Examencommissie

Bij de Examencommissie Erasmus School of Law kunt u onder andere terecht voor:

  • Vrijstellingsverzoeken;
  • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking;
  • Verzoeken met betrekking tot het tussentijds afleggen van tentamens;
  • Verzoeken met betrekking tot door masterstudenten 'op eigen risico' gemaakte tentamens;
  • Verzoeken met betrekking tot uitzonderingen op overgangsregelingen;
  • Verzoeken tot dispensatie van het maximale aantal hertentamens;
  • Toestemming voor de inbreng van vakken van andere (buitenlandse universiteiten in het examenprogramma van uw opleiding.

De examencommissie onderzoekt fraudemeldingen en kan besluiten fraude te sanctioneren. Verder is de examencommissie betrokken bij het uitbrengen van het bindend studieadvies.

In de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding en de Regels van de examencommissie vindt u onder welke voorwaarden een verzoek aan de examencommissie gedaan kan worden. De examencommissie verzoekt u om kennis te nemen van de relevante artikelen uit de Onderwijs- en Examenregeling van uw opleiding alsmede de Regels van de examencommissie ESL alvorens u een verzoek indient.

Een verzoek kan worden ingediend via het online formulier (alleen toegankelijk met ERNA-gegevens. Mocht u nog niet over ERNA-gegevens beschikken, dan kan een verzoek worden ingediend per e-mail (examencommissie@law.eur.nl) met in de bijlage het ingevulde verzoekenformulier. Indien u een verzoek indient waarbij gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s meegestuurd dienen te worden, dient u deze documenten via de post na te zenden of deze te komen tonen tijdens het inloopspreekuur van de examencommissie (maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur) dan wel bij het Studiepunt. Gewaarmerkte kopieën van niet-EUR cijferlijsten of niet-EUR diploma’s worden in digitale (ingescande) vorm niet geaccepteerd.

De examencommissie beslist zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen acht weken na dagtekening van de ontvangst van het verzoek. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. 

Examencommissie Erasmus School of Law
t.a.v. de secretaris, Sanders Building ruimte L2.23
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam