Toetsing en Beoordeling

Master Geneeskunde

Belangrijke elementen uit de visie op onderwijs in Erasmusarts 2020 komen terug in de visie op toetsing. Daarnaast kiest de opleiding Geneeskunde in Rotterdam voor een focus op feedback in de coschappen: een periode waarin de beginnende dokter kennismaakt met de praktijk en zijn competenties gaat ontwikkelen. Feedback van ervaringsdeskundigen is dan cruciaal om te leren van de (eerste) ervaringen in de praktijk.

De toetsing in de coschappen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Er wordt ingezet op de verbetering van de (longitudinale) beoordeling. Er is meer aandacht voor de kwaliteit van observatie van gedrag en tijdens de master worden dezelfde criteria beoordeeld op basis van steeds moeilijker en meer geïntegreerde taken. Ook wordt het portfolio aangepast om de longitudinale professionele ontwikkeling beter zichtbaar te maken. Het gaat hier om de niet-medische inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties en om discipline-overstijgende zaken zoals attitude, reflectie en persoonlijk functioneren. In de loop van de master worden de vormen van feedback en reflectie meer volwassen (intervisiegesprekken).

Studenten dienen in de master meer en meer hun eigen leerproces ter hand te nemen. De zelfregie van studenten wordt naast de summatieve toetsing door diverse andere toetsen ondersteund: formatieve (entree)toetsen (ook in het online instructiemateriaal), feedback en portfolio. Daarnaast zijn er voortgangsgesprekken met de mentor en de rol van de Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP).

Studenten kunnen zichzelf voorafgaand aan de coschappen formatief toetsen op beheersing van hun kennis en vaardigheden. Tijdens de coschappen passen zij de kennis toe in de praktijk, houden zij hun kennis actueel en verwerven zij nieuwe praktijk- en toepassingsgerichte kennis. Aan het einde van elk blok van coschappen worden vaardigheden (observatie patiëntcontacten en professioneel functioneren) van studenten summatief getoetst. Kennis en klinische redeneervaardigheden worden over de coschappen heen getoetst middels de interfacultaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG).

Er wordt een mix van toetsvormen gehanteerd. Iedere toets voldoet wat betreft validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en uitvoerbaarheid aan de kwaliteitseisen voor goede toetsing. Voor het lijnonderwijs geldt tot slot een aanwezigheids- en participatieverplichting en studenten dienen de opdrachten voldoende uit te voeren.

Feedback is gericht op leren en begeleiden en vormt dus géén eindoordeel. Het geeft input aan de coassistent om kritisch te leren kijken naar eigen sterke en zwakke punten. Feedback geeft ook de eigen groei weer. Het geven van feedback vindt logischerwijs niet aan het einde van een traject plaats, maar tussentijds zodat een coassistent er iets mee kan. Het is, met andere woorden, belangrijk voor hem om iets te leren van de gegeven feedback.

Vanwege het belang van feedback voor coassistenten, wordt gebruik gemaakt van het (digitale) feedbackzakboekje. Het is de bedoeling dat coassistenten ten minste twee keer per week feedback vragen en hun reflectie daarop vastleggen. EPASS wordt gebruikt voor het vragen naar feedback.

Het Electronic Portfolio Assessment Support System (EPASS) is een elektronisch portfoliosysteem dat wordt gebruikt voor de beoordeling en feedback in de coschappen. Zie de sectie 'Downloads' onderaan deze pagina voor de handleidingen en een aantal voorbeeldformulieren.

De opleiding kent verschillende toetsvormen, zowel formatief als summatief. De oefentoetsen en entreetoets zijn formatief. De oefentoetsen zijn gericht op het reactiveren van bachelorkennis, de entreetoetsen bereiden voor op het desbetreffende coschap. Tijdens de coschappen wordt de CANmeds-competentieontwikkeling en de beheersing van beroepsactiviteiten voor de basisarts getoetst. Deze toetsing is summatief.

 • De oefentoets en de entreetoets zijn toetsen die studenten helpen bij het leren. Deze toetsen tellen niet mee als beoordeling;
 • De observaties 1 en 2 en de beoordeling van professioneel gedrag zijn toetsen die worden gedaan op de afdeling waar de studenten hun coschap lopen:
  • De toets Observatie 1 en 2 zijn twee observatiemomenten in de laatste twee weken van het coschap waarbij een oordeel gegeven wordt over het handelen van de student tijdens een arts-patiënt contact. Direct na dit moment wordt het beoordelingsformulier ingevuld en aan de student toegelicht;
  • De toets Professioneel gedrag bestaat uit een algemeen oordeel over de student, waarin een oordeel wordt gegeven over het algemeen functioneren van de coassistent gedurende het gehele coschap.

De beoordeling van het coschap gebeurt op basis van zes CanMEDS-rollen. In het coschap Sociale Geneeskunde wordt ook de rol van Gezondheidsbevorderaar meegenomen. Bij de verschillende rollen kunnen de volgende waarderingen worden gegeven: Boven niveau - Op niveau - Twijfelachtig - Onder niveau. De waardering ‘twijfelachtig’ geldt wel als voldoende, maar betekent dat er wel aspecten zijn waar u enige twijfel over heeft.
Bij de eindbeoordeling krijgt de examinator het eindcijfer te zien, dat is gebaseerd op de beoordeling van de observaties en op het ingevulde beoordelingsformulier 'Professioneel gedrag'. In onderstaande tabel is de berekeningssystematiek weergegeven:

Berekeningssystematiek

In het geval dat alle rollen ‘op niveau’ zijn, geeft EPASS het cijfer 6,5. In het geval dat niet alle rollen ‘op niveau’ zijn, worden door EPASS de volgende aanpassingen gedaan aan het cijfer 6,5 en wordt op basis daarvan een cijfer gegeven:

 • Indien rol ‘medisch deskundige’ boven niveau = +1 punt;
 • Per rol, anders dan ‘medisch deskundige’, boven niveau = + ½ punt;
 • Per rol, anders dan ‘medisch deskundige’, beneden niveau = – ½ punt;
 • Per rol ‘twijfelachtig’ = - ¼ punt.

Het resultaat van één of meerdere rollen ‘twijfelachtig’ kan niet resulteren in een onvoldoende beoordeling, in dat geval is het resultaat van de berekening dat het cijfer 5,5 (afgerond 6) wordt.
Indien de rol medisch deskundige ‘beneden niveau’ is of twee of meer andere rollen ‘beneden niveau’ zijn, is het cijfer een 5.

De examinator valideert de eindbeoordeling met het berekende cijfer. Voorafgaand aan de vaststelling wordt de beoordeling besproken met de student en toegelicht. Tijdens dit gesprek wordt niet onderhandeld met de student over het cijfer. De reden om dit gesprek voorafgaand aan de beoordeling te laten plaatsvinden is bedoeld vanuit zorgvuldigheidsoogpunt; een student heeft recht op een toelichting bij de beoordeling.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen