Over de faculteit

Campus from above with Mandeville Building

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Bij de ESSB bevindt zich een grote diversiteit aan opleidingen en wetenschappelijke disciplines: Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en Sociologie. Ook het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Ons onderwijs is kleinschalig van opzet, waarbij voor activerend onderwijs een hoofdrol is weggelegd. Verbinding met de praktijk is een ander kenmerk van onze opleidingen, maar ook van ons onderzoek. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in onze ESSB-strategie,

Organisatiestructuur

Decaan prof. dr. Victor Bekkers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is eindverantwoordelijke voor de faculteit. Sinds 1 juli 2020 is de organisatiestructuur als volgt samengesteld:

Facultair Management Team

 • Prof. dr. Victor Bekkers - Decaan
 • Prof. dr. Semiha Denktas - Vice-decaan Onderzoek
 • Dr. Brenda Vermeeren - Vice-decaan Onderwijs
 • Dr. Mariette de Jong - Directeur Bedrijfsvoering

Contactpersoon:  Mr. drs. Barbara van Zeijl-Taal, Bestuurssecretaris | e-mail: office.dean@essb.eur.nl

Facultair Management Overleg

Het Facultair Management Overleg (FMO) heeft een adviserende rol ten behoeve van en staat onder voorzitterschap van de decaan. Het FMO bestaat verder uit het Managementteam, de directeuren van de departementen,  en een studentlid afkomstig uit een van de ESSB opleidingen. De business controller en vertegenwoordigers van de beleidsafdeling nemen als adviseurs aan de vergaderingen deel.

Contactpersoon:  Mr. drs. Barbara van Zeijl-Taal, Bestuurssecretaris | e-mail: office.dean@essb.eur.nl

Faculteitsraad ESSB

De Faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De Faculteitsraad bestaat uit een afvaardiging van ESSB-studenten en een personeelsgeleding, bestaande uit medewerkers van de ESSB. Bij belangrijke facultaire aangelegenheden overlegt de decaan met de Faculteitsraad.

Organisatie-onderdelen

De faculteit kent de volgende departementen, waarin het wetenschappelijke staf en Professional Services staf zijn ondergebracht:

 • Department of Public Administration and Sociology (DPAS). Directeur: prof. dr. Arwin van Buuren
 • Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS). Directeur: dr. Daphne van de Bongardt
 • Erasmus University College. Directeur dr. Gera Noordzij 
 • Educatieve Master Primair Onderwijs. Directeur: Prof. dr. Sabine Severiens
 • Faculteitsbureau. Directeur: Dr. Mariette de Jong

Programmadirecteuren Onderwijs en Onderzoek 

De bachelor en masterprogramma's worden aangestuurd door de programmadirecteuren onderwijs: Ze rapporteren inhoudelijk aan de vice-decaan onderwijs. De onderzoeksprogramma's worden aangestuurd door de programmadirecteuren onderzoek. Zij rapporteren aan de vice-decaan onderzoek.

Departement Bestuurskunde en Sociologie (DPAS)

Programmadirecteuren onderwijs:

 • Dr. Jolien Grandia, bachelor Bestuurskunde
 • Dr. Lore van Praag, bachelor Sociologie
 • Prof.dr. Michal Onderco, bachelor Management of International Social Challenges (MISOC)
 • Dr. Robin Bouwman, masterprogramma Bestuurskunde 
 • Dr. Jennifer Holland, masterprogramma Sociologie

Programmadirecteuren onderzoek:

 • Dr. Ingmar van Meerkeerk, onderzoek Bestuurskunde 
 • Prof. dr. Jeroen van der Waal, onderzoek Sociologie

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Programmadirecteuren onderwijs:

 • Dr. Marjan Gorgievski, bachelor Psychologie
 • Dr. Marieke Meeuwisse, bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • Dr. René Zeelenberg, masterprogramma Psychologie 
 • Dr. Rianne Kok, masterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Programmadirecteuren onderzoek

 • Dr, Janna Cousijn, onderzoek Psychologie
 • Prof. dr. Maartje Luijk, onderzoek Pedagogische Wetenschappen

Erasmus University College

De directeur van EUC is tevens programmadirecteur onderwijs voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences, dr. Gera Noordzij.

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

De directeur van EMPO is tevens programmadirecteur onderwijs van de Educatieve Master Primair Onderwijs, prof. dr. Sabine Severiens.

Wetenschappelijke Teams

Het wetenschappelijke personeel van DPAS/DPECS werken samen in teams. In totaal zijn er 10 teams die zich focussen op verschillende thema’s. De teams worden aangestuurd door een teamleider en hebben een gedeeld takenpakket op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, management en innovatie en ondernemerschap.

Faculteitsbureau

Alle Professional Services staf maakt deel uit van het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de Directeur Bedrijfsvoering: Dr. Mariette de Jong.

Gelieerde instituten

Risbo, Directeur drs. Jan de Boom
DRIFT, Directeur prof. dr. Derk Loorbach
IHS, Wetenschappelijk directeur dr.dr. Lasse Gerrits

Adviescommissies

Binnen de faculteit zijn er ook enkele adviescommissies:

Faculteitsreglement & beheersinstructie

De hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van de faculteit worden geregeld in het faculteitsreglement. De formele basis van de facultaire beheerorganisatie is vastgelegd in de beheerinstructie.

Contact

Secretariaat Decaan: office.dean@essb.eur.nl
Secretariaat Faculteitsbureau: office@essb.eur.nl
Externe communicatie ESSB: kooistra@essb.eur.nl  (Marjolein Kooistra | 0683676038)
Overige contactpagina ESSB

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen