Persoonlijke omstandigheden

Tijdens je studie kan het zo zijn dat door persoonlijke omstandigheden je studieresultaten tijdelijk tegenvallen, omdat het je niet lukt goed te focussen. Hierdoor loop je mogelijk studievertraging op waardoor je bijvoorbeeld niet voldoet aan de normen van het Bindend Studieadvies (BSa), je niet kunt doorstromen naar een volgend studiejaar of je niet mag starten met je keuzeonderzoek of de co-schappen. In dit soort situaties is het noodzakelijk een afspraak te maken met de studieadviseur om na te gaan waar je baat bij zou hebben, hoe je toch zo goed mogelijk kan doorstuderen of hoe jouw nieuwe planning eruit kan komen te zien.

Onder persoonlijke omstandigheden worden onder andere verstaan:

 • ziekte, handicap, functiebeperking of zwangerschap;
 • familieomstandigheden;
 • zorgen voor een naaste (mantelzorg)
 • lidmaatschap van de Universiteitsraad, de Studentenraad, de facultaire studievereniging  of de opleidingscommissie;
 • topsport (zie ook Bureau Topsport EUR);overige omstandigheden als bedoeld in artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW en/of de overtuiging van de Examencommissie.

Als je als gevolg van persoonlijke omstandigheden, langdurige ziekte of je functiebeperking redelijkerwijs vermoedt studievertraging op te lopen, dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden bij de studieadviseur. De bedoeling daarvan is studievertraging nu, maar vooral ook in de toekomst, zo veel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Als het nodig en mogelijk is, stel je samen met de studieadviseur een aangepast studieplan op. Belangrijk om hierbij te vermelden dat je net als alle andere studenten wel aan alle onderwijsverplichtingen moet deelnemen en dat je dient te voldoen aan de eisen die de opleiding aan een student stelt.

Wil je dat de opleiding rekening houdt met je persoonlijke omstandigheden, dan moet je  dat zo snel mogelijk bij de studieadviseur melden. Het op tijd melden van studievertraging is belangrijk bij verzoeken van uitzonderingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 

Voorbeelden van uitzonderingen op de regels van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn:

 • verlenging van de tentamentijd (bijvoorbeeld bij dyslexie of AD(H)D); 
 • verlenging van de geldigheidsduur van studieonderdelen waarvan de geldigheid is vervallen of gaat vervallen voordat je je diploma kunt behalen; 
 • een studieplan voor topsporters;
 • vrijstellingen.

Als je denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op de regels van de OER, dan kun je een digitaal verzoek indienen bij de Examencommissie.

De studieadviseur en de studentendecaan hebben een adviserende rol bij het aanvragen van uitzonderingen op de regels. Daarbij wordt  de vereiste vertrouwelijkheid in acht genomen. Zijn er persoonlijke omstandigheden die je liever zo veel mogelijk privé houdt, dan hoef je die alleen te delen met de studieadviseur of de studentendecaan. Deze zal vertrouwelijke informatie alleen met derden delen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen