Stad en ongelijkheid

reizigers op metrostation kijken naar buiten
Jongen met zonnebril zit voor muur met graffiti en kijkt in de camera
Liam Martens

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken vraagstukken over sociale ongelijkheid en cohesie, zoals veranderende klassen, criminaliteit, diversiteit, burgerschap, leefbaarheid, sociale en etnische segregatie en gentrificatie. We bestuderen ook processen van sociale en ruimtelijke mobiliteit en de stedelijke impact van COVID-19. Daarbij kijken we naar de rol van beleid en stedelijke sociale bewegingen bij het bestrijden van ongelijkheden.

Waarom en op welke manier doen we dit onderzoek?

De centrale drijfveer van het onderzoek is om bij te dragen aan het publieke debat over de kwaliteit en veerkracht van steden en aan beleid ten behoeve van ‘steden voor iedereen’. Kenmerkend voor het Rotterdamse stadsonderzoek is de combinatie van etnografisch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar verschillende dimensies van sociale ongelijkheid. Daarbij analyseren we de oplossingen die burgers en niet-burgers zelf vinden (individueel of collectief) voor problemen van stedelijke sociale ongelijkheid. Ook is er expertise in co-creatie van kennis: wetenschap, beleid en praktijk produceren samen bruikbare inzichten. Al tien jaar geven wij vorm aan de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken met als tweedelig doel: (1) het genereren van kennis door beleids- en praktijkrelevant onderzoek naar stadswijken en (2) het delen van kennis tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en mensen uit de praktijk.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Ons onderzoek levert praktische aanknopingspunten op om de leefbaarheid en sociale cohesie in Rotterdamse wijken te verbeteren, onveiligheidsgevoelens te verminderen, negatieve gevolgen van gentrificatie tegen te gaan, sociale uitsluiting van kwetsbare bewoners tegen te gaan en burgerinitiatieven te ondersteunen. Het heeft praktische invloed op het stedelijk beleid voor de maatschappelijke impact van COVID-19 en op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Beleidsmakers kijken in Rotterdam met andere ogen naar de eigen stad, bijvoorbeeld door de diverse bevolking en de sociale klassen op een nieuwe manier in kaart te brengen (‘de andere lijstjes van Rotterdam’). Met onze onderzoeksresulaten ondersteunen we stedelijke sociale bewegingen en organisaties, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van strategieën voor ongedocumenteerde migranten in hun strijd om erkenning.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen