De maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag onderzocht

De impact van COVID- 19 op de Haagse samenleving is fors. Veel mensen hebben inkomensverlies geleden, mijden medische zorg en geven aan dat ze minder medische zorg ontvangen. Veel forser nog is de angst. Grote groepen mensen zijn bang om hun baan of bedrijf te verliezen als gevolg van de coronacrisis. Hierbij worden de zwakste groepen het hardste getroffen. Mensen met een tijdelijk contract, lager opgeleiden, laagbetaalden en mensen met een zwakke gezondheid geven veel vaker aan inkomensverlies te hebben geleden, medische zorg te mijden en minder zorg te ontvangen. In vergelijking met een eerder uitgevoerd Rotterdams en landelijk onderzoek is vooral angst en stress als gevolg van de coronacrisis sterk toegenomen, met name onder jongeren en mensen met een minimuminkomen. Dit blijkt uit het rapport Berichten uit een stille stad, een studie die is uitgevoerd door dr. Katja Rusinovic en dr. Henno Theisens van De Haagse Hogeschool, in samenwerking met Prof. dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. André Krouwel van de Vrije Universiteit en de gemeente Den Haag.

In het rapport Berichten uit een stille stad worden de gevolgen van COVID-19 voor Den Haag belicht. Onderzocht zijn de sociaaleconomische gevolgen; de gevolgen voor de gezondheid; de sociale gevolgen, zowel individueel als in de buurt; en vertrouwen in overheden, media en professionals. Hierbij is gekeken naar verschillen tussen groepen.

Het onderzoek is gebaseerd op een Haagse steekproef van 1.672 respondenten, waarbij inzichten vergeleken konden worden met een eerder uitgevoerde landelijke steekproef van 6.601 respondenten en een Rotterdamse steekproef van 1.437 respondenten.

Verlies van werk en inkomen

Het rapport laat zien dat grote delen van de Haagse bevolking bevreesd zijn voor verlies van werk en inkomen. Dit zijn met name de zwakste groepen, maar er zijn ook nieuwe kwetsbare groepen bijgekomen, waaronder flexwerkers en zzp-ers.

Toename angst en stress

COVID-19 leidt tot meer angst en stress, met name onder jongeren en minima. Bijna de helft van de jongeren geeft aan vaker nerveus en gestrest te zijn als gevolg van COVID-19. Ook geeft ongeveer de helft van jongeren aan dat zij het gevoel hebben niets meer te hebben om naar uit te kijken. Onder de minima geven 6 op de 10 Haagse respondenten aan dat zij vaker nerveus, gestrest, licht geraakt zijn en dat zij het moeilijker vinden om zich te ontspannen sinds de uitbraak van corona in Nederland.

Toename van vertrouwen in buurtgenoten, de overheid en het RIVM

Het vertrouwen in buurtgenoten en het oordeel over relaties in de buurt is positief. En hoewel ook hier de zwakste groepen het negatiefst over hun buurt zijn, is juist voor deze groepen het oordeel positiever geworden sinds de coronacrisis. Daarbij is ook het vertrouwen in instituties toegenomen, waaronder de GGD en het RIVM.

Den Haag in vergelijking met Rotterdam

In vergelijking met de eerste uitgevoerde Rotterdamse en de landelijke steekproef is het geschatte dreigingsniveau van COVID-19 minder geworden, maar de angst en stress als gevolg van de coronacrisis is fors toegenomen. Maatregelen, waaronder het zoveel mogelijk thuis blijven en het vermijden van face-to-face contact met familie en vrienden, kunnen in Den Haag op minder steun rekenen dan in Rotterdam en landelijk. Hierbij speelt onder andere mee dat de vragenlijst in Den Haag ruim twee weken later is afgenomen en de mobiliteit in die periode in heel Nederland groter is geworden.

 (persbericht overgenomen van de Haagse Hogeschool)

Meer informatie

Bas Schrijver, persvoorlichter van de Haagse Hogeschool  e-mail: persdienst@hhs.nl | tel. 070 445 7549.

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, e-mail kooistra@essb.eur.nl  | tel. 06 83676038.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen