Mathijs Giltjes en Arnoud Pijls in Columbia Law School's Blog over de Verordening Marktmisbruik

Over de subtiele verhoudingen in de Verordening Marktmisbruik

In hun artikel behandelen Mathijs Giltjes (PhD-kandidaat aan Erasmus School of Law) en Arnoud Pijls (universitair docent Ondernemingsrecht en Financieel Recht aan Erasmus School of Law) enkele aspecten die spelen rondom het thema openbaarmaking van voorwetenschap. De plicht tot openbaarmaking van voorwetenschap is sinds 3 juli 2016 verankerd in de Verordening Marktmisbruik (hierna: ‘MAR’).

In het bijzonder proberen zij een antwoord te vinden op de vraag welke gebodsnorm(en) van het openbaarmakingsregime precies is (zijn) geschonden in twee situaties: 1) de situatie waarin voorwetenschap selectief wordt medegedeeld aan derden en 2) de situatie waarin de vertrouwelijkheid van de informatie die voorwetenschap vormt niet langer is gegarandeerd, terwijl openbaarmaking van die voorwetenschap is uitgesteld. De primaire openbaarmakingsplicht die op de uitgevende instelling rust, volgt uit art. 17 lid 1 MAR. In art. 17 lid 7 en art. 17 lid 8 MAR zijn voor de zojuist genoemde situaties afzonderlijke openbaarmakingsverplichtingen opgenomen. In hun artikel verdedigen ze het zelfstandige bestaansrecht van deze openbaarmakingsverplichtingen en betogen ze dat hun belang mede is gelegen in het dienen van de rechtszekerheid.

Synopsis van de subtiele verhoudingen in de openbaarmakingsverplichtingen van artikel 17 MAR

Art. 17 lid 1 MAR bevat voor een uitgevende instelling de doorlopende verplichting om voorwetenschap die rechtstreeks op haar betrekking heeft zo snel mogelijk openbaar te maken. Art. 17 lid 4 MAR vormt daarop een uitzondering in de vorm van een uitstelregeling. Een van de drie voorwaarden voor een gerechtvaardigd beroep op deze regeling is dat de vertrouwelijkheid van de voorwetenschap moet zijn gegarandeerd. Art. 17 lid 7 en art. 17 lid 8 MAR bepalen vervolgens dat de uitgevende instelling de desbetreffende informatie moet publiceren als zij haar vertrouwelijke karakter heeft verloren respectievelijk als zij selectief wordt medegedeeld aan derden (bijvoorbeeld (groot)aandeelhouders of analisten). Aldus bestaan drie te onderscheiden geboden tot publicatie van voorwetenschap.

In deze bijdrage geven wij antwoord op de vraag welke gebodsnorm(en) precies wanneer is (zijn) geschonden en wij verdedigen in dat verband het zelfstandige bestaansrecht van art. 17 lid 7 en art. 17 lid 8 MAR. Deze bepalingen dienen onzes inziens de rechtszekerheid en dragen bij aan het effectueren van de doelstellingen van de MAR, omdat zij zeker stellen dat de desbetreffende informatie volledig, op de door de MAR voorgeschreven wijze, en ten behoeve van het gehele beleggende publiek door de uitgevende instelling wordt gepubliceerd. Verder gaan wij in deze bijdrage in op de vraag wanneer de vertrouwelijkheid van de voorwetenschap niet langer is gegarandeerd en wanneer de voorwetenschap haar niet-openbare karakter heeft verloren. Onze analyse is ten eerste relevant voor uitgevende instellingen, omdat zij nader licht werpt op de vraag wanneer de uitgevende instelling op grond van welke bepaling moet publiceren. Onze analyse is ook relevant voor de AFM en de gedupeerde belegger, omdat het van essentieel belang is dat zij in een bestuursrechtelijke procedure respectievelijk aansprakelijkheidsprocedure de juiste bepaling(en) aan haar boete respectievelijk zijn vordering ten grondslag leggen.’

Lees de hele blog, inclusief de referenties, via de CLS Blue Sky Blog (in het Engels).

Over de CLS Blue Sky Blog

De CLS Blue Sky Blog is een gerenommeerd blog van Columbia Law School over corporate governance, financiële regelgeving, herstructurering, mededingingsrecht en verwante onderwerpen. Hun publicaties zijn bedoeld om korte en informatieve artikelen te leveren van academici, professionals en anderen over kwesties met betrekking tot corporate governance, financiën en economie, fusies en overnames, kapitaalmarktenrecht, de Dodd-Frank Act en gerelateerde internationale ontwikkelingen.

Promovendus
Universitair Hoofddocent
CV

Over de auteurs
Mathijs Giltjes verricht promotieonderzoek naar flitshandelaren en marktmisbruik aan Erasmus School of Law. Arnoud Pijls schreef zijn proefschrift over schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten.

Meer informatie

Lees de hele blog, inclusief de referenties, via de CLS Blue Sky Blog (in het Engels).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen