The Making of Modernity

High resolution picture of EUR campus

Nieuwe ideeën ontstaan altijd op basis van eerdere gedachten en ervaringen. Of het nu gaat om vooroordelen of om bevrijdende vormen van inzicht, de meningen en taboes van vandaag hebben een achtergrond in opvattingen en cognitieve praktijken uit het verleden, net zoals de huidige manieren om onze overtuigingen in twijfel te trekken en te bekritiseren geïnspireerd waren - en vaak nog steeds zijn - door vroegere denkers en auteurs.

Met een bijzondere focus op de Europese intellectuele geschiedenis van de Renaissance tot de Verlichting en daarna, verkent het onderzoeksprogramma The Making of Modernity op verschillende manieren hoe onze moderne intellectuele zienswijzen uit eerdere visies zijn ontstaan, hoe deze passen in het mondiale intellectuele perspectief en hoe ze ook vandaag de dag nog kunnen dienen om hedendaagse discussies over ons verleden en over onze eigen wetenschappelijke en maatschappelijke vragen te beantwoorden.

The Making of Modernity is een onderzoeksprogramma dat zich richt op de vraag hoe 'moderne' filosofische noties in de vroegmoderne tijd zijn ontstaan, vanuit het uitgangspunt dat onze eigen tijd alleen goed begrepen kan worden door het ontwikkeling ervan vanuit een eerdere context te bestuderen. 

Projecten binnen The Making of Modernity variëren van politiek beladen kwesties zoals de intellectuele oorsprong van racisme en slavernij tot ingewikkelde filosofisch-historische problematiek als het verband tussen kennistheorieën uit de zeventiende-eeuw en moderne neurowetenschappen of de achtergrond van moderne vormen van zelfbesef en de hellenistische en Renaissancistische kijk op het lichaam. Geboeid als wij zijn door onderbelichte aspecten van ons cultureel erfgoed, vindt het onderzoek binnen The Making of Modernity ook zijn inspiratie in het blootleggen van het werk van onbekende vroegmoderne vrijdenkers en onterecht verzwegen feministen, en in het wijzen op de blijvende relevantie van grote namen als 'onze eigen' Erasmus voor hedendaagse debatten over waarden en mensenrechten.

 

De Erasmus School of Philosophy is uitgegroeid tot een internationaal centrum van excellentie op het gebied van de geschiedenis van het vroegmoderne denken, en is een internationaal erkend voor haar expertise op het gebied van de Renaissance, de zeventiende-eeuwse filosofie en het vroege Verlichtingsdenken.

The Making of Modernity bouwt voort op een lange traditie van historisch onderzoek uit eerdere projecten zoals The History of Philosophy in the Netherlands, The Early Enlightenment and the Dutch Republic, From Erasmus to Spinoza en The Digital Locke Project. In de loop der jaren hebben de leden een gestage stroom van voordrachten, artikelen, lemma’s in lexica, geredigeerde verzamelbanden en monografieën geproduceerd op de genoemde specialisatiegebieden, alsmede veelgeprezen encyclopedische werken over afzonderlijke perioden en afzonderlijke auteurs (The Dictionary of Seventeenth- and Eighteenth-Century Dutch Philosophers, The Continuum Companion to Spinoza, The Continuum Companion to Locke).

Een specifieke specialisatie binnen onze onderzoeksgroep is de uitgave van moderne tekstedities (Latijn, Frans, Nederlands en Engels) van werken van vroegmoderne auteurs (Descartes, Geulincx, Spinoza, Locke, Leibniz, Bayle). Recente en komende edities omvatten ook werken van minder bekende auteurs als Adriaan Koerbagh en Balthasar Bekker; auteurs voor wie een hernieuwde belangstelling bestaat zoals Germaine de Staël; en herziene uitgaven van canonieke auteurs, zoals in het geval van de nieuwe kritische editie van Descartes' Correspondentie voor Oxford University Press.

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor toekomstige onderzoeksprojecten in een interdisciplinaire en interculturele setting, blijft The Making of Modernity streven naar het combineren van een wetenschappelijke benadering van filosofische teksten uit het verleden met een continue herbeoordeling van de relevantie van deze werken voor hedendaagse kwesties in wetenschap en maatschappij.

Instituten

Erasmus of Rotterdam Research Centre

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen