Papers Alumni CSR

Skyline van Rotterdam met de Erasmusbrug en hoge flats

Het Executive Program Corporate Social Responsibility biedt, bij deelname aan minimaal twee modules, de mogelijkheid om een paper te schrijven. Veelal een vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk. Dit kan bijvoorbeeld een stakeholdersanalyse, een vertaalslag van een richtlijn of een business case voor de eigen organisatie zijn. Hieronder enkele openbaar beschikbare voorbeelden van een dergelijke paper. 

 • 'Succesfactoren voor opschaling van sociale foodondernemingen' - Janka Dekker

  Voeding is een bron van leven. Maar de productie van die voeding kan het leven van volgende generaties in gevaar brengen. We krijgen steeds meer inzicht in de impact die de voedingsindustrie op milieu (planet) en mens (people) heeft. Zo blijkt dat de milieueffecten van voedsel en landbouw aanzienlijk zijn op het gebied van o.a. broeikasgassen, landgebruik (en watergebruik. De laatste decennia verschijnen echter steeds meer sociale foodondernemingen in het Nederlandse voedsellandschap die met hun aanbod een positieve impact op milieu en mens creëren. Dit paper onderzoekt de succesfactoren die nodig zijn voor opschaling van sociale foodondernemingen.

 • 'Wat is de impact van een plantaardige lunch?' - Fenna van Beurden

  Ons voedselsysteem heeft veel invloed op het milieu en is ook complex door alle facetten die hierin een rol spelen. Deze paper bespreekt de praktische insteek met ‘wat lunchen we vandaag’ in relatie tot de aankomende regelgeving Green Deal, het onderdeel Co2 daaruit’ en de impact van de keuzes van de klanten en uiteindelijk de consument.

   

 • MVO certificering - Jacqueline Baaijens

  Roompot

  Roompot heeft de ambitie om een leidende rol te (gaan) spelen binnen het werkveld Environment, Social en Governance (ESG) in de recreatieve branche. Met die leidende rol bedoelen we dat we voor willen lopen in de branche binnen het werkveld ESG ten opzichte van vergelijkbare partijen in de recreatieve branche. We gaan voor ‘best in class’. Dat houdt in dat onze impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) onderscheidend en daarmee (uiteindelijk) positiever dient te zijn dan de impact van onze vergelijkbare branchegenoten. Welke rol kan certificering in dit werkveld spelen, in het bereiken van deze ‘best in class’ status? Deze vraag wordt onderzocht in deze paper.

 • Door het toepassen van het reis- en impactmodel kunnen organisaties een nieuwe werkwijze invoeren met een betere milieu-, economische- en sociale impact – Ingrid Alsemgeest

  Uit dit onderzoek blijkt dat organisaties onvoldoende inzicht hebben in de relevante impactfactoren van kantoor- of thuiswerk en zakelijke auto- en vliegreizen. Hierdoor wordt niet voor de optimale werk- en reiswijze gekozen. Dit is een gemiste kans voor organisaties die maatschappelijk verantwoord willen werken. Ingrid Alsemgeest heeft een eenvoudig te gebruiken werk- en reis-impactmodel ontwikkeld. Met dit model kunnen organisaties inzicht krijgen in de impact van thuiswerken en online bijeenkomsten voor de maatschappij, organisatie en medewerker, zodat op basis van dit inzicht een onderbouwde beslissing kan worden genomen over een nieuwe werkwijze.

 • Duurzame materialiteit en impact in de Nederlandse bankensector- Niels Smidt

  Banken worstelen met het proces om duurzame materiële en financieel materiële thema’s integraal inzichtelijk te maken en de impact op deze thema’s vast te stellen. In zijn paper onderzoekt Niels Smidt welk proces banken in Nederland doorlopen bij het bepalen van welke duurzaamheid thema's materieel zijn en hoe deze thema's worden vertaald naar concrete impact. 

 • 'Hoe kan de ontwikkeling van bedrijventerreinen bijdragen aan het behoud en herstel van de biodiversiteit?' - Karin Maatje

  Er is steeds meer meer bekend over de afname van biodiversiteit, dit vraagt om passende maatregelen. In haar paper onderzoekt Karin Maatje de kansen voor biodiversiteit op bedrijventerreinen in Nederland. Een interresante paper die heeft geleid tot een vermelding in de nieuwsbrief van Tijdelijke Natuur (april 2020). De paper is verspreid door middel van een brochure, deze is gemaakt in samenwerking met Tijdelijke Natuur en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). (Afbeelding door Karin Maatje).

  Afbeelding paper Karin Maatje
 • 'Supply chain transparency - Time to walk the road to openness' - Hester Bos-de Jong

  Hester Bos-de Jong onderzoekt in haar paper hoe transparantie in de supply chain van de mode industrie kan leiden tot betere resultaten voor bedrijven en haar klanten en werknemers. De mode industrie, een van de grootste industriën ter wereld, is vaak terughoudend in het vrijgeven van informatie over de supply chain. Transparantie kan de kwaliteit van management verbeteren en de waarde van bedrijven vergroten. 

 • 'Can a picture say more than a thousand words?' - Anne Manschot

  Beyond auditing: the future of social audits. Werknemers in verre productielanden hebben geen baat bij sociale audits. Toch zijn deze controles bedoeld om na te gaan of de werkomstandigheden in fabrieken in orde zijn. Volgens Anne Manschot moeten westerse opdrachtgevers realistische doelen formuleren zodat er samen gewerkt kan worden aan veilige werkplekken. (Foto door Anne Manschot).

  Anne Manschot afstudeerpaper CSR
 • 'Hoe en in hoeverre kan een maatschapelijke impact benchmark gemeenten helpen om met meer maatschappelijke impact in te kopen?' - Marleen Kuyt

  Marleen Kuyt onderzoekt in haar paper het inkoopbeleid van gemeenten en of het mogelijk is om met meer maatschappelijke impact in te kopen door middle van een benchmark. Dit benchmark zou moeten leiden tot een optimalisatie van de inkoop voor de gemeenten en en tot een incentive voor ondernemers om hun maatschappelijke impact te vergroten.

 • 'Connecting true stories for true impact' - Machteld Ooijens

  In deze paper is onderzocht of ‘storytelling’ een toegevoegde waarde heeft voor bedrijven die willen werken aan hun duurzaamheid. Bedrijven kunnen door verhalen van andere bedrijven de bereikte impact in hun waardeketen zo beter begrijpen en hun eigen verhaal in een meer samenhangende manier naar hun klanten communiceren.

 • 'Verankering van Corporate Social Responsibility' - Remco Neumann

  Havenbedrijf Rotterdam N.V.

  Corporate Social Responsibility gaat een steeds grote rol spelen binnen bedrijven. Maar hoe ziet de governance van CSR eruit bij bedrijven anno 2015? Zou een corporate CSR-manager hier een rol in moeten spelen en zo ja, welke rol dan? Dat zijn kwesties die in deze paper aan bod komen

 • 'What makes an offshore oil & gas project 'sustainable'?' - Frank Boelsma

  Dana Petroleum B.V.

  Frank Boelsma kijkt in zijn paper wat de kwesties zijn binnen zijn bedrijf Dana Petroleum met betrekking tot duurzaamheid. Hoe kan Dana Petroleum het beste indiceren in hoeverre hun projecten duurzaam zijn? En welke methodologie is het beste geschikt voor de huidige processen en systemen binnen Dana Petroleum.

 • 'Maatschappelijke verslaggeving in het stedelijk OV' - Virgil Grot

  RET

  In deze paper wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk is dat een stedelijk openbaarvervoerbedrijf overgaat tot rapporteren conform de GRI G4-standaard. Er wordt ingegaan op wat deze GRI G4-standaard inhoudt, wat het kan toevoegen en hoe het rapporteren nu gaat.

 • 'Decent work in een internationale context' - Ester van der Sterre

  Overal in de wereld zijn er mensen die werken onder verschrikkelijke werkomstandigheden. In deze paper wordt gekeken welke (internationale) richtlijnen kunnen bijdragen aan ‘decent work’, oftewel fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, arbeidsnormen en mensenrechten.

 • 'Oud is in!' - Rolf Mol

  UWV

  Rolf Mol doet onderzoek naar de mythen rond de oudere werknemer en de waardering van senioriteit. Er wordt gekeken naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), een organisatie van zo’n 20.000 werknemers waarvan bijna de helft 50 jaar of ouder is.

 •  'De bankierseed: een effectief instrument?' - Wouter van Aggelen

  Sinds de financiele crisis van 2008 is de maatschappelijke druk op banken enorm toegenomen. In deze paper is onderzocht of de bankierseed, in de door de sector beoogde opzet, een effectief instrument kan zijn dat bovendien kan bijdragen aan herstel van vertrouwen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen