 (ingeval je via de e-mail een belafspraak hebt gemaakt)

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen