Over de faculteit

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Governance

De decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is eindverantwoordelijk voor de faculteit. De decaan wordt hierbij ondersteund door zijn staf. Sinds 1 januari 2019 is deze staf als volgt samengesteld:

 • Prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Bekkers (decaan)
 • Mw. dr. A.M.Ph. (Mariëtte) de Jong (faculteitsdirecteur)
 • Mw. J. (Jessica) Dekkers-de Leeuw MSc (beleidsadviseur Onderzoek)
 • Mw. K. (Kimberly) van Aart (beleidsadviseur Onderwijs)
 • Dhr. B. (Bart) Looije (business controller)
 • Mw. Anouk ter Punt (studentlid 2018-2019)

Facultair Management Overleg

Het Facultair Management Overleg (FMO) staat onder voorzitterschap van de decaan. Het FMO bestaat verder uit de bestuursraden van de departementen, directeur bedrijfsvoering, business controller, beleidsadviseurs en een studentlid afkomstig uit een van de ESSB opleidingen. De business controller en vertegenwoordigers van de beleidsafdeling hebben een adviserende rol.

Faculteitsraad ESSB

De faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraad bestaat voor 50% uit studenten en 50% uit medewerkers van de ESSB. Bij belangrijke facultaire aangelegenheden overlegt de decaan met de Faculteitsraad.

Organisatie-onderdelen

De faculteit kent de volgende departementen, waarin het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel is ondergebracht:

 • Department of Public Administration and Sociology (DPAS). Voorzitter: Prof.dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS). Voorzitters: Dr. A.C.C.M. (Guus) Smeets en Prof.dr. P.J. (Peter) Prinzie
 • Erasmus University College. De interim decaan Erasmus University College: Prof.dr. W.A. (Wim) Hafkamp

Opleidings- en onderzoeksdirecteuren

Het onderwijs en onderzoek binnen Bestuurskunde, Psychologie, Sociologie en Pedagogische Wetenschappen is ondergebracht in programma’s. Het bestuur over deze programma’s is in handen van opleidings- en onderzoeksdirecteuren.

Bestuurskunde en Sociologie (DPAS)

 • Opleidingsdirecteur: Prof.dr. M. (Markus) Haverland
 • Onderzoeksdirecteur: Prof.dr. P.A. (Pearl) Dykstra

Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

 • Opleidingsdirecteur: Dr. A.A.C.M. (Guus) Smeets
 • Onderzoeksdirecteur: Prof.dr. P.J. (Peter) Prinzie

Faculteitsbureau

Alle ondersteunend en beheerspersoneel dat niet binnen een departement is onder gebracht maakt deel uit van het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de faculteitsdirecteur: mw. dr. A.M.Ph. (Mariëtte) de Jong.

Adviescommissies

Verder bestaan binnen de faculteit enkele adviescommissies, t.w. voor:

Faculteitsreglement & beheersinstructie

De hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van de faculteit worden geregeld in het faculteitsreglement. De formele basis van de facultaire beheersorganisatie is vastgelegd in de beheersinstructie.

Contact

Secretariaat decaan: office.dean@essb.eur.nl
Secretariaat faculteitsbureau: office@essb.eur.nl

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences