Bijzondere leerstoelgroepen

Kunst en samenleving in humanistisch perspectief

Leerstoelhouder: mw.prof.dr. H.J. Pott

De bijzondere leerstoel 'Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek is gevestigd aan Erasmus School of Philosophy en aan Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. De leerstoel wordt bezet door mw. prof.dr. H.J. Pott en is ingericht door de Stichting Socrates. Dit is een werkstichting van het Humanistisch Verbond, met als doel om mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling van gedachten over fundamentele vraagstukken over het humanisme en om de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergrond van het moderne humanisme te bevorderen.

Spinozastudies

Leerstoelhouder: prof.dr. H.A. Krop

De bijzondere leerstoel 'Spinozastudies' aan Erasmus School of Philosophy is gevestigd door de Vereniging Het Spinozahuis. De Vereniging beheert niet alleen twee huizen in Rijnsburg en Den Haag die door Spinoza (1632-1677) zijn bewoond; maar zet zich ook in om de studie van Spinoza's nalatenschap te bevorderen. Hierbij staan zowel de systematische interpretatie van zijn werk als de historische situering van Spinoza en zijn kring centraal.

Methodologie en geschiedenis van de economie

Leerstoelhouder: prof.dr. R.E. Backhouse

De bijzondere leerstoel 'Methodologie en Geschiedenis van de Economie', die wordt bezet door prof.dr. R.E. Backhouse, beoogt bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en overdracht van de studie van de economische theorie en de economische wetenschap. Een diepgaande bezinning op de historische achtergronden van de methodologische eigenaardigheden van de economische wetenschap is meer dan ooit geboden nu traditionele opvattingen over de reikwijdte en werkwijze van de economische theorie ook onder economen zelf steeds meer ter discussie komen te staan.

Hedendaagse benaderingen van menselijke subjectiviteit

Leerstoelhouder: prof.dr. R.B.J.M. Welten   

Per 1 november 2015 bekleedt filosoof Ruud Welten de bijzondere leerstoel 'Hedendaagse benaderingen van menselijke subjectiviteit' vanwege Stichting Thomas More. Stichting Thomas More vormt een netwerk van studenten, academici en professionals die willen uitstijgen boven de grenzen van hun eigen vak. Velen van hen weten zich daarbij gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke overlevering. Zij hebben ontdekt dat ruim 2000 jaar denkgeschiedenis kan helpen bij het scherp stellen van fundamentele levensvragen en dringende actuele kwesties. Stichting Thomas More bevordert een aan deze vragen en kwesties gewijde conversatie, zowel binnen als buiten haar netwerk. Iedereen met een open geest is welkom om deel te nemen.

Aan diverse Nederlandse universiteiten benoemt Stichting Thomas More haar eigen bijzonder hoogleraren. Zij stellen aan hun universiteit de katholieke overlevering present door middel van cursussen, colleges en voordrachten, die vrij toegankelijk zijn voor studenten van alle faculteiten. De leerstoel in Rotterdam bestaat sinds 1984 en werd eerder bekleed door respectievelijk Anton Houtepen en Donald Loose.

Christelijke Filosofie

Leerstoelhouder: prof.dr. G. Buijs

De bijzondere leerstoel Chirstelijke Filosofie wordt per 1 september 2017 bekleed door prof.dr. G. Buijs. Het perspectief van de leerstoel verrijkt het onderwijs en onderzoek aan de faculteit, in het bijzonder op het terrein van de praktische filosofie en de wijsgerige reflectie op grote maatschappelijke thema’s. De leerstoel is ingesteld door Stichting voor Christelijke Filosofie.

Erasmus Leerstoel

Leerstoelhouder: Prof.dr. E. Rabbie

De bijzondere leerstoel Erasmus wordt bekleedt door prof.dr. E. Rabbie. De komende jaren zal hij werken aan een editie van Erasmus’ parafrasen op het Nieuwe Testament. Hij combineert zijn werk als geleerde met een positie als senior rechter in de rechtbank Den Haag. Deze leerstoel is ingesteld door het Erasmus Trustfonds.