Vaccinatieprotocol

Medewerkers in de gezondheidszorg kunnen tijdens hun werkzaamheden met patiënten(materiaal) worden blootgesteld aan pathogene micro-organismen. Ook kunnen medewerkers micro-organismen overdragen aan patiënten, die daar dan vervolgens ziek van kunnen worden. Overdracht van micro-organismen tussen medewerker en patiënt moet dus voorkomen worden.

Als zorgverlenende instelling vindt de faculteit het niet ethisch verantwoord dat werknemers, inclusief stagiairs en studenten, potentieel besmettingsgevaar vormen op afdelingen met verzwakte patiënten. In het Facultair vaccinatiebeleid en protocol wordt beschreven hoe wij ervoor zorgen dat studenten bij de uitoefening van hun werkzaamheden zo goed mogelijk beschermd (risicolopers) zijn tegen infecties en besmetting enerzijds en dat patiënten worden beschermd tegen mogelijke infecties en besmetting door studenten anderzijds (risicovormers). Studenten worden geacht zich aan deze richtlijn te houden. Wanneer studenten zich hier niet aan houden, heeft dit gevolgen hebben voor het verloop van de opleiding (niet professioneel gedrag). Dit protocol is bedoeld voor studenten die werkzaamheden in het Erasmus MC verrichten.

Coschappen in de affiliaties

Wanneer een student coschappen loopt in een affiliatie-instelling, werken zij onder de verantwoordelijkheid van die organisatie en moeten ze aan de regels van de betreffende organisatie voldoen. De affiliatie-instelling draagt zelf zorg voor een gedegen controle op immuunstatus, zoals die ook voor andere medewerkers geldt. Dit betekent dat wanneer na screening door een affiliatie-instelling blijkt dat er verdere controles of behandeling nodig is, die uitgevoerd worden door de betreffende affiliatie-instelling.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunnen studenten of medewerkers terecht bij dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog, e-mail: j.l.nouwen@erasmusmc.nl.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen