Migratie en diversiteitsbeleid

Mensen op een station
wereldbol
Krzysztof-Hepner

Wat onderzoeken we? 

Hoe gaan samenlevingen om met migratie en migratiegerelateerde diversiteit? Met dit onderzoeksthema willen we de dynamiek van migratie- en diversiteitsbeleid op verscheidene beleidsniveaus (lokaal, regionaal, nationaal, Europees, internationaal) en vanuit vergelijkend perspectief beter begrijpen. Centrale onderwerpen zijn onder meer:

 • Beleid ten aanzien van arbeidsmigratie binnen de EU
 • Beleid ten aanzien van inclusie van vluchtelingen en andere typen migranten
 • Relatie tussen klimaatverandering en migratie
 • De rol van verschillende actoren in beleidsprocessen (waaronder overheden, ambtenaren die betrokken zijn bij de beleidspraktijk, maatschappelijke organisaties, burgers en ngo’s).
 • Relatie tussen onderzoek en beleid in migratie en diversiteit
 • Kennisontwikkeling over kwaliteit van beleidsprocessen

Waarom doen we dit onderzoek en op welke manier?

Beleid ten aanzien van migratie en migratiegerelateerde diversiteit vormt een van de meest complexe en weerbarstige beleidsthema’s van onze tijd. Globalisering, toenemende mobiliteit en diversificatie roepen vele praktische en theoretische vragen op:

 • Hoe worden groepen geclassificeerd (wanneer is iemand een migrant)?
 • Hoe interacteren en verwerven personen en individuen een positie in een nieuwe samenleving (wat verstaan samenlevingen onder cohesie, integratie of emancipatie)?
 • Hoe wordt beleid op verschillende niveaus afgestemd met elkaar (is er sprake van multilevel governance)?

We onderzoeken deze thema's veelal door internationaal vergelijkend onderzoek. We maken daarin gebruik van verschillende methoden zoals beleidsanalyse, beleidsevaluatie en netwerkanalyses. 

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Dit onderzoeksthema levert een bijdrage aan theorievorming over migratie en diversiteitsbeleid. Tegelijk levert het ook een bijdrage aan de praktijk van beleid en bestuur op deze terreinen. Hoe evalueer je beleid? Hoe richt je beleid meer interactief in? En hoe verhoog je de kwaliteit van het beleidsproces? Daarnaast willen we met ons onderzoek een bijdrage leveren aan het levendige maatschappelijke debat rond deze beleidsthema’s.

Vanuit onze onderzoeksgroep sturen we twee belangrijke netwerken aan:

 1.  IMISCOE: Europa’s grootste academische onderzoeknetwerk in het veld van migratieonderzoek coördineren we sinds 2014.
 2. LDE Centre Governance of Migration and Diversity: Onderzoekscentrum waarbij wetenschappers van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen vraagstukken rondom de Governance of Migration and Diversity onderzoeken.

Daarnaast genereren we vanuit dit thema impact via onderwijs. De internationale en multi-disciplinaire master Governance of Migration and Diversity richt zich op vorming en training van studenten die een rol gaan spelen in de praktijk van migratie- en diversiteitsbeleid.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen