Het Integriteitsbeleid

Werken onder de vlag van EUR Holding BV

EUR Holding BV (inclusief de onder haar ressorterende werkmaatschappijen) streeft ernaar een integere organisatie te zijn. Dit is een organisatie die aan zo veel mogelijk voorwaarden voldoet om personen binnen die organisatie, individueel en collectief, te stimuleren zich te houden aan de gezamenlijk vastgestelde normen en waarden. Deze vormen de basis van de gedragsregels binnen de Holding. Maar niet alleen de regels van de organisatie zijn van belang. De naleving van regels, behorend bij een professie (zoals secretaresse, manager, docent, onderzoeker, lid Raad van Commissarissen) valt ook onder integriteit. Verder is er persoonlijke integriteit, die te maken heeft met algemene gedragsnormen zoals fatsoen, eerlijkheid, openheid. Integriteitsbeleid is erop gericht dat alle betrokkenen zich de gedragsregels eigen maken en deze daardoor als vanzelf volgen. 

Het integriteitsbeleid geconcretiseerd

Het beleid van de organisatie is verwoord in het document Integriteitsbeleid EUR Holding BV. Dit beleid richt zich ook op gedragsregels die reeds voor EUR Holding en haar werkmaatschappijen gelden, zoals de Integriteitscode van de EUR, de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de Verklaring Wetenschappelijke Onafhankelijkheid van de VSNU. 

De 10 gouden gedragsregels rond integriteit

Het integriteitsbeleid is vertaald in de interne brochure Werken onder de vlag van EUR Holding BV’. Daarin zijn ook de 10 gouden gedragsregels opgenomen van waaruit EUR Holding werkt: 

Fair Play & Teamwork

  1. We gedragen ons volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen.
  2. We houden ons aan academische codes en reglementen alsook aan de algemene wet- en regelgeving. 
  3. We gaan zorgvuldig om met financiën, bedrijfseigendommen en informatie. 
  4. We ondersteunen collega’s zo veel mogelijk en werken hen zeker niet tegen. 
  5. We doen over collega’s, studenten en opdrachtgevers nooit (bewust) onjuiste mededelingen.
  6. We volgen bij ons onderwijs en onderzoek de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit 2018 .
  7. We volgen bij al ons contractonderwijs en –onderzoek de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid van de KNAW.
  8. De inhoud van ons contractonderwijs kan in overleg met, maar nooit uitsluitend door een opdrachtgever worden bepaald.
  9. We baseren de beoordeling van studieprestaties op expliciete en vooraf bekendgemaakte criteria.
  10. We handelen onafhankelijk en voorkomen dat zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling of van beïnvloeding ontstaat.