Over de faculteit

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Decaan

De eindverantwoordelijkheid voor het facultaire bestuur en beheer van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) ligt bij de decaan. De decaan wordt hierbij ondersteund door zijn staf,  bestaande uit de decaan, een studentlid, de faculteitsdirecteur en de beleidsadviseurs onderwijs en onderzoek en de business controller. Sinds 1 januari 2018 is deze staf als volgt samengesteld:

 • Prof.dr. V.J.J.M. Bekkers (decaan)
 • Mw. dr. A.M.Ph. de Jong (faculteitsdirecteur)
 • Mw. J. Dekkers-de Leeuw MSc (beleidsadviseur Onderzoek)
 • Dhr. M.G.J.M. Adriaans MSc (beleidsadviseur Onderwijs)
 • Dhr. B. Looije (business controller)
 • Mw. Nicky van de Lagemaat (studentlid)

Facultair Management Overleg

Het Facultair Management Overleg bestaat uit de bestuursraden van de capaciteitsgroepen, de directeur bedrijfsvoering, business controller, een of meer vertegenwoordigers van de beleidsafdeling en een studentlid afkomstig uit een van de opleidingen die binnen de faculteit worden aangeboden. De business controller en vertegenwoordigers van de beleidsafdeling hebben een adviserende rol. De decaan treedt op als voorzitter van het Facultair Management Overleg.

Faculteitsraad

Bij belangrijke facultaire aangelegenheden overlegt de decaan met de faculteitsraad. De faculteitsraad fungeert tevens als medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraad bestaat voor 50% uit studenten en 50% uit medewerkers van de ESSB.

Organisatie-onderdelen

De faculteit kent de volgende capaciteitsgroepen, waarin het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel is ondergebracht:

 • Department of Public Administration and Sociology. Voorzitter is Prof.dr. R.J. van der Veen
 • Department of Psychology, Education & Child Studies. Voorzitters zijn Dr. A.C.C.M. Smeets en Prof.dr. P.J. Prinzie
 • Erasmus University College. De decaan van het Erasmus University College is Prof.dr. M.A. Frens

Opleidings- en onderzoeksdirecteuren

Het onderwijs en onderzoek binnen Bestuurskunde, Psychologie, Sociologie en Pedagogische Wetenschappen is ondergebracht in programma’s. Het bestuur over deze programma’s is voor wat de wetenschapsgebieden Bestuurskunde-Sociologie, Psychologie-Pedagogische Wetenschappen betreft in handen gegeven van respectievelijk opleidings- en onderzoeksdirecteuren.
Momenteel treden de volgende personen op als directeur:

Bestuurskunde-Sociologie

 • Opleidingsdirecteur: Prof.dr. M. Haverland
 • Onderzoeksdirecteur: Prof.dr. P.A. Dykstra

Psychologie-Pedagogische Wetenschappen

 • Opleidingsdirecteur: Dr. A.A.C.M. Smeets
 • Onderzoeksdirecteur: Prof.dr. P.J. Prinzie

Faculteitsbureau

Alle ondersteunend en beheerspersoneel dat niet specifiek voor één wetenschapsgebeid werkzaam is, is ondergebracht in het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de faculteitsdirecteur: mw. dr. A.M.Ph. de Jong.

Adviescommissies

Verder bestaan binnen de faculteit enkele adviescommissies, t.w. voor:

 • Onderwijs: de opleidingscommissies, examencommissies
 • Onderzoek: de vaste commissie voor wetenschapsbeoefening
 • Bibliotheek en informative: de Bibliotheekcommissie
  Mw.drs. A.C.J.Drenthe, liaison librarian sociale wetenschappen, UB
  Mw.drs. J. Gulpers, liaison librarian psychologie, UB

Faculteitsreglement & beheersinstructie

De hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van de faculteit worden geregeld in het faculteitsreglement. De formele basis van de facultaire beheersorganisatie is vastgelegd in de beheersinstructie.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences