Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschapper aan het woord

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de EUR worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit. In deze code is een vijftal principes wetenschappelijke integriteit opgenomen die de grondslag vormen voor goede onderzoekspraktijken. Deze principes zijn:

 • Eerlijkheid
 • Zorgvuldigheid
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheid

Verder concretiseert de gedragscode deze principes tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken, die ook leidend zijn binnen de EUR. Naast de eigen verantwoordelijkheden van onderzoekers zijn er vijf zorgplichten geformuleerd voor de instelling. Deze zorgplichten worden bij de EUR actief geïmplementeerd om goede wetenschapsbeoefening te faciliteren. De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) vervangt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004). Indien u integriteitsschending vermoedt, bekijk dan de klachtenprocedure.

Contactpersonen Wetenschappelijke Integriteit

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende personen die zich bezig houden met wetenschappelijke integriteit op de EUR.

De vertrouwenspersoon wetenschappelijk integriteit is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de gedragscode wetenschappelijke integriteit en mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit.

Met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit kan je vertrouwelijk van gedachten wisselen. De vertrouwenspersoon geeft advies en kan assisteren bij eventuele bemiddeling of andere pogingen om een probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon kan je ook informeren over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit.

De EUR heeft twee vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit, Ellen Hey en Erik Schut.

 • Ellen Hey is Professor of Public International Law at Erasmus School of Law (ESL). Her research focusses on international environmental law and international institutional law.  Formerly, she advised the Board of Erasmus University Rotterdam on the internationalization of education.
   
 • Erik Schut is Professor of Health Economics & Health Policy at the Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM). His research focuses on the organization and financing of health care and long-term care. He was a former director of research at ESHPM and participated in the EUR Taskforce Scientific Integrity.

De beide vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via de secretaris van de vertrouwenspersonen, Nick den Hollander: vertrouwenspersoon.onderzoek@eur.nl / +31 06 13628107. Het contact met de vertrouwenspersonen en de secretaris is strikt vertrouwelijk.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit behandelt klachten aangaande schending van de Wetenschappelijke Integriteit door een medewerker van de EUR. Een klacht kan ingediend worden via het College van Bestuur, de vertrouwenspersoon dan wel rechtstreeks gemeld worden bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De secretaris van de Commissie is te bereiken via cwi@eur.nl.  

Nick den Hollander is Coördinator Wetenschappelijke Integriteit op de Erasmus Universiteit. Deze rol heeft als hoofdtaak het bevorderen van wetenschappelijke integriteit in algemene zin.

Het gaat onder meer om activiteiten op de volgende terreinen:

 • Onderwijs betreffende wetenschappelijke integriteit voor staf en promovendi
 • Continue bestuurlijke en managerial aandacht voor wetenschappelijke integriteit
 • Infrastructuur voor data opslag en – analyse (vergelijk ook Research Matters)
 • Referentie check / plagiaat scan proefschriften (procedure)
 • Ethische advisering onderzoek.

Uw suggesties voor het verder bevorderen van wetenschappelijke integriteit kunt u doorgeven aan coordinator.researchintegrity@eur.nl.

Elke faculteit op de EUR heeft een Facultaire Coördinator Wetenschappelijke Integriteit. De verantwoordelijkheden van de facultaire coördinatoren zijn onder anderen: 

 • het stimuleren van een integere onderzoekscultuur en het onder aandacht brengen van het thema wetenschappelijke integriteit
 • het stimuleren van 'awareness' omtrent de integriteitscode en het functioneren als aanspreekpunt
 • het coördineren van evenementen en activiteiten gerelateerd aan wetenschappelijke integriteit
 • het doorverwijzen van personen naar relevante coördinatoren en vertrouwenspersonen in geval van vermoedde integriteitsschending of ongewenst gedrag
FaculteitCoördinator Wetenschappelijke IntegriteitEmail
Erasmus School of EconomicsNine van Gentvangent@ese.eur.nl
Rotterdam School of Management Chrysoula Papacharalampoupapacharalampou@rsm.nl
Erasmus School of History, Culture and CommunicationIsabel Awadawad@eshcc.eur.nl
Erasmus School of Social and Behavioural SciencesFlora Vanlangendonckvanlangendonck@essb.eur.nl
International Institute of Social StudiesEva Broer broer@iss.nl
Erasmus School of LawAnnet van der Veena.vanderveen@law.eur.nl
Erasmus MCAngela van Tilborga.vantilborg@erasmusmc.nl
Erasmus School of PhilosophyFrans Willem KorstenF.W.A.Korsten@hum.leidenuniv.nl
Erasmus School of Health Policy & ManagementBryan Bongresearch@eshpm.eur.nl

Dilemmaspel

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een dilemmaspel ontwikkeld, met een focus op 'professionalism and integrity in research'. Dit dilemmaspel is inmiddels een standaard onderdeel van trainingen in wetenschappelijke integriteit voor PhD studenten en onderzoekers. Het spel bevat veel voorkomende integriteitsdilemma's, en stimuleert academische staff om dit soort dilemma's te bespreken. Het dilemmaspel is beschikbaar gesteld aan alle faculteiten. Ook is er een online versie beschikbaar. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen